Hotărârea nr. 319/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 50/2018 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT ÎN COMUN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de i-idministrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința extraordinară la data de OM

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 154348/09.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 peijitru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului monitorizâre întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 155336 /13.08.20Î19 și Ordinul nr. 2687/07.08.2019 al Ministrului Finanțelor Publice .

Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (2) lit .a) și alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere H.C.L. nr. 132/28.03.2019 privind completarea anexei nr. 1 la H.C.Ij,. nr. 50/15.02.2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. a), alin. 3 lit. d) și art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Artj',1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 în sensul prelungirii! mandatului domnului Cristian Radu Pălan, ca reprezentant provizoriu al Ministerului Finanțelor Publice în cadrul Consiliului de administrație al R-.A.T.C, Constanța;, pentru o perioadă de 2 luni, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2687/07.08.2019.

'I,


Art.[2. Prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea la finalul duratei mandatului pentru care a fost desemnat domnul Cristian Radu Pălan în calitate de administrator provizoriu, sau după caz, dacă în interiorul acestui termen, este declanșată! și finalizată procedura de selecție a candidaților pentru poziția de administrator - reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice la regia autonomă sau la data încetării raporturilor de serviciu dintre domnul Cristian Radu Palan și Ministerul Finanțelor Publice, dacă aceasta survine înaintea expirării duratei mandatului.

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, modificată prin H.C.L. nr. 132/2019, rămân neschimbate.

Arl‘;.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica!prezenta hotărâre Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, clomnului Cristian Radu Palan și Serviciului juridic în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța și Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


___.Lpentru,________im potrivă._________abțineri.

La (lata adoptării sunt în functisx^Aconsilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA. ENACBET 4^

Constanta!,

Nr.               2019