Hotărârea nr. 336/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 248/2018


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

An

CO«STT“"'?|.'.Kb

!


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 248/2018

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data CT    2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 142413/24.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 dezorganizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 159377/21.08.2019.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regu amentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) al OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

.Urmare adresei Direcției patrimoniu și cadastru nr. 109122/05.06.2019;

Văzând adresa Direcției urbanism nr. 119852/20.06.2019 înaintată Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța, înregistrată sub nr. 7900/21.06.2019, precum și avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța emis sub nr. 8/12.07.2019, înregistrat în evidențele Primăriei municipiului Constanța sub nr. 138177/17.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. d), precum și ale art. 1,96 alin. (1) lit. a) din OUG: nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 248/2018, zona intersecției str.. Comarnic cu str. Fântânele, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

str. 1       "aleea Domnica"

str. 2        "strada Letiția".

Art. 2 - Compartimentul, relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

|i pentru,        împotrivă, ? abțineri,

ia data adoptării sunt în funcție d&^Uonsilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^