Hotărârea nr. 325/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA” – CORP INTERNAT


constaa/7:;() romania

t      'h JUDEȚUL CONSTANȚA


ROMÂNIAMUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea, modernizarea și dote rea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța" - Corp Internat

Consiliul local aL. municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.151021/06.08.2019;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr.159405/21.08.2019 al Direcției achiziții și investiții publice, Serviciul Investiții;

Luând in considerare prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând :ont de dispozițiile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196, alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de investiții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța" - Corp Internat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea totală estimativă a investiției, conform devizului general este:

Total investiție:        9.639.578,78 lei (cu TVA) din care :

Construcții și montaj : 6.994.328,63 lei (cu TVA)

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, spre știință Instituției prefectului județului Constanța,1 iar prin grija Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare, Ministerului| Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.1


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

împotrivă,    •— abțineri.

consilieri din 27 membri.


La data adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAFL

unt#

Constanta


Nr.                ■-

Ial obiectivului de investiții

iunie2019


"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta"-Corp Internat


CotaTVA=           19%/2017-2019

Cota TVA=           20% /2016

CotaTVA=24% /2015

Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea $1 amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

678,412.31

128,898.33

807,310.64

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

34,024.85

6,464.72

40,489.57

1.4

Che'tuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol |L

712,437.16

135,363.05

847,800.21

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1..1. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

2.1

2.1.1». Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare menajera

40,925.65

7,775.87

48,701.52

2.1.3. Rețele exterioare de alimentare cu gaz

20,080.22

3,815.24

23,895.46

2.2

2.2.?.. Drumuri, platforme, sistematizare verticala

560,503.60

106,495.68

666,999.28

2.2.1!. împrejmuiri propuse

12,024.00

2,284.56

14,308.56

Total capitol I!

633,533.47

120,371.35

753,904.82

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Stucii

10,000.00

2,400.00;

12,400.00

3.1.:.. studii de teren

10,000.00

2,400.00

12,400.00

3.1.::. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1'.:i. Alte studii specifice

0.00

0.00

O.OC

3.2

Docnmentații-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri $i autorizații -FAZA DAU

21,337.00

4,054.03

25,391.03

3.3

Expt rtizare tehnică

14,800.00

3,552.00

18,352.00

3.4

Cert ficarea performanței energetice al clădirilor

7,400.00

1,651.00

9,051.00

3.5

Proiectare

238,500.00

45,315.00

283,815.00

3.5.:-.. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5,2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5'- .1 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.5L:>.2 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general • actualizare

34,000.00

6,460.00

40,460.00

3.5/1 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor -FAZA PT

5,000.00

950.00

5,950.00

3.51! . Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,500.00

1,805.00

11,305.00

3.5'.(. Proiect tehnic și detalii de execuție

90,000.00

17,100.00

107,100.00

3.6

Orțc nizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7IJ. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0.00

0.00

0.00

3.711.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia

0.00

0.00

0.00

3.7.1.2 Management de proiect

0.00

0.00

0.00

3.7T1. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

81,748.54

15,532.23

97,280.77

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

27,249.51

5,177.411

32,426.92

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

21,799.61

4,141.93

25,941.54

3.8.' 1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,449.90

1,035.48

6,485.39

3.8.1. Dirigenție de șantier

54,499.02

10,354.81

64,853.85

Total capitol:                                 i

373,785.54

72,504.25

446,289.7$

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,335,834.77

823,808.59

5,159,643.36

4.2

Moii :aj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

108,920.82

20,694.97

129,615.79

4.3

Util i e, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

726,138.80

137,966.37

864,105.17

4.4

Util 3 e, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

59,533.00

11,311.27

70,844.27

4.5

Dot 5 ri

219,475.00

41,700.25

261,175.25

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

5,449,902.3!

1,035,481.45

6,485,383.84

CAPITOLUL 51 dte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

144,768.15

27,505.95

172,274.10

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

86,860.88

16,503.57

103,364.45

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

57,907.26

11,002.38

68,909.65

5.2

Corii sioane, cote, taxe, costul creditului

79,347.44

0.00

79,347.44

5.211. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

O.OC

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

29,387.94

0.00

29,387.94

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de conr rucții

5,877.59

0.00

5,877.59

5.2.1. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

29,387.94

0.00

29,387.94

5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiintare

14,693.97

0.00

14,693.97

5.3

Che'tl uieli diverse și neprevăzute (10 % din Cap. 1.2,1.3,1.4, 2,3.5, 3.8 si 4)

711,612.16

135,206.31

846,818.47

5.4

Cheli uieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol .5

935,727.75

162,712.26

1,098,440.01

CAPITOLUL 6 (heltuleli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probi: tehnologice și teste

6,521.10

1,239.01

7,760.11

Total capitol 61

6,521.10

1,239.01

7,760.11

1'

TOTAL GENEIUU.

8,111,907.41

1,527,671.37

9,639,578.7!

din care:

C+ N| (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,877,587.10

1,116,741.53

6,994,328.6:CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ANI.
HCLM NR


Cap.1.2 Amenajarea terenului ■ Corp Internat

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază).


CotaTVA= 19%                               iunie2019

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Desființare corp de clădire internat

670,626.87

127,419.11

798,045.97

2

Desfaceri platforme, alei, carosabil

7,785.44

1,479.23

9,264.67

TOTAL

678,412.31

128,898.33

807,310.64


BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PROIECTANT S.C.

Director fîfci

v
CONSULT S.R.L.


-wrernjNTE ȘEDTNȚĂ,
anexă la

HCLM NR.

h

Cap. 1.3 Ămenajari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala - Corp Internat

Se includ cheltuieli efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi.


BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


președinte ședințăCotaTVA= 19%

iunie2019

Nr.Crt

De numirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli f

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

I.                                 2

3

4

5

1

Plantare gazon

28,672.63

5,447.80

34,120.43

2

Plantari arbori/arbusti

5,352.22

1,016.92

6,369.14

TOTAL          i!

34,024.85

6,464.72

40,489.57


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELAENACHE 4^

ANEXĂ LA )
HCLM       /£^y

Cap.2.1 Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica, apa, stingere incendiu, canalizare menajera si gaz ■ Corp Internat

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

CotaTVA= 19%                               iunie2019

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica

0.00

0.00

0.00

2

Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare menajera

40,925.65

7,775.87

48,701.52

4

Rețele exterioare de alimentare cu gaz

20,080.22

3,815.24

23,895.46

TOTAL

61,005.87

11,591.11

72,596.98BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTAPROIECTANT

S.C. HOLIDAWSIGN CONSULT S.R.L. ‘iu LA

Director^ner^,

V

AiPREȘEDINTE ședință,

pseoa/xj
SECRETAR,
MARCELA ENAC

Cap.2.2 Drumuri, platforme, sistematizare verticala si împrejmuiri ■ Corp Internat

Se includ cheltuielile aferente asigurării sistemtizarii verticale, amenajari trotuare, carosabil si împrejmuiri

CotaTVA= 19%

iunie2019

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

i                                      2

3

4

5

1

Drumuri, platforme, sistematizare verticala

560,503.60

106,495.68

666,999.28

2

împrejmuiri propuse

12,024.00

2,284.56

14,308.56

TOTAL          J!

572,527.60

108,780.24

681,307.84BENEFIC-IAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAQHE


ANEXĂ lA, .

hclm

Cap.6.2 Probe tehnologice și teste - Corp Internat

Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.

în situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.iunie2019

CotaTVA= 19%

Nr.Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

Proba, verificare, autorizare echipamente instalații

6,521.10

1,239.01

7,760.11

TOTAL

6,521.10

1,239.01

7,760.11

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA

PREȘEDiNIE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENAPHE