Hotărârea nr. 339/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 733 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PESCARILOR NR. 41, BL. FZ12, SCĂRILE E ȘI F, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII STEJARUL SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 733 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bl.FZ12, scările E și F, în favoarea societății Stejarul S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de____M OL    2019

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 161702/23.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publice, respectarea drepturilor și patrimoniu și cadastru, Serviciul

publică, ju-ridică, apărarea ordinii cetățeanului și raportul Direcției nr.161924/23.08.2019.


libertăților patrimoniu


Luând în considerare adresa societății Stejarul S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 41282/27.02.2019.

Avâ'pd în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor ;|aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr.45 la H.C.L. nr.280/2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.:

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliullocal al municipiului Constanța adoptă următoarea hotărâre:

I

A'rt.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 733 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scările E și F, având numărul cadastral 239549, înscris în cartea funciară nr. 239549, în favoarea societății Stejarul S.R.L..

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.341/28.01.2019, terenul descris la art.l are destinația de locuințe în proprietate privată și locuințe sociale, construcții hjaferente echipării tehnico-edilitare, amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copiii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

A’rt.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea destinației actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 239549 și prin certificatul de urbanism nr.341/28.01.2019.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Art.5. Se însușește valoarea chiriei stabilită prin raportul de evaluare nr.49649/11.03.2019 reverificat și reanalizat prin adresa nr. 392/02.08.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 149263/02.08.2019, întocmite de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Superficiarul se obligă să mențină destinația actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism nr.341/28.01.2019.

Aî't.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Ait.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Artt.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea, condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul! dreptului de superficie cu titlu oneros.

Arlt.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Stejarul S.R.L. și Instituției prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                 pentru,

' împotrivă.          abțineri.

La dcta adoptării sunt în funcție Ar consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR...5.SS!../..2?.-..^...2O19


Carte funciara nr.


307780


307760634


Total


634


INVENTAR DE COORDONATE S Istem de proiecție STEREO 70


Nr. !?ct.

X (ml

Y [ml

1

307754.53

791725.92

2

307751.49

791709.35

3

307794.74

791701.66

4

307797.66

791717.97


Suprafața măsurată: S = 733 mp Siprafata din act S = 733 mp


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENA&HE


ȘEDINȚĂ, T >


Bloc de locuințe, S+P+3E, edificat In anul 2005, din beton+BCA, .fora lift sîfara certificat de performanta energetica.?fhg. Gradlrnffir'Aliona x s c.geocad %LIMITSS.RX (S"

Data; Qțty bric —GRĂDINARII AIIOIMA Se confirma suprafața flln mașpd Introducerea ImobifuiuLlfiJ^za-d


■ra;. :s mustri si ra»-t iiot.i«ă ccttswt

.'<>!<■ si Pronum.n V||.CULESCU VA^riZ

Funclia: CONSILIER

MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri,

Consultanță în management,

(Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate,

(planuri 4g afaceri, finanțarea afacerilor


România, 900190, Constanta, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragosJpate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 15489305


ANEXĂ LA

HCLM NR.


.....

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C121571

ISO 9001

.....Luna.......Ziua.......Către: Primăria Municipiului Constanta Z c6/y

Direcția Patrimoniu și Cadastru

Serviciul Patrimoniu                            qq

CONTRASEMNEAZĂ               1 PENTRU

SECRETAR, s Z      L~--------------—‘

MARCELA ENACHEjfW^

In urma solicitării dumneavoastră nr.96024/22.05.2019 de a reverifica și reanaliza raportul de evaluare nr, 49649/11.03.2019 și de a ne exprima punctul de vedere cu privire la cele susținute de SC Stejarul SRL, prin adresă nr. 96024/22.05.2019 vă facem cunoscut că am analizat cu atenție toate asriectele formulate rezultând aspectele prezentate în continuare:

președinți^

se poate observa în cadrul raportului de evaluare, proprietatea imobiliara a fost identificată la fața locului:

  • a) La pagina 15, este explicat faptul că pe terenul evaluat este amplasat un bloc de locuințe cu un număr de P+4 etaje.

  • b) Același lucru poate fi demonstrat prin pozele adăugate la sfârșitul Raportului de Evaluare, poze realizate la locația celor două blocuri de locuințe.2. Conform cu „Standardele de evaluare a bunurilor 2019” (dar și în edițiile anterioare), pagina 122, GEV 630 - Evaluarea bunurilor imobile, punctul 39 precizează următoarele::

„Abordarea prin piață este procesul de obținere a unei indicații asupra valorii proprietății imobiliare subiect, prin compararea acesteia cu proprietăți similare care au fost vândute recent sau care sunt oferite spre vânzare”.

Conform cu acest punct și datorită lipsei posibilității de a prelua date direct din tranzacțiile notariale (unde, la tranzacțiile între persoanele fizice, de regulă, se trece valoarea minimă din grila notarială și nu prețul de piață real de tranzacționare) am folosit oferte certe comparabile. La acestea a fost aplicată o corecție negativă de 10% pentru transformarea ofertei în preț (conform recomandărilor ANEVAR).


Menționăm că cele două metode sunt consacrate în celebra carte editată de Apprisal Institute, „Evaluarea proprietății imobiliare", ediția a doua canadiană, ANEVAR, 2004.

ANEXĂ LA

HCLM

Concluzie: Valoarea de piață a superficiei pentru terenul în suprafață de 733 mp din str. Pescarilor, nr. 41, bl. FZ12, aferent scărilor E+F este de 1,77 euro/mp/lună respectiv 8,45 lei/mp/lună echivalentul, fără TVA.

L„r_SECRE-TARr—-

MARCELAB^HE