Hotărârea nr. 337/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 58/2016


HOTĂRÂRE


privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 58/2016


ConsiliuIJocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ___(Ș • 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat, sub nr. 142415/24.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 159387/21.08.2019.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) al OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare adresei nr. 743/28.05.2019 formulată de SC Mobitom SA și SC Five Holding SA înregistrată în evidențele Primăriei municipiului Constanța sub nr. 103850/28.05.2019;

Văzând adresa Direcției urbanism nr. 113656/11.06.2019 înaintată Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța, înregistrată sub nr. 7389/11.06.2019, precum și avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța emis sub nr. 7/12.07.2019, înregistrat în evidențele Primăriei municipiului Constanța sub nr. 138179/17.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin 58/2016, zona Palazu Mare, - mal Lac Siutghiol, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • 1       "strada Marin Preda"

  • 2       "strada Emil Cioran".


HCL. nr. anexate


str. str.


2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

,   . Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

(aȚ pentru,    împotrivă. ~~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție r^^consilieri din 27 membri.

2019


Art.


PREȘEDINTE, ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,anexă M

HCL.M NR.CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE