Hotărârea nr. 320/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CUMPĂRĂRII REțELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE DE LA ELECTROCENTRALE CONSTANțA S.A.(ÎN INSOLVENțĂ)

r°mânia

.<„JwL,X iuncTi11 tJUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA sT:?-1 CONSILIUL LOCAL


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară din data de 22 august 2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 155139/12.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul de specialitate al Direcției urbanism nr. 155240/12.08.2019;

Luând în considerare prevederile :

  • -  art. 1 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - I art. 2 și art. 8 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare

1 cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL înregistrată sub nr. 153303/08.08.2019 prin care a fost înaintat raportul de evaluare ce are ca obiect evaluarea rețelei de termoficare aparținând Electrocentrale S.A. - în insolvență! întocmit de către Treeroiu Rareș Constantin în calitate de evaluator autorizat, -membru ANEVAR;

Luând act de adresa CITR Filiala București SPRL înregistrată sub nr. 154908/12.08.2019 prin care administratorul judiciar solicită comunicarea până la data de 16.08.2019 a ofertei ferme angajante de cumpărare a rețelei de transport a energiei termice;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 133 alin. (2), art. 134 alin. (4) și'art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Se aprobă cumpărarea de către Municipiul Constanța a rețelei de transport a energiei termice aflată în patrimoniul societății Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență).

(2) Cumpărarea se realizează la prețul de 2.232.374 lei exclusiv TVA,

preț rezultat în urma evaluării consemnată în raportul de evaluare nr. 20/22.07.2019 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Odată cu transmiterea rețelei de transport a energiei termice ca urmare a cumpărării va fi preluat și studiul de fezabilitate actualizat întocmit pentru benefician.il Electrocentrale Constanța S.A. în cadrul obiectivului de investiții „Reabilitarea rețelelor de transport primar a energiei termice prin înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate și introducerea unui sistem de monitorizare".

Art. 3 - (1) Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, ca, în baza prezentei hotărâri, să transmită societății Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență) oferta fermă, angajantă, de cumpărare a rețelei de transport a energiei termice aflată în patrimoniul societății Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență).

(2) Se mandatează primarul, ca în termen de 30 de zile, de la adoptarea proiectului,1 de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Constanța a rețelei de transport agent termic de la Electrocentrale Constanța SA, să prezinte Consiliului local planul de acțiuni privind modernizarea rețelei de transport agent termic, achiziționată, impactul bugetar și resurse umane implicate.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență), administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL și, spre știință, Instituției prefectului județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:                pentru,

•—   împotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SZRETĂR,

ENACHE

CONSTANȚA

NR.ANEXĂ LA

HCLM NR•«sn

^L/as group


CiTR y

INTRz^E/JffilRE Dat*- - .


Raport de evaluare


Imobilizări corporale


REȚEAUA DE TERMOFICAREI

ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.Client:


Utilizatori desemnați: ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. - in insolventa


I

I

I

I

I


CITR Filiala București SPRL - Administrator judiciar


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


IULIE 2019


președinte ședința,

PcfWAi^


ANEXĂ LA

HCLM NR


SINTEZA RAPORTULUI

Luni, 22.07.2019

In atentia : ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. - in insolventa

CITR Filiala București SPRL - Administrator judiciar

Ref:   Evaluare Imobilizări Corporale - REȚEA DE TERMOFICARE - ELECTROCENTRALE

CONSTANTA S.A.

In legătură cu cererea primita din partea Dumneavoastră pentru estimarea valorii de piața pentru Imobilizări Corporale - REȚEA DE TERMOFICARE deținuta de ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A., avem plăcerea de a va prezenta concluziile raportului de evaluare:

Obiectul evaluării

I

I

I

Obiectul evaluării il constituie Imobilizări Corporale - REȚEA DE TERMOFICARE apartinand ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A. - in insolventa, cu sediul in municipiul Constanta, Bulevardul Aurel Vlaicu, nr. 123, județul Constanta, inmatriculata la Ministerul Justiției, Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Constanta sub numărul J13/23/09.01.2015 si C.U.I. 33636420.


Scopiri evaluării

Scopul acestui raport de evaluare este estimarea valorii de piața si a valorii de piața in condiții de vanzare fortata a activelor menționate, în conformitate cu Standardele Internationale de evaluare, in vederea vanzarii in cadrul procedurii de insolventa.

Clienl.ul si utilizatorul desemnat al lucrării:

ELECTROCENTRALE CONSTANTA SA - in insolventa

CITR Filiala București SPRL — Administrator judiciar

Data evaluării: 11.07.2019

Rapoi


tul de evaluare a fost efectuat in ipoteza in care datele trimise de către client sunt adevarate si corespund cu cele de pe teren.

ANEXĂ LA

HCLM NR.SOO/Jtolfi

I                        s

I

                 Rezultatele evaluării. Opinia evaluatorului


In urma aplicării metodelor de evaluare prezentate in acest raport, au rezultat următoarele valori estimate:

Opinia finala a evaluatorului:

Valoarea de piața estimata LEI

Valoarea de plata estimata in condiții de vanzare fortata LEI

2,232,374

1,674,280


I

• Valorile estimate nu conțin TVA.