Hotărârea nr. 297/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA VALABILITĂȚII HCL NR. 120/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI „MODIFICARE HCLM NR. 127/2003 PENTRU ACTUALIZARE PUZ PALAZU MARE NORD-CARAGEA DERMENI PE MALUL LACULUI SIUTGHIOL, TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,77 HA, APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE” ȘI A HCL NR. 264/2017 PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 120/2011


|          HOTĂRÂRE

privind încetarea valabilității HCL nr. 120/2011 privind aprobarea documentației "Modificare HCLM nr. 127/2003 pentru actualizare PUZ Palazu Mare Nord-Caragea

j Dermeni pe malul Lacului Siutghiol, teren în suprafață de 36,77 ha,

I                 aparținând persoanelor fizice si juridice"

și HCL nr. 264/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent

Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 120/2011


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data     2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 130687/08.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140121/19.07.2019;

Văzând HCL nr. 120/2011 privind aprobarea documentației modificare HCLM nr. 127/2003 pentru actualizare PUZ Palazu Mare Nord-Caragea Dermeni pe malul Lacului Siutghiol, teren în suprafață de 36,77 ha, precum și HCL nr. 264/2017 privind detalierea RLU aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 120/2011;

Având în vedere prevederile art. 27 al Ordinului emis de MDRL nr. 839/2009 pentru, aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru ;=l planului urbanistic zonal;

în;temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

j

Art. 1 - începând cu data adoptării prezentei, își încetează valabilitatea HCL nr. 120/20J11 privind aprobarea documentației "Modificare HCLM nr. 127/2003 pentru actualizare PUZ Palazu Mare Nord-Caragea Dermeni pe malul Lacului Siutghiol, teren în suprafață de 36,77 ha, aparținând persoanelor fizice si juridice".

Art. 2 - începând cu data adoptării prezentei, își încetează valabilitatea HCL nr. 264/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 120/2011.

Arjt. 3 - încetarea valabilității hotărârilor mai sus menționate este motivată de următo'arele:

  • - zona ‘studiată prin PUZ aprobat prin HCL nr. 121/2011 include și zona studiată prin PUZ ap -obat prin HCL nr. 120/2011;

  • - reglementările urbanistice aprobate prin HCL nr. 121/2011 sunt similare celor aprobate prin HCL nr. 120/2011;

- în memoriul aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 120/2011 sunt specificate 3 zone de reglementare care nu au corespondent în Regulamentul local de urbanism și în planșa reglementări urbanistice, respectiv ZL2C, ZCC1 și ZS2.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenza hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constajnța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

i

Priezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

55 . pentru, ---împotrivă,   *1—abțineri.

La data adoptării sunt în funcție<>2^L_ consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA

NRX-J4-           2019