Hotărârea nr. 333/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. ION URSU FN, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP


H OTĂ RÂ RE

pirivind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a (terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Ursu FN, în suprafață de 84 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat,sub nr. 162432/23.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze e’conomico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte r»r. 162494/23.08.2019;

Avâi'id în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - ari:.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  • - HCL nr.235/13.10.2015, anexa nr.4, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr.261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;;

Avâjfid în vedere cererile de cumpărare nr.95901/11.06.2018, depusă de către Cucu AlinaiMarinela și nr.141377/27.08.2018, depusă de către Toader Marcel, pentru terenul în suprafață de 84 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ion Ursu FN;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c și alin.6 lit.b, art.363 și ale art.196 alin. 1, lit.ci,din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

H OTĂ RĂȘTE

Art. l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ion Ursu FN, în suprafață de 84 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta lijotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R95901/18.01.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta 'hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici,!: Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,         împotrivă, '  ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA


HE


CONSTANȚA

Nr. cadastral


PLAN DE SITUAȚIE

___________________ Scara 1: 200

Suprafața măsurată

a imobilului (mp)1CLM NR84

Localitatea Constanta, Str. Ioan Ursu, Nr. FN

Ni'j. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

1

CONSTANTA

O O CD CO

CO r-

o co co co CD b-301640


PREȘEDINTE ȘE


Nr. parcelă i


Categoiie de folosință Cc,

Total


Suprafața (mp)


Mențiuni


84


Terenul este împrejmuit cu gard de plasa.Destinația

Total ”Suprafața construită la sol (mp)


B. Date referitoare la construcții


Executant

^i^hita:Flbrîir^

Confirm executareâ'niăsurățOril<§?'la teren^corectitudinea


Mențiuni


Suprafața măsurată a imobilului = 84 mp Suprafața din act = - mp

INVENTAR DE COORDONATE       '

PROIECȚIE STEREO 70

Nr.Crt.

X(N)

Y(E)

1

301643.592

788888.826

2

301639.035

788895.024

3

301628.337

788886.367

4

301631.175

788883.752

5

301633.890

788884.033

6

301636.433

788884.675


NOTA: Se va folosi la Primăria Municipiului Constanta