Hotărârea nr. 32/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII RAJA SAHOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor S.C. RAJA S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de 3 b QL 2019 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 11446/18.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr, 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul Direcției administrație publică locală nr. 11444/18.01.2019;

Având în vedere adresa S.C. RAJA S.A. nr. 104923/21.11.2018, înregistrată Ia Primăria municipiului Constanța sub nr.201807/21.11.2018, prin care solicita emiterea unei hotarari pentru desemnarea unui reprezentant ai Municipiului Constanta in adunarea generală a acționarilor societății si de a stabili întinderea mandatului reprezentantului, avand in vedere condițiile prevăzute in contractul de credit nr.49600, încheiat in data de 17.09.2018 cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare;

Ținând cont de prevederile:.

  • -  art.3 pct. 2, lit.a) din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.125 din Legea, nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.7 si art.8 din HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență'a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

- art.2012-2016 din Legea nr.287/2009 privind Codul tivii;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c), art.37 și art.115 alin.l llt.b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă desemnarea dlui/drt^H^tofc- CH / în calitate de consilier local să reprezinte municipiul Constanța în adunarea generală a acționarilor S.C. RAJA S.A.

Art.2, Se aprobă modelul 'contractului de mandat pentru reprezentantul Consiliului local al municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor S.C. RAJA S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze în numele și pentru municipiul Constanța contractul de mandat ce va fi încheiat cu reprezentantuf' desemnat de Consiliului Local al municipiului Constanța în adunarea generală a acționarilor S.C. RAJA S.A.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și adminsitrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. RAIA S.Ă., Direcției administrație publică locală care va comunica hotărârea persoanei nominalizate, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

.pentru,______        im potrivă .   S abțineri.

La data adoptării sunt în functieU-^consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Nr.       ^>1^.2019