Hotărârea nr. 327/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 101/2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14, PALAZU MARE, CONSTANȚA”


4 ROMÂNIA

1 JUDEȚUL CONSTANȚA

# MUNICIPIUL CONSTANȚA H CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.101/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare, al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 151030/06.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției achiziții și investiții publice, Compatimentul implementa'e programe locuințe înregistrat sub nr.159434/21.08.2019;

Având în vedere dispozițiile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor <:le investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele pudice locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196, alin.(l) lit.a) din OllG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă modificarea art.l din HCL nr.101/2019 privind aprobarea documentaț ei de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța", în sensul că se modifică Devizul general, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr. 101/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța", astfel:

Valoarea totală estimativă a investiției:

Total investiție: 2.789.991,44 lei fără TVA, adică 3.315.289,84 lei cu TVA din care C+M: 1.871.334,27 lei fără TVA, adică 2.226.887,78 lei cu TVA

ART.3 Celelalte prevederi ale HCL nr.101/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr.14 Palazu Mare, Constanța", rămân neschimbate.

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice si Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: S'/ pentru, împotrivă,          abțineri.        „ y

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Constanța Nr.

.2019
Proiectant,

S.C. HC UDAY D'SIGN CONSULT S.R.L______________

(denun >lrea persoane! juridice și datele de Identificare)


DEVIZ GENERAL


ANEXALC

HCLM NR.<-^7^W


al obiectivului de investiții

lunie2019

Nr.cn.

1,

“Reabilitare Școala Gimnaziala nr.14 Palazu Mare"

Cota TVA=

19%

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea $1 amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2 1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3 1

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

o.oc

1.4 !

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1 i

Alimentare cu apa

0.00

0.00

0.00

2.2 l

Canalizare menajera si pluviala

0.00

0.00

0.00

Total (apitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1 1

Studii

3,400.00

646.00

4.046.0C

i

3.1.1. Studii de teren

3,400.00

646.00

4,046.0C

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.0C

i

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

O.OC

3.2 1

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1.190.0C

3.3 ,

Expertizare tehnica

8,900.00

1,691.00

10.591.0C

3.4 ,

Certificarea performanței energetice al clădirilor

10,500.00

1,995.00

12.495.0C

3.5

Proiectare

74,600.00

14,174.00

88,774.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

i

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

i

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

17.900.0C

3,401.00

21.3O1.OC

i

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,200.00

418.00

2.618.0C

;

3.5.5. Verificarea tehnică de calitatea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,500.00

1,235.00

7.735.0C

i

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

48,000.00

9,120.00

57.120.0C

3.6 I

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7 I

Consultanță

0.00

0.00

0.00

1

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

1

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia

0.00

0.00

0.00

1'

3.7.1.2 Management de proiect

0.00

0.00

0.00

1.

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8 | ,

Asistență tehnică

82,405.96

15,657.13

98,063.09

1

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

10,405.96

1,977.13

12,383.09

1

3.8.1.L pe perioada de execuție a lucrărilor

8,324.76

1,581.71

9,906.47

1

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,081.19

395.43

2,476.63

1

3.8.2. Dlrigenție de șantier

72,000.00

13,680.00

85.68O.OC

Total i apitol 3

180305.96

34,353.13

215,159.09

CAPI T 3LUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 1

Construcții și instalații

1,819,379.25

345,682.06

2,165,061.3C

4,1,1

Obiect l-l. Masuri de creștere a eficientei energetice in dadirlle publice

1,205,807.89

229,103.50

1,434,911.38

4,1,2

Obiect 2 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se soildta finanțare

122,025.95

23,184.93

145,210.88

4,1,3

Obiect 3 * II. Masuri conexe care contribuie la Implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

491,545.42

93,393.63

584,939.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice șî funcționale

24,299.84

4,616.97

28,916.80

4,2,1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei energetice in dadirite publice

13,313.25

2,529.52

15,842.77

4,2,2

Obiect 2 ■ II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

4,329.99

822.70

5,152.70

4,2,3

Obiect 3 ■ II. Masuri conexe care contribuie Io implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

6,656.58

1,264.75

7,921.33

4.3 I

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

237,512.00

45,127.28

282,639.28

4.3.1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei enerqetice in dadirlle publice

164,443.00

31,244.17

195,687.17

4,3,2

Obiect 2 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

20,098.00

3,818.62

23,916.62

4,3,3

Obiect 3- H. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se soildta finanțare

52,971.00

10,064.49

63,035.49

4.4 ;

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4,4,1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei enerqetice in dadirile publice

0.00

0.00

0.00

4,4,2

Obiect 2-II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

4,4,3

Obiect 3 • II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

4.5:

Dotări

0.00

0.00

0.00

4,5,1

Obiect 1-1. Masuri de creștere a eficientei enerqetice in dadirlle publice

0.00

0.00

0.00

4,5,2

Obiect 2- II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

4,5,3

Obiect 3 - II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

0.00

0.00

0.00

4.6 ,

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total apitol 4

2,081,191.08

395,426.30

2,476,617.35

CAPI I OLUL 5 Alte cheltuieli

S.l I

Organizare de șantier

46,091.98

8,757.48

54,849.45

1 ’

5.1.1. Lucrări de construcții și Instalații aferente organizării de șantier

27,655.19

5,254.49

32,909.67

|

5.1.2. Cheltuieli conexe organizări) șantierului

18,436.79

3,502.99

21,939.78

5.2 1

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

25,263.01

0.00

25,263.01

l

5.2.1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

1

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9,356.67

0.00

9,356.67

1

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,871.33

0.00

1,871.33

I

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor- CSC

9,356.67

0.00

9,356.67

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desfilnțare

4,678.34

0.00

4,678.34

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute (20% * cap. 1.2+L3+1.4+2+3.5+3.8+4)

447,639.41

85,051.49

532.690.9C

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0.00

0.00

0.00

Total apitol 5

518,994.40

93,808.96

612,803.36

CAPO OLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1 1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2 |

Probe tehnologice și teste

9,000.00

1,710.00

10.710.0C

Totahapitol 6

9,000.00

1,710.00

10.710.0C

TOTA.GENERAL

2,789,991.44

525,298.40

3,315,289.84

din ci re: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,871,334.27

355,553.51

2,226,887.78BENEFICIARCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


marcelaenache

Jap*''
DEVIZUL OBIECTULUI 1

I. Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

Școala 14

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

marcela enachf


iunie2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 ■ Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

921,214.74

4,1,2

Rezistenta

0.00

4,1,3

Instalații

284,593.14

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

167,616.91

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0.00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0.00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

9,852.38

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

0.00

4,1,3,6

Instalații termice si ventilație interior

107,123.85

TOTAL I - subcap. 4.1

1,205,807.89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13,313.25

TOTAL II - subcap. 4.2

13,313.25

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

164,443.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

164,443.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1,383,564.14

HCLM NRj^

DEVIZUL OBIECTULUI 2 II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea

Școala 14

iunie2019

Nr. crt.

I

1          Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

0.00

4,1,2

Rezistența

0.00

4,1,3

Instalații j

122,025.95

4,1,3,1

Instalații 'electrice curenti tari interior

461.48

4,1,3,2

Instalații Electrice curenti slabi interior

58579.15

4,1,3,3

Instalații 'electrice exterior

62985.32

4,1,3,4

Instalații eanitare interior

0.00

4,1,3,5

Instalații 'sanitare hidranti interior

0.00

4,1,3,6

Instalații termice si ventilație interior

0.00

TOTAL I ■ subcap. 4.1

122,025.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

4,329.99

TOTAL li ■

subcap. 4.2

4,329.99

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj :

20,098.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III ■

subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

20,098.00

Total deviz pe obiect: (Total I + Total II + Total III)

146,453.94

BENEFICIAR

uat municipiul constanta             . PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACH-EDEVIZUL OBIECTULUI 3 II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțarea


Școala 14


iunie2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

212787.17

4,1,2

Rezistenta

248977.94

4,1,3

Instalații

29780.30

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

0.00

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

0.00

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

0.00

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

29780.30

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interior

0.00

4,1,3,6

Instalații termice si ventilație interior

0.00

TOTAL I - subcap. 4.1

491,545.42

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6656.58

TOTAL II ■

subcap. 4.2

6656.58

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

52971.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

4.5

Dotări

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III ■

subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

52,971.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

551,172.99PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,PROIECTANT

S.C. HOUJDAWD

Directoi/GeWa