Hotărârea nr. 300/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ÎN STRĂINĂTATE A UNUI CONSILIER LOCAL PENTRU ÎNDEPLINIREA UNEI MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTEI DEPLASĂRI


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier local jpentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea I              cheltuielilor aferente acestei deplasări

r» Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub numărul 139832/19.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului relații externe și investitori înregistrat sub nr. 141748/23.07.2019;

Văzând invitația primită din partea orașului Klaipeda, Lituania privind participarea la activitățile proiectului Portis,

în temeiul prevederilor art. 1 lit. a) și art. 5 alin. (1) pct. A lit. a) din H.G. nr. 518/10.07.1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum și H.C.L: nr. 73/1997 privind unele drepturi și obligații ale persoanelor trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), art. 225, alin. 4 și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă deplasarea consilierului local Klaipeda, Lituania, în perioada 5-6 septembrie 2019.

Ărt. 2 Se aprobă cheltuielile de deplasare și acordarea diurnei legale ocazionate de^deplasarea persoanei menționate la art. 1 la Klaipeda, Lituania.

Art. 3 în termen de 45 de zile de la data încheierii deplasării, consilierul local va prezenta o informare privind activitățile desfășurate în cursul deplasării.

Art. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Compartimentului relații externe și investitori, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.                                                          „q

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: cZQ pentru, »--- împotrivă,   «— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din TI membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,

MARCELA ENACFțE

1

CONSTANȚA NR.