Hotărârea nr. 306/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE A ASOCIAȚIEI HANDBAL CLUB DOBROGEA SUD CONSTANȚA ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 - 2020


HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activii tații sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în sezonul competițional 2019-2020

Consiliul local -al municipiului Constanta, întrunit în ședința extraordinară din data de___________,

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 150871/06.08.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 152968/08.08.2019;

Având în vedere raportul final al sesiunii de selecție de proiecte sportive în cadrul programelor „Promovarea Sportului de Performanță" și „Sportul pentru Toți" înregistrat sub nr.148558/02.08.2019, prin care Asociația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța a fost declarată admisă și a fost stabilită suma ce va putea fi alocată ca finanțare de la bugetul local pentru sezonul competițional 2019-2020;

Văzând prevederile art.l8Al alin.(2) și (3), ale art.67Al alin.(3) și ale art.69 alin.(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9.000.000 de lei, cu TVA inclus, Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța pentru toate activitățile sportive desfășurate în sezonul competițional 2019-2020, incluzând și perioada precompeliițională, până la data de 30 iunie 2020.

Art.2 - în anul 2019, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, suma de 4.500.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2019. în anul 2020, structurii sportive i se va aloca, în tranșe, diferența de 4.500.000 de lei, pentru perioada aferentă anului 2020.

Art.3 - Pentru stabilirea condițiilor referitoare la alocarea, folosirea și justificarea cheltuirii acestei sume se va încheia un contract între municipiul Constanța și Asociația Handbal Club Dobrogea Sud Constanța.

Art.4 - Venitul net al conducătorilor structurilor sportive (președinți, vicepreședinți, manageri, directori), decontat de instituția finanțatoare, nu va depăși valoarea cumulată a patru salarii minime brute pe economie.

Art.5 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru,

împotrivă; " abțineri.


La data adoptării sunt în funcțiePREȘEDI NTE ȘEDINȚA


bebe


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENACHE


CONSTANȚA


N r.            '^9