Hotărârea nr. 321/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PREMIERII ELEVILOR CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privinc


premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 162434/23.08.2019;

Având în vedere prevederile:

;                                                            I

; - HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019,

- ari:. 12, alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

 • - anexa II, capitolul II, pct. 7, lit. f) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de :

i - misiunea educației de formare și sprijinire în generarea sustenabilă a unei resurse limane naționale înalt competitive, în acord cu noile cerințe, derivate din statutul României de țară membră a Uniunii Europene,

 • - adresa nr. 3453/22.08.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, înregistrată în cadrul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 161455/22.08.2019;

Văzând raportul nr. 162495/23.08.2018 al Compartimentului gestionarea bazei ma'teriale a unităților de învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, avizul Comisierde specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanței, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învațămâ'nt, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:


! Art. 1 - Se aprobă acordarea unui premiu în valoare de 1.000 lei net fiecărui elev carej a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019, după cum urmează:

 • 1. Ababei C. Daniel - Liceul Teoretic International de Informatică Constanta ; I

 • 2. j Beleșica S. Sabrina-Andreea - Liceul Teoretic "George Călinescu" Constanței ;

 • 3. Blacioti G. Mihai - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța ;

 • 4. Ciudin P. Alexandra - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța ;

 • 5. iCojocariu D.A. Antonia-Raluca - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constantă ;

' i

 • 6. Cojocaru F.D. Andrei Alexandru - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta ;

Cosma E. Bianca Maria - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

8. Gyulai-Muresan I. Iosif Casian - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța ;

Mihai C. Elena - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

Moraru V. Elena Victoria - Liceul Teoretic "Traian" Constanța ;

. Necula B. Alexandru - Liceul Teoretic "Traian" Constanța ;

. Postica L. Roxana - Liceul Teoretic "Traian" Constanța ;

. Rofcea C. Ioana Despina - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

. Trifan M. Cristian Bogdan - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

. Ziadin T. Elif - Liceul Teoretic "Traian" Constanța.


9.

10

11

12

 • 13

 • 14

 • 15


Art.1 2 - (1) Se aprobă acordarea unui premiu în valoare de 1.000 lei net fiecărui profesor ca urmare a pregătirii elevilor prevăzuți la art. 1, după cum urmează;

lL.

I -


prof. Gherase Cătălina (limba și literatura română) - Liceul Teoretic "George Călinescu" Constanța ;

prof. Crăciun Eugenia (istorie) - Liceul Teoretic "George Călinescu"

/

prof. Derviș Emel (geografie) - Liceul Teoretic "George Călinescu"

t

prof. Carligeanu Anca (limba și literatura română) - Colegiul Național


!:>.

Constanta

'3.

I

Constanta

 • 4.

Mircea cel Bătrân" Constanța ;

prof. Constantinescu Gabriela (matematică) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanta :

I                                                       '

 • 5.  prof. Oprea Lucian (fizică) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța ;

 • 7.  prof. Acatrinei Mihaela (limba și literatura română) - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța ;

 • 8.  prof. Graur Mariana (istorie) - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța ;

 • 9.  prof. Enescu Mihaela (geografie) - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanta ;

plO. prof. Roșioru Amalia (limba și literatura română) - Colegiul Național "Mircea icel Bătrân" Constanța ;

 • 11. prof. Dermengiu Alina (matematică) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"!Constanța ;

 • 12. prof. Popescu Adriana (biologie) - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța ;

,     13. prof. Trache Alina (limba și literatura română) - Liceul Teoretic

"Ovidius" Constanța ;

!     14. prof. Barbălată Carmen (matematică) - Liceul Teoretic

Constanta ;

I”

0.5. prof. Leu Sorina (fizică) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța

16. prof. Mihai Bogdan (matematică) - Liceul Teoretic

Constanta ;

0.7. prof. Ruse Anda Raluca (informatică) - Liceul Teoretic

Constanța ;

018. prof. Bratu Ana-Nela (limba și literatura română) - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța ;

0.9. prof. Motocu Rodica (istorie) - Colegiul Național de Arte "Regina Maria" Constanța ;


5.


"Ovidius"


1

"Ovidius"


"Ovidius"


i

I,

 • 20. prof. Ionescu Florentina (limba și literatura română) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanta ;

i1                           '

 • 21. prof. Dănilă Mirela (matematică) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 22. prof. Bahrim Mariana (fizică) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

  23. prof. Năstasie Adriana (limba și literatura română) - Liceul "Traian"jiConstanța ;

  24. prof.

  Boskoff

  Daniela

  (matematică) -

  Liceul

  Teoretic

  "Traian"

  Constanta ;

  25. prof.

  Ivănescu

  Cătălina

  (informatică) -

  Liceul

  Teoretic

  "Traian"

  Constanta ;

  26. prof.

  Dumitrof

  Cristian

  (informatică) -

  Liceul

  Teoretic

  "Traian"


 • 23. prof. Năstasie Adriana (limba și literatura română) - Liceul Teoretic

Constanta ;

r

 • 27. prof. Căițeanu Diana (fizică) - Liceul Teoretic "Traian" Constanța ;

 • 28. prof. Chivu Dorina (istorie) - Liceul Teoretic "Traian" Constanța ;

 • 29. prof. Marica Doina (logică, argumentare și comunicare) - Liceul Tebretic "Traian" Constanța ;

  Bucovală Carmen (biologie) - Liceul Teoretic "Ovidius"


 • 30. prof. Constanta ;

 • 31. prof. Radu Virgil (chimie) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 32. prof. Mertic Florica (chimie) - Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ;

 • 33. prof. Gheorghe Maria (limba și literatura română) - Liceul Teoretic "Traian"| Constanța ;

 • 34. prof. Ghigea Iulia (anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană) - Liceul Teoretic "Traian" Constanța ;

 • 35. prof. Căpităneanu Maria (limba și literatura română) - Liceul Teoretic Ințernațional de Informatică Constanța;

 • 36. prof. Memet Eden (informatică) - Liceul Teoretic Internațional de ,';ică Constanța;

  Informa

  I


(2) - Pentru profesorii coordonatori care au pregătit elevii ce au obținut media 10’ la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2019 se acordă o singură recompensă financiară în cuantumul prevăzut la alin. (1).

I

Art.i 3 - Sumele necesare acordării premiilor prevăzute la art. 1 și 2 se alocă din bugetul local aprobat pe anul 2019.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliului local și administrația locală, va comunica, prezenta hotărâre Compartimentului gestionarea bazei materiale a unităților jde învățământ preuniversitar din cadrul Direcției tehnic administrativ, Direcției financiare, elevilor și profesorilor prievăzuți la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _   &   _ consilieri din 27 membri.

i

CONTRASEMNEAZĂPREȘEDINTE ȘE


i

Constanț<:i

Nr. 5^!