Hotărârea nr. 338/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALA DIN 1907 ȘI STR. GENERAL MANU, INIȚIATOR IONESCU NICOLAE


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal

;           pentru zona delimitată de str. Decebal, str. Dacia,

; str. Răscoala din 1907 si str. General Mânu, inițiator Ionescu Nicolae

1

ConsiliuUocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ^<06- 2019.

jLuând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgă'dău înregistrat sub nr. 156740/14.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de/'organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor, publice, protecția medicului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 159358/21.08.2019, precum si avizul nr. 144175/26.07.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPA.T privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 167855/23.12.2016 al Direcției urbanism; lin temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. :lj96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Ărt. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Mânu, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

|! Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. General Mânu nr. 34, în suprafață de 159,90 mp (potrivit actelor de proprietate) și 160 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 223079, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Ionescu Elena și Ionescu Nicolae confo’rm contractului de vânzare autentificat sub nr. 613/11.03.2015 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela Lavinia.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de le: data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

li

li

■Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Ionescu Nicolae, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

; ol?) pentru, * împotrivă, 4 abțineri.

| La data adoptării sunt în funcție c^/^consilieri din T7 membri.

PREȘEDIN1E .ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚANR. 33% / M.CK : 2019


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J1 3764.0/20 1 3 | CUI RO2632075C

SEDIU SOCIALI STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

www.msissfcudiara

I!


ARHITECTURA |d£SIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! office@masstudio.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1.1 Date de recunoaștere a documentației

Date de recunoaștere a documentației ____________________________ '_____

Terenul identificat prin număr cadastral 223079 are cu o suprafață de 160,00 mp. (conform măsurători) și este situat pe str. General Mânu, nr. 34, iar zona studiată în cadrul P.U.Z.C.P. are o suprafață de 3.338,05 mp. (conform ridicării topografice)___________________________________________________________

Denumirea lucrării            ________; ,    _______________________ ,_________________________

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ CONSTRUITĂ PROTEJATĂ - ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907 $1 STR. GENERAL MÂNU_____________________________

Beneficiar ______________________________________________________________

IQNESCU NICOLAE $1IONESCU ELENA

Proiectan t general

S.C. MAS l'UBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

tel: 0723.171.168

Subproiettant/colaborator ___________' -    '_________________

DOCUMENTAȚIE DE URBANISM - URB. ALEXANDRU BĂJENARU STUDIU ISTORIC AFERENT P.U.Z.C.P.-ARH. RADU CORNESCU; ________________________________Specialist M.C. 327S ARH.                            CONSTAl|lȚA


JUT’EWL CONSTANȚA


Data elaborării APRILIE 2019


țURȘCTIA URBANISM

S-F&e jiKSKSHIMBARE

4 aviaul ui-,—„ —
■ de1.2.1..Regulamentul local de urbanism este o docume                r de reglementare care

cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilorTdeTriejălizare și Utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei stiate, situată în partea centrală a intravilanului municipiului Constanța, delimitată de str. Decebal (la nord-vest), str. Dacia (la sud-est), str. Răscoalei 1907 (la nord-est) si str. General Mânu (la sud-vest).

1.2.2,Regulamentul local de urbanism aferent documentației «PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907 SI STR. GENERAL MÂNU, MUN. CONSTANTĂ, AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 167855/ 23.12.2016 », avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiijlui Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanisticii al Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și' a autorizațiilor de construire, conform legii.

Prezenta documentație de urbanism nu își propune schimbarea regimului juridic al terenurilor.

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avut la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

S.C. MAS PUHLI5HING & PARTNERS S.R.L.

J I 3/644/20 1 3 | Cl.ll RO2632073D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

www.massWdIo.it©


ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAILI office@masstudio.ro

 • - Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

 • - ORDIN MLPAT 176/N/2000- Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal";

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de autourismeîn localități urbane;

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin H.C.L.M. nr. 653/25.11.1999, prelungit ultima dată prin H.C.L. 429/31.10.2018;

 • - H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

 • - H.C.L. 113/27.04.2017, Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, actualizat la data de

  19.01.2018;                                _______________________________________

  • - H.CJ.C. 152/22.05.2013, Regulament privirjd stabilireăytî^răffițâb^hjîîrfiW^de spații vej-zi și a numărului minim de ar administrativ

  • - Legea

  -HOT


șți, arbpri, plante decoraj:iv?R^4fâH^Wef^We !.!^6fVstr(^i1b/i‘',VJ^Iiz|te pe teritoriul sta nța.


ind protecția medmlu^g avi2u| nr

'din 8 iulie 2004 (*actu: lizată*) privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de


mediu pentru/planuri și programe;        | ARHITECT ȘEF___.

?Ț_egea privind; protecția mediului 265/2OO6^rrtnraprotrarea-'0,.‘ttrG:'19S/2OO5răCttlâîî2ată;

- ORDIN rir. 117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediii pentru planuri și programe; <

 • 2.1.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele P.U.Z., până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.


S.C. MAS PUBLISHING 5c PARTNERS S.R.L. JI3/644/2OI3 | CUI R026320750 SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21. CONSTANTA

TEL: 0723.171.1 60 arhitectura | oesign | peisagistica | urbanism mail: office@niasstudio.ro

 • 2.1.3. |iSe introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonelieîn care se prevede realizarea de artere noi de circulație (după caz) și în zonele în care se prevăd spații verzi 'de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat, în spațiile yerzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 2.1.5. ’ în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 2.1.6. Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism diferente de către Consiliul Local al municipiului Constanța, potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală.


*** Modalitățile de autorizare în cazul derogărilor de la prezentul regulament sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

 • •   modificări ale distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelai sțint po^bile prin elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.);

 • •   modificări ale funcțiunii, P.O.T. și/sau C.U.T. și ale înălțimii m distanțelor față de aliniament sunt posibile pe baza modificării planii integralitatea sa. ....

  cum și ale isfiCzohal (P.U.Z.)în


atrasa yiEdc

.............P’AVWlăiOjUL.

* VIZAT 3 'W

Anexă la avizul nr.ftW.lL


2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULL|I Șl PROTâMfe^AÎ^^]^^ NATURAL Șl CONSTRUIT                                         ’ ” ~        ”

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respecte rea coft^liT^7n^lj£e-de lege și dF prezentul regulament, precum și cu respectarea normelor stabilite pentru ocuparearâționalăa terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.


2.2.2. REGÎJLI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APARAREA INTERESULUI PUBLIC

 • a) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.


www.masstudte.r©


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 13/64^/20 13 | CUI R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! Office0maSStudiO.ro

 • d) Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.

 • e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • f) Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

 • g) Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

2.2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

a) Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice, următoarele:

 • construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor . ^complementare -Apărate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

 • conducte de alir

. petroliere, rgțefe de te ofi^re, electrîtS/Seifi&lăfâfifiiWațiK

PRIMĂRIA MUNlCIPIUlU: CONSTANȚA

lui r îgulament.țpfflrifczopa drumuluiapublic se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță
PRIMĂRIA MUNlCIPIUlU: CONSTANȚA :ulament.rprtft:zona drtinxuluiapublic se în


VIZAT SPRE SE K

„Anexă.la avizul nr.                     >.

ații spațiului public, a protecției mediului șiTiTsco )ul asigurării caii :ă

precum și pentru creșterea {radul3 rețelelor edilitare, îr| zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților,

pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.


ii+ pentr-ti realizarea/rriderea rețelelor edilitare, inclusivb) Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

 • în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța;

 • retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

 • este interzisă depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3 m de la cota trotuarului amenajat;

în cazul amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public dacă nu depășesc 1,00 m de la alinierea de la stradă și asigură o distanță de 4,00 m pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului amenajat.

c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

J 1 3/64 J/Zo > 3 | CUI RO263207S0

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA


WWW.WÎ!)BStUd!©.?© arhitectura|design|peisagistica| urbanism mail: office@niasstudio.ro V

 • distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului Civil și |i:u respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor;

 • distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fată de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală, după caz (studiu de însorire, P.U.D. etc).


aa sg? jjm ©sa) Accese carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul și configurația acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.


b) Accese pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacii se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit import "deși

M

<ȚA

■SgTANȚA


3.1.1. RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXiJtE.NT^^'1’                         </■

QSibWatea-racordării de


a) Autorizarea executării cohstrucțiilor este permisă numai dac^ exi^cFrS^FDo la aceste


noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canaliza dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice loca prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea nece capacitatea rețelelor publice existente, fie să. construiască noi rețele.

Lucrările de racordare și de branșare 'la rețeaua-edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar. .......


^ȘFefiaărul se obligă să


ră, sau se obligă fie să mărească


 • b) ! Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare;'la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere;'dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

 • d) ; Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. I.a construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

; i

3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE

a) [Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor -sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.vjww.masstudlo.r©


JI3/64J/2O13 | CUI RO2632O75D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VDDA NR.2I. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officcgmasstudio.ro

în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații,transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii.

Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

sa EUSOflUl ©D        [La KSHiffla §0                            si a

3.2.1. FORMAglj^AfN

ffUNILE TERENULUI

/fncetea'we'Dcive

;te prevederile Regulamentului local de urbanism a P.U.G.-ului Constanta, zona

a ZRL2bîn care se incadreaza zona ce face obiectul documentației in situația existent.reglem

prezintă urm^arete                                         I

ZRL 2b - se considera constrliil^|^fg)efâîcâM’ffidepi^e^V.Mfi^atoai'ele condiții cumulate:

(i) - dimensiuni minime

ta &vixul nr./-/ *' — * ț

regimul de construire

dimensiune minima in cazul coi|cesiort^^'^ terenului*

dimensiune minima in i

ș£F--—T" '

______...zoneprotejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front

(m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism aprobat


J I 3/644/7.0 I 3 | CUI RD2632O7SO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

WWW.Fn$ÎS5tUdlO.irO arhitectura |oesign| peisagistica | urbanism mail: officegmasstudio.ro **';1' Prezentul Plan Urbanistic Zonal transforma toata aceasta zona in terenuri construibile insa nu 11

mai permite divizarea acestora pe viitor, chiar încurajând alipirile in vederea obținerii unor dezvoltări urbanistic^ coerente in limita coeficienților urbanistici aprobați. în cazul alipirii mai multor loturi istorice, imaginea la stradă a clădirilor va evidenția parcelarul istoric și se recomandă întocmirea unor Planuri Urbanisticei de Detaliu, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

 • (2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12.0 metri; dac= adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majoră de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale R.L.U.M.C.;

 • (3) - înălțimea construcțiilor:

: J

 • -  ! se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecinate in cazul

regimului de construire insiruit sau cuplat;

 • -  1 inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul pe linia

cornișei sau streșinii;

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși i inaltimea împrejmuirii.

il


înălțimea nivelurilor aferente construcțiilor se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația constructivii astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

în condițiile în care caracteristice geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri/c'lemisoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Este permisă realizarea demisolurilor, mezaninelor si a mansardelor numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentație și fără depășirea înălțimii maxime adfnise,în funcție de zona de reglementare din cara construcția face parte (12,00m/parcele de colț - 15>00m). Totodată, în realizarea etajelor in termediare sau a mansardelor se va țirie cont de arhitecturaxu_care construcția se va învecina, în cazul construcțiilor se ce vor alipi unor Construcții existente cy val Dare  documentației actuale de tip P.U.Z.C.P., se va prelua tipologi^de i oi respectarea și continuarea liniilor de forță

Modificările care pot fi aduse clădirilor existehtțfdin


are ambiffl^$^ițj^î^$ul

& âtestefâi’di.n, WriîD&NSTANȚADIRECȚIA URBAkISM F WE SCHIMBARE

www.massWdlo.ir©


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GONSÎ

DIRECȚIA URBAI-ISM

VIZAT SPRE

Anexă la avizul nr.        I

arhitect șef _L---------


S.D. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. ,J 1 3/644/7,0 1 3 | CUI RD2632O7M SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VDDA NR.2I. CONSTANTA


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! Office©maSStudiO.rOI-----I Imobile cu valoare ambientală

I I Construcții cu valoare ambientală ce se pot extinde pe verticală în plan secund, cu o arhitectură similară celei existente

I I Imobile ce se pot reconflgura în limita admisă PUZ (20%)


"        Aspectiil exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă

aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general,al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interz


„La clădirile^cu creșterii regimdjui de 19.12.2018, emis de Constanța.bientală se va prevedea păstrarea fațadelor spre stradă, cu posibilitatea iMe'îhl retragere și completării în stil neutru", conform avizului nr. 2082/Z din Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură
3.3.1. PARCAJE

a) Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii:

 • •  în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitute.

 • •  pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 m. de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimba destinația pe durata existenței imobilului deservit;

 • •   prin concesionare sau închiriere a spațiilor de parcare din spațiile publice de parcare existente sau în curs de realizare

 • •   prin participarea investitorului la amenajarea de parcări publice în zone învecinate imobilului vizat, în cadrul unui parteneriat public-privat, investitorul beneficiind astfel de un număr de locuri de parcare direct proporțional cu sumele investite de acesta.

JI3/644/ZOI3 | CUI R026320750

SEDIU SOCIAL! STR.LAIC VODĂ NR.21 . CONSTANTA

WWWJfiftSÎSStudl©.?© arhitectura |oesign| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro p

b) Numărul minim al locurilor de parcare ce trebuie asigurate se stabilește în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare'pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta H.C.L. 113/27.04.2017, astfel:

•  locuințe individuale/ colective

Art.l3.;-|) -1 loc de parcare/ pe unitate locativa cu suprafața utila de maxim 100,00 mp.;

Art.13.lb) - 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața utila mai mare de 100,00 mp.;

Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute in spatii acoperite (spatii exterioare-pergole/ spatii interioare). La locurile de parcare calculate conform pct.l3.a) si 13.b) ise va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;

i

 • •   Art. 5 - construcții comerciale -1 loc de parcare la fiecare 35,00 mp. din Suprafața utilă a ariei de vanzare pentru spatii cu Suprafață utilă mai mare de 50,00 mp.;

 • •  Art. 10 - construcții de sanatate -1 loc de parcare la fiecare 50,00 mp. din A.D. si conform .'normativelor specifice in cazul spitalelor si stațiilor de salvare;

  Pentru alte funcțiuni - conform Regulamentului privind asig parcare pentru lucrările de construcții si amenajări autorizate, pe

  3.3.2. SPAȚII VERZI Șl PLANTATE  Autorizația de construire va conține obligația menținerii sa funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform andrei nt;  rarea nunjș^^ițjoN^^AÎ de

  a^îîM&Ripi M UN2<3iigt&.fo.țâi G ONSTANȚA DIRECȚIA URBAi- ISM '

  VIW

  Anexă $ a;


  ujf&ai și plantate, in


  modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:


 • - construcțiile comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafață minimă

de 50%;  ;

 • - construcții de sanatate vor fi prevăzute aliniamente simple/ duble, cu rol de protecție si parcuri organizate cu o suprafața min. de 15,00 mp./pers.;

 • - blocuri dft locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de loc. in suprafața min. de 30%; i

 • - construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire de min. 5,00 mp./ loc..

3.3.3. ÎMPREJMUIRI

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • •  împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • •  îmiarejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50,00 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălținfea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul. \Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

ii

Porțile1 împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta Vie scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași

VXAS isTUDID www.rnasstudlo.ro


arhitectura| design| peisagistica | urbanism mail: officegmasstudio.ro

exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

 • 4.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:

 • •  funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

 • •  regimul de construire;

 • •  înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.

 • 4.2. Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:

 • •  situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice și arhitectural

- urbanistice;

 • •   situarea într-o condiție particulară de zonă protejată - definită conform legii sau studiilor de specialitate.

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 3338,05 mp., conform ridicării topografice, isi va păstră limita unitatii teritoriale de referința din P.U.G. si va avea din punct de vedere operațional o s®gu|a zg


reglementare propusa:


INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCȚIUNI IRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE

Pentru toate zonele de regie REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL D adaugă detalii specifice în cele ce urm5.1. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZO


-se-vorTespraa'^rș.vejj^ije prezentâte în SECȚIUNEA 2.2. -OCUPAR^-ÂȘ.țt^NjjBILQR-^i-plg/etbt^luil regulament, la care se

VIZAT «MIE

^Ânexă la avizul nr.

VIDUA^^^VEJ)41C1_CU-MAXIM

ITUATEINZONEPRO-TEJATE—”’
Zona ce face obiectul documentației de urbanism « PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907 SI STR. GENERAL MÂNU, MUN. CONSTANTA, AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 167855/ 23.12.2016 », în suprafață de 3338,05 mp., conform ridicării topografice, se afla în intravilanul municipiului Constanta, stabilit prin avizul M.L.P.A.T. nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanta, extins apoi prin aprobarea H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.

în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public al municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zona preponderent ocupata de locuințe individuale cu un nivel de înălțime mic si mediu.

Amplasamentul este situat in proximitatea Bulervadului Mamaia si a Bulevardului Tomis.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale si unitati de invatamant - Colegiul National Pedagogic " Constantin Bratescu ", unitati comerciale - comerț cu amănuntul, cabinete de profesii liberale, situate de-a lungul străzilor din vecinătate, precum Str. Răscoalei 1907.

S.C. MAS FUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J ) 3/644/801 3 | CUI R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VOOA NR.2 1, CONSTANTA

WWWoîTS’ySSWi!!©.?© ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! offjce@masstudio.ro

Terenul ce a inițiat prezenta documentație, este situat la adresa Str. General Mânu, nr. 34 si masoara o!{suprafață totală de 160,00 mp., conform măsurători cadastrale, identificat prin Număr Cadastral 223079, fiind in proprietatea privata a lui IONESCU NICOLAE si a lui IONESCU ELENA conform contract de vanzare-ci'imparare autentificat prin nr. 613/ 11.03.2015 la birou individual notarial „Serban Mihaela-Lavinia" cui sediul in mun. Constanta, str. General Mânu, nr. 64, jud. Constanta.

 • 5.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale cu maxim P+2-3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat; locuințe'colective mici cu maxim 2 apartamente pe nivel;

- funcțiunii complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.), servicii comerciale/ personale/ de sanatate în limita a maxim 25% din A.C..


UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI - se admiite mansardarea clădirilor, numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentați^ și fără depășirea înălțimii maxime admise, în funcți construcția face parte (12,00m/parcele de colț - 15,00m), în limite inferior.

DîRrpă WbAHSM

VJXAî           HfWîQARE

no/ă ia /visul nr.

.•pțe^sșșr^e si mărfuri si au


UTILIZĂRI INTERZISE

funcțiuni complementare locuirii ce generează un t program prelungit după orele 22:00 și/sau produc poluare;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau iomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

anexepentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

depozitare eh grds1; ••

depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;                                                         !

au tobaze, statii de întreținere si spălătorii auto;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

orice alte funcțiuni ce nu sunt specificate ca UTILIZĂRI ADMISE sau UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

I.'

 • 5.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

5.3.5L CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate in SECȚIUNEA 3.2. -REGULI PRIVITOARE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR SI A CONSTRUCȚIILOR.

* Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

*Jț(Avand in vedere ca este o lotizare existenta, in care de-a lungul timpului s-au făcut diviziuni necontrolate, parcelarul existent prezenta unele terenuri neconstruibile din punctul de vedere al suprafețelor si fronturilor stradale mici.

Zv'\AE IsTUDID www.masstudle.ro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 1 3/64.4/20 1 3 | CUI RD2632075D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I. CDNSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGIST ICA | URBANISM MAILI 0ffîce@maSStlldi0.r0

*** Planul urbanistic zonal transforma toata aceasta zona in terenuri construibile insa nu mai permite divizarea acestora pe viitor, încurajând alipirile in vederea obținerii unor dezvoltări urbanistice coerente in limita coeficienților urbanistici aprobați. în cazul alipirii mai multor loturi istorice, imaginea la stradă a clădirilor va evidenția parcelarul istoric și se recomandă întocmirea unor Planuri Urbanistice de Detaliu, conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale -Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.

Conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale -Direcția Județeană pentru Cultură Constanța:

 • Noile clădiri se vor alipi la calcanele existente și se va menține regimul de construire majoritar cuplat;

 • Clădirile noi, proiectate pe parcele de colț, vor fi realizate prin volume specifice parcelelor de colț și vor avea în vedere teșirea laturilor clădirii în zona intersecției străzilor, la parterul acestora;

 • Se interzice ieșirea în consolă a unor etaje întregi deasupra domeniului public.

5.3.2 AMROȘARE^etĂtSÎRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

• PosibilitatBa^j^asBmi/cladirilor pe aliniament se realizează conform caracterului zonei.


ConforfTTsînuației existente în teren, pentru constituirea unor fronturi coerente, pentru parcelele de colț se va prelua caracterul construcțiilor existente cu cele două laturi întoarse către stradă, ce conturează fiecare intersecție, după cum urmează:

 • în intersecția dintre str. General Mânu și str. Dacia (intersecția marcată în plan cu nr.l) pe celelalte trei parcele ce constituie intersecția există construcții amplasate pe ambele limite de proprietate ce conturează intersecția, astfel, pe terenul ce a generat documentația de față, amplasat pe str. General Mânu nr.34, N.C.223079, se propune construirea pe aliniament, pe ambele laturi cu deschidere la stradă pentru păstrarea caracterului;

 • în intersecția dintre str. General Mânu și str. Decebal (intersecția nr.2) toate cele patru terenuri ce conturează intersecția prezintă clădiri construite pe aliniament - pe parcela de colț din zona studiată, amplasată, pe str. Decebal nr.35, se propune păstrarea acestui caracter;

 • în intersecția dintre str. Decebal și str. Rascoala 1907 (intersecția nr.3) toate ce patru terenuri ce formează intersecția prezintă grădini de fațadă, construcțiile fiind retrase de la aliniament - se propune păstrarea specificului și pe parcela de colț din zona studiată, str. Răscoala 1907 nr.45;

 • în intersecția dintre str. Dacia și str. Rascoala 1907 (intersecția nr.4) există, în prezent, trei parcele de colț ce prezintă construcții pe aliniament (str. Rascoala 1907 nr.41,41A-în zona studiată; str. Rascoala 1907 nr.38; str. Dacia nr.l) și o parcelă de colț (str. Rascoala 1907 nr.40) ce prezintă grădină de fațadă, clădirea fiind retrasă de la aliniament - pe parcela de colț din cadrul zonei studiate, din intersecția


  menționata"anterror7ye^Ț înșiruite ce


pe’âTiri^ament pentru întregirea caracterului de locuințe ,jri-;z.qna studiată.

DIRECȚIA URBAHSW

VIZAT SPRE NESCFWaÂF

Anexă la avizul nr.       /—r

ARHITEEF
5.3.31


AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE PARCELELOR

.......; JUOETUL CONSTANȚA

VIW BPSK NESCHIMBARE h.AnâxĂ la avizul nr---- /----------

fegft nu flispun de• Posibilitatea retragerii clădirilor se realizează conform caracteri

Zona studiata prezintă un caracter al parcelarului unde preda mină retragere făta de limita posterioara.                                   ____

■[

în zona studiată în cadrul documentației actuale deffip P.lT        Z/#tudiului istoric și de

morfologie'ia parcelarului, aferent elaborării documentației actuale, aîT/bst identificate evoluția tipologiei  parcelarului și a arhitecturii zonei. Prescripțiile Studiului istoric și de morfologie a parcelarului au fost luate în considerare în elaborarea reglementărilor asupra zonei studiate, coroborat cu situația existentă și tendința de dezvoltare atât din imediata vecinătate a zonei studiate, cât și exterioară acesteia.

!i

Principiile ce au stat la baza reglementărilor actuale sunt evoluția tipologiei parcelarului și situația actuală a fodului construit. Prin urmărirea evoluției parcelarului se observă fragmentarea țesutului și realizarea loturilor cu deschidere foarte mică. în acest sens, pentru o dezvlotare coerentă a zonei studiate, se propun:,

 • realizarea locuințelor înșiruite pe loturile ce au deschidere către strada Dacia (deschidere cuprinsă între 8,25 și 8,85m), pe o adâncime de maxim 15m;

 • în Izona de nord-vest, pentru terenurile cu deschidere la strada Decebal, se propune realizarea construcțiilor cuplate (terenuri cu deschidere și suprafețe mari) pentru păstrarea proporțiilor volumetrice ce vor aminti de vechiul parcelar: realizarea construcțiilor cuplate pe locul unde, în vechea configurație a parcelarului, exista posibilitatea realizării construcțiilor izolate de dimensiuni mai mari;

 • pe ^strada General Mânu există un număr de trei terenuri, dintre care două (str. General Mânu nr. 34 și str. tyecebal nr.35) sunt parcele de colț, astfel pentru terenul de pe str. General Mânu nr. 36, 38 (deschidere de 7,55m) se propune realizarea unei locuințe de tip înșiruit, pentru realizarea unui front stradal coerent și respectarea normelor de igienă și sănătate.


  S.C. MAS PUBLISHINB & PARTNERS S.R.L.


www.massliudlo.ro


POT! 70%

CUT: 1.62

RH: P1 23E (15,00m)


JUDEȚUL CONSTANTA       i

PRIMĂRIA MUNICIPIUL.U'CONSTANȚA '

'■ DIRECȚIA URBĂi'TSM             %

VIZAT SPRE HESC HIHK8ARE Anexă la avizul nr.. i.- I-----——

ARHITECT ȘEF--

X/

I Figura 3 - Ilustrare mobilare urbanistică

Sursa; Prelucrări S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.ifTvedere toate normele in vigoare (O.M.S. 119/2014, modificat și Cod Civil actualizat, excepție facand cazurile când alipirea se realizează ecesar acordul vecinilor; Avizul avizului unității teritoriale de pompieri,WWW>fn!)SStU£llp>?0 arhitectura | DESIGNI peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro


li

care se prevăd derogări cu privire la stabilirea acceselor auto si pietonale, a retragerii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor etc.).

N

5.3.3   CIRCULAȚII, ACCESE SI STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

f

• Documentația nu își propune modificarea tramei stradale, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, astfel:

m > | locuințe individuale/ colective

 • •   !Art.l3.a) -1 loc de parcare/ pe unitate locativa cu suprafața utila de maxim 100,00 mp.;

 • •   Art.l3.b) - 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața utila mai mare de i (100,00 mp.;

Mjinim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute in' spatii acoperite (spatii exterioare-pergole/spatii interioare). La locurile de parcare calculate conform pct.l3.a) si 13.b) se vei adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;

Art. 5 - construcții comerciale -1 loc de parcare la fiecare 35,00 mp. din Suprafața utila a ariei de vanzare pt. spatii cu Suprafața utila mai mare de 50,00 mp.;

Art. 10 - construcții de sanatate -1 loc de parcare la fiec^e normativelor specifice in cazul spitalelor si stațiilor de saljȘ^ț pentru alte funcțiuni - conform Regulamentului prtyind de parcare pentru lucrările de construcții si amen^j Constanta.

Accesul carosabil pe si pentru lotul ce a generat prezenta ddcumentatid)de»t:i"prPĂL|jZiise^V3;reăliza '* din Str. General Mânu, iar cel pietonal din Str. Dacia.                  VLXA.V NESCHI&BARE

Anexă la avizul nr/j»/2r7

Pentru zona de reglementare se vor respecta următoarele pr^ederi-jeu-.orijUire la realizarea 1 accesurilor:——___|

a) | Accese carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități I de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor?


II


II

Umărului minim de locuri

PRIMĂRIA WNiCiPIUMJî CONSTANȚA

jmentatid)de»țiprPĂL|jZiise^V3; realiza


în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Nuni'ărul și configurația acceselor se determină conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de constriițre, eliberate de administratorul acestora.

b) A<:cese pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

5.3.6   ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Noile construcții se vor înscrie în înălțimea maximă admisă pentru fiecare zonă de reglementare cu următoarele mențiuni:

• Se va menține situația de aliniere la cornișele existente și preluarea liniilor de forță ale clădirilor existente cu valoare ambientală, atât din zona studiată, cât și din imediata vecinătate, în vederea realizării unei perspective stradale coerente;

17


S.C. MAS PUBLISHINB & PARTNERS S.R.L. J 13/644/7,0 13 | CUI RD2632O7SO SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CDNSTANTA TEL: 0723.1 71.1 60 WWW.lfflaSStodlO.rG arhitectura|design| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

 • •  în limita înălțimii maxime admisibile exprimate în metri și stabilite în cadrul documentației actuale, în cazul în care diferența dintre construcții cu regim diferit de înălțime (12,00m/parcele de colț -15,00m) este mai mare sau egală cu 2 nivele se va realiza o descreștere în trepte de la aliniament către clădirea cu regim mai mic de înălțime;

 • •  Este permisă realizarea demisolurilor, mezaninelor si a mansardelor numaicuîncadrareaînC.U.T. maxim propus prin prezenta documentație și fără depășirea înălțimii maxime admise, în funcție de zona de reglementare din cara construcția face parte (12,00m/parcele de colț - 15,00m). Totodată, în realizarea etajelor intermediare sau a mansardelor se va ține cont de arhitectura cu care construcția se va învecina, în cazul construcțiilor se ce vor alipi unor construcții existente cu valoare ambientală, stabilite în cadrul documentației actuale de tip P.U.Z.C.P., se va prelua tipologia de construire a acesteia din urmă, cu respectarea și continuarea liniilor de forță.

Modificările care pot fi aduse clădirilor existente din zona studiată sunt:

 • - extindere pe verticala in plan secund, cu o arhitectura similara pentru terenurile cu valoare ambientală: str. Dacia nr. 10, str. Rascoala 1907 nr. 41,41A, str. Rascoala 1907 nr. 45, str. Decebal nr.33, str. Decebal nr.35, str. G-ral Mânu nr. 36,38;

 • - In cazul clădirii de pe str. Rascoala din 1907 nr. 45, se poate realiza, in limita indicilor spațiali admiși prin PUZ, o mansarda asemanatoare cu construcția învecinată de la nr. 43;

 • - restul imobilelor se pot reconfigura in limita admisa de PUZ (20%): str. General Mânu nr. 34, Str. Dacia nr. 12B, str. Dacia nr. 12A, str. Dacia nr. 10B.

  Noile construcții vor ținejcont de vecinătățile atat din interiorul insulei studiate, cat si din exteriorul zonei studiat colt), ciad cladirilefvgti

  “recoman'dat'esteTte-entru imobilele de pe

  in mod an,nonlos cu , DIRECȚIA URUAHSM .

  ViZAT ’^ESCHW-SARE


  Anexă la avizul nr. H_____/--------

  ARHITECT ȘEF'__  Conform Avizului de Oportunitate obli,“W^167855/-23rl2-.201&rse-adrniteTar? *parcelele de colt să poată atinge o înălțime maximă de 15,00 m, (P+3E).


Cota +/- 0.00 poate varia in funcție de studiul geotehnic si de condițiile de fundare ale terenului, existând posibilitatea realizării unui demisol. Cota +/- 0.00 se va cacula la cota finita interioara a parterului si va fi diferita de cota de amenajare a terenului CTA.

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

5.3.7 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

„La clădirile cu valoare ambientală se va prevedea păstrarea fațadelor spre stradă, cu posibilitatea creșterii regimului de înălțime în retragere și completării în stil neutru", conform avizului nr. 2082/Z din 19.12.2018, emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.


WWW.TOISSÎUdJ©.?© ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! offîce@masstudio.ro

I!

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în SECȚIUNEA 3.2., a prezentului regulament, ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCȚIILOR, la care se adaugă următoarele prevederi .specifice:


T     —                          - -......-- ---------■■

rr

arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

nu^se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă sau lemn fals etc:.), se recomandă tencuieli, placări cu piatră naturală sau plăci ceramice de exterior, în culori pastelate;

culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

inserțiile contemporane se vor face în stil neutru, fără agresarea cadrului construit istoric prin for me, materiale sau culori, cu preluarea cornișei în cazul construcțiilor alipite la un calcan existent, și/sau preluarea liniilor de forță a arhitecturii existente, a construcțiilor cu valoare ambientală ide ntificate în zona studiat;

mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a spațiilor publice din zonă;

împrejmuirile istorice din fier forjat se vor păstra ca atare, restaura sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, noua împrejmuire va respecta arhitectura cele vechi;

se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniulfpuBîreTîîâT^fTjErproprietățt-pFivate-sau. pe^ fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.


§w|amenț^djM)?cxiPy^’5îih&îistică wb-’-ițClPlULU- CONSTANȚA OlF-SCȚlA       |SM

Vî.ZAT AlgSCHIMBARE exă îs avizul nr.    /

rile p^lkTr^^^'§F<~TIUNFA


5.:.8 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Pentru toate zonele de reglementare-se-vdyvres             _

prezentului regulament, REGULI PRIVITOARE LA ECHIPfîEA EDILITĂRĂ.


Noile obiective se vor branșa la rețeaua existenta conform avizelor si specificațiilor instituțiilor de specialitate si a normelor in vigoare.

I

SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

• Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbcinism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cat si conform H.C.J.C. 152/ 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.

Pentru toate zonele de reglementare se vor respecta prevederile prezentate în SECȚIUNEA 3.3., a prezentului regulament, SPAȚII VERZI, la care se adaugă următoarele prevederi specifice:


WWtt?«M35StodlO.Z© arhitectura|design|peisabistica|urbanism. mailî officegmasstudio.ro

• Spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție care să respecte suprafața minimă aprobată conform prevederilor legale se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

Conform prevederilor H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, pentru funcțiunile propuse pentru L2p vor fi asigurate spatiile verzi după cum urmeaza: - construcțiile comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața minim de 50%;

 • - construcții de sanatate vor fi prevăzute aliniamente simple/ duble, cu rol de protecție si parcuri organizate cu o suprafața min. de 15,00 mp./pers.;

 • - blocuri de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de loc. in suprafața min.

de 30%;                                                          .

 • - construcții de locuințe unifamiliali: vor fi prevatMlșspaîlî’Uerei'Ăi plantate, in I unctie de tipul de locuire

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

  DIRECȚIA URUAMSM VIZAT SPRE MESCHH&BAPE Anexă la avizul nr._____i—-------

  .... $e~KOTTrș«lecta prevederile pri


de min. 5,00 mp./ locuitor.         PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


Pentru toate z prezentului regulămenj, ÎMPREJMU


l(imentarseHETKOnregOecta prevederile prezer tate în SECȚIUNEA 3.3., a

Rh—— ---—-—-—--

In condițiile-prezentului regulament, este permisa autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

- împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • - împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50,00 cm inaltime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor si/sau integrării clădirilor in caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice;

 • - porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică;

-împrejmuirile istorice din fier forjat se vor păstra ca atare, restaura sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, noua împrejmuire va respecta arhitectura celei vechi;

 • - panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

Inaltimea maxima a împrejmuirilor va fi de 1,80 m.

 • 5.4. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

5.4.1 PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

P.O.T.maximadmis= 54%

P.O.T. maxîmadrnis pentru parcele de colt = 70%, cu incadrarea in C.U.T. = 1.62;


Wfe7W»I¥H)SStUdl0>?0 arhitectura|design| peisagistica | urbanism mail: office^masstudio.ro

'i

îmjroate cazurile în care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate ! (menține P.O.T. existent, conform cadastrului, situație în care se pot autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, C.U.T. și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă a P.O.T. se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse. '!

5.4.? COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)


Următoarele prevederi au fost preluate din studiul istoric și de morfologie a parcelarului pentru

P.U.Z.C.P. -jZona delimitată de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Mânu, elaborate de ARH. RADU CORNESCU și Specialist M.C. 327S ARH. MARGARETA MIHAILESCU, astfel:

Pentru pastrarea valorii si calităților sitului urban si protejarea clădirilor de patrimoniu, sunt necesare:

Restaurarea exterioara a clădirilor cu valoare arhitecturala;


mbientala, cu respectarea stilului si


Păstrarea si eventual etajarea clădirilor c materialelor existente;

Interzicerea termoizolarii la exterior 6fata

tate; JUDEȚUL CONSTAU ȚA

D/FSf Ți A UFL’ Ai- ISM

; V. ’JR.T s- «E SC HIKBARE

Anexă >3 avizi; I nr.__I___________

g^ejjȚșspectandu-se, pe cat


Pastrarea sau refacerea detaliilor si ocfiamentel

ancadramente;

Pastrarea balustradelor din fier forjat existente la balco ine;

Pastrarea împrejmuirilor istorice din fier forjat;            ‘

Pastrarea modelului de acoperire specific - in 1, 2, 3,4: au. m^g|^e^e^jȚșispei posibil, panta inițiala, cu invelitoare ceramica sau tabla toi;—__— ----——_

Evițarea țiglei de tabla;

Pastrarea tamplariei istorice din lemn sau refacerea ei din lemn/ lemn stratificat, cu pastrarea mcdelului/sectiunii;

Evitarea tamplariei noi si a rulourilor din p.v.c., mai ales a celor de culoare alba;

Evitarea construirii de anexe gospodărești la strada;

Interzicerea amplasării aparaturii si conductelor de gaze, electrice, de condiționare a aerului vizibil, pe, fațadele principale, spre strada.

In vederea promovării unui urbanism si a unei arhitecturi contemporane de calitate in zona, considerare necesara respectarea următoarelor principii:

Evitarea comasării loturilor istorice;

Retragerea de la strada a clădirilor cu mai multe niveluri, in scopul atenuării masivității, oferirea de spsitii de parcare pe parcela si a distantei necesare rampei către demisol;

Evi tarea exprimării de calcane pe limitele laterale de proprietate;

Retragerea in adâncime a etajului superior la regim de inaltime mai mare de P+2;

Acoperișuri in mai multe ape, cu panta originala, cu invelitoare din țigla ceramica, cu streasina redusa, sau in terasa - la clădiri pana la P+2,

Acoperire in terasa la regim de inaltime mai mare decât P+2.


S.C. MAS PUBLISHINE & PARTNERS S.R.L.

JI3/644/2OI3 | CUI ROS63Z07S0 SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VDDA NR.’Z 1 , CDNSTANTA

TEL: 0723,1 71.160

WWW.ITiaSStodlO.if© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officejlmasstudio.ro

Reglementari propuse pentru lotul ce a generat prezenta documentație de tip P.U.Z.:

• Amplasamentul ce a generat P.U.Z. cu Nr. cadastral: 223079 și S=160,00 mp., conform măsurători, situat pe Str. General Mânu, nr. 34, va face parte din U.T.R. L2p (zona locuințe ______..individuale si colective mici cu maxim P+2-3E si funcțiuni complementare locuirii, situate in zone


prOpuMTpMdbnform A.O. nr. 167855/ 23.12.2016); 'pr^M/fMw2^obtinut prin crestere+20% conform Legii 350/2001); <#h3E (15,00 m).

PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILĂ ÎN VIGOARE.

\ întocmit, Bianea Raluca NEDEA


g^^andiWĂJENARU


1

De asemenea,

completat prin Or la un calcan privind distantSîeTniniifrie necesare pentru accesul autospecialelor pentru stingerea incendilor etc.).

Orice derogare qe la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele se stabilește in baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locala, după caz (studiu de insorire, Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai in condițiile in care se prevăd derogări cu privire la stabilirea acceselor auto si pietonale, a retragerii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor etc.).

5.3.4 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

2

Conform caracterului zonei.

De asemenea, se vor avea in vedere toate normele in vigoare (O.M.S. 119/2014, modificat și completat prin Ord. Nr. 994/2018; Cod Civil actualizat, excepție facand cazurile când alipirea se realizează la un calcan existent, si nu este necesar acordul vecinilor; Avizul unității teritoriale de pompieri, privind distantele minime necesare pentru accesul autospecialelor pentru stingerea incendilor etc.).

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele se Stabilește in baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locala, după caz (studiu de insorire, Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai in condițiile inP.U.Z.C.P. STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR. RĂSCOALEI 1907, STR. GENERAL MÂNU
ANEXĂ

Par cățele, accesurile pietonale și Ji&ksâbiV

H.CJ-.113^27.04.2017 privind asigurarea numărului mtmm de HkJun tfir


Prin prezenta documentație de tip P.U.Z.C.P. se reglementează terenurile în proprietate publică/ privată, cu încadrarea lor in noua subzonă de reglementare L2pZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2-3E SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, SITUATE IN ZONE PROTEJATE, cu următoarele condiționări și Indicatori urbanistici, după cum urmează:

Utilizări admise

 • - locuințe individuale cu maxim P+2-3 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - locuințe colective mia cu maxim 2 apartamente pe nivel;

 • - funcțiuni complementare locumi parcare /garare. comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.). servicii comerciale/ personale/ de sanatate în limita a maxim 25% din A C..

Utilizări admise cu condiționări:

 • - se admite mansardarea dadrior. numai cu încadrarea în C.U.T. maxim propus prin prezenta documentație și fără depășirea înâltims maxime admise. în funcție de zona de reglementare dm cara construcția face parte (12.00m/parcele de colt - 15.00m), în limita a maxim 60% din suprafața etajului infenor

Utilizări interzise

funcțiuni complementare locuirii ce generează un trafic important de persoane si mărfuri si au program prelungit după orele 22:00 și/sau produc poluare:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea mantei pentru depozitare st producție, prin deseunle produse ori prin programul de activitate.

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta: depozitare en gros;

depozitari de matenale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea pentru vanzare a unor cantitati man de substanțe inflamabile sau toxice; activitati productive care utihzeaza pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice

autobaze, stat» de intretinere si spalatoni auto.

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice:

orice alte funcțiuni ce nu sunt specificate ca UTILIZĂRI ADMISE sau UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI


LEGENDA

Urnite si parcetor

r- ~"I Localizare zonă studiată în cadru- documentatei actuale de tip

S. = 3.338.05 mp. (conf ndicârii topografice)

(■num T Localizare teren ce a genera*, documentata actuală de Op P.UZCP.

S. = 159,00 mp. (conf acte): 160.00 mp. (conf măsurător) Limita U.T.R. conf. P.U.G.M.C. aprobat in vigoare Limite <io proprietate

Limite <Jo proprietate parcelă de colț

L mită tj T R propus Ir. cadrul documentației actuale

] Rogim de ai in ere față de stradâ-'almiament propus

Contor indicativ al construcțiilor

Teren ln proprietate privată a persoanelor fizice' juridice Denumiro U.T.R.-uri conf. P.U.G.M.C. aprobat

Denumire U.T.R. propus

Zonificare funcționalăA.

DATE REFERITOARE LA TEREM

Coafor a Ce

Menwr

1

Cc

160,00

■TOCd Orlmrtat de construcîi infes punrsam 1-2-3- s> de     <w lemn irttre

pândele 3-4-5-

TOTAL

160 00PUZC.P.


Zonâ tocuinț© individuale, colective și funcțiuni complementare locuiri cu maxim P*2E. In interiorul zonei studiate

Zonă locuințe individuale, colective și funcțiuni complementare locuri cu maxim P*3E situate pe parcele de cori fn interiorul zonei studiate


DATE IDENTIFICARE TEREN CE A GENERAT PU2C.P

 • - Adresă: Str. General Mânu, nr.34;

 • - N C.: 223079;

• Suprafață teren conform acte:159.90 mp.;

 • - Suprafață teren conform măsurători: 160.00 mp..

 • - Terenul este încadrat conform extrasului C.F. în caîegoaa de folosință .curți construcții".


VECINĂTATEA TERENULUI CE A GENERAT DOCUMENTAȚIA PUZ.C.P.:

 • - NV: Proprietate privată, str. General Mânu nr 36;

 • - NE: Proprietate privată, str. Dacia 12B;

 • - SV. str. Generai Mânu

 • - SE: str Dacia.


VECINĂTATEA ZONEI STUDIATE:

 • - NV: str Decebsl (dublu sens).

 • - NE. str. Răscoalei din 1907 (dublu sens);

 • - SV: str General Mânu (sens unic).

 • - SE: str Dacia (sens unic).


r*

i


\\ \  ZRL2b x

\ \ >   POT: 35%-45%

X    \  \     CUT: 1-1.35

/x

\   \ \    RH: P+2E

/ \

/\ > X \


în zona studiată în cadrul documentației actuale de tip P.UZ.C.P. și a Studiului istoric și de morfologie a parcelarului, aferent elaborării documentației actuale, au fost identificate evoluția tipologiei parcelarului și a arhitecturii zonei. Prescripțiile Studiului istonc și de morfologie a parcelarului au fost luate în considerare in elaborarea reglementărilor asupra zonei studiate, coroborat cu situația existentă și tendința de dezvoltare atât din imediata vecinătate a zonei studiate, cât și exterioară acesteia.

în planul de fată sunt marcate clâdinle cu valoare ambientală identificate conform Studiului istoric și de morfologie a parcelarului și a avizului nr. 2082/Z din data de 19.12.2018. emis de Direcția Județeană pentru Cultură

Principiile ce au stat la evoluția tipologiei parcelarului si si


Conform Avizului de Oportunitate obtinut. nr. 167855/ 23.12.2016, se admite P.O.T.= 70% pentru parcelele de colt, cu încadrarea in C.U.T. = 1.62; De asemenea Rh. max.=P«-3E (15,00m.)


actuale sunt

a fodului construit


CONSTANTA

PRiMÂRlA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul nr ------/----------

ARHITECT ȘEF----------


înălțimea maximă a clădirilor:

R.H. max. = P+2E (12.00m)

•R H.max.pt parcei de colț = P+3E(15.00m), (conf A.O nr 167855/23.12.2016)

Procentul de utilizare al terenului

P.O.T. max. = 54% (crestere*20% de la 45% cf. P.U.G.);

• P.O.T. max pt parcele de colț = 70% (conf A O nr 167855/23.12.2016)

Coefiaentul de utiizare al terenului:

C.U.T. max. = 1.62 mp A D.CJmp.teren (crestere+20% de la 1.35 cf. P.U.G.).


Zona studiata, se încadrează conform Direcției județene pentru cultura si patnmoniu național Constanta, tn zona construita protejata 3 • Si! Urban CT4I-S-B-02842

CONTRASEMNEAZĂ

---ir-TAD CREȘTERE P.O.T si C.U.T. *20%

S E C R C I A K, P.O.T.max.= 45%->54% (creștere 20%) . _ _ —. A r-M Ari/tJJ.T.mixx 1.35->1.62(creștere20%)

MARCELA ENACrțp p iwreele de colt POT, max, A-—BILANȚ TERITORIAL EXISTENT/ PROPUS

U.T.R.

EXISTENT

s. ZONA (mp.)

C.U.T.

EXISTENT

P.O.T.

EXISTENT

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S.D. (mp.) conf. P.U.G.

S.D.

EXISTENT (mp.)

ZRL2b

2024.00

1 0-1.35

35%-45%

P+2E

2024.0 - 2732,4

2312,2

TOTAL

2024.00

2024.0 - 2732.4

2312,2

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

U.T.R. PROPUS

S.

ZONA (mp.)

C.U.T. PROPUS

P.O.T. PROPUS

REGIM DE ÎNĂLȚIME

S. max. la sol (mp.) PROPUS

S.D. max. (mp.)

PROPUS

L2p (fara parcele de colt)

1345.99

162

54%

P+2E

726.84

2180.52

L2fi (parcele de colt)

678.01

162

70%

P+3E

474.61

1898 44

TOTAL

1201.45

407896


Spatele verzi se vor reglementa conform H.C.J.C. nr. 152/22.05.2013 Privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbon. plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța, respectând toate condiționările si specificatele pentru fiecare tip de funcțiune:

construcțiile comerciale vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața minimă de 50%:

construcții de sanatate vor fi prevăzute aliniamente simple/ duble, cu roi de protecție si parcuri organizate cu o suprafața minimă de 15 mp./pers.:

btocun de locuințe vor fi prevăzute spatii verzi si plantate tn funcție de tipul de loc. in suprafața min. de 30%;

construcții de locuințe untfamifiale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, in funcție de tipul de locuire de minim 5 mp./ loc


parcare pentru lucrările de construcții și amenajăn autorizate pe raza municipiului Constanța, actualizat la data de 19.01.2018:

locuințe individuale/ colective

Art13.a) - 1 loc de parcare / pe unitate locativa cu suprafața utila de maxim 100.00 mp.;

Art.13 b) - 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativa cu suprafața utila mai mare de 100,00 mp.;

Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute in spatii acoperite (spatii exterioare-pergole/ spate interioare) La locurile de parcare calculate conform pd 13 a) si 13 b) se va adauga un supliment de 20% pentru vizitatori;

Art 5 - construcții comerciale - 1 loc de parcare la fiecare 35 mp. din suprafața utila a ariei de vanzare pentru spatii cu S. utila mai mare de 50 mp;

Art 10 - construcții de sanatate - 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din A.d si conform normativelor specifice in cazul spitalelor si stafiilor de salvare;

Pentru alte funcțiuni - conform Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajați autorizate, pe raza municipiului Constanta aprobat prin H.C.L. 113/2017.


ii si Identitate Nationale-Directi

pentru Cultura Constanta nr 2082/Z 19 12 2018

*Se va interzice dezmembrarea lotunlor existente si se va încuraja ahprea loturilor divizate in vederea reîntregim lotunlor istorice";

"Pe loturile pe care indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. existenti sunt mai mari decât cei propuși, aceștia se vor putea menține in cazul modernizării dadinlof.";

"Se va propune alipirea construcțiilor la calcanele învecinate";

- "Se va menține regimul de construire majoritar cuplat".


Conform avizului Mii


teana


Condiții de depășire a CUT

in toate cazurile in care C.U.T. existent este mal mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente șt edificarea unora noi. care vor respecta noile valori maxime propuse

Este permisă supraetajarea construcțiilor o singură data, cu un nivel cu suprafața de maxim 20% din suprafața desfășurată, conform art 2. afin (4) din Legea nr. 50/1991. actualizată


Amplasamentul ce a generat P.U.Z.C.P., N.C. 223079 și S^160.00 mp. (conf. măsurători), situat pe Str. General Mânu. nr. 34. se încadrează conform documentației actuale in subunitatea terotinală propusă L2p. cu următorii indicatori urbantsbct. conform reglementărilor pentru parcele de coti:


P O T. max propus»70% (cf. A.O. nr. 167855/23.12 2016);

C.U.T max. propus=1.62 mp. A.D.C./mp.teren: R.H. max. propus=P*3E (15.00 m);


Funcțiuni: locuire individuala si funcțiuni complementare locuirii, birouri de specialitate (avocatura notariale, etc). cabinete/ servicii medicale, servicii comerciale, personale, comerț cu amănuntul, etc


• Pentru susținerea caracterului construit pe terenul ce a generat documentația actuala, se propune construirea pe aliniament pe 3mbele străzi, pentru închiderea fronturilor din zona studiată, do pe str. General Mânu și str. Dacia

Roakzarea construcție: pe aliniament va prelua ș» susține caracterul celor două construcții de colț (str. General Mânu nr. 35 și str. Dada 4141A). cât și intersecția între cote două străzi menționate antenor. celelalte trei dădin din intersecție fiind construite pe aliniament cu întoarcerea fațadelor pe ambele străzi.


STUD O

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. CONSTANTA

H3/644/2013                              \

CONSTANTA - ROMANIA

WWW.M46STUOia.RO

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ'

scara >

1.500

Sef proiect

URB BĂIFNARU ALEXANDRU

format 54,2X29,7

Colectiv 6c tlsiooran (woiecraudesenat)

UFB 6LANCA RALUCA HEDEA

A0HM1HAI STIBIMGAR

URS LOREOMlA-iONELA PAVAI UC

05/2019

USB ANA-EA=IA FUPXICA


Pr. nr.


IONESCU NICOLAE

4 SI IONESCU ELENA


trd-u^ect.- pu^cp

STR. DECEBAL, STR. DACIA, STR.

RĂSCOALEI 1907, STR. GENERAL MÂNU

Titlu planșa:


104/2016


Faza:


P.U.Z.


REGLEMENTARI URBANISTICE

L


Planșa nr.

U-03.1


Conform lega dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L Constanta, iar reproducerea, refolosirea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este stnct interzisa si se pedepsește conform leg»