Hotărârea nr. 302/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME DE EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT CONSTANȚA

HOTĂRÂRE
privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome de < Exploatare a Domeniului Public și privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.137269/16.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul Compartimentului monitorizi=ire întreprinderi publice și ADI-uri înregistrat sub nr. 141274 /23.07.2019 și Raportul privind propunerea de numire finală a candidaților selectați pentru posturile de membri ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome, de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța înregistrat sub nr.135185/12.07.2019;

Prin H.C.L. 193/30.05.2019, s-a aproba^scrisoarea de așteptări, profilul consiliului, de administrație, matricea consiliului, de administrație, matricea profilului candidatului și a profilului candidatului pentru funcția de administrator din cadrul Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța.

Având în vedere H.C.L. nr.37/15.02.2019, prin care s-a aprobat aplicarea procedurii prevăzute de OUG nr. 109/2011, în vederea desemnării a 3 administratori provizorii ai Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța (RAEDPP) pentru un termen de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni.

Totodată prin H.C.L. nr.178/25.04.2019, s-a completat anexa nr.l la H.C.L. nr.37/2019 cu un administrator provizoriu în' Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la 6 luni.

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/20'11 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările, si completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.a), alin.3 lit.d) și art.196 alin.l lit.a), din: Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTAR ĂȘ TE

Art.Ț. Se aprobă componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome1 de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexei nr,l9a listei scurte de așteptări a candidaților propuși pentru numire în cazul vacantării unuia din posturile de membru ale consiliului de administrație, conform anexei nr.2.

Art.2. Se aprobă modelul de contract de mandat încheiat între Consiliul local al municipiului Constanța și persoanele prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, conform anexei nr.3.

Art.j;>. Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de administrație al R.A.E.D.P.P Constanța în cuantum de 2.500 lei/lună brut, în conformitate cu prevederile art.37 alin.2 din OUG 109/2011, modificată și completată.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze contractele de mandat.

Art.5. Anexele nr.l, nr.2 și nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.(:i. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, către, Compartimentul'. ' monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri, Serviciului Juridic, R.A.E.D.P.P. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

E___pentru,_______~~ impotrivă. ?? abțineri.

La data adoptării sunt în functie<^4^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanța

N r.-5(X2/3t0^2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la HCL nr.


30^/^oid


Componența Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ


Nr. Crt.

Nume, prenume

1.

lonescu Sorin-Lucian

2.

Gheorghe Florin

3.

Solom Cristian

4.

Dobrescu Dan

SECRETAR

MARCELA ENACHE


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa 2 la HCL nr.

Lista scurtă de așteptare a candidaților propuși pentru numire în cazul Vcicantării unuia dintre posturile de Membru al Consiliului de Administrație al RAEDPP Constanța

Nr. Crt.

Nume, prenume

1.

Damian Ionel

2.

Fîntînă Ionuț

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

MARC


ENACHEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexa 3 la HCL nr.

CONTRACT DE MANDAT

CAP. I ; PĂRȚILE: CONTRACTANTE ART.l

Municipiul Constanța, cu sediul în bd. Tomis nr. 51, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome de Transport în comun Constanții,_______, în calitate de mandant, reprezentată prin domnul primar

Decebal Făgădău,

Și

___, domiciliat în ________________, Str. ___nr.__________, identificat cu ______. seria ______, nr..___, eliberata de SCLEP Constanța, la data de____________, în

calitate de membru în Consiliul de Administrație al RAEDPP Constanța - in calitate de mandatar, s-a încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. II

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Constanței, în calitatea sa de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, acordă împuternicire persoanelor mandatate, pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de autoritate publică tutelară, iar membrii în Consiliul de Administrație își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. III OBIECTUL CONTRACTULUI ART.3

Mandantul împuternicește membrii în Consiliul de Administrație, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al i Municipiului Constanța în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome: Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Actele făcute de către membrii din Consiliul de Administrație, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

anexa la

!                                   HCLM NR.,99^/±

i

CAP. IV j

TERMENUL CONTRACTULUI ȘI REMUNERAȚIA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART.4 Durata prezentului contract este de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, ;dacă prin actul de înființare nu se dispune altfel.

La împlinirea termenului mandatului de administrator sau la apariția unei cauze legale ori convenționale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părți va înceta.

Acordarea remunerației fixe lunare este condiționată de participarea efectivă la ședințele Consiliului de administrație, respectiv în funcție de numărul de ședințe la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și de alte atribuții specifice stabilite prin contractul de mandat.

cap. v :

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A.OBLIGAȚIILE MANDATARULUI ART. 5  ;

în cadrul Consiliului de Administrație, mandatarul are următoarele obligații:

 • a) aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a regiei autonome;

 • b) verifică funcționarea sistemului de control intern/managerial, implementarea politicilor contabile și realizarea planificării financiare;

 • c) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor;

 • d) evaluează activitatea directorilor, verifică execuția contractelor de mandat ale acestora;

 • e) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directori;

 • f)  negociează indicatorii de performanță fianciari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară;

 • g) elaborează raportul, prezentat autorității publice tutelare, privitor la activitatea regiei autonome, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor;

 • h) monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de adminsitrare și conducere;

 • i) superviează sistemul de transparență și comunicare;

 • j) monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă ale regiei autonome;

 • k) elaborează și prezintă autorității tutelare spre aprobare, în termen de 20 ;zile de la data numirii sale, planul de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

ART.6 I

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conform legislației în vigoare, au obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară, a regiei, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare

ANEXA LA

a acestora într-un termen stabilit.                        HCLM NR.^ OP 190$

ART. 7  !

Membrii din cadrul Consiliului de Administrație se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspund față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și vor informa pe mandant, ori de cate ori li se soliciță, de modul cum își exercită obligațiile

cu care au fost mandatați.


B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART.8

Mandantul va asigura membrilor din Consiliul de Administrație sprijinul solicitat în situațiile prevîzute la art.5.

CAP. VI

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE ART. 9

Răspunderea membrilor din Consiliul de Administrație:

 • a) membrul în Consiliul de Administrație este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a membrului în Consiliul de Administrație.

în cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, membrul in Consiliul de Administrație răspunde si potrivit legii penale.

ART. 10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de membrul în Consiliul de Administrație prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. VII

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART.ll

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia din părți cu acordul ambelor părți, sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

CAP VIII!

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitarea fortuită de executare;

 • c) revocarea de către mandant;

 • d) renunțarea membrului in Consiliul de Administrație;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a membrului în Consiliul de Administrație;

ANEXA LA

HCLM NR.lOxZ-

Mandantul poate oricând revoca mandatul expres sau tacit. Numirea unui nou; membru în Consiliul de Administrație echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către membrul in Consiliul de Administrație, a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

CAP. IX

DISPOZIȚII FINALE

ART.13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Noul Codul Civil.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat astazi,_______in 2 (două) exemplare,

câte unul pentru fiecare parte.

MIANDANT                        MEMBRU

MUNICIPIUL CONSTANȚA      ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Anexă Ici' contractul de mandat nr.

.> --------------------------

ANEXA LA hclmnr.GQ£ /


OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

I. OBIECTIVE
 • 1. Creșterea capacității de autofinanțare urmărind echilibrul între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru activitatea de bază;

 • 2. Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor;

 • 3. Diniinuarea perioadei de rambursare a datoriilor;

 • 4. Diminuarea pierderilor;

 • 5. Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate;

 • 6. Creșterea productivității muncii;

 • 7. Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;

 • 8. Utilizarea adecvată a resurselor umane având la baza optimizarea costurilor salariale.

II CRITERII DE PERFORMANȚĂ
 • 1. Reducerea obligațiilor restanțe;

 • 2. Reducerea pierderilor;

 • 3. Creșterea profiturilor;

 • 4. Creșterea cifrei de afaceri;

 • 5. Creșterea productivității muncii.

  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE