Hotărârea nr. 31/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 184/2013 PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE GOSPODĂRIRE, PROTECȚIA MEDIULUI, ÎNTREȚINERE ȘI ÎNFRUMUSEȚARE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ROMÂNIAHOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.202620/22.11.2018.

Ținând cont de raportul de specialitate al Direcției generale poliția locală înregistrat sub nr.205552/27.11.2018, prin care se propune modificarea și completarea HCL nr, 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism, agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat .

Ținând cont de prevederile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, HCL nr.193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța, Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publica privind mediul de viață al populațieremis de Ministerul Sănătății, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privi nclv protecția mediului, Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) și c) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se modifică art.3 pct. 11 care va avea următorul conținut:

"asociațiile de Iocatari/proprietari, operatorii economici, instituțiile sau persoanele fizice sunt obligate să asigure locuri spcecial amenajate dotate cu europubele sau containere speciale pentru colectarea gunoiului, accesibile mijloacelor de transport specializate;"

ART. 2 Se introduce la art.3 pct. 18 care va avea următorul conținut:

"depozitarea deșeurilor provenite din activitățile gospodărești în alte tipuri recipienți decât europubele sau containere speciale, în vederea ridicării și colectării de către operatorul de salubritate;"

ART. 3 Se modifică art.4 pct. 1 care va avea următorul conținut:

"nerespectarea obligațiilor prevăzute Ia art. 3 punctele 1-3,7,13,14, și 18 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 400 lei ia 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice;"

ART.4 Se modifică art. 5 pct. 15 care va avea următorul conținut:

" arderea substanțelor sau a materialelor de orice natură în locuri libere "

ART. 5 Se modifică art. 5 pct. 16 care va avea următorul conținut:

"neefectuarea de către operator a salubrizării stradale, neridicarea și netransportarea imediată de pe străzi sau spații publice, de către operatori, a deșeurilor provenite din curățenia acestora, din curățenia căminelor și rețelelor de canal, inclusiv golirea coșurilor de gunoi amplasate pe străzi cu respectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria și a contractelor încheiate cu beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la populație, asociațiile de locatari, agenți economici sau instituții";

ART. 6 Se modifică art. 5 pct. 17 care va avea următorul conținut:

" aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele special amenajate și/sau aruncarea deșeurilor în recipienți speciali, cu nerespectarea destinației acestora sau dacă recipienții nu aparțin deținătorului;"

ART. 7 Se modifică art. 5 pct. 18 care va avea următorul conținut:

"neîncheierea contractelor cu operatori economici autorizați și specializați, de către agenții economici de pe raza municipiului Constanța, indiferent de forma de organizare și de activitate, pentru efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și neutralizare a deșeurilor, cu excepția deșeurilor menajere";

ART. 8 Se introduce la art. 5 pct. 20 care va avea următorul conținut:

"neefectuarea de către operator a salubrizării în parcuri si pe alte spații verzi, neridicarea și netransportarea imediată de pe aceste suprafețe a deșeurilor provenite din toaletarea arborilor sau a spațiilor verzi, inclusiv golirea coșurilor de gunoi amplasate în aceste zone, cu respectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Constanța, grafice care să conțină intervalele orare pe zile, săptămâni și luni";

ART. 9 Se introduce la art. 5 pct. 21 care va avea următorul conținut:

"nerespectarea de către operator a prevederilor art. 22, art. 28, punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 9, art. 29, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 57, art. 63, art. 65 punctele 4 și 5, art. 70, art. 71 din HCL nr. 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța";

ART. IO Se introduce la art. 5 pct. 22 care va avea următorul conținut:

"neîntocmirea de către operator a graficelor cu frecvența de colectare a deșeurilor menajere și a celor referitoare la salubrizarea stradală si necomunicarea lor spre avizare de către, organele în drept, precum și nerespectarea acestora";

ART. 11 Se introduce la art. 5 pct. 23 care va avea următorul conținut:

"neînștiințarea de către operator a serviciului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța și a Direcției generale poliția locală Constanța asupra modificărilor ce intervin în graficele de colectare a deșeurilor menajere, a celor privind salubrizarea stradală și a celor privind salubrizarea în parcuri și spații verzi cu cel puțin 48 de ore înainte de operarea modificărilor";

ART. 12 Se introduce la art. 5 pct. 24 care va avea următorul conținut:

„neridicarea de către operator a deșeurilor menajere si nemenajere din depozitele constituite abuziv pe domeniul public si transportul la rampa ecologică";

ART. 13 Se introduce la art. 5 pct. 25 care va avea următorul conținut:

"neasigurarea de către operator a unui număr suficient de recipienți pentru precolectarea deșeurilor municipale și neînlocuirea imediată a celor deteriorate";

ART. 14 Se introduce Ia art. 5 pct. 26 care va avea următorul conținut:

"neafișarea, de către operator, la punctul de colectare a deșeurilor, a tăbliței de informare cu denumirea firmei, graficul de ridicare a deșeurilor menajere, asociațiile de proprietari arondate și numărul de contact pentru semnalarea unor eventuale probleme";

ART. 15 Se introduce la art. 5 pct. 27 care va avea următorul conținut:

"nerespectarea de către operator a orarului de colectare a deșeurilor menajere, stabilit de Primăria municipiului Constanța";

ART. 16 Se introduce la art. 5 pct. 28 care va avea următorul conținut:

"neprecizarea, în contractul încheiat între utilizator și operatorul de salubritate, a zilelor și a intervalelor orare în care se va face colectarea deșeurilor menajere de către operator";

ART. 17 Se introduce la art. 5 pct. 29 care va avea următorul conținut:

"neridicarea gunoiului, de către operatorul de salubritate, direct de la agenții economici sau instituții publice, în conformitate cu graficele stabilite prin contract";

ART. 18 Se introduce la art. 5 pct. 30 care va avea următorul conținut:

"desfășurarea activității de colectare și evacuare a resturilor menajere de către agenții economici neabilitați de către Consiliul local al municipiului Constanța";

ART. 19 Se introduce la art. 5 pct. 31 care va avea următorul conținut:

"neridicarea anvelopelor abandonate pe domeniul public, inclusiv a celor de la punctele de colectare a deșeurilor municipale, de către operatorul de salubritate, și predarea acestora către persoanele juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate";

ART. 20 Se introduce la art. 5 pct. 32 care va avea următorul conținut:

"neîncheierea de către utilizator a unui contract de prestări servicii cu operatorul de salubritate autorizat, pentru ridicarea și transportarea deșeurilor din construcții provenite de la populație, așa cum sunt ele descrise în art.32 din HCL nr. 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța";

ART. 21 Se introduce la art. 5 pct. 33 care va avea următorul conținut:

"neasigurarea curățeniei la locurile de parcare pe care utilizatorii le au în folosință din domeniul public";

ART. 22 Se modifică art. 6 alineatul 1 care va avea următorul conținut:

"Contravențiile prevăzute la art. 5 punctele 1-8, 13-14, 17, 19, 21, 25-29, 31-33 se sancționează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice și de la 500 lei la 1000 lei pentru persoanele juridice";

ART. 23 Se modifică art. 6 alineatul 2 care va avea următorul conținut:

"Contravențiile prevăzute Ia art. 5 punctele 9-12, 15-16, 18, 20, 22-24, 30 se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoanele juridice";

ART. 24 Se modifică art. 9 pct. 42 care va avea următorul conținut:

" Expunerea spre vânzare a vehiculelor de către proprietar sau utilizator în spații publice sau accesibile publicului, cu excepția locurilor autorizate/destinate în acest sens ".

ART. 25 Se completează art. 9 cu pct. 48 care va avea următorul conținut:

" Nerespectarea semnificației marcajelor de interzicere în zona parcărilor semnalizate prin indicator rutier specific ".

ART. 26 Se modifică titlul Capitolului IV, care va avea următorul conținut: ÎNTREȚINEREA ȘI FOLOSIREA CONSTRUCȚIILOR DE ORICE FEL ȘI NORME PRIVIND COMPORTAMENTUL PERSOANELOR FIZICE ÎN LOCURI PUBLICE ȘI IMOBILE CU ORICE DESTINAȚIE APARȚINÂND MUNICIPIULUI CONSTANȚA

ART. 27 Se introduce art. 11^1 care va avea următorul conținut:

  • -  a) nerespectarea obligațiilor legale și a regulilor de folosire a locurilor/spațiilor de orice fel aparținând administrației publice locale (cu destinația locuință, spațiu comercial, de recreere și agrement, social, etc)

  • -  b) ocuparea de către orice persoană a unui imobil, a unei locuințe, aparținând municipiului Constanța, fără drept;

  • -  c) refuzul de a părăsi un loc/spațiu aparținând municipiului Constanta, la cererea îndreptățită a reprezentanților autorizați ai RAEDPP;

  • -  d) neanunțarea persoanelor îndreptățite (administrator, etc) cu privire la părăsirea unei locuințe ce aparține municipiului Constanța, pe care o deține în închiriere/comodat pe o perioada mai mare de 30 zile, precum și necomunicarea persoanei delegate pentru situații neprevăzute în acest caz (nume, telefon de contact);

  • -  e) constituirea unor improvizații de orice fel în casa scărilor sau în alte spații comune ale imobilelor ce aparțin municipiului Constanța;

  • -  f) neremedierea defecțiunilor la instalațiile sanitare sau termice în spațiile locative ce aparțin municipiului Constanța, dacă prin această faptă se afectează funcționarea normală a sistemului și buna vecinătate, precum și refuzul de a remedia astfel situații;

  • -  g) neigienizarea spațiilor locative de către chiriași/comodatari;

  • -  h) neanunțarea în scris a oricăror modificări intervenite în situația școlară a copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani, aflați în întreținerea titularilor contractelor de închiriere/comodat a imobilelor ori spațiilor locative aparținând municipiului Constanța (semestrial se va înainta poliției locale o copie a adeverinței ce atestă urmarea cursurilor de învățământ obligatoriu de către minorul aflat în întreținere);

- i) neasigurarea prezenței minorului cu vârsta mai mică de 18 ani Ia cursurile școlare obligatorii ;

J) folosirea unui spațiu/imobil impropriu, neavând destinația de locuință, fără a avea condiții igienico - sanitare corespunzătoare, existând posibilitatea infectării mediului și/sau îmbolnăvirii oamenilor și animalelor din zona respectivă.

ART. 28 Se modifică art. 11 pct. 2 care va avea următorul conținut:

" Neluarea măsurilor de prevenire și/sau împiedicare a scurgerii apei sau a altor lichide pe domeniul public/privat al municipiului Constanța sau al cetățeanului"

ART. 29 Se modifică art. 11 pct. 9 care va avea următorul conținut:

" Blocarea accesului pe trotuarul de gardă aferent imobilelor și/sau montarea de garduri de sârmă ghimpată sau improvizații de garduri din diferite materiale, altele decât modelele aprobate prin HCL nr. 45/28.03.2008 ".

ART. 30 Se introduce la art. 12 pct. 4 care va avea următorul conținut:

" Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11A1 se sancționează cu amendă contravențională de Ia 200 - 400 lei pentru persoanele fizice;

ART. 31 Se modifică art. 20 pct. 1 care va avea următorul conținut:

" Pentru vehiculele sau bunurile care se află în situațiile prevăzute de art. 5 pct. 19, art.9 pct.l, 14, 17 - 24, 28, 29, 31, 32, 35 - 45, 48 și art. 13 pct. 5, se poate dispune de către împuterniciții primarului, polițiștii locali din cadrul Direcției generale poliția locală cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice sau circulația rutieră, măsura blocării, ridicării, transportării și depozitării acestora în spații special amenajate, până la restituirea acestora proprietarilor sau deținătorilor legali, cu respectarea prevederilor legale și după recuperarea integral a cheltuielilor aferente acestor activități ".

ART. 32 în termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri se va publica hotararea cu toate modificările ulterioare;

ART. 33 Celelalte prevederi ale HCL nr. 184/31.07.2013 rămân neschimbate.

ART. 34 Compartimentul relații consiliul local și administrația publică locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale poliția locală în vederea aducerii Ia îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:       ____ _pentru,

T împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA^CHE

CONSTANȚA


Nr. ^1  / 2U Oh 2019