Hotărârea nr. 30/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 12, INVESTITOR SC MARINII BUILDING DEVELOPMENT SRL


c0NSTAN7^
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire P+1E, str. Ioan Damaschin nr. 12, investitor SC Marinii Buildings Development SRL

Consiliul local a! municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de              2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 225096/28.12.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 225092/28.12.2018 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 225094/28.12.2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Vasile Nicolae în calitate de administrator al SC Marinii Buildings Development SRL înregistrată sub nr. 125176/27.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Ioan Damaschin nr. 12, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+1E cu funcțiunea de locuință individuală care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Ioan Damaschin nr. 12, în suprafață de 249 mp (potrivit actelor de proprietate) și 247 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 244526, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Marinii Buildings Development SRL conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 413/03.03.2017 la Biroul individual notarial Rașid Geandan.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de Ia data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Marinii Buildings Development SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă, J____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR.

CONSTANȚA

NR.                  , 2019


MEMORIU


1. Introducere

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

- denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu

inițiator (beneficiar): S.C. Marinii Buildings Development S.R.L. elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.l., arh. lgnis DuVagi

JUDEȚUL CONSTANȚA

" municipiului constanța DIRECȚIA URBANISM Vl ’J T C MESCHIMBARE Anexă Ia avidul nr. _(—-7----

ARHITCCT ȘT?------------


data elaborării: aprilie 2018

 • 1.2. Obiectul lucrării                             j

Obiectul lucrării este stabilirea modului de a amplasa pe terenul aflat în strada loan

Damaschin nr. 12 a unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective sau locuință individuală, cu regimul de înălțime (S sau D)+P+1E, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și de calitate ale imobilului propus în relație cu construcțiile învecinate și accesibilitatea la stradă.

Documentația asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitară a obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă și vecinătățile imediate.

Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifică și se elaborează în scopul 005, e laaprofundării prevederilor din P.U.G. și P.U.Z. aprobat prin H.C.L.M. 5 corelate cu condiționările din certificatul de urbanism. Scopul luj dispoziția autorităților publice locale, reguli de amplasare a identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale ale inițiatorului P.U.D. în valorificarea terenului, facilitarea elaborării proiectelor ulterioare

de investiții, f

Plan Urbanistic de Detai

JUDEȚUL CONSTANTA UPrUMARlA MUNICIPII!! in CONSTANTA

2. încadrarea în zonă

2.1.      Concluzii din documentații deja elaborat

DIRECȚIA URBANISM    T

VISAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa Ța avizul nr.        1

ARHITECT ȘEF   Z      -

Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanta ’ cu "Tramăruf-eadastra! 1

244526, aflat în intravilan. Folosirea actuală a terenului este de curți construcții. Parcela

este supusă reglementărilor P.U.Z. aprobate prin H.C.L.M. 588 din 24.10.2005.

Conform certificatului de urbanism 488 din 07.03.2017, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauza, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este de locuințe individuale și colective medii, cu regim de înălțime P+2E+M, echipamente publice de nivel rezidențial: grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie, etc..

Se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața desfășurată a acestora să nu depășească 200 metri pătrați și să nu genereze transporturi grele, și spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale în limita a maximum 30% din suprafața locuinței. Pe baza unui plan urbanistic de detaliu se admit depășiri ale acestor suprafețe și includerea unor funcțiuni complementare locuirii: dispensare, creșe, învățământ, culte, sport, întreținere corporală.

■ Sunt interzise funcțiuni productive, comerciale și servicii care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice, activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile sau instituțiile publice, anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență, depozite en-gros sau mic-gros, depozite de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea de substanțe inflamabile sau toxice, autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto, orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor, lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau care împiedică scurgerea corectă și colectarea apelor meteorice.

P.O.T. aprobat = 50%                 C.U.T. aprobat = 2.0 fâși

xim P+2E+M, înălțimea maximă 12,00 metri.

nstrucțiilor se face la minim 3,00 metri de la strada loan Damaschin, în ificabilă dintre aliniament și linia de retragere a clădirilor nu se permite nicioconstrucții cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maximum 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

Ieșirile în consolă vor păstra o distanța de minimum 4,5 metri fața de nivelul terenului; balcoanele sau bowindowurile pot depăși cu maximum 0,90 metri alinierea spre stradă.

 • 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Din ridicarea topografică elaborată de s.c. Topo Miniera s.r.L, ing. Omer Evren, se constată că terenul este aproximativ plat, având o ușoară înclinare de 3% dinspre est spre vest.

în vecinătate nu există planuri urbanistice în curs de elaborare.

3. Situația existentă

 • 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesurile carosabil și auto se fac din strada loan Damaschin, la care parcela are o deschidere de 12,42 metri. Conform R.L.U. aprobat, strada este un pietonal și debușează în strada Ivan Ivanovici, apoi pe strada Eduard Caudella se ajunge în strada Baba Novac, care leagă zona centrală a orașului de centura bd. Aurel Vlaicu. Dimensionarea străzii loan Damaschin - două alei pietonale de câte 3,5 metri lățime separate de un spațiu verde de cca. 2,70 metri lățime - permite folosirea acesteia ocazional carosabilă.

 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

în prezent, teren este liber de construcții.

Parcelarul în care se încadrează terenul este alcătuit din parcele de dimensiuni și suprafețe similare. Se observă că majoritatea terenurilor sunt de 500 mp, cu lungime de cca. 40 metri si lățime de cca. 12,50 metri, cu ieșire la două străzi, din care una este pietonală, dar unele au fost împărțite în câte două terenuri de 250 mp fiecare, tocmai din cauza acestei duble orientări. Vecinătățile limitrofe sunt:

 • - la sud-est-strada loan Damaschin;

  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIfdĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM 306-v,2at neschimbare 'vmexâ la avizul nr. _ /_________*

  ’ ARHITECT ȘEF____________


 • - la nord-vest- proprietate privată Marin Maria, lot 11/1;

 • - la nord-est - proprietate privată cu numărul cadastral IE 22i

 • - la sud-vest - proprietate privată cu numărul cadastral IE 21

 • 3.3. Suprafețe de teren constru^șm/pfăfețe libere

Parcela are dimensiunile: lățime de ccaj!2,40 metri și lungime de cca. 19,50 metri. Suprafața este de 247,00 mp.

S construită = 0          P.O.T. = 0

S desfășurată = 0        C.U.T. = 0

Terenul este liber, neconstruit.

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural și urbanistic. Destinația clădirilor

Zona face parte din cartierul „Compozitori”, aflat în partea vestică a orașului. Acesta este un cartier nou, dezvoltat pe baza P.U.Z. aprobat, și construit în cea mai mare parte. Imobilele sunt noi, cu arhitectură variată, modernă, cu caracter căruia îi lipsește unitatea. Funcțiunile principale sunt de locuire individuală și colectivă. Amplasarea pe teren a construcțiilor s-a făcut variat, alipit sau retras cu minim 60 cm față de limitele laterale și posterioare. Funcțiunile complementare întâlnite sunt: garaje, mici spații comerciale, birouri pentru activități liberale.

 • 3.5. Destinația clădirilor

în vecinătate există următoarele tipuri de clădiri:

 • - la nord-est - locuință individuala P+1E+2parțial;

 • - la nord-vest - teren liber, neconstruit;

 • - la sud-vest- locuință individuală P+1E+M.

 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

Terenul aflat în studiu, cu suprafața de 247 mp, este integral proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. Parcelele învecinate sunt de asemenea aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice.

'■5


 • 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zonă fiind caracteristice formațiunile cuaternare reprezentate prin loessuri macroporice de origine eoliană, prafuri argiloase loessoide și argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmează complexul argilos - argilă prăfoasă + argilă roșcată, tare și formațiunea de calcar albicios. Se recomandă fundarea pe loess galben plastib-vârtos^Jj^Tw^^f^d® 20 qm. Se anexează studiul geotehnic.

frimâria municipiului constanța DIRECȚIA urbanism VIZAT SPRE NESCH1MBARE Anexă la avizul nj.//.———— .   . . 22^0 fW-


 • 3.8. Accidi

  ț         adâncimea fyei s^^eȘEF

  yîv plat, având o ușoară


Terenul estCS există accidente de tere'n sau alte tipuri de elemente topografice.

pântâ^e“cca7^5^de la est la vest. Nu


Până la adâncimea la care s-au executat forări în zonă (de 5,40 metri), nu s-a pus în evidență apa freatică.

 • 3.9.      Parametri seismici caracteristici zonei

Zona seismică de calcul în termeni de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns este pentru Tc = 0.7 s, iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0.16 g.

 • 3.10.     Analiza fondului construit existent

Construcțiile din vecinătate au vechime mai mică de 15 de ani, cu intervenții mai noi de extindere sau supraetajare. Structurile sunt noi, definitive, din cadre de beton armat sau zidărie portantă aflate în general în stare bună.

 • 3.11.     Echiparea existentă

Asemenea celorlalte parcele din zonă, amplasamentul studiat beneficiază de posibilitatea branșării la toate utilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul

străzilor învecinate: alimentare cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie și date prin cs I

..     JUDEȚUL CONSTANȚA

dW3IMĂRIA municipiului constanța DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NE3CHIMBARE

Anexă le avizul nr. .     /___________

ARHITECT ȘEF '___________


4. Reglementări

 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-prograrit

Obiectul principal al P.U.D. de față este reglementarea amplasării construcțiilor față de limitele laterale și posterioară ale parcelei.

Funcțiunea propusă se va stabili pe baza unei documentații de obținere a autorizației de construire, cu condiția încadrării în utilizările admise aprobate și asigurării respectării normelor specifice. Astfel, se vor putea construi: locuință individuală, locuințe colective, funcțiuni comerciale și servicii și spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale, dispensare, creșe, învățământ, culte, spomîi^i^țiD&e-rDrporală, cu condiția ca suprafața desfășurată a funcțiunilor comercialej^CWomplementare locuirii să nu depășească 200 metri pătrați și să nu generezetransporturi grele,.

Imobilul se va amplasa astfel încât să respecte însorirea vecinătăților și codul civil.

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile P.U.D. aprobat prin H.C.L. 588/24.10.2005, menținându-se utilizările permise.

Locuințele vor fi alcătuite din: cameră de zi, bucătărie, dormitoare, băi, eventual birou, garaj pentru 1 sau 2 autovehicule, spații tehnice, debara, vestiare, cămară,

magazie. Funcțiunile tehnice și un eventual garaj se pot amplasa la demisol, iar la etaje se recomandă a se distribui dormitoarele.

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Locuința individuală va fi destinată unei familii cu cca. 6 membri. Locuințele !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        J

colective vor fi de tipul garsonieră sau apartamente cu 2, 3 sau 4 camere.

Suprafața desfășurată nu va depăși 494 mp și se va calcula conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Nu se iau în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pieton a l/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Suprafața construită nu va depăși 123,5 mp. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă - de nivel este subr3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

 • 4.4. Principii" compoziționale pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe față de construcțiile existente, accesuri pietonale și auto, accesuri pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Față de str. loan Damaschin (pietonală), imobilul principal se va amplasa la distanță de minim 3,0 metri, cu excepția spațiilor destinate garajulu parcelă a două locuri de parcare/garare pentru cazurile în c

■ se va                   pe

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONS1 are. direcția urbanism VIZAT SPRE NESCHIMBAR —sxă la avizul nr. _____I

ARHITECT ȘEF__


 • - este nevoie de staționarea autovehiculelor în regim de urc

 • - strada loan Damaschin va deveni permanent carosabilă.


‘                              Hnniicui     __

Retragerile c regimul de în^ttîme vecine și astfel încâ' propuse. Astfel:


i principale față de limitele proprietății s-au stabilit corelat cu riteât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit din imobilele să se asigure o însorire conform normelor pe fațadele construcției

 • - față de limita laterală nord-estică se propune o retragere de minim 0,6 metri;

 • - față de limita laterală sud-vestică se propune o retragere de minim 0,6 metri;

 • - față de limita posterioară a parcelei se propune o retragere de minim 2,0 metri.

Construcții anexe se pot edifica lipite de hotar, dacă nu depășesc înălțimea împrejmuirii.

Regimul de înălțime stabilit este de P+1E, cu subsol sau demisol, cu înălțimea maximă la cornisă/atic de 8,0 metri.

Accesul pietonal se va face din strada loan Damaschin.

Accesul auto și al autospecialelor de intervenție în caz de urgență se face ocazional pe pietonalul reglementat aprobat (strada loan Damaschin).

 • 4.5. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Noua clădire și eventualele intervenții ulterioare edificării acesteia se vor integra în caracterul general al zonei. Se urmărește crearea unui imobil de calitate superioară, caracterizat prin folosirea unui limbaj arhitectural contemporan, finisaje de calitate și exprimarea funcțiunilor interioare în aspectul exterior.

Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se recomandă integrarea acestora în corpul principal.

Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei slrăluci

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE ME3CH1KBARE Anexă la avizul nr.        /

ulați^fi^o^Sfj^și-piotenalc


saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.

 • 4.6. Modalități de organizare și rezolvare a circ

Se vor crea accesuri separate, pietonal și carosabil, de maximum 1,20 metri și, respectiv, 6,00 metri lățime, din strada loan Damaschin (pieton


' de minimum 0,60


Trotuarele interioare se vor realiza din plăci de bet metri perimetral imobilului și 1,50 metri pentru aleea de acces, arcările din incintă se vor realiza pe pavele sau dale înierbate.

Fundațiile căilor de .circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cât posibil suprafețele mari impermeabile.

 • 4.7. Principii și modalități de intergrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Relieful zonei este plat, iar construcțiile nu necesită metode speciale de adaptare la cadrul natural.

 • 4.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Pentru parcela studiată nu există reglementări extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care să instituie un regim special asupra imobilului. Acesta nu constituie monument, ansamblu, sit urban protejat și nu se află în zona protejată a unui asemenea obiectiv.

 • 4.9. Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuarea poluării

Activitățile propuse a se desfășura nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deșeurile se vor depozita pe platformă special amenajată conform normelor în vigoare și îndepărta periodic, în baza unui contract de servicii de salubritate dintre utilizatori și o firmă abilitată pentru aceasta. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor, protecția mediului, normele de igienă privind mediul de viață al populației. Dacă nu se poate-asigura-distanța de 10 metri până la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opacă sau din gard viu de cca. 1,50 metri înălțime.

Pe parcelă se va asigura suprafața de spații verzi minimă prevăzuta de H.C.J. 152/2013/Deșeurile se vor colecta pe sortimente, pe o platformă, conform normelor în vigoare. Apele uzate menajere se vor colecta și dirija la rețeaua publică de canalizare.

în timpul execuției, la accesul pe șantier se va prevedea un spațiu de spălare a roților autovehiculelor, pentru a proteja drumurile publice de deșeurile de șantier. Terenul parcelei se va amenaja în totalitate ulterior finalizării lucrărilor de construire.

4.10.

în vecinătate nu se afla obiective sau echipamente


4.11. Se v de spații verzi Constanta.

!


Prevederea unor obiective publice în ve 3inatateej\^epi&ăm&i^lfi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN*. publîce.DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul nr. _ l^------

spaf/^iwt șef__fâipentru reabilitarea și dezvoltarea

pecta prevederile H.C.J. 152/2013 privind stabiliFea suprafețelor minime aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului


Terenul rămas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase și medii, decorative. Numărul de arbori va fi de minimum unul. Speciile de arbori și arbuști se vor amplasa astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit ale construcțiilor propuse și existente, astfel:

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe parcelă se vor asigura la sol, pe suprafața fațadelor sau pe terasele construcțiilor, minimum 74 metri pătrați. Se va urmări amplasarea acesteia pe cât posibil la nivelul solului. Necesarul de spațiu verde se va completa cu terase înverzite, circulabile sau necirculabile sau cu pereți înverziți;

 • - pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei și accesuri.

Se pot folosi: gazon decorativ, plante floricole de vară (petunia, dalia, echinops, verbena), salcâmi (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syringa), cătină roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..

 • 4.12.     Profiluri transversale caracteristice

Datorită aspetului orizontal al terenului și regimului de înălțime limitat la maxim 8,0 metri la cornișă, precum și din considerente economice, construcția nu va avea diferențe de nivel semnificative în cadrul aceluiași etaj. în cadrulpjărțîtnte^pgțeg^^^gzetat-profilul stradal al străzii loan Damaschin.                    p^IMĂR^l^™?^linnUJk?£4STAN^A

DIRECȚIA URBANISM

VEZAT SPRE NESCHIMBARE

I Anexă la avizul nr. I —__

 • 4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticala

T ARHITECT ȘEF _________

Deși diferențele de nivel ale terenului natural din perimetruLzonerstudiate-nu sunt ■ semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

 • -  declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile propuse;

 • -  scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale intermediare;


  tive pe ptate la teren -


 • -  realizarea' unor volumetrii de construcție echilibrate,

ansamblu și individuale, convenabile sub aspect plastic și

eventual, terase succesive;

- asigurarea un ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, etc., rezolvate în plan și pe verticală în condiții de eficiență estetică și economică. Planșa de reglementări indică direcția de amenajare exterioară a parcelei.

 • 4.14. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor

Limita edificabilului de pe percela studiată este marcată pe planșa de reglementări propuse și coincide cu conturul terenului.

Față de limitele laterale și posterioară sunt permise amplasarea pe limita proprietății a construcțiilor anexe construcției principale, cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea împrejmuirii.

Regimul de înălțime = P+1E, înălțimea maximă la cornișă = 8,0 metri.

P.O.T. maxim permis = 50%.

C.U.T. maxim permis = 2.0.

 • 4.15.     Asigurarea utilităților

Utilitățile vor fi asigurate, prin branșamente la rețelele edilitare din zonă, pe baza proiectelor de specialitate autorizate și avizate de deținătorii rețelelor.

 • 4.16.     Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat

Suprafața terenului menținută = 247 mp

Suprafața construită maximă = 123,5 mp

Suprafața desfășurată maximă = 494 mp

Suprafața de spațiu verde minimă = 74 mp

în cazul schimbării ulterioare a funcțiunilor se va asigura spațiul verde minim conform H.C.J.C. 152/2013.

Suprafața de alei carosabile și pietonale = cca. 50 mn

P.O.T. = 50%                        C.U.T. =2.0


5. Concluzii


JUC" n-t CONS’W. PRIMĂRIA v

D!

VIZAT

Anexă la ■>!. ____j t

ARHITf 71 S -______

intele realizării obiectivelor propuse—    ..... ....

roptise se vor încadra în zonă păstrând specificul acesteia, atât din tincțional, cât și al aspectului clădirilor.

Măsuri ce decurg în continuarea P.U.D.punct de vedere


5.2.


^STANȚA

fi--------


Autorizarea lucrărilor de construire se poate face direct, pe baza P.U.D. de față, respectând limitele suprafeței edificabile stabilite și pe baza unui studiu de însorire anexat documentației de autorizare, care să demonstreze respectarea normelor în vigoare referitoare la aceasta - O.M.S. 119/2013 și Legea locuinței 114/1996, actualizată în 2017, și NP057/2002 Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.

Branșamentele la utilități se vor autoriza conform legii, cu avizul deținătorilor de rețele.

5.3. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Prin realizarea imobilului propus zona se va dezvolta și se va întregi frontul stradal existent. Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrându-se în aceasta prin respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexa la avizul nr. ______/__________

ARHITECT ȘEF___________


6. Anexe

 • 6.1. Tema - program

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici;

- se vor realiza una sau două unități de locuit;

 • - pe teren se vor amplasa un număr de locuri de parcare corespunzător specificațiilor din Regulamentul pentru asigurarea locurilor de parcare aprobat cu H.C.L. 113/2017. Astfel, se vor amplasa două locuri de parcare/garare pentru situații de urgență sau pentru eventualitatea în care strada loan Damaschin va deveni carosabilă:

 • - unitățile de locuit se vor realiza astfeljtocât să se asigure flexibilitatea funcțiunilor, astfel încât eventualele modificamultShRre autorizării ale funcțiunilor (încadrate în cele permise prin regulamentul dCxirbanlsm)și ale spațiilor (recompartimentări, amenajări, etc.) să se poată realiza cu respectarea legislației;

 • - se vor respecta distanțele minime față de limitele parcelei prevăzute;

 • - se va urmări amplasarea spațiului verde pe cât posibil la sol;

 • - locuințele vor respecta legislația specifică în ceea ce privește suprafețele minime.

 • 5.2. Materiale grafice, în format redus, pentru susținerea unor propuneri

Nu este cazul, datorită dimensiunilor reduse ale parcelei studiate și ale parcelelor învecinate. Planșele specifice P.U.D. fac parte integranta din acesta.
Nr. /

Co' donate

£ctdc contur

laturi

D0.Î+1)

X(m]/

Y[m]

/ 1

304897^25

788861.672

12.332

/ 2

304908.505

788867.661

19.427

/ 3

304898.812

788884.497

12.420

4

304887.402

788879.591

20.680

S(Teren)=247 mp


/


Nr. crt.

Teritoriul aferent

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

1.

Construcții

0

0

123,5

50

2.

Atei pietonale, platforme

0

0

49.5

20

3.

Spații verzi

0

0

74,0

30

4.

Teren viran (neamenajat)

247

100

0,0

0

TOTAL

247

100

247,0

100

tel /fa.1   0241 698 008 secretaiiat@allarhitectura ro

—                      iu,1K!l 1?A _9PQ5^2C -ta