Hotărârea nr. 331/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța"

n Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de oCp.?./.08.2019,

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.159883/21.08.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr.161416/22.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

r ;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei' din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD;

Ținând cont de prevederile HCL nr.202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța" și HCL nr.57/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din HCL nr.202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice focale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrulfide Stat, Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-4.097,237,70 lei fără TVA, adică 4.863.953,22 lei (cu TVA) total investiție. -2.660.247,27 le fără TVA, adică 3.165.694,25 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 îi.icepând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.57/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din HCL nr.202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnicd'-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:


pentru,


_________împotrivă,________abțineri.


La data adoptării sunt în funcție <2^


consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

1O<CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA

NR.          /CONSILIU!' LOCAL CONSTANTA                         ANEXA nr. 1

Nr.______............. IaH.C.L.

Descrierea investiției si

prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

"CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANTA” (DALI, altele - Studiu istoric)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: in anul 1927 a fost construita clădirea Teatrului de Stat, denumita inițial

I                                                                                                                                                                                                                                                                      ’

clădirea Teatrului Ligii Culturale (axele B-R4, 3^-8). Intre anii 1950-1960 clădirea Teatrului de Stat a fost extinsa cu anexele laterale, sala de balet si cabinele de sunet (axele 1-^3, 8-R4, F si I). In anul 1972 clădirea Teatrului a fost completata cu un corp anexe, conform proiectului nr. 542/1972 întocmit de către Institutul Județean de Proiectare Constanta (axele H^-L, 2-H4);

Număr, de niveluri: S+P+1E;

Sistem, structural: zidărie portanta din cpp, cu schelet de beton armat;

Capacitate, funcțiune: 274 locuri in sala de spectacole, 67 de angajați. Construcția are destinația de teatru.

Pentru, realizarea investiției s-au propus doua opțiuni:

Scenariul 1:

consolidarea fundațiilor existente prin latiri/subbetonari etc. la sala teatrului si anexele laterale (axele AXj, 1-H1);

 • -   reparații complete la acoperișuri cu inlocuirea invelitorii si a instalațiilor pluviale, cu realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei către canalizare si nu langa fundații;

 • -  consolidarea minimala a pereților prin injectarea tuturor fisurilor si crăpăturilor din pereții de zidărie de cpp cu mortar fluid de marca M10, cel puțin;

 • -  termoizolarea pereților exteriori, pe fata exterioara utilizând placi din polistiren expandat de 8 cm grosime + tencuiala subțire de 5 mm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla;

 • -   termoizolarea soclului pereților exteriori, pe fata exterioara, excepție fațada principala, utilizând placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime + tencuiala subțire de 8 mm grosime, dublu armata cu plasa din fibra de sticla;

 • -  inlocuirea ușilor si ferestrelor vechi din tamplarie din lemn și 2 foi de sticlă obișnuită, cuplate, de la corp CI, cu tamplarie din lemn stratificat la fațada principala si in rest cu tamplarie pentacamerala din PVC, si geamuri termoizolatoare tratate antiemisiv Low-e, grile higroreglabile si glafuri si solbancuri;

 • -  termoizolarea planșeului de la pod, la partea superioara a planseului, cu saltele din vată minerală caserata cu folie de Al, in grosime de 15 cm;

 • -  termoizolarea acoperișului terasa necirculabila de la tumul scenei, la partea superioara, cu placi din polistiren expandat de 15 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa;

 • -  termoizolarea conductelor de distribuție instalații de incalzire si a.c.m., din subsol + înlocuire robineti de golire + schimbarea conductelor de distribuție agent termic; inlocuirea actualului sistem de încălzire (rețea de distribuție + calorifere din fontă, cu calorifere noi cu eficiente performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de încălzire);

 • -  refacerea tubulaturii de ventilație si montarea de echipamente noi; sistemul va fi dotat obligatoriu cu recuperatoare de căldură si pre-incalzire/pre-racire;

 • -   refacerea coloanelor instalațiilor sanitare si dotarea cu robineti de ramificație si golire;

 • -  montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare; inlocuirea sistemului electric (conductorii din Al, tablourile electrice, prize, întrerupătoare etc.) cu elemente corespunzătoare normelor actuale;

inlocuii'rea sistemului de iluminat cu unul corespunzător normelor actuale (montarea de corpuri noi de iluminat, inlocuirea corpurilor de iluminat si al becurilor cu incandescenta, cu becițri LED);

montarea de senzori prezenta pe coridoare si in grupurile sanitare;____________________

montarea unui sistem de detectare si avertizare a incendiilor;

ANEXA LA

HCLMNR.'3,3\ /Q^c


refacerea sistemului de iluminat de siguranța;

refacerea instalației de prize de pamant si impamantare; realizarea instalației de paratrăsnet;

implementarea unui sistem de management energetic integrat al clădirii (de tip BMS); montarea unui sistem de generare energie electrice folosind panouri fotovoltaice.

Scenariul 2:

 • -   consolidarea fundațiilor existente prin latiri/subbetonari etc. la sala teatrului si anexele laterali (axele A^-G, 1^-11);

 • -   reparații complete la acoperișuri cu inlocuirea invelitorii si a instalațiilor pluviale, cu realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei către canalizare si nu langa fundații; consolidarea minimala a pereților prin injectarea tuturor fisurilor si crăpăturilor din pereții de zidărie de cpp cu mortar fluid de marca M10, cel puțin;

 • -   termoizolarea pereților exteriori, pe fata exterioara, la fațadele secundara, laterale stanga si dreapta, de la zona ateliere, utilizând placi din polistiren expandat de 10 cm grosime + tencuiala subțire de 5 mm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla;

 • -   termoizolarea soclului pereților exteriori, pe fata exterioara, excepție fațada principala, utilizând placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime + tencuiala subțire de 8 mm grosime, dublu armata cu plasa din fibra de sticla,;

 • -  termoizolarea pereților exteriori de la fațadele laterale stanga si dreapta pe zona sala de spectacole + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizând saltele din vafa minerala caserata de 10 cm grosime; lucrarea necesita refacerea finisajului interior;

 • -  termoizolarea pereților exteriori de la fațada principala incaperi birou, case bilete, camera (intre cotele -0.57 si +3.10) + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizând saltele din vata minerala caserata de 10 cm grosime, mascate cu placi din gips carton;:

 • -  inlocuirea tuturor ușilor si ferestrelor existente la Corpul CI, cu tamplarie din lemn stratificat la fațada principala si cu tamplarie pentacamerala din PVC si geamuri termoizolatoare tratate antiemisiv Low-e, grile higroreglabile si glafuri si solbancuri, in rest; !

 • -  termoizolarea planșeului de la pod, la partea superioara a planseului, cu saltele din vată minerală caserata cu folie de Al, in grosime de 20 cm;

 • -  termoizolarea acoperișului terasa necirculabila de la tumul scenei, la partea superioara, cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa;

 • -  termoizolarea acoperișului terasa circulabila, la partea superioara a planseului, cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa + strat circulație;

 • -  termoizolarea perimetrala sub placa de pe sol, folosind placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime (ca urmare al desfacerii acestei zone, necesara executării lucrărilor de consolidare a fundațiilor);

 • -  termoizolarea conductelor de distribuție instalații de incalzire si a.c.m., din subsol + inlocuire robineti de golire + schimbarea conductelor de distribuție agent termic;

 • -  inlocuirea actualului sistem de incalzire (rețea de distribuție + calorifere din fontă, cu calorifere noi cu eficiente performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de incalzire);

 • -  refacerea tubulaturii de ventilație si montarea de echipamente noi; sistemul va fi dotat obligatoriu cu recuperatoare de căldură si pre-incalzire/pre-racire;

 • -   refacer ea coloanelor instalațiilor sanitare si dotarea cu robineti de ramificație si golire;

 • -  montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare;

‘ I

J

I ■

înlocuirea sistemului electric (conductorii din Al, tablourile electrice, prize, întrerupătoare etc.) cu elemente corespunzătoare normelor actuale;

înlocuirea sistemului de iluminat cu unul corespunzător normelor actuale (montarea de corpur'i noi de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat si al becurilor cu incandescenta, cu beciiri LED);

montarea de senzori prezenta pe coridoare si in grupurile sanitare?

ANEXA LA

HCLMNR^)Z1|      |


montarea unui sistem de detectare si avertizare a incendiilor; refacerea sistemului de iluminat de siguranța;

refacerea instalației de prize de pamant si impamantare;

realizarea instalației de paratrăsnet; implenientarea unui sistem de management energetic integrat al clădirii (de tip BMS); montarea unui sistem de generare energie electrice folosind panouri fotovoltaice.

Analizând cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, întrucât:

 • -  se va -(educe factura energetica (consumul de resurse) fata de situația actuala;

 • -  clasa energetica a imobilului Teatrul de Stat Constanta va fi “A”;

 • -  va scădea volumul gazelor cu effect de sera generat de clădire;

 • -  va scadea consumul annual de energie primara;

 • -  va scadea consumul annual specific de energie primara pentru încălzire din surse neregenerabile;

 • -  va scadea consumul annual de energie finala din surse neregenerabile (tep).

Principalii indicatori tehnico-economici

a) Indi catori valorici:

!1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

4.863.953,22 lei

iValoarea totala (INV), exclusiv TVA:

4.097.237,70 lei

i2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

'Anul I (INV/C+M): 353.200,00 lei fara TVA, respectiv 414.361,00 lei cu TVA / 0.00 lei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 2.153.369,24 lei fara TVA, respectiv 2.558.957,23 lei cu TVA /1.579.875,55 lei fara TVA, respectiv 1.880.051,91 lei cu TVA;

(Anul III (INV/C+M): 1.590.668,46 lei fara TVA, respectiv 1.890.634,99 lei cu TVA /4.080.371,72 lei fara TVA, respectiv 1.285.642,34 lei cu TVA

b) Ind catori fizici:

,Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

c) Cap'acitati:

ISituația existenta:

/- suprafața teren:

2376.00 mp;

suprafața construita:

1726.00 mp;

suprafața desfasurata:

2283.00 mp;

i- P.O.T.:

72.64%;

C.U.T.:

0.96.

ANEXA LA

HCLMNR.^'M L20^

fouuaiia piupuaa*

suprafața teren:

2376.00 mp;

suprafața construita:

1744.00 mp;

suprafața desfasurata:

2314.80 mp;

1-   P.O.T.:

73.40%;

C.U.T.:

0.97.

^Proiectant,

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

^0^ J cF-QJXa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAOHE

PROIECTANT: SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, J13/1290/2010, RO27195079

ANEX

HCLM NR. 3


LA

Li^L


DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANTA (DALI, altele-studiu istoric)”


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

ELIGIBILE

NEELIGIBILE

CHELTUIELI TOTALE

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

- ’ 1.1 -

Vtțir.crc î"".                                      —              -         ---

- -

-

-

-

-

1.2

Amenajare teren

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pt. protecția mediului

-

-

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL I

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

36,000.00

5,415.00

41,415.00

-

-

-

36,000.00

5,415.00

41,415.00

3.1.1

Studii de teren

19,500.00

2,280.00

21,780.00

-

-

-

19,500.00

2,280.00

21,780.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

16,500.00

3,135.00

19,635.00

-

-

-

16,500.00

3,135,00

19,635.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

-

-

-

1,000.00

190.00

1,190.00

34

Expertizare tehnică

8,800.00

-

8,800.00

-

-

-

8,800.00

-

8,800.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

16,500.00

285.00

16,785.00

-

-

-

16,500.00

285.00

16,785.00

33

Proiectare

61,100.00

11,609.00

72,709.00

222,900.00

42,351.00

265,251.00

284,000.00

53,960.00

337,960.00

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

-

-

-

-

-

33.2

Studia de prefezabilitate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții fi deviz general

37,000.00

7,030.00

44,030.00

-

-

-

37.000.00

7,030.00

44,030.00

33.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

333

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

7,900.00

1,501.00

9,401.00

9,900.00

1,881.00

11,781.00

33.6

Proiect tehnic fi detalii de execuție

17,100.00

3,249.00

20,349.00

215,000.00

40,850.00

255,850.00

232.100.00

44,099.00

276,199.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Consultanță

44,700.00

8,493.00

53,193.00

-

44,700.00

8,493.00

53,193.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

36,300.00

6,897.00

43,197.00

-

36,300.00

6,897.00

43,197.00

3.7.2

Auditul financiar

8,400.00

1,596.00

9,996.00

-

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.8

Asistență tehnică

47,600.00

9,044.00

56,644.00

-

47,600.00

9,044.00

56,644.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

17,000.00

3,230.00

20,230.00

-

17,000,00

3,230,00

20,230.00

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

12,000.00

2,280.00

14,280.00

-

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,000.00

950.00

5,950.00

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2

Dirigenfie de șantier

30,600.00

5,814.00

36,414.00

-

30,600.00

5,814.00

36,414.00

3.84

Asigurarea supravegherii arheologice la lucrări de săpătură

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 3

215,700.00

35,036.00

250,736.00

222,900.00

42,351.00

265,251.00

438,600.00

77,387.00

515,987.00

ANEXA LA

HCLM NR.^2

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de baza

4.1

Construcții și instalații

1,547,920.79

294,104.95

1,842,025.74

1,024366.14

194,629.56

1,218,995.70

2,572,286.93

488,734.51

3,061,021.44

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

1,305,460.06

248,037.41

1,553,497.47

-

-

-

1,305,460.06

248,037.41

1,553,497,47

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

242,460.73

46,067.54

288,528.27

-

-

-

242,460.73

46,067.54

288,528.27

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

-

1,024.366.14

194,629.56

1,218,995.70

1,024,366.14

194,629.56

1,218,995.70

4.2

Montaj utilaj tehnologic

80,037.91

15,207.20

95,245.11

-

-

-

80,037.91

15,207.20

95,245.11

4.2.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

80,037.91

15,207.20

95,245.11

-

-

-

80,037.91

15,207.20

95,245.11

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

533^86.09

10138136

634,967.45

533386.09

101381.36

634,967.45

4.3.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

533,586.09

101,381.36

634,967.45

-

-

-

533,586.09

101,381.36

634,967.45

4.3.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

175,950.00

33,430.50

20938030

175,950.00

33,430.50

209,380.50

4.5.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

-

175,950.00

33,430.50

209,380.50

175,950.00

33,430.50

209,380.50

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

2,161,544.79

410,693.51

2,572,238.30

1,200,316.14

228,060.06

1,428376.20

3,361,860.93

638,753.57

4,000,614.50

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

76,351.23

14306.74

90,857.97

-

-

76351.23

14306.74

90,857.97

5.1.1

Lucrări de construcții

7,922.43

1,505.26

9,427.69

-

. -

7,922.43

1,505.26

9,427.69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

68,428.80

13,001.48

81,430.28

-

-

68,428.80

13,001.48

81,430.28

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30,592.84

-

30,592.84

-

-

30,592.84

-

30,592.84

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% C+M -cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

13,301.24

-

13,301.24

-

-

13,301.24

13,301.24

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% C+M - cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,660.25

-

2,660.25

-

-

2,660.25

-

2,660.25

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitcctilor (0,05% din C+M)

1.330.12

-

1,330.12

1,330.12

-

1,330.12

5.2.5

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% C+M - cap.fl.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

13,301.24

-

13,301.24

13,301.24

-

13,301.24

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

-

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

168,093.05

31,937.68

200,030.73

168,093.05

31,937.68

200,030.73

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

168,093.05

31,937.68

200,030.73

168,093.05

31,937.68

200,030.73

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9396.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

283,437.12

48,040.42

331,477.54

283,437.12

48,040.42

331,477.54

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

13,339.65

2,534.53

15,874.18

13,339.65

2,534.53

15,874.18

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

13339.65

2,534.53

15,874.18

13,339.65

2,534.53

15,874.18

TOTAL GENERAL

2,660,681.91

493/769.93

3,154,451.84

1,436,555.79

272,945.60

1,709,501.38

4,097,237.70

. 766,715.52

4,863,953.22

Din care C+ M (1.2 + 1.3 + 1.4+2+ 4.1+4.2 + 5.1.1)

1,635,881.13

■ 310,817.41

1,946,698.54

1,024,366.14

194,629.56

1,218,995.70

2,660,247.27

505,446.98

3,165,694.25

In preturi la data de:       24.07.2019

TVA:             19%


CONTRASEMNEAZĂ


ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,


MARCELA enachePROJECT .

S.R.L.