Hotărârea nr. 315/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A CLUBULUI SPORTIV ȘTIINȚA CONSTANȚA ÎN ANUL COMPETIȚIONAL 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru fim-ințarea activității sportive a Clubului Sportiv Știința Constanța în anul competițional 2019

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința extraordinară din data de    frd/.W .

I

Luân^d în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 150987/0)5.08.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și [protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrai sub numărul 152980/08.08.2019;

Având în vedere raportul final al sesiunii de selecție de proiecte sportive în cadrul programelor „Promovarea Sportului de Performanță" și „Sportul pentru Toți" înregistrat: sub nr.148558/02.08.2019, prin care Clubul Sportiv Știința Constanța a fost declarat admis și a fost stabilită suma ce va putea fi alocată ca finanțare de la bugetul local pentru anul competițional 2019;

Văzând prevederile art.l8Al alin.(2) și (3), ale art.67Al alin.(3) și ale art.69 alin.(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - S-e aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 200.000 de lei, cu TVA inclus, Clubului Sportiv Știința Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în anul competițional 2019, incluzând și perioada precompetițională, până la data de 31 decembrie 2019.

1

i

Art.2 - F’entru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un contract între municipiul Constanța și Clubul Sportiv Știința Constanța.

Art.3 - Venitul net al conducătorilor structurilor sportive (președinți, vicepreședinți, manageri, directori), decontat de instituția finanțatoare, nu va depăși valoarea cumulată patru salarii minime brute pe economie.

Art.4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciulu juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: /G pentru, _±_

împotrivă,


abțineri.


La di:ta adoptării sunt în funcțiePREȘEDINTE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
CONSTANȚA

Nr.Ș/'fî/