Hotărârea nr. 328/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI 2 DIN HCL NR. 204/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANȚA”


j                     HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța"

? Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de ./f?/.08.2019,

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 159870/21.08.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 161339/22.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energie" din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD;

’ Ținând cont de prevederile HCL nr.204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța" și HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța";

Văzând dispozițiile art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. ■ a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr.204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școalp Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța", conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-3.541.334,74 lei fără TVA, adică 4.208.917,27 lei (cu TVA) total investiție. -2.412:389,71 le fără TVA, adică 2.870.743,75 lei (cu TVA), construcții și montaj.

Art.3 începând cu data aprobării prezentei hotărâri, prevederile HCL nr. 54/2019 pentru aprobarea modificării art 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-,-economici pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.17, Ion Minulescu, Constanța", își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:


pentru,


' împotrivă,________abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


consilieri din TI membri.


PREȘEDINTA ȘEțCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENA£HENSW z


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA Nr._________!...............

I ANEXA LA j HCLM NR.


ANEXA nr. 1 la H.C.L.


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1967;

Numai- de niveluri: P+2E;

Sistem structural: pereți de zidărie din cărămidă presata, cu plansee din beton armat monolit si acoperiș tip terasa necirculabila;

Capacitate, funcțiune: 555 de elevi (inclusiv copiii de la grădiniță), 48 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția are destinația de școala gimnaziala.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni: Scenariul 1:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim 1.00m;

 • -  decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • -  acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

decopertarea, realizarea termoizolatiei si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

 • -  refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

 • -  protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;

 • -  termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub' cota trotuarului;

 • -  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

 • -   reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente;

 • -  inlocuirea tamplariei exterioare existente cu una mai performanta din punct de vedere termoenergetic, cu geam tripan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune: efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  reparai: ea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -  refacerea hidroizolatiei perimetrele; deoarece pentru intervenții pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate de la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate de la interiorul clădirii;


■                        [hclmni

 • -   reabilifarea/modemizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si intrerupatoare;

 • -   reparațea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament; construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap.

^Scenariul 2:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim 1.00m;

 • -  decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

decopertarea, realizarea termoizolatiei si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

 • -  refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

 • -  decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

 • -  protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;

 • -  termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • -  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

 • -   reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente;

 • -  înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una mai performanta din punct de vedere termoehergetic, cu geam tripan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

 • -  montarea panourilor fotovoltaice: se va face o verificare completa a sistemului de iluminat interior, prin dimensionarea corecta a surselor de lumina pentru fiecare încăpere in parte, in funcție de destinație, precum si montarea panourilor fotovoltaice;

 • -   lucrări de creștere a performantei energetice, aferente instalațiilor termice, sanitare, de iluminat artificial, montare debitmetre si implementarea unui sistem de management energetic integrat, pentru urmărirea, înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice;

 • -  montar ea panourilor solare pentru producerea apei calde de consum;

 • -  implementarea unui sistem de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impuri;: efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • -  demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • -  crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -  refacerea hidroizolatiei perimetrele; deoarece pentru intervenții pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate de la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate de la ulteriorul clădirii;

 • -   reabilitarea/modemizarea instalației electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate;

inlocuirea sistemului electric: conductori, prize si intrerupatoare;


 • -   reparatea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament; construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap.

I'

i,i

Analizând cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, intrucat:

 • -  clasa energetica a imobilului Scolii Gimnazile nr. 17 “Ion Minulescu” din Constanta va


 • -  va sca.iea volumul de gaze cu efect de sera;

 • -  va scădea consumul anual de energie primara;

 • -  va scâdea consumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile;

 • -  va scădea consumul anual de energie finala din surse neregenerabile;

 • -  se va implementa sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice;

se va implementa sistemul cu panouri solare pentru asigurarea apei calde de consum si aportului la incalzire.

Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) Indicatori valorici:

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

4.208.917,27 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

3.541.334,74 lei

 • 2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M): 323.000 lei fara TVA, respectiv 384.370,00 lei cu TVA / 0.00 lei faraTVA, respectiv 0.00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 1.850.465,67 lei fara TVA, respectiv 2.198.832,93 lei cu TVA /1.422.858,88 lei fara TVA, respectiv 1.693.202,06 lei cu TVA;

Anul III (INV/C+M): 1.367.869,08 lei fara TVA, respectiv 1.625.714,34 lei cu TVA / 989.530,83 lei fara TVA, respectiv 1.177.541,69 lei cu TVA.

 • b) Indi catori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

c) Capacitati:


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Situația existenta: suprafața teren:

, - suprafața construita:

 • -   suprafața desfasurata:

!-   P.O.T.:

 • -  C.U.T.:


6439.00 mp;

792.00 mp;

2360.00 mp;

12.30 %;


0.37.Situația propusa: suprafața teren: suprafața construita:

: - suprafața desfasurata:

-   P.O.T.:

C.U.T.:


6439.00 mp;

793.90 mp;

2370.54 mp;

12.33 %;


0.37.


Proiectant,

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

PROIECTANT: SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, J13/1290/2010, RO27195079


HCLM NI

DEVIZ GENERXT

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

«CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 17, ION MINULESCU, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”

Denumirea capitolelor și


ELIGIBILE

i------=7.------r


NEELIGIBILE

T ZT7 T


CHELTUIELI TOTALE


■ ■ / .

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

-

-

-

-

-

1.2

Amenajare teren

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pt. protecția mediului

-

-

-

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL I

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1

Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

- •

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

-

1,000.00

190.00

1,190.00

33

Expertizare tehnică

28.700.00

5,453.00

34,153.00

-

-

-

28,700.00

5,453.00

34,153.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

7,000.00

1,330.00

8,330.00

-

-

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.5

Proiectare

100,300.00

19,057.00

119,357.00

147,000.00

27,930.00

174,930.00

247,300.00

46,987.00

294,287.00

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitale

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabiUtate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

18,800.00

3,572.00

22,372.00

-

-

18,800.00

3,572.00

22,372.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obfinerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

5,000.00

950.00

5,950.00

-

-

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2.000.00

380.00

2,380.00

7,000.00

1,330.00

8,330.00

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

74,500.00

14,155.00

88,655.00

140,000.00

26,600.00

166,600.00

214,500.00

40,755.00

255,255.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Consultanță

87,450.00

16,615.50

104,065.50

-

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

41.250.00

7,837.50

49,087.50

-

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2

Auditulfinanciar

46,200.00

8,778.00

54,978.00

-

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8

Asistență tehnică

39,500.00

7,505.00

47,005.00

-

39,500.00

7,505.00

47,005.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

15,500.00

2,945.00

18,445.00

-

15,500.00

2,945.00

18,445,00

3.8.1.1

- pe perioada de execuție a lucrărilor

14,500.00

2,755.00

17,255.00

-

14,500.00

2,755.00

17,255.00

3.8.1.2

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

-

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

24,000.00

4,560.00

.28,560.00

24,000.00

4,560.00

28,560.00

3.8.3

Asigurarea supravegherii arheologice la literari de săpătură

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 3

268,950.00

51,100.50

320,050.50

147,000.00

27,930.00

174,930.00

415,950.00

79,030.50

494,980.50


ANEXA LA,

HCLM NR.

CAPITOLUL 4                             -----—-----------—z   ■ -------

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții șl instalații

2,170,137.31

412,326.09

2382,463.40

144,716.21

27,496.08

172,212.29

2314,853.52

439,822.17

2,754,675.69

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

1,833,096.15

348,288.27

2,181,384.42

-

-

1,833,096.15

348,288.27

2,181.384.42

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

337,041.16

64,037.82

401,078.98

-

-

-

337,041.16

64,037.82

401,078.98

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

-

144,716.21

27,496.08

172,212.29

144,716.21

27,496.08

172,212.29

4.2

Montaj utilaj tehnologic

89,310.02

16,968.90

106,278.92

-

-

' -

89,310.02

16,968.90

106,278.92

4.2.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

89,310.02

16,968.90

106,278.92

-

-

89.310.02

16,968.90

106,278.92

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

__


43.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

460,249.74

87,447.45

547,697.19

460,249.74

87,447.45

547,697.19

4.3.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

460,249.74

87,447.45

547,697.19

-

-

460,249.74

87,447.45

547,697.19

4.3.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip de transp.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

Dotări

-

-

-

6,727.50

1,278.23

8,005.73

6,727.50

1,278.23

8,005.73

4.5.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

-

-

-

-

-

-

-

4.5.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.5.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare •

6,727.50

1,278.23

8,005.73

6,727.50

1,278.23

8,005.73

4.6.

Active necorporale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

2,719,697.07

516,742,44

3,236,439.51

151,443.71

28,774.30

180,218.01

2,871,140.78

545316.75

3,416,657.53

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

63374.57

12,041.17

75,415.74

-

-

-

63374.57

12,041.17

75,415.74

5.1.1

Lucrări de construcții

8,226.17

1,562.97

9,789.14

-

-

-

8,226.17

1,562.97

9,789.14

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

55,148.40

10,478.20

65,626.60

-

-

55,148.40

10,478.20

65,626.60

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26,078.25

-

26,078.25

1,664.24

-

1,664.24

27,742.49

-

27,742.49

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% C+M -cap.(I.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.l)

11,338.37

-

11,338.37

723.58

-

723.58

12,061.95

-

12,061.95

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% C+M-cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.l)

2,267.67

-

2,267.67

144.72

144.72

2,412.39

-

2,412.39

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitectilor (0,05% din C+M)

1,133.84

-

1,133.84

72.36

1,206.20

-

1,133.84

5.2.5

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% C+M - cap.fl.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

11,338.37

-

11,338.37

723.58

723.58

12,061.95

-

12,061.95

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfîințare

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

143,220.66

27,211.93

170,432.59

-

-

143,220.66

27,211.93

170,432.59

5.3.1

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

143,220.66

27,211.93

170,432.59

-

-

143,220.66

27,211.93

170,432.59

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400,00

1,596.00

9,996.00

-

8,400.00

1,596.00

9,996.00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1,596.00

9,996.00

-

-

8,400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

241,073,48

40,849.09

281,922.57

1,664.24

1,664.24

242,737.72

40,849.09

283,586.81

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

11,506.24

2,186.19

13,692.43

11,506.24

2,186.19

13,692.43

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

11306.24

2,186.19

13,692.43

11306.24

2,186.19

13,692.43

TOTAL GENERAL

3,229,720.55

608,692.04

3,838,412.59

311,614.19

58,890.49

370,504.68

3,541334.74

667382.53

4,208,917.27

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,267,673.50

430,857.97

2,698331.47

144,716.21

27,496.08

172,212.29

2,412389.71

458354.04

2,870,743.75

Tn preturi la data de:       23.07.2019

TVA:

19%
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE