Hotărârea nr. 326/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII, CONSTANȚA” – CORP CANTINĂ ȘI CORP INTERNAT
ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind ^probarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța" Corp Cantină și Corp Internat

. Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând in dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat! sub nr. 151012/06.08.2019;

Avânc în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico.-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiuli.il Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr. 159397/21.08.2019 al Direcției achiziții și investiții publice, Serviciul investiții.

Luând în considerare prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ; și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând cont de dispozițiile art. 44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 .. privind finanțele publice locale;

în terneiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se1 aprobă documentația de avizare a lucrărilor de investiții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța?- Corp Cantină și Corp Internat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 1

Valoarea totală estimativă a investiției, conform devizului general este: Total investiție: 11.295.750,90 lei (cu TVA) din care :

Construcți și montaj : 7.659.492,13 lei (cu TVA)

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

împotrivă,; abțineri.        *y

consilieri din 27 membri.


La data adoptării sunt în funcție x T~


CONTRASEMNEAZĂ SECRJETAR,


Proîecant,

S.C. h'OLlDAY D’SIGN CONSULT S.R.L._______________

(denut vrea persoanei juridice și datele de identificare)


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții


ANEXA LA

hclmiunie2019

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnica si telecomunicații, Constanta" - Corp Cantina si Corp Internat

1

Cota TVA=

19%

Nr. cnî.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

i'

lei

lei

lei

11

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1 1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2 1

Amenajarea terenului

35,744.37

6,791.43

42,535.80

1.2.11

Obiect 1 - Cantina Telecom

16,627.19

3,159.17

19,786.35

1.2.21

Obiect 2 • Internat Telecom

19,117.18

3,632.26

22,749.44

1.3 |

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

23,845.30

4,530.61

28,375.90

1.3.11

Obiect 1 • Cantina Telecom

9,026.54

1,715.04

10,741.58

1.3.21

Obiect 2 - Internat Telecom

14,818.75

2,815.56

17,634.32

1.4 I

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilităților

0.00

0.00

0.00

Total'capltol 1

59,589.66

11,322.05

70,911.71

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1 1 1

Obiect 1 - Cantina Telecom

22,616.76

4,297.18

26,913.94

2.2 1

Obiect 2 - Internat Telecom

50,674.30

9,628.12

60,302.41

Totale ipitol 2

73,291.06

13,925.30

87,216.36

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1 1

Studii

14,800.00

2,812.00

17,612.00

1

3.1.1. Studii de teren

14,800.00

2,812.00

17,612.00

1 >

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

1

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2 1

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1,000.00

190.00

1.190.0C

3.3 I

Expertizare tehnică

41,800.00

7,942.00

49,742.00

3.4 |

Certificarea performanței energetice al clădirilor

24,000.00

4,560.00

28,560.00

3.5 |

Proiectare

260,300.00

49,457.00

309,757.00

1

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

i

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

1

3.S.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

60,300.00

11,457.00

71,757.00

1

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,000.00

570.00

3,570.00

1

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7.000.0C

l,330.0C

8,330.0C

i

3.5.6. Proiect tehnic $1 detalii de execuție

190.000.0C

36.100.0C

226,100.00

3.6 |k

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7 | ■

Consultanță

0.00

0.00

0.00

1

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

1

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia

0.00

0.00

0.00

1

3.7.1.2 Management de proiect

0.00

0.00

0.00

1 ’

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8 1

Asistență tehnică

132,695.11

25,212.07

157,907.18

1

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

42,695.11

8,112.07

50,807.18

1

3.8.I.I. pe perioada de execuție a lucrărilor

28,463.40

5,408.05

33,871.45

1-

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

14,231.70

2,704.02

16,935.73

1

3.8.2. Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107.100.0C

Total c ipitol 3

474,595.11

90,173.07

564,768.18

CAPITC LUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1 1

Construcții și instalații

6,138,143.32

1,166,247.23

7,304,390.55

4,1,1 '

Obiect 1 - Cantina Telecom

1,415,402.42

268,926.46

1,684,328.89

4,1,2

Obiect 2 - Internat Telecom

4,722,740.89

897,320.77

5,620,061.66

4.2 |

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

70,402.58

13,376.49

83,779.07

4,2,1 I

Obiect 1 • Cantina Telecom

21,417.60

4,069.34

25,486.94

4,2.2 I

Obiect 2 • Internat Telecom

48,984.98

9,307.15

58,292.13

4.3   |

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

533,667.00

101,396.73

635,063.73

->.3,1 1

Obiect 1 • Cantina Telecom

140,881.00

26,767.39

167,648.39

4,3,2 '

Obiect 2 - Internat Telecom

392,786.00

74,629.34

467,415.34

4.4 |

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

57,12930

10,854.66

67,984.46

4,4,1 1

Obiect 1- Cantina Telecom

0.00

0.00

0.00

4,4,2 1

Obiect 2 - Internat Telecom

57,129.80

10,854.66

67,984.46

4.5 1

Dotări

316,508.40

60,136.60

376,645.00

4,5,1 !

Obiect 1 • Cantina Telecom

49,740.70

9,450.73

59,191.43

4.5,2 |

Obiect 2 - Internat Telecom

266,767.70

50,685.86

317,453.56

4.6   |

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total o ipitol 4                                                        ,   .             ’   <

7,115,851.10

1,352,011.71

8,467,86231

CAPITC LUL 5 Alte cheltuieli            *      ’      .         '

5.1   1

Organizare de șantier'

158,535.67

30,121.78

188,657.44

1

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

95,121.40

18,073.07

113,194.47

1.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

63,414.27

12,048.71

75,462.98

5.2   1'

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

86,893.40

0.00

86.893.4C

i

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

1,

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

32,182.74

0.00

32,182.74

1

I,

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6,436.55

0.00

6,436.55

i,

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

32,182.74

0.00

32,182.74

i

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

16,091.37

0.00

16,091.37

5.3   1

Cheltuieli diverse și neprevăzute ( 20 % • cap. 1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)

1,528,345.39

290,385.62

1,818,731.01

5.4 I

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total 6 pitol 5

1,773,774.45

320,507.411    2,094,281.85

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1 | 1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2 | 1

Probe tehnologice $i teste

9,000.00

1,710.00

10,710.0C

Totala pitol6

9,000.00

1,710.00

10.710.0C

TOTAL <3

ENERAL

9,506,101.39

1,789,649.54

11,295,750.90

din capi

C + M,(1.2 +13 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,436,548.02

1,222,944.12

7,659,492.13
BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHEDEVIZUL OBIECTULUI 1

anjlXa LA

HCLMNR.

Cantina Telecom

iunie2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

Arhitectura

1,113,040.05

4,1,2

Rezistenta

19,490.94

4,1,3

Instalații

282,871.44

4,1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

91,698.09

4,1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

34,909.33

4,1,3,3

Instalații electrice exterior

12,060.84

4,1,3,4

Instalații sanitare interior

50,831.41

4,1,3,5

Instalații sanitare hidranti interiori

10,808.47

4,1,3,6

Instalații sanitare Rețele incendiu

14,169.71

4,1,3,7

Instalații termice si ventilație interior

68,393.59

TOTAL I - subcap. 4.1

1,415,402.42

4.2         Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

21,417.60

TOTAL II-subcap. 4.2

21,417.60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

140,881.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transpor

0.00

4.5

Dotări

49,740.70

4,5,1

Dotări interior

28,932.70

4,5,2

Dotări exterior

20,808.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

190,621.70

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

1,627,441.72

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE.

E'tNEXA

:lm nr.DEVIZUL OBIECTULUI 2

Internat Telecom

iunie2019

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

lei

1

2

3

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4,1,1

/irhitectura

2,846,949.24

4,1,2

Rezistenta

19,490.52

4,1,3

instalații

1,856,301.13

<1,3,1

Instalații electrice curenti tari interior

374,833.81

<1,3,2

Instalații electrice curenti slabi interior

70,394.62

<1,3,3

instalații electrice exterior

13,275.14

<1,3,4

Instalații sanaare interior

1,066,623.93

<1,3,5

Instalații sanaare hidranti interiori

49,021.60

<1,3,6

instalații sanaare Rețele incendiu

14,169.71

<1,3,7

instalații termice si ventilație interior

267,982.32

TOTAL I - siîbcap. 4.1

4,722,740.89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

48,984.98

TOTAL II -sîibcap. 4.2

48,984.98

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita njontaj

392,786.00

4.4

ii

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

57,129.80

4.5

Dotări                                         ■. .

266,767.70

<5,1

f.țotari interior

245,959.70

<5,2

Mari exterior

20,808.00

4.6

Active necorporale

0.00

TOTAL III-

șubcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

716,683.50

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

5,488,409.38

l

BENEFICIAR

L'IAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,/
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR, MARCELA ENACHE 4^

ForwiuZar F3

Obiectiv: "Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnica si telecomunicații. Constanta" - Corp Cantina si Corp Internat

Proiectant: HOLIDAY D'SIGN CONSULT


iunie2019


LISTA


CU/

Obiect: 1 Chelt.obtinere.si amenaj.teren

Categorie: 1.1 Obținerea terenuluiu/cLe/lucrări/


Nr. Capitol lucrări Crt. Simbol

Denumire resursa Observații Corecții


U/M


Cantitatea


Liste Anexe


1 YC01 82


LEI


Prețul unitar

  • a) materiale

  • b) manopera

  • c) utilaj

  • d) transport Total(a+b+c+d)

0.00000


[ron] Valoare


PROCURAREA TERENULUI


1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00


Cheltuieli directe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0^

Alte cheltuieli directe

'1

TOTAL CHELT. DIRECTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli indirecte

Io =

10.0000% x To

0.00

Profit

Po =

8.0000% X (To+lo)

0.00

TOTAL GENERAL categorie

Vo =

To+lo+Po

0.00

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACtfE