Hotărârea nr. 299/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 220/2015 PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. MAMAIA, STR. CRIȘANA, STR. CHILIEI, STR. ION VODĂ


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 220/2015 pentru aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Crișana, str. Chiliei, str. Ion Vodă

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data _____3/.       2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 134979/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140122/19.07.2019.

Av^nd în vedere prevederile art. 27 al Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea execută'rii lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Anializând prevederile deciziei civile nr. 347/CA/11.03.2019 pronunțată de Curtea de apel Constanța, secția a Il-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 557'1/118/2017, comunicată Consiliului local al municipiului Constanța sub nr. 122458/25.06.2019, comunicată Direcției urbanism sub nr. 128170/03.07.2019;

în itemeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

ArL 1 - Se aprobă completarea HCL nr. 220/2015 pentru aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Crișana, str. Chiliei, str. Ion Vodă, în sensul includerii imobilului situat în Constanța, str. Ion Vodă nr. 25B în planul urbanistic zonal aprobat, în vederea punerii în aplicare a dispozitivului sentinței civile nr. 347/CA/ll.03.2019.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezentja hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Steriu Sterian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

I

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cff «^consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSȚAJNTA          z

NR.


ojyy /   3A^y.2oi9

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,