Hotărârea nr. 324/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI MAXIM DE AUTOVEHICULE NECESARE PENTRU ACTIVITĂȚI PROPRII ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE DESFĂȘURATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


qOHSTAN-^


BMll li


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

,                      HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii șj activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța

'i ti

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de __$$ A >    2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 162483/23.08.2019;

Văzând raportul de specialitate nr. 162504/23.08.2019 al Direcției tehnic administrativ, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (3') din Ordonanța de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administrației publice, modificată prin Ordonanța de Guvern nr. 16/2018;

Ținând cont de estimările direcțiilor/compartimentelor Primăriei municipiului Constanța:;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b și d, alin. (4) lit. a, alin. (7) lit. g, h și' l și art. 196, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.: 1 - Se aprobă numărul maxim de autovehicule necesare pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic administrativ, Direcției administrație publică locală și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire, și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta.hotărâre a fost adoptată de consilierii locali astfel:

CX'- pentru;    — împotrivă; " abțineri.

La cîata adoptării sunt în funcție fffX-consilieri din 27 de membrii

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


i

i

i

CONSTANT

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Marcela Enache/^"


NR.                >2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXĂ LA HCL

Organigrama

1

NUMĂR MAXIM AUTOVEHICULE

Autoturisme

Autoutilitare

TOTAL

1

PRIMAR MUNICIPIU

1

1

2

CABINET VICEPRIMAR Babu

1

1

3

CABINET VICEPRIMAR Răsăuteanu

J

1

1

4

COMPARTIMENT COMUNICARE SI MASS-MEDIA

1 ,

1

1

5

DIRECȚIA FINANCIARĂ

1 ,

1

1

6

DIRECTIAADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ

> 1

1

1

7

DIRECTIAiACHIZITII SI INVESTIȚII PUBLICE

II         »   1             1

1

1

8

DIRECTIAiAUTORIZARE SI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

1

1

9

DIRECȚIA TEHNIC ADMINISTRATIV

1

1

3

4

Serviciul protecție civilă, securitate, sănătate în muncă și situații de urgență

2

2

10

DIRECȚIAlURBĂNISM

1

1

11

Dl RECȚIA! LOCALĂ DE EVIDENȚĂ PERSOANE

1

1

12

DIRECȚIAIPATRIMONIU Șl CADASTRU

1

1

13

DlRECȚIAjGESTIONARE SERVICII PUBLICE

4

5

9

14

DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI SI RELAȚII PUBLICE !

1

1

15

DIRECTIAiDEZVOLTARE SI FONDURI EUROPENE

1 1 1

1

1

16

DIRECTIAlORGANIZARE EVENIMENTE CULTURALE, SPORTIVE Șl SOCIALE

1

1

TOTALPMC .

12

17

29

17

DIRECȚIA! GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

42

3

45

TOTAL

54

20

74

PREȘEDINTE SEDINT/V . .

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE


CONSTANȚA      i

NR. 3^ /      -20191 /