Hotărârea nr. 304/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 229/2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACORDAREA DE FINANȚĂRI DIN BUGETUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PENTRU ACTIVITĂȚI SPORTIVE ORGANIZATE ÎN BAZA LEGII EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI NR. 69/2000


HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000

Consiliul local,al municipiului, Constanta, întrunit în ședința extraordinară din data de_________.

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub numărul 151927/07.08.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială 'și raportul Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale -Compartimentul organizare evenimente înregistrat sub numărul 152983/08.08.2019;

Ținând seamă de prevederile H.C.L. nr. 229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art.l8Al alin.(2) și (3), art.67Al alin.(3) și art. 69 alin,(l), (2) și (3) din Legea nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă completarea Capitolului III, pct. 6 - Procedura evaluării și selecționării cererilor de finanțare din Anexa la H.C.L. 229/2019 cu următorul articol:

Ait.45^1. Pe parcursul întregului an competițional sau sezon competițional Consiliul local al municipiului Constanța are posibilitatea de a suplimenta sau diminua suma alocată ca finanțare unei structuri sportive în urma analizării performanțelor obținute de către aceasta.

Art.2 - Se aprobă modificarea Capitolului III, pct. 7, art. 46 - Date limită de desfășurare a programelor sportive, care va avea următorul conținut:

/\rt.46. Finanțarea programelor sportive se aprobă pentru activitățile derula re în anul competițional, incluzând^ și perioada precompetițională a acestuia până la data de 31 decembrie. în cazul jocurilor sportive la care sezonul competițional se desfășoară pe perioada a doi ani calendaristici/

fiscali, este acceptată finanțarea pentru întreg sezonul competițional, incluzând și perioada precompetițională a acestuia, defalcat în perioade distincte: până la 31 decembrie an în curs și începând cu 1 ianuarie anul următor.

Ăkt.3 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 229/2019 rămân neschimbate.

Art.4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


y_Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,

împotrivă,    —' abțineri.


La data adoptării sunt în funcțiePREȘEDINTE ȘEDINȚA


-/peoa/X/


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA, ENACH,


CONSTANȚA