Hotărârea nr. 330/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a ' imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de /X./.03.2019,

Li.iând în dezbatere referatul de aprobare nr.159854/21.08.2019 al domnului primar’Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europepe înregistrat sub nr.161384/22.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD;

Ținând cont de prevederile HCL nr.203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța" și HCL nr.56/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din H.C.L. nr.203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnicoi-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice.ilocale, cu modificările și completările ulterioare;

' I

în.temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

r                      HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnicd'-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-4.548.738,95 lei fără TVA, adică 5.406.111,64 lei (cu TVA) total investiție. -3.152.274,06 le fără TVA, adică 3.751.206,14 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr.56/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din H.C.L. nr.203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța", își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:


pentru,


împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


președinte|ședință


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Nr.          /.'..............

Ș ANEXA LA

} HCLM NR.


ANEXA nr. 1

laH.C.L.


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1980;

Numai: de niveluri: P+2E;

Sistem structural: pereți de zidărie din cărămidă presata, cu plansee din beton armat monolit si acoperiș tip terasa necirculabila;

Capacitate, funcțiune: 846 de elevi, 55 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția are destinația de școala gimnaziala.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni:

Scenariul 1:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • -  acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune închiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertare);

decopertarea, aplicarea stratului termoizolant si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apelor pluviale in mod corespunzător;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare (reparații locale), acolo unde se vor executa lucrări de instalații;

decopertarea tencuielii si refacerea peretelui ce prezintă fisuri, in zona corpului C, respectiv peretele interior situat intre casa scării si sala de sport (ultima sala). Daca se constata la decopertare ca acestea se regăsesc si in zidărie se vor repara prin injectare cu lapte de ciment;

 • -  in canalul tehnic, se impune protejarea barelor existente de armatura expuse;

amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter, dotarea rampei existente cu balustrada de siguranța si aplicarea unui strat antiderapant peste stratul suport existent, care sa permită utilizarea rampei pe toata perioada anului;

construirea unei rampe noi langa intrarea profesorilor pentru accesul persoanelor cu handicap in clădire;

 • -  termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • -  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

 • -  protec ție fațada dinspre teren cu plase;

 • -   reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente ale acesteia pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;


înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoehergetic (PVC), cu geam tripan (R=0.77 m2kW) si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare, fante hidroreglabile si solbanc;

refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

crearea, de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

refacerea hidroizolatiei perimetrele; deoarece pentru intervențiile pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate pe interiorul clădirii;

inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

reparai ea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii si pana la căminul de branșament.

Scenariul 2:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

acolo i.inde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune închiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertare);

decopertarea, aplicarea stratului termoizolant si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apelor ^pluviale in mod corespunzător;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare (reparații locale), acolo unde se vor executa lucrări de instalații;

decopertarea tencuielii si refacerea peretelui ce prezintă fisuri, in zona corpului C, respectiv peretele interior situat intre casa scării si sala de sport (ultima sala). Daca se constata la decopertare ca acestea se regăsesc si in zidărie se vor repara prin injectare cu lapte de ciment;

in canalul tehnic, se impune protejarea barelor existente de armatura expuse;

amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter, dotarea rampei existente cu balustrada de siguranța si aplicarea unui strat antiderapant peste stratul suport existent, care sa permită utilizarea rampei pe toata perioada anului;

construirea unei rampe noi langa intrarea profesorilor pentru accesul persoanelor cu handicap in clădire;

termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

protecție fațada dinspre teren cu plase;

reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente ale acesteia pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

h,

înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoe'nergetic (PVC), cu geam tripan (R=0.77 m2kW) si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare, fante hidroreglabile si solbanc;          ANEXA LA

 • -  reabilitarea instalației de iluminat interior;               HCLMNP

 • -   reabilitarea instalației electrice pentru prize;

 • -  montarea panourilor fotovoltaice;

 • -   lucrări1 de creștere a performantei energetice, aferente instalațiilor termice, sanitare, iluminat artificial si implementarea unui sistem de management energetic integrat, pentru urmărirea, înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice;

 • -  montar ea panourilor solare pentru producerea apei calde de consum;

 • -  implementarea unui sistem de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impun»; efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -  refacerea hidroizolatiei perimetrale; deoarece pentru intervențiile pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate pe interiojrul clădirii;

inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • -   reparaiea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii si pana la căminul de branșament.

Anali2;and cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, întrucât:

 • -  clasa energetica a imobilului Scolii Gimnazile nr. 38 din Constanta va fi “A”;

 • -  va scadea volumul de gaze cu efect de sera;

 • -  va scădea consumul anual de energie primara;

 • -  va scadea consumul anual specific de energie primara pentru încălzire din surse neregenerabile;

 • -  va scadea consumul anual de energie finala din surse neregenerabile;

 • -  se va implementa sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice;

 • -  se va implementa sistemul cu panouri solare pentru asigurarea apei calde de consum.

Principalii indicatori tehnico-economici

a) Indi catori valorici:

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

5.406.111,64 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

4.548.738,95 lei

il

i:2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

iiAnul I (INV/C+M): 423.700,00 lei fara TVA, respectiv 504.203,00 lei cu TVA / 0,00 lei cu TVA, respectiv 0,00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 2.382.143,47 lei fara TVA, respectiv 2.830.541,57 lei cu TVA / 1.864.484,77 lei cu TVA, respectiv 2.218.736,88 lei cu TVA;

„Anul III (INV/C+M): 1.742.895,49 lei fara TVA, respectiv 2.071.367,07 lei cu TVA /jțl .287.789,29 lei cu TVA, respectiv 1.532.469,25 lei cu TVA.

I;'

b) Indicatori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

c) Capacitati:


Situația existenta:

 • -   suprafața teren:

■ - suprafața construita: suprafața desfasurata:

P.O.T.:

 • -  C.U.T.:

7580.00 mp; 1069.00 mp;

3181.00 mp; 14.10%;

0.42.

Situația propusa:

; - suprafața teren:

7580.00 mp;

- suprafața construita:

1075.28 mp;

- suprafața desfasurata:

3214.30 mp;

-   P.O.T.:

14.19 %;

-  C.U.T.:

0.42.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGHE

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”

CHELTUIELI TOTALE

NEELIGIBILE

ELIGIBILE

-■V

1 <                                 Denumirea canitolelor si                       .

-----«wa!-   TVA'  - —! ...............TVA !                .TVA

v™......tva!              A I-     TVA      ! v»:..», ... TVA- !

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI ,

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL!                                       \                                                                                                                  r ■             .                                                       ' •            ? ...   . ?. ' -v

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

-

-

-

-

-

1.2

Amenajare teren

-

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pt. protecția mediului

-

-

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL I

-

' -

-

-

-

-

CAPITOLUL 2                                                                                                                                                                                       .

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3                                                                                   .....

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1

Studii de teren

.5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2

Raport privind impaclttl asupra mediului

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

-

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnică

36,700.00

6,973.00

43,673.00

-

-

-

36,700.00

6,973.00

43,673.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

11,000.00

2,090.00

13,090.00

-

-

-

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.5

Proiectare

53,800.00

10,222.00

64,022.00

282,200.00

53,618.00

335,818.00

336,000.00

63,840.00

399,840.00

3.5.1

Temă de proiectare

-

- ■

-

- '

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții fi deviz general

26,800.00

5,092.00

31,892.00

-

-

26,800.00

5,092.00

31,892.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

10,200.00

• 1,938.00

12,138.00

12,200.00

2,318.00

14.518.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

272,000.00

51,680.00

323,680.00

292,000.00

55,480.00

347,480.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Consultanță

87.450.00

16,615.50

104,065.50

-

-

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

41,250.00

7,837.50

49,087.50

-

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2

Auditulfinanciar

46,200;00

8,778.00

54,978.00

-

-

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.S

Asistență tehnică

51,000.00

9,690.00

60,690.00

. -

-

51,000.00

9,690.00

60,690.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

23,000.00

4,370.00

27,370.00

-

-

23,000.00

4,370.00

27,370.00

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

22,000.00

4,180.00

26,180.00

-

-

22,000.00

4,180.00

26,180.00

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

-

-

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

28,000.00

5,320.00

33,320.00

-

-

28,000.00

5,320.00

33,320.00

3.8.3

Asigurarea supravegherii arheologice la lucrări de săpătură

•-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 3

245,950.00

46,730.50

292,680.50

282,200.00

53,618.00

335,818.00

528,150.00

100,348.50

628,498.50

ANHXA LA

HCLM NR


CAPITOLUL 4                                      —--—

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2.7S4.9SS.SS

523,441.56

3,278,397.14

267,920.13

50,904.83

318,824.96

3,022,875.71

574346.39

3,597,222.10

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

2,338,659.35

444,345.28

2,783,004.63

-

-

2,338,659.35

444345.28

2,783,004.63

4.1.2

OBIECT 2 -Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

416,296.23

79,096.28

495,392.51

-

-

-

416,296.23

79,096.28

495,392.51

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

-

267,920.13

50,904.83

318,824.96

267,920.13

50,904.83

318,824.96

4.2

Montaj utilaj tehnologic

112,226.51

21323.04

133,549.55

112,226.51

21,323.04

133349.55

4.2.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

112,226.51

21,323.04

133,549.55

112,226.51

21,323.04

133,549.55

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

552332.89

104,981.25

657,514.14

-

552,532.89

104,981.25

657314.14

4.3.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

552,532.89

104,981.25

657,514.14

552,532.89

104,981.25

657,514.14

4.3.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

-

-

-

-

-

4.5.

Dotări

8,797.50

1,671.53

10,469.03

8,797.50

1,671.53

10,469.03

4.5.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

-

-

-

-

4.5.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

8,797.50

1,671.53

10,469.03

8,797.50

1,671.53

10,469.03

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

3,428312.48

651,41737

4,079,929.85

. 267,920.13

50,904.83

318,824.96

3,696,432.61

702,322.20

4398,754.81

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

80,870.24

15365.35

96,235.59

-

-

80,870.24

15365.35

96335.59

5.1.1.

Lucrări de construcții

17,171.84

3,262.65

20,434.49

17,171.84

3,262.65

20,434.49

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

63,698.40

12,102.70

75,801.10

-

-

63,698.40

12,102.70

75,801.10

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36.251.15

36,251.15

-

-

36,251.15

-

36,251.15

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% C+M -cap.fl .2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

15,761.37

15,761.37

-

-

15,761.37

-

15,761.37

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% C+M-cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3,152.27

3,152.27

-

-

3,152.27

-

3,152.27

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitectiloi (0,05% din C+M)

1.576.14

1,576.14

1,576.14

-

1,576.14

5.2.5

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor • CSC 0,5% C+M - cap.fl.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

15,761.37

15.761.37

15,761.37

-

15,761.37

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

184,821.63

35,116.11

219,937.74

184,821.63

35,116.11

219,937.74

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

184,821.63

35,116.11

219,937.74

184,821.63

35,116.11

219,937.74

5.4

Cheltuieli pentm informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996,00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.400.00

1,596.00

9,996.00

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

310343.02

52,077.46

362,420.48

310343.02

52,077.46

362,420.48

CAPITOLUL 6                                                                                                                                                                                                .     .

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

13,813,32

2,624.53

16,437.85

13,813.32

2,624.53

16,437.85

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

13,813.32

2,624.53

16,437.85

13,813.32

2,624.53

16,437.85

TOTAL GENERAL

3,984,805.50

750,225.33

4,735,030.83

563,933.45

107,147.36

671,080.81

4,548,738.95

’ 857,372.69

5,406,111.64

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,884,353.93

548,027.25

3,432,381.18

267,920.13

50,904.83

318,824.96

3,152,274.06

598332.08

3,751,206.14

In preturi la data de:        01.07.2019

TVA:

19%


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE™ESED1NT£ ședința,

A