Hotărârea nr. 296/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU FUNCȚIUNI LIBERALE, STR. SOVEJA NR. 19A, INVESTITOR MANU MONICA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale, str. Soveja nr. 19A, investitor Mânu Monica

J^onsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de               2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 134428/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 dei organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 134392/12.07.2019 al arhitectului-șef, precum și raportul Direcției urbanism nr. 140116/19.07.2019. .

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea doamnei Mânu Monica înregistrată sub nr. 60209/22.03.2019, completată sub nr. 103062/27.05.2019;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Soveja nr. 19A, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil S+P+2E cu funcțiunea de locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Soveja nr. 19A, în suprafață de 246/35 mp (potrivit actelor de proprietate) și 246 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 206662, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Mânu Monica, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1029/21.06.2007 la Biroul notarului public Alina Ghimpețeanu.

!Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi i:ini de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solie tarea investitorului.

Xkrt. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comupica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Mânu Monica, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

.5 pentru,     împotrivă.   4 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 3^- consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA

NR.                   2019

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 -/INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 4 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE

CAPITOLUL 3 -/PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REGULAMENT URBANISM

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE __________

JUDEȚUL CONSTANȚA      1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DiPECȚIA URBANISM        |

V?.ZAT fePHE NESCHIfiSBARE Anexă ia avidul nr.^apitoluliJintroducere^^^^^^H


Obiectivul general al investiției consta in realizarea unui plan urbanistic de detalii/ pentru iona studiata. Realizarea planului urbanistic de detaliu este necesara in vederfea schimbării retragerilor minime laterale, posterioare.

Suprafața amplasamentului ce a generat P.U.D. este de 246mp. Pe amplasament nu exista construcții.

Documentația de urbanism se va corela cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației. Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • •   circulațiile auto si pietonale;

 • •  organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane;

 • •   indici și. indicatori urbanistici (retrageri, regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T., C.U.T. el:c.);

 • •   dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • •   statutul juridic și circulația terenurilor;

 • •  actualizarea planurilor topografice.

Documentația de urbanism P.U.D. avizată și aprobată de către Consiliul local salAn]uriicipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul^^ regleiȚientajre

urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare/arspați Jluî> dbhstriJit\ din zona studiată.

i


Vgj

1.2.SURSE DE DOCUMENTARE


\\

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor vă^aVeaJa..,bâză următoarele acte normative și documentații de urbanism:

Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

Ordinul înr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Legea rir. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr;., 287/2009 privind Codul Civil;

 • •  Legea nri., 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • •  Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea ni: 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului;

 • •  Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

 • •  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate^ publică privind mediul de viață al populației;

 • •  Legea 114-1996-Legea locuinței;

 • •  ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborarp și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

 • •  HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

 • •  NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

 • •  Planul Urbanistic General al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013.


  2.1. EVOLUȚIA ZONEI


  !.>sN"A (IA UKBAh:iSM

  VuXT SPRE NESCHIMBÂRE Anexă 2a avizul nr..                   r lz- /-

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se af ă în riRttfăSfilapMh Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nrT76/t991“a-P Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 196/07.04.2005.

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATOR) URBANISTICI :>UG

în teritoriul din care face parte terenul ce generează PUD se află terenuri aparținând domeniului public și privați al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridico. Zona studiată este parte dintr-o zona rezidențiala, cu funcțiuni de locuire individuala, colectiva, precum si echipamente publice.

Amplasamentul este situat pe str. Soveja 19A. Zona beneficiază de acces facH.diiTîârterș(le importante de circulație din zonă:

• Pe str. Soveja si Str.Miorita dinspre zona de nord a localității si statiunea^Mar" dinspre zona de sud si vest a municipiului.


■■oveja si Str.Miorita dinspre zona de nord a localității si statiune^fi/lamaia.^IaEși zona de sud si vest a municipiului.

F


fel «i s/ iȘiB A7

zAV

Potrivit P.U.G. Constanța aprobat prin HCLM nr. 653/1999, zona studiată face parte din ZR^2a

- subzona locuințelor individuale situate in afara zonelor protejate.

Conform PUG,lindicatorii urbanistici sunt astfel:

• Funcțiuni admise:


—I 1 • — ’j ■■ ‘ ț vr- i i                       L - f

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual (imoBj'fe^^^E^sb colectiv (in imobile cu regim de inaltime P+4E, care urmăresc traseul str. Sovpjaj/îrj) ”<?~afla si unitati publice: Agenția Județeană a Ocupării Forței de Munca Constanta.
o locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

o funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

 • •  Regim de înălțime: P+2E. Se poate depăși nivelul maxim admisibil cu mansarda.

 • •  P.Q.T. = i35 %. Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor notei aferente reglementarilor ZRL 1 din P.U.G. Constanta, astfel P.O.T. maxim = 45%.

 • •  C.U.T. = 1,00. Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor din nota aferenta regelementarilor pentru ZRL 1 din P.U.G. Constanta, astfel C.U.T. maxim = 1,35.

Terenul ce a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. apartinp proprietatSLMârf^TMbKr^Aconform actului de proprietate anexat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULU! CONSTANȚA DIPȘȚCȚIA UR.8Al ISM VIZAT KZM HIWBAFS Anexă la avizul nr. -----i

al clim&tetei


2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL


Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general influențe marine, prezentând anumite particularități legato—tte—pozițra~ge’o componentele iizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns al zonei respecțiye-Tcp^.0,7 secunde.


2.4. CIRCULAȚII. PARCAJE


Amplasamentul care a generat P.U.D. beneficiază

circulație din zonă:                                                                             « j /#/

• Pe str. Soveja dinspre zona de nord-est a localității si stațiunea Mamăia\dar șițdin’ str$/ Mioriței si str. Primăverii, dinspre zona de sud si vest a municipiului.


Strada Miorița, j strada de pe care se face accesul auto la terenul studiat are in zona, conform ridicării topo, deschiderea de 7,9 metri, din care 1,9 metri au trotuarele si 6 metri are zona carosabila. Circulația auto se face avand 1 banda de mers a cate 3,0 metri pe fiecare sens. Strada Miorița este folosita doar ca drum de acces la cele 7 loturi din zona.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiai: prin P.U.D. și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni de locuire, funcțiuni complementare acesteia si echipamente publice, care nu se incomodează reciproc:

 • •   Locuire în regim individual;

 • •   Locuire in regim colectiv;

 • •   Instituții publice.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este bună. Imobilele din zona sunt noi sau au fost reabilitate.                                      ,—

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosii prezent liber.


2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare ci] apă^Wîălltzia?£Fșt~ati energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot fealiza de către investitor sau be neficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în; conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Șl MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.

2.8. OBIECTIVI:: DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.

2.9. OPȚIUNILE POPULAȚIEI

Pe terenul ce a inițiat elaborarea P.U.D.-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuința individuala si birou pentru profesiuni liberale in limita a 25% din suprafața construita, cu regim de înălțime asemanator celor din insula studiata, respectiv

S+P+2E.


2.10. DISFUNC TIONALITATI


V    $ E: 'V

Zona studiata [prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, gq'heraț<)a| iaptukcajSj terenul fiind neconstruit au aparut spatii verzi neamenajate, crescute haoticVWpv'J £ Îs” /«/ 1                                              'w^r-       /fi/

\ i XV A/

CAPITOLUL ~ REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI DE DEZVOLTARĂ 3E

3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.GJ Constanta, terenul studiat face parte din zona de reglementare ZRL2a-zona de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 nivele situate in afara zonelor protejate. 1

Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare ia construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezenti.il regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. Constanta si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

 • 1) Prevederile prezentului Regulament de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile in limitele P.U.D., la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • 2) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 3) Prezenti.il regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic de detaliu, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construite se vor emite cu observarea si respectarea prevederilor prezentului regulament precum ;ui a planului de reglementari propuse.

 • 4) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea,pe langa prevederile documentațiilor de urbanism si regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe,sarcini ori condiții special de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.La emitere!:' autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor si pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

Articolul 3 - Zone protejate                               l

Zona studiata nu se incadreaza in zona protejata sau in ^^^/.prxjțeoti^iaivreuîiuiJ^șâu monument istoric.                                            dif’îcțiaurbamsm

.                                       | VIZAT Sî’KE .M&SCWIWBARS

Articolul 4 - Utilizări admise                                | Anexă la


 • •  locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim decCQnsuuire.[jnsir

izolat;                                                        1        1

 • •  funcțiuni complementare locuirii: paracare/garare, comerț cu a

produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni lib^ate<(ayOfcâtuja arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări


se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientiifuibdejjufilĂarilâ;,' terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de mak'im£60% âib aria /«/ unui nivel curent;                                                         x \ J        1 /£’/

autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere esțey coordonata de existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii.

Articolul 6 - Utilitari interzise

 • •  funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;,,

 • •  activitati;productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste

5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea4nGint©i-peRtFU-dep^rtare-sr------ț

producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; ,          CONSTANȚA

 • •  anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si sub^sF^tâ^n!^Sp.^.p^                  j


 • •  depozitare en gros.                                       vsZAT spks NESCHJMBARE |

Anexă ia avizul nr.

Articolul 7 - Parcelarea

In ceea ce privește prevederile Regulamentului local de urbanism reglementata ca ZRL2a, in care se incadreaza zona ce face obi existenta, prezintă următoarele condiționări:

• se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cdmulate: e dimensiuni minime:


regimul de constituire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front

(m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit'

150

8

250

10

150

8

Cuplet,

200

12

300

12

250

12

Izolat,

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism aprobat

Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

o adâncimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,00 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a exproprierii pentru extinderea infrastructurii, se va urmări exproprierea intregii parcele. In cazul exproprierii se vor acorda compensații urbanistice, care vor fi stabilite de către CUAT (Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului a CLMC) si aprobate de CLMC.

Pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament                                           "'XX..

 • •  la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului/^îiblic 'se vbrg respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din P.U.'GOlXx -f

 • •  cladirilei se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,00 ^mețrj.jn jbazuls' icX jt străzilor; de categoria I si II si minim 4,00 metri in cazul străzilor de categoriam^^S & .2 lgn

o cladirilei se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta zonei’ I" /<?/ respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, qaf in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin'de 4,00 metri;

 • •  retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buria sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

 • •  in cazul | amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși clin alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de .1,20 metri;

 • •  in cazul: clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi-cuplate sau izolate).

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei conform conform planșei de reglementari P.U.D.;

se pot rpaliza, pana la limitele laterale, rasteluri, brisesoleil-uri sau alte decoratiuni in zona de retragere fata de limitele laterale ale parcelei in vederea măscării calcanelor învecinate vizibile din circulațiile publice;

fațadele tip calcan vor fi tratate arhitectural, prin finisaje, goluri, plante, etc.;

clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit: către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,50 si 2,00 metri;

retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi conform planșei de reglementari P.U.D.;............

dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioare a {parcelei acestea: nu depasesc inaltimea împrejmuirii.                            .......

PRIMĂRIA MUNtCÎPIliLU» CONSTANȚA DiPMCȚt-U.tRSAi-țSM

VIXA-T     M&SCHIMBARE

Anjesă la avizul nr.

jcta:

entaxRafSBSffl^E

»gArticolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei


Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se res

 • •  distanțele minime obligatorii vor fi conform planului de regie respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referitoare însorire a construcțiilor;

 • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe aza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

 • •  pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite;

 • •  orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita AC minima50,00 mp.

  Articolul 11 - Circulații si accese

  • parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publicaJnYțnpd.

  > ■ ■ '5

  3 i /*/


  direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile iny^cțhăterde^, minim 3,00 metri lățime;                                                      /<$/'        -3 ■


  fete

  3 ra

  V I V>

  ArticoluH 2 - Staționarea autovehiculelor                                                 P-

  • ♦  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deâkjrȚi.

  circulațiilor publice;                                                                  ''te. jV,„

  • •  spațiul ide parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/2017, cu rectificările-Vi

  completările ulterioare.                                                                    \


  acceseh-! vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.


  izi

  £

  C3


  u c/ș f.il Lj

  p

  V


  Articolul 13 - înălțimea maxima a construcțiilor


autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului maxim de inaltime, respectiv P+2E (Hmaxim= 10 metri);

in condițiile in care caracteristicile geotehniceo permit, este admisa realizarea de subsoluri si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale;

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent.

se admit depășiri de 1,00 - 2,00 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu faza de 4,00 metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei;                                  r-

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare i ii inaltime;; imprejmuirii.

Articolul 14-Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării vc lufhetribfe avizul nr./_2££| • •   utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizar le interzise_sunt pieci detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulpmen^RHIȚ£(>-§—

 • •  conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea 'si res valorilor: maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritc/iului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.


Articolul 15 - As pectul exterior al clădirilor

 • •  clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general, al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje(țencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior in aceeași gama de culori sau culori complementare cu finisajele clădirilor învecinate,etc...);

 • •  toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile;

 • •  se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

 • •  garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; formele geometrice, gama coloristica ( aceeași gama de culori sau culori complementare) si materialele folosite vor fi asemanatoare cu cele ale clădirii principale;

 • •  se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

 • •  calcaneje vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,cum ar fi: tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, goluri cu ferestre opace ce respecta servitutea de vedere a Codului Civil, plante, etc.

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • •  se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de canalizare, la nivel de parcela;

 • •  in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare>Tdcala irj

sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela;                        r. o f ■

 • •  de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu/glt^iriyje$on

impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea asigurași dnljlt^arij !q” apelor pluviale in terenul natural;                                                     M ș | °

 • •  parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectarii deseJnrar /$/

menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si aCcesiOTe,-j,-^z dintr-undrum public;                                                                 ?

 • •  clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

» pentru clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • •  se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • •  toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

 • •  se interzice dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

 • •  autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.


Articolul 17 - Parcaje

 • •  autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesari:! conform destinației clădirii;

 • •  în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitudp;

 • •  pe o altă parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit, achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește faptul că spațiilor de parcare respective nu li se poate schimha^lestinația-pa-^ durata existenței imobilului deservit;

 • •   r


JUDEȚUL CONSTANȚA


numărul minim al locurilor de parcare se stabile rectificările si comDletarile                                     DIRECȚIA URBANISM

recuucai ne si compietarne.                             Vj?.AT ^SCH!MBÂRE


Articolul 18 - Spatii libere si plantateautorizația de construire va conține obligația menținerii plantate, în funcție de destinația și de capacitatea c&Rsttttețtei HGR ni;. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederildfTT 22.05.201-3 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a nurrfarului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

e


construcțiile de birouri vor fi prevăzute spatii verzi cu rol decorativ si de protecție cu o suprafața min. de 50%;

construcții de locuințe unifamiliale vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire de minimum 25% din suprafața terenului, pe pamant vegetal.

amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara


toate

afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine; se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori; se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

proprietarii vor fi obligați sa asigure:

■&

O

e

e


lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor verzi;-y j lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea ^e'gețatiel crenarea apelor in exces de pe spatiile verzi;                   l?l '

orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea spatiufuiVvăî’de^ imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulatie.'-.^v^i '■'"A !Articolul 19 - împrejmuiri

• se va jasigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice^prln autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate,respectiv tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, feronerie tratata pentru exterior, etc..., care se incadreaza in tipul dominant la


nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta si in gama de finisaje .culori folosite pentru construcția de pe teren etc.;

• se va menține caracterul existent al imprejmuirilor astfel:

e împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2,20 metri inaltime șl minim 1,80 metri inaltime din care un soclu opac de 0,30 metri si vor fi dublate de gard viu;

© gardurile spre limitele laterale si posterioare (separative) vor putea fi opace cu ii'ialtimi da maxim 2,20 metri, care vor masca spre vecini garaje, sere, anexe.

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC /mp teren * 100)

P-O.T. maxim = 3!!i%, conform P.U.G._____________________________________________________________|

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor notei aferente reglementarilorZRL 2, din P.U.G. Constanta, respectiv P-O.T. maxim de 45%.

Articolul 21 - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. - mp ADC/mp teren)

CUT maxim = 1,0(1, conform P.U.G.

Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC. Se admit creșteri de 10% conform ptecizanlorj^^^^^^n^------1

reglementarilor pentru ZRL 2, respectiv C.U.T.maxim de 1,35.       PRIMĂRIA MUNiCWULViCONSTANȚA

---------------- I

/                                                    DIRECȚIA URBANISM

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT^ SSW NESCHIMBARE DETALIERE


Anexă !a avizul nr. ______/_____

pa^iculinPatiîon&aS^


Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de benefici din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a conditffi impuse prin certificatul de urbanism nr. 2842/2018.

Deoarece terenul are 246,00 mp si datorita formei terenului si a faptului ca vecinii nu sunt de acord sa isi de;=i acordul pentru construirea unei locuințe insiruite, imobilul nu poate fi amplasat astfel incat sa respecte retragerile laterale, posterioare si intre construcții impuse prin P.U.G. Constanta si beneficiarul trebuie, conform legislației, sa realizeze o documentație P.U.D.

Prin documentația P.U.D. se dorește detalierea unor retrageri care sa permită realizarea construcției, ce se incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobați pentru ZRL2L

Se propune o construcție cu subsol, parter si doua etaje, cu destinația de iQCUi^t^ihdJvidua^A birou profesii liberale cu suprafața utila mai mica de 50 mp si parcare la ^șubșpf^a^ănd^ âc^-. maxim = 110,7'mp, Sd maxim = 332,10 mp.                                  ' 'T-

In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. = 0% si C.U.T. = 0,00.\«\                 X

Sunt propuși indicatorii urbanistici P.O.T. maxim = 45% (locuința propusa va ’âveă- Oyfunctiune complementarei locuirii, respectiv biroul pentru profesii liberale) si C.U.T. maxim = T,'35A

x

COEFICIENȚI [URBANISTICI AMPLASAMENT STUDIAT

i

EXISTENT

PROPUS

Suprafața teren (Steren)

246 mp

246 mp

Arian construit'-i (AC)

0

110,70 mp

Arian construita desfășurată (ADC)

0

332,10 mp

P.O.T.

0

45%

C.U.T.

0

1,35

Regim de intaltime

-

S+P+2 Etaje (11,00 metri)

Imobilul propuslnu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau pe terenurile invecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de acesta, respectând OMS 119/2014.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire intocmit si verificat conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

Dispunerea construcției pe teren se propune cu următoarele retrageri:

 • •  pe aliniamentul terenului la str. Soveja;

 • •  minim 1,25 metri fata de str. Miorița;

 • •  minim 1;00 metru fata de limita terenului cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Munca Constanta;

o minim 1.09 metri fata de limita terenului cu calcanul locuinței P+1E+M, proprietate a S.C. EDA CCl'M IMPEX S.R.L.


Limita edificabilului maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

In aceasta documentație de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcții, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.


Proiectul s-a intocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996, privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfeF-se-asigti

"     -----i----1:..< i----:u:i £---1..11-------g

DIRECȚIA URBAhiSW ViZAT SPRE RESCHtMBÂRE Anexă la avizul nr.

ițea cĂRtfSîăfa1^ iEa
• acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburare spațiului detinut de către o alta persoana sau familie; spațiu pentru odihna; spațiu ppntru prepararea hranei; grup sanitar;

acces la energia electrica si apa potabila, evacuai reziduurilor menajere;

suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precu si dotarea si numărul acestora din urma in conformitate cu prevederile legale in vigoare; spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor menajere.Respectând H.C.J. 152/2013, vor fi amenajate 123,8 mp spatii verzi, din care 73,8 m^(30%-j' spatii verzi la nivelul solului si 50 mp (20,32%) pe terasa circulabila.

&

TV •«*         a O         mii aa «x «xXa                       >1                   —.x^ —...:_x_>__i _ —      .


V J.

Din strada Soveja nu se poate realiza accesul auto in incinta, existând o pă^ai^irFfata 5 terenului studiat, dar se propune unul dintre accesele pietonale. Celalalt acce^'|JjețȘn^ se ' propune din str, Miorița.

Circulația in incinta studiata se face pe un singur sens de mers, avand 3,00 metri latime.xe va face accesul auto in si dinspre subsolul propus, unde vor fi amenajate 3 locuri de parcare? Măi este propus un loc de parcare la nivelul solului. Numărul minim al locurilor de parcare s-a realizat conform H.C.L. 113/2017.

Accesele la Iodurile de parcare de pe proprietate se vor face prin coborârea bordurii pe latimea accesului, respectiv 3,00 metri, fara afectarea trotuarului din domeniu public. Rampa de acces in garaj va avea: panta maxim 18%.Drumul carosabil si parcajele vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carosabil si trotuarul existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor.

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI IN CONTINUARE

Reglementările, , urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

• îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurareaaccesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe con^Rabile^entra^cfrtoccrrturii” utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile u ■banțșțteqad^^ață,^^-, extinderea controlată a zonelor construite;                  ' "' ‘,A pjppcȚiAt'uRBAI‘.‘iSM

asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat;                 neșchîmb-


%

CONSTANȚA


asigurarea unor retrageri optime intre construcții;

asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014;

asigurarea acceselor obligatorii la lot;

asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare necesare în incinta^ropri asigurarea spatiilor verzi.


ÎNTOCMIT,


URBANIST ROKANA MARCULESCU
/\ I £

a iiDobihrftii          Ad'iet&â itvtobilufad

■-XJ                     \

/Fv           X '    1

—__

Y     1    \     \   j \    \    \    \    \

\    \    \    \ j     | VoHgrXffA \

—'---—--—ț----V-----î---—X_____\_____


BENEFICIAR:

MÂNU MONICA

PROIECTANT GENERAL:

BIA ROXANA MARCULESCU

SEP DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu

DESENAT:

Urb.Roxana Marculescu

PROIECTANT GENERAL-ARHITECTURA:

PROIECTANT GENERAL-RETELE:

STUDIU GEOTEHNIC:

LUCRĂRI CADASTRU:

- .... /

VERIFICATORI: /

A

NR.PROIECT; 19 FAZA:      PUD

OATA:     MAI' 2018

REVIZIE:

OBSERVAȚII;

-----------

TITLU PROIECT:


S TEREN

STRADA SQVEJA.NR.19A,CONSTANTA

yP/tOPUS

SC

0,0 mp

^110,7mp

SD

0,0 mp

332,1 mp

TITLU PLAN:

P.O.T.

0%

45%

PLAN REGLEMENTARI PROPUSE

C.U.T.

0,0

1,35

i Regim inaltinie

S+P+2E(11M)

SCARA PLAN:


Nr. Pot.

X

[.II]

Y

[m]

1

306828.226

790625.752

2

306827.628

790629.313

3

306827.816

790640.015

4

306810.370

790640.194

5

306810.205

790626.287

Suprafața măsurată ~   246 mp