Hotărârea nr. 323/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 41/2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ȘI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

constan?<) ROMÂNIA

JUDEȚUL constanțayj‘1 MUNICIPIUL CONSTANȚA


consiliul local


HOTARARE pentru modificarea HCL nr. 41/2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară


din data depffi<c&2019:

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 161182/22.08.2019 prezentat de consilierii locali Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație public<::i, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și referatul Compartimentului pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local înregistrat sub nr. 161762/23.08.2019;

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (1), alin. (2) alin. (2A1) din Legea nr; 1/2011 a educației naționale, modificată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 7 lit. „a" și art. 196 alin. 1 lit. „a" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCL nr. 41/2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020 conform anexelor numărul 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, în mass-media locală, Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

^Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

____pentru, »— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție c&^con sil ieri din 27 membri.

PREȘEDINȚIEI ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Marcela Enacbe


CON STAI Nr.

Anexa 1 - la HCL nr.Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat


Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ tară personalitate juridică (arondată)

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ROBOȚEL" CONSTANȚA

Constanța, bd. Mamaia nr.197, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 CONSTANȚA

Constanța, str. Dragoslavelor nr.2a, cod 900565 tel:0720-521331; fax-;

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.59 CONSTANȚA BILINGVA ROMANA-ITALIANA

Constanța, str. Flamanda nr.58, cod 900600 tel:0720-521331; fax-;

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ZUBEYDE HANIM" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-440058; fax: 0341-440058; gradinitanr58ct@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “TOM DEGEȚEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Delfinului nr.2, cod 900347 tel:0341-439650

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AMICII" CONSTANȚA

Constanța, str.Cap. Dobrila Eugeniu nr.14, cod 900502 tel:0341-440016; fax:0341-440016;

grădiniță amicii@yahoo.com

4

GRĂDINIȚA C1J PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE" CONSTANȚA

Constanța, al. Dealului nr.l, cod 900482

tel:0341-439654; fax:0341-439654; gopl4cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “NOROCEL" CONSTANȚA

Constanța, str. Iasomiei nr.3, cod 900413 tel:0341 -422221; fax:-; gradinital3cta@yahoo.com

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “GULLIVER" CONSTANȚA

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388

tel:0341 -440048; fax:0341-440048; grgulliver@yahoo.com

6

GRĂDINIȚA CHJ PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA COPIILOR" CONSTANȚA

Constanța, al. Pelicanului nr.2, cod 900138

tel: 0341-440049; fax:-; grlumeacopiilor@gmail.com

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “LUMEA POVEȘTILOR" CONSTANȚA

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294 tel:0341-440047; fax:0341-440047; gop47cta@gmail.com

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “MUGUREL" CONSTANȚA

Constanța, al. Fragilor nr.7, cod 900427

tel:0341-440043; fax:0341-440043; grmugurel cta@yahoo.com

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANȚA

Constanța, str. Prelungirea Liliacului nr.l2, cod 900062 tel:0341-440033; fax:0341-440033; gradinita33cta@yahoo.com

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATĂ" CONSTANȚA

Constanța, str.Progresului nr.7, cod 900070

Tel:0241-689632; fax:-; gopdumbravaminunatacta@yahoo.com

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba Iulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29 CONSTANȚA

Constanța, str. Alba Iulia nr.5, cod 900228 tel:0341-439643; fax:-; gop2cta@yahoo.com

12

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr.48, cod 900123 tel:0341-427411; fax:-; gradinita42 cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22 CONSTANȚA

Constanța, str. Școlii nr.l, cod 900124 tel:0341-440022; fax: 0341-440022

ANEXĂ LA

HCLM NR.3^/2^1

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANȚA Constanța, str.Labirint nr.52, cod 90027ltel:0341-4|27404; fax: 0341-427404;

gop44 cta@yahoo.com

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANȚA

Constanța, str. Unirii nr.68, cod 900540

tel:0341-440045;.fax:0341-440045; gradinitaop45@yahoo.com

15

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “AZUR“ CONSTANȚA

Constanța, str. Aluniș nr.2 bis, cod 900341 tel:0341 -440046;]Ifax:-; gradiazurct@gmail.com

16

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANȚA

Constanța, bd.l Mai nr. 101-103, cod 900096 tel:0341-440053; 0771-542456; fax:0341-440053 ; gop53 cta@yahoo. corn

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANȚA

Constanța, sos. Mangaliei nr.74, cod 900116 tel:0341-440057;; fax:0341-440057; anamariaantonelâ@yahoo. corn

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

Constanța, ai. Lăcrămioarelor nr.2, cod 900643

tel:0341 -439648;, fax:0341-439648; gradinita8cta@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.26 CONSTANȚA

Constanța, str. Banu Mihalcea nr. 181, cod 900532 tel:0341-422221

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA

Constanța, str. Mălinului nr.5, cod 900597 tel:0341-438242; fax: -; oficialgpp6@yahoo.com

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PERLUȚELE MĂRII" CONSTANȚA

Constanța, str. Mihai Viteazu nr.56, cod 900682 tel:0341-439652; 0241-485009; fax:-;

gradinitaperlutelei narii@gmai 1. corn

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “STELUȚELE MĂRII" CONSTANȚA Constanța, str.

Corbului nr.2, cod* 900287tel:0341-440036; fax:0341-440036; grsteldemare@yahoo.ro

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANȚA

Constanța, al. Topolog nr.6, cod 900264 tel:0341-439651; fax:0341-439651; drasoveangeorgetacta@yahoo.com

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 “ANGHEL SALIGNY"

CONSTANȚA (1?RE;PRI;GIM)

Constanța, str. Narciselor nr.2, cod 900064 tel:0341-427406; fax:0341-427406; scoalagimnaziala33@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40 CONSTANȚA

Constanța, str. Progresului nr.l 1, cod 900070 tel:0341-427406; fax:0341-427406; scoalagimnaziala33@yahoo.com

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 “AUREL VLAICU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, al. Pelicanului nr.2a, cod 900138 tel:0341-427409; fax:0341-427409; scoala40@yahoo.ro

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.34 CONSTANȚA

Constanța, str.Ion Ionescu Brad nr.6, cod 900153 teI:0341-440034; fax:0341-427403

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 “B.P. HAȘDEU“ CONSTANȚA (13RI;GIM)

Constanța, str.B.P.Hasdeu nr.98, cod 900388 tel:0341-405840; 0241-553000; fax:0341-405840; scl2cta@yahoo.com

ANEXĂ LA

HCLM NR.Pp^ /^V-V

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 “CIPRIAN

PORUMBESCU11 CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr.3a, cod 900539 tel:0341 -405833fax:0341-405833; sc3cpcta@yahoo.com

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 “DR.CONSTANTIN ANGELESCU» (CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM) Constanța, str.Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; ,fax:0341-405839; scllgen@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.23 CONSTANȚA

Constanța, str. Călărași nr.48, cod 900189 tel:0341-405839; fax:0341-405839

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 “CONSTANTIN

BRÂNCOVEANU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel:0341-405843; fax:0341-405843; ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “MICA SIRENA» CONSTANȚA

Constanța, str Constantinescu Paul nr.5, cod 900371 tel: 0341-440052; fax:0341-405843; ctinbrancoveanuscoala@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “DELFINII JUCĂUȘI" CONSTANȚA

Constanța, str. Dezrobirii nr.82, cod 900372 tel: 0341-440052; fax:0341-

405843 ;ctinbrancoveanuscoala@yahoo.com

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 “DAN BARBILIAN» CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Decebal nr.15, cod 900665 tel:0341-405847; fax:0341-405847; sc28cta@yahoo.com

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE CANTEMIR» CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str. Cap.Dobrila Eugeniu nr.12, cod 900494 tel:0341-405851; fax:0341-405851; sc38cta@gmail.com

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 “FERDINAND» CONSTANȚA (1,’RE;PRI;GIM)

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-405853;,fax:0341-

405853 ;scoala43ferdinand@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.30 CONSTANȚA

Constanța, str. Unirii nr.22, cod 900524 tel:0341-440030; fax:0341-405853;

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 “GHEORGHE ȚIȚEICA» CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, str. Flamanda nr.13, cod 900600tel:0341-405849; fax:0341-405849; sc30cta@gmail.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “HENSEL ȘI GRETEL“ CONSTANȚA

Constanța, str. Radu Calomfirescu nr. 11, cod 900627 tel:0341-440018; fax:0341-405849;

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 “I.C.BRĂTIANU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Razvan Vodă nr.6, cod 900227 tel:0341-439640; fax:0341-439640; sc22cta@yahoo.com

34

ȘCOALA GIMNAZIALÂ NR. 24 “ION JALEA»

CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Gri,vitei nr.70, cod 900703 tel:0341-405844; fax:0341-405844; scoala_ionjalea@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24 CONSTANȚA

Constanța, str. Anghel Saligny nr.2, cod 900705 tel: 0341-427410; fax:0341-405844;

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 “ION MINULESCU“ CONSTANȚA (1FRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Mesiterul Manole nr.18, cod 900023 tel:0341-427408;|)'ax:0341-427408;

sc 17 ionminulescu(@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “ABRACADABRA» CONSTANȚA

Constanța, str.Mesterul Manole nr.18, cod 900023 tel: 0341-440055; fax:0341-427408;

sc 17 ionminulescu@yahoo.com

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 “JEAN BART» CONSTANȚA (QRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Ioan Ursu nr.51a, cod 900057 tel:0341-427407; fax:0341-427407;

scgimnazialal 8@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.37 CONSTANȚA

Constanța, sos.Din Vii nr.39, cod 900058 tel:0341-440037; fax:0341-427407; scgimnazialal 8@yahoo.com

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 “MIHAI VITEAZUL»

CONSTANȚA (1RI;GIM)

Constanța, str.Cismelei nr.13, cod 900482 tel:0341-405848; 0241-670677; fax:0341-405848; sc29cta@yahoo.com

anexă la

HCLM W._3SZ

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 “MIHAIL KOICIU“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Izvor nr.26, cod 900339

tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail_koiciu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.35 CONSTANȚA

Constanța, str. Izvor nr.25, cod 900339 tel:0341-439635; fax:0341-439635; mihail koiciu@yahoo.com

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 “NICOLAE TONITZA“ CONSTANȚA (l’RI;GIM;AR)

Constanța, str. Solidarității nr.8, cod 900294

tel:0341 -405852; fax:0341-405852; sc39cta@isjcta.ro

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853;' fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA

Constanța, str. Dumbrăveni nr.2, cod 900002 tel:0241-696853; fax:0241-696853; scl4cta@isjcta.ro

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 “MARIN IONESCU DOBROGIANU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)Constanța, șos. Mangaliei nr.103, cod 900111 tel:0341 -405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “NĂSTUREL" CONSTANȚA

Constanța, șos. Mangaliei nr.89, cod 900111 tel:0341-405841; fax:0341-405841; secretariat@scoalal6.ro

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, sos.I.C.Brătianu nr.141, cod 900224 tel:0341 -439641; fax:0341-439641; sc31gen@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA

Constanța, str.Bradului nr.31, cod 900320 tel:0341-440031; fax:0341-440031

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Arcului nr.8, cod 900004 tel:0341-427405; fax:0341-427405 ; sc37cta@yahoo.com

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.I.C.Brătianu nr.68, cod 900263

tel:0341-405838; fax:0341-405838; scoalanr8cta@yahoo.com

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 “NICOLAE IORGA“ CONSTANȚA (FRI;GIM)

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836; scoala6constanta@gmail.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 “NICOLAE TITULESCU" CONSTANȚA (PRI;GIM) Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-405836; fax: 0341-405836;

scoala6constanta@gmail.com

-GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “CĂSUȚA POVEȘTILOR" CONSTANȚA Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CIP SI DALE”

Constanța, str. Cameliei nr.2, cod 900409 tel:0341-440025; fax: 0341-405836;

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 “REMUS OPREANU“ CONSTANȚA (lf'RI;GIM)

Constanța, str.Adsmclisi nr.4, cod 900455 tel:0241-554303; 0341-405837; fax:0241-554303; sc7 cta@gmail. coi j;i

47

COLEGIUL COMERCIAL “CAROL1“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH)

Constanța, str.Decebal nr.15, cod 900665 tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800; secretarist@colegiulcarol.ro

48

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE “REGINA MARIA“ CONSTANȚA (i; RI;AR;GIM;AR;LIC;LIC VOC) Constanța, bd.LăpușneanuNr.ll, cod 900196 tel:0341-405829; 0241-636859; fax:0241-636859; cna.regina.maria@gmail.com

ANEXĂ LA

HCLM NR.

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

49

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU" CONSTANȚA (FRE;G1M;LIC;L1C TEO) Constanța, str.Trăjan nr.19, cod 900743 tel:0341-405826;,0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai eminescucta@yahoo.com

- GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.16 CONSTANȚA

Constanța, str.Sulmona nr.19 tel:0341-405826; fax:0241-617514;

50

COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN" CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str. Ștefan cel Mare nr.6, cod 900726 tel:0341-405800; (1341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

51

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “CONSTANTIN BRĂTESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO;LIC VOC)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727 tel:0241-616434;:0341-405805; 0341-405804; fax:0241-615994;bratescu(<i lgmb.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DE APLICAȚIE CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Răscoalei din 1907 nr.42, cod 900727 tel:0241-616434; fax:0341-405804

52

COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR "ALEXANDRU IO AN CUZA” CONSTANȚA,(LIC VOC)

Constanța, str.Dezrobirii nr.80, tel:0241-667045;fax: 0241-620978; smmmfn@smmmfn.ro sau cnmil.constanta@gmail.com

53

LICEUL DE MARINA CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, șos. Mangaliei nr.126, tel:0241 -516620; ,xax:0241-516620; secretariatmarina@yahoo.com

54

LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEO;LIC TEH;FOS)

Constanța, bd.Mamaia nr.284, cod 900552

tel:0341-405808; iiax:0341-405808; secretariat@ctenergetic.ro

55

LICEUL TEHNOLOGIC “PONTICA" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIG TEH;POS)

Constanța, bd.I.C;,Brătianu nr.248, cod 900316 tel:0341-402205; Fax: 0341-402206; colegiultehnicpontica@yahoo. corn

56

LICEUL TEHNOLOGIC “TOMIS" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Toniis nr.153, cod 900652 tel:0341-405810; 0341-405811; fax:0341-405810; gstomis@isjcta.ro

57

LICEUL TEHNOLOGIC “C.A.ROSETTI" CONSTANȚA (PRE;PROF;LIC,;LIC TEH;POS)Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123tel:0341-405815; fax:0341-405814;

liccarosetti@yahcio.com

- GRĂDINIȚA "ROSETTI" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, bd.l Mai nr.44, cod 900123 tel:0341-405815; fax:0341-405814

58

LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE MIRON

COSTIN" CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC THE;POS)

Constanța, bd.Aufel Vlaicu nr.86, cod 900137 tel:0341-427402; 0241-588759; fax:0241-588759; liceu.tehnologic@yahoo.com

59

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA" CONSTANȚA (i] ROF;LIC;LIC THE;POS) Constanța, str.Aleea Pelicanului nr.2, cod 900138 tel:0241-516840; 0341-427401; fax:0341-427401; liceulleonidaconstanta@gmail.com

60

LICEUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU" CONSTANȚA (1]ROF;LIC;LIC TEH;POS) Constanța, al.Melodiei nr.3, cod 900478 tel:0341-405824; 0241-556406; fax:0241-556406; vmadgearu@yaho o.com

ANEXĂ LA n

HCLM NR.^53-/A)/<

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ tară personalitate juridică (arondată)

61

LICEUL TEORETIC “GEORGE EMIL PALADE“

CONSTANȚA (l'[’jC;LIC TEO;POS)

Constanța, str.Nicplae Iorganr.87, cod 900587 tel:0241-662698;lp341-405828; fax:0241-662698; palade@isjcta.ro »

62

LICEUL TEHNOLOGIC “GHEORGHE DUCA“ CONSTANȚA ()E'RI;GIM;PROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;LIC VOC;L’OS)

Constanța, str.Vifor Haiducul nr.34, cod 900317 tel:0341-405806;||9241-558754; fax:0341-405806; gscff@isjcta.ro j1

- ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIN SORESCU“ CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, str.Mihu Copilu nr.l, cod 900317 tel:0341-439638; 0241-581906; fax:0341-439638; sc20cta@yahoo.com

63

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC TEH;POS)

Constanța, bd.Al.Lapușneanu nr.15, cod 900196 tel:0341-405813; fax:0341-405813; lictehtelecomcta@gmail.com

64

LICEUL TEHNOLOGIC “IOAN N.ROMAN“ CONSTANȚA ()E'ROF;LIC;LIC TEH;LIC TEO;POS) Constanța, str.Cufa Vodă nr.80, cod 900697 tel:0241-617920; fax:0241-617920; ioannroman@yahoo.com

65

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “NICOLAE ROTARU“ CONSTANȚA (PRI;SP;GIM;SP;LIC;LIC VOC;CSS)

Constanța, str.Ion Corvin nr.2

tel:0341-405820; fax:0341-405821; licedfiz@yahoo.com

66

LICEUL TEORETIC “DECEBAL“ CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, str.Gradinitei nr.4 tel:0341-405825;fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com

  • - ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE ȘTIUBEI“ CONSTANȚA (PRI) Constanța, al.Fragilor nr.l, cod 900427 tel:0341-101480;tel:0341-405825;

dimitrie stiubei@vahoo.com

  • - GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL “FLIPPER“ CONSTANȚA

Constanța, al. Grădiniței nr.4 tel:0341-405825; fax:0341-405825

67

LICEUL TEORETIC “GEORGE CĂLINESCU“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC TEO)Constanța, str.Cpt.D.Eugeniu nr.6, cod 900494tel:0341-405818; 0241-642397; fax:0241-553588; calinescu@rdsmail.ro

68

LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA“ CONSTANȚA (PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, al.Man.isorului nr.3-5, cod 900102 tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830; liceul lucian.blaga@yahoo.com

69

LICEUL TEORETIC “OVIDIUS“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC ȚEO)

Constanța, str.Bas arabi nr.2, cod 900710

tel:0341-405816;ifax:0341-405816; liceulovidius@gmail.com

70

LICEUL TEORETIC “TRAIAN“ CONSTANȚA (GIM;LIC;LIC ȚEO)

Constanța, str.TraJan nr.55, cod 900720 tel:0341-405827;;fax:0241-614070; traianct@gmail.com

71

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL“ CONSTANȚA (PROF;LIC;LIC VOC)

Constanța, bd.Tomis nr.153 tel:0769-223112; fax:0341-170468; dionisieexiguul@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANȚA

Constanța, str.Badea Cârtan nr.8, cod 900507 tel:0341-440051; fax:-; scaracota@yahoo.com

ANEXĂ LA A

HCLM NR.G^S /cQ^/9

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

72

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.1 CONSTANȚA (LIC/SP)

Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel:0241-695777; 0241-543172; fax:0241-543172; clubulsc 1 @yahoc .com

73

PALATUL COPIILOR CONSTANȚA (CSS/CLUB ELEVI) Constanța, str. Sovejanr.17

tel:0241-694427;0341-803566; fax:0241-694427; palatulcopiilorcta@yahoo.com

74

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 'DELFINUL' CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;SP)

Constanța, str. Semănătorului nr.8, cod 900389 tel:0241-514123 sau 0241-514122

fax:0241-514122

scsp 1 cta@yahoo.com

75

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ’MARIA MONTESSORI' CONSTANȚA (PRI;GIM;SP) Constanța, str.Nicolae Măndoi nr.17, cod 900227 tel:0241-691731

fax:0341-440473 scsp2cta@yahoo.com

76

Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale”Amiral Ion Murgescu”(POS)

Strada Derobirii nr.80

Tel: 0241-620978; fax:0241-620978 smmmfn@smmm fn.ro

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Rețeaua unităților de învățământ particular

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

1.

GRĂDINIȚA “I. A NOUVELLE GENERATION44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Topraisar nr. 28, cod 900197 tel:0768660727; fax:-; nouvellegeneration97@yahoo.ro

2.

GRĂDINIȚA “1 OM ȘI JERRY JUNIOR44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Vânători nr.55, cod 900363

tel:0241-661910;,fax:0241-661910; tomandjerryjunior@yahoo.com

3.

GRĂDINIȚA “ADIA KINDERGARDEN44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.L.Caragiale nr.106, cod 900224 tel:0726-444979; fax:-; monica.grecu@me.com

4.

GRĂDINIȚA “CĂSUȚA DIN PĂDURE44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Ion Ursu nr.24, cod 900057 tel:0728-322403; 0241-684677; fax:-; gradinitacasutadinpadure@gmail.com

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “COMENIUS44 CONSTANȚA (1,’RE)

Constanța, str. Poporului nr.82, cod 900205 tel:0241-518981; gradinita.comenius@yahoo.com

6.

GRĂDINIȚA “GAMEX44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Răscoalei 1907 nr.40, cod 900675 tel:0241 -690933; fax:-; officegamex@yahoo.com

7.

GRĂDINIȚA Cil PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT44 CONSTANȚA (1,’RE)

Constanța, bl. Mamaia nr 284, cod 900552 tel:0726-770077; fax:-; rainbow_constanta@yahoo.com

8.

GRĂDINIȚA “MINI LONDON44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Mihai Vitezu nr.118, cod 900600 tel:0737-l50816;' 0241-485080; fax:-; info@minilondon.ro

9.

GRĂDINIȚA CIJ PROGRAM PRELUNGIT “LITTLE KIDS44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Străjerului nr.32, cod 900204 tel:0735-335727;';fax:-; gradinitalittlekids@yahoo.com

10.

GRĂDINIȚA C1J PROGRAM PRELUNGIT “GREEN LAND44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Pescăruș nr.55, cod 900534 tel:0724-316076;1 fax:-; belustela@yahoo.com

11.

GRĂDINIȚA C1J PROGRAM PRELUNGIT “KIȚY BIȚY44 CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. I.C .Brătianu nr.146, cod 900224 tel:0722-246393; fax:-;office@kitybity.ro

Nr. crt.

Uniitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără personalitate juridică (arondată)

12.

GRĂDINIȚA ‘HELLO TEDDY" CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.I.L.Caragiale nr.45, cod 900160 tel:0341-111201; fax:-; brilianttop@yahoo.com

13.

GRĂDINIȚA "SANTA MARIA DEL MAR“ CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str.Icn Rațiu nr.27, cod

14.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRE ISPIRESCU" CONSTANȚA (PRE;PRI;GI^)

Constanța, al. Universității nr.40, cod 900470 teI:0241-52021L; 0726-684738; fax:0241-520211; secretariat@scoș;lapetreispirescu.ro

15.

ȘCOALA PRIMARĂ “SCHOOL OF LONDON" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Ei'oilor nr., cod tel:0241-485080; 0737-150816; fax:-;

16.

ȘCOALA PRIMARĂ “NOUA GENERAȚIE" CONSTANȚA (PRI)

Constanța, str. Viceamiral I.Murgescu nr.33, cod 900540 tel:0241-510531;0744-345559; fax:-; scoalanouageneratie@gmail.com

17.

ȘCOALA “SF.MARTIRI BRÂNCOVENI" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, bd.l 1 Mai nr.44, cod 900111 tel:0241-699149; 0726-309556; fax:0341-813235; scoala_brancoveneasca@yahoo.com

18.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SPECTRUM" CONSTANȚA (PRI;GIM)

Constanța, bd. Al. Lapușneanu nr.101, cod 900396 tel:0241-693262’ 0341-711400; 0765-527702; fax:0341-711400; info@constanta.spectrum.ro

19.

ȘCOALA PRIMARA “COLIBRI" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Docherilor nr.22, cod 900628

tel:0722-364477;i 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

GRĂDINIȚA 'COLIBRI' CONSTANȚA (PRE)

Constanța, str. Docherilor nr.22 tel:0722-364477; 0241-550050; fax:-; office@gradinitacolibri.ro

20.

ȘCOALA PRIMARĂ “CHAMPIONS FOR LIFE" CONSTANȚA (PRE;PRI)

Constanța, str. Alexandru Alexandridi nr.16, cod 900367 tel:0241-511500: fax:-; danielfodorean@gmail.com

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “WILHELM MOLDOVAN" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str. Eliberării nr.lA, cod 900292 tel:0744-848894; 0743-094656; fax: 0341-818427; scoalawmoldovan@yahoo.com

22.

LICEUL TEOIIETIC “EDUCAȚIONAL CENTER" CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM;LIC;LIC TEO)

Constanța, aleea Capidava nr.3, cod 900456

tel: 0241-647745; 0724-881881; fax:0241-613400; office@cambridș ;econstanta.ro

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ fără perspinrtitate-htridieă4aK>nrtntăl

23.

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ

CONSTANȚA (1 JC;LIC TEO)

Constanța, bd. To'mis nr.153, cod 900647 tel:0241-665083;ii0241-545627;0757-017.313;fax:0241-545627; info@ichc.ro !i

ANEXA LA hclm nr. 3R3/C0O/

7

24.

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM “SPIRU HARET44 CONSTANȚA (PROF;LIC;LI(Î! TEH;POS)

Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr.148, cod 900642 teI:0241-638046;'0722-706525; fax: 0241-638046; ucecomconstanta@yahoo.com

25.

LICEUL TEHNOLOGIC “CONCORD44 CONSTANȚA (LIC;LIC

TEO;LIC TEHJ

Constanța, str. Nicolae Iorga nr.4, cod 900622 tel:0241-554020; 0762-353977; fax:0241-554020; liceulconcord@yahoo.com

26.

ȘCOALA POSȚLICEALĂ “DR.I.CANTACUZINO“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Fragilor nr.l, cod 900427

tel:0723-387869; fax:-; sf.theodora@hotmail.com

27.

ȘCOALA POST LICEALĂ “HENRI COANDĂ44 CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Unirii nr.33-34, cod 900409

tel:0341-803338; ,0743-144336; fax:-;henricoanda.constanta@yahoo.ro

28.

ȘCOALA POST LICEALĂ “HIPOCRATE“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. Cișmelei nr.l6, cod 900493

tel:0241-518467; fax: 0241-518467; drmedrogo@yahoo.com

29.

ȘCOALA POSȚLICEALĂ “SF.THEODOR44 CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.C.Bratianu nr.246, cod 900316

tel:0241-636192; 0746-055434; fax:0241-636192; sf.theodor@yahoo.com

30.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIA” CONSTANȚA (PRE;PRI;GIM)

Constanța, str.Caraiman nr.38, cod 900137

Tel: 0757433398;. scoalaanastasia@gmail.com

31.

ȘCOALA POSȚLICEALĂ FEG CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. I.G.Brătianu nr. 172-174, cod 900247

tel:0720 387936U3341 -170005; fax:-: școala fegcta@vahoo.com

32.

ȘCOALA POSȚLICEALĂ “PRO SCIENTIA“ CONSTANȚA (POS)

Constanța, bd. Tomis nr.153, cod 900652 tel:0724-794566; fax:-; proscientia@gmail.com

i

33.

ȘCOALA POSȚLICEALĂ “FORTUNA44 CONSTANȚA (POS)

Constanța, str. NJiorga nr.4, cod 900622 tel:0241-554020; fax:-; scoalafortuna@yahoo.com

34.

Grădinița ”MICKEY and MINNIE” CONSTANȚA (PRE)

Constanța, Str. Ioan Borcea nr 50,

tel:0726.197.974/0721.646.643. email:mickevandminnie62f5).vahoo.com

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ tară personalitate juridică (arondată)

35.

Liceul .’ "Educația Viitorului”(LIC.)

Str.Petru Vulcari 100, Constanța TeI:0729-52565«

Emaikeduca tiavliitorului@gmail.com

ANEXĂ LA

HCLM

președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE