Hotărârea nr. 303/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ


HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ^1)' .07.2019:

Având în vederea referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău , înregistrat sub nr. 136751/16.07.2019, raportul secretarului municipiului Constanța înregistrat sub nr. 138751/18.07.2019, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005, precum ș;'i HCL nr. 179/2019 prin care a fost aleasă președinte de ședință doamna Nicolae Irinela;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

_ Art. 1 - Se alege în funcția de președinte de ședință domnul(a) <)£~A6"               ____________pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica, prezenta hotărâre celor interesați și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

i

.Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

L_ . pentru,   împotrivă,          abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Marcela

CONSTANȚA