Hotărârea nr. 317/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV FRONTIERA TOMIS CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019

HOTĂRÂRE prlivind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Frontiera Tomis Constanța în anul competițional 2019

Consiliul Iqcal al municipiului Constanta, întrunit în ședința extraordinară din data de                             ,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 150896/0(5,08.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat' sub numărul 152862/08.08.2019;

Având în vedere raportul final al sesiunii de selecție de proiecte sportive în cadrul programelor „Promovarea Sportului de Performanță" și „Sportul pentru Toți" înregistrai sub nr. 148558/02.08.2019, prin care Asociația Club Sportiv Frontiera Tomis Constanța a fost declarată admisă și a fost stabilită suma ce va putea fi alocată ca| finanțare de la bugetul local pentru anul competițional 2019;

Văzâpd prevederile art.l8Al alin.(2) și (3), ale art.67Al alin.(3) și ale art.69 alin.(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în teimeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

i !

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 70.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Jclub Sportiv Frontiera Tomis Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în anul competițional 2019, incluzând și perioada precompetițională, până la da'ta de 31 decembrie 2019.

I

Art.2 - Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un contract între municipiul Constanța și Asociația Club Sportiv Frontiera Tomis Constanța.

Art.3 - Venitul net al conducătorilor structurilor sportive (președinți, vicepreședinți, manageri,' directori), decontat de instituția finanțatoare, nu va depăși valoarea cumulată |a patru salarii minime brute pe economie.

  • I

  • II

Art.4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciulu' juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /fa pentru, împotrivă,    ”—- abțineri.


La di:.ta adoptării sunt în funcție


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,MARCELA

CONSTANȚA

Nr.S#-!/ /W-W