Hotărârea nr. 332/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII”, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

l|                      HOTĂRÂRE

plivind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanța"

p.o Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de C<.^:..'.CI8.2O19;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 160020/21.08.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europerje înregistrat sub nr. 161158/22.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l d)e studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și/protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4- Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul specific 4.4 -Creșterea calității infrastructurii în vedere;:' asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă și adresa nr. 23616/09.08.2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, înregistrată în Primăria Constanța sub nr. 155585/13.08.2019;

Văzând dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice/locale, cu modificările și completările ulterioare;

Îrî temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit.p a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

t

HOTĂRĂȘTE

Art.l Șe aprobă proiectul și cheltuielile legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "AMICII", Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanța", cod SMIS 129220, în cuanturp de 6.057.289,73 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 6.046.5)79,73 lei și valoare totală neeligibilă de 10.710,00 lei.

jl

Art. 3J1 Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 10.710,00 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 120.931,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanța", cod SMIS 129220.

Art. 4, Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanța", cod SMIS 129220, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. r6., Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Constanța .

Art. 7. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru ; aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Constanța și publicarea pe site-ul propriu..

i

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

__pentru, împotrivă, ---abțineri.

La datațadoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTĂ ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENA0TE