Hotărârea nr. 295/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU FUNCȚIUNE COMPLEMENTARĂ LA PARTER, STR. CRINULUI NR. 109, INVESTITOR DAMCALIU DUMITRU


coNSTA N i o ®


4 ROMANIA

X JUDEȚUL CONSTANTA « MUNICIPIUL CONSTANTA H CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de'WfrT’ 2019.

I.uând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 134431/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 134399/12.07.2019 al arhitectului-șef, precum și raportul Direcției urbanism nr. 140112/19.07.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Damcaliu Dumitru înregistrată sub nr. 58280/20.03.2019, completată sub nr. 100280/22.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Crinului nr. 109, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+2E cu funcțiunea de locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Crinului nr. 109, în suprafață de 199 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 222635, înscris în carteă funciară a UAT Constanța, este proprietate Damcaliu Dumitru și Damcaliu Liliana, conform actului de dare în plată autentificat sub nr. 536/16.05.2018 la Societatea profesională notarială Fidentia.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi cini de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Damcaliu Dumitru, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

. pentru,_______împotrivă, 1 abțineri.

I.a data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA


MEMORIU JUSTIFICATIV


1. INTRODUCERE

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI


 • - Denumirea proiectului - P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL - LOCUINȚA INDIVIDUALA cu

funcțiune complementara la parter

 • - Inițiator (Beneficiar) : DAMCALIU DUMITRU si DAMCALIU LILIANA _    ____

 • - Elaborator (Proiectant): ARHITECTONIC S.R.L., arh. NOE^LA ENBudetul constanța

 • - Data elaborării:

 • - Amplasament:

 • - Certificat de urbanism:


decembrie 2018 CONSTANTA, strada Crinului, nr. nr.3945/24.10.2018


PRIMĂRIA MUNICîP’iJLUl CONSTANȚA 1nq DIRECT»* URBANISM

103 VIZAT SPRE SC ^MBÂRE

Anexă la avizul nr. ,___I__

39 34*7         ■  i*?

ARHITECT ȘtF_OBIECTUL LUCRĂRII

) Obiectul prezientei documentații a fost generat de necesitatea modificării privind amplasarea imobilului propus - LOCUINȚA INDIVIDUALA cu FUNCȚIUNE COMPLEMENTAf^A LA PARTER, fata de limitele laterale/posterioare ale terenuluKin suprafața de 199,00mp, amplasat in Constanta, strada Crinului, nr.109.

Prezentul P.U.D., după aprobare va deveni instrument de reglementare urbanistica al Primăriei Municipiului Constanta, care va stabili condițiile de amplasare, dimensionare si conformare a obiectivului propus pe parcela, in corelare cu funcțiunile si vecinătățile adiacente.

Prezentul P.U.D. va detalia:

 • - modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate;

 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcei

 • - modul de ocupare al terenului;

 • - accesele auto si pietonale;

 • - conformarea arhiltectural-volumetrica;

 • - conformarea spatiilor publice;

Conținutul P.U „D.-ului va avea in vedere si următoarele eleme

 • - menținerea funcțiunilor aprobate;

 • - menținerea valorilor maxime a indicatorilor urbanistici aprobați (P.O.T., C.U.T.);' 1

 • - pastrarea parcelarului existent si a amprizelor străzilor adiacente;

 • - menținerea regimului maxim de înălțime aprobat;

 • - menținerea statutului juridic al terenurilor;

 • - corelarea rețelelor edilitare nou propuse cu cele existente in zona;

 • - corelarea cu studiile si documentațiile de urbanism aprobate anterior;

 • - protejarea monumentelor istorice si sevituti in zonele de protecție ale acestora;

 • - pastrarea identității zonei prin armonizarea volumetrica si estetica a noilor construcții construcțiile exislente.ENt arhitect


cu


2. ÎNCADRARE in zona

2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA ELABORATE:

SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII, CU PREZENTAREA CARACTERISTICILOR ZONEI/SUBZONEI IN CARE ACESTA ESTE INCLUS

Terenul studiat, in suprafața de 199,00mp, se afla in Cartierul Coiciu, pe strada Crinului, nr.109, intr-o zona'cu tesut urban constituit si vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Terenul este înscris in cartea funciara a UAT Constanta cu numărul cadastral 222635, se afla in intravilan si are categoria de folosința "cuti-constructii". Conform Certificatului de urbanismnr.3945/24.10.2018 , terenul se afla in zbna de reglementare ZRL2b - caracterizata de locuințe individuale si colective mici cu maxim P+i’ niveluri, situate in interiorul perimetrelor de protecție. Parcela este supusa


< reglementarilor P.iU.G. aprobat prin H.C.L. nr. 653/25.11.1999, a cărei valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.327/18.12.2015.

CONCLUZIILE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE CARE AU AVUT CA OBIECT ZONA/SUBZONA/ANSAMBLUL CARE INCLUDE OBIECTIVUL STUDIAT

S-a realizat suportul cadastral (topografic) al terenului si a fost avizat de către O.C.P.I. S-a efectuat studiul geotehnic, finalizat cu concluzii favorabile in vederea construirii obiectivului propus. S-a obtiniit avizul comisiei de circulație privind organizarea circulației ^i^sjgljr-area locurilor de parcare aferente obiectivul propus.

PRESCRIPȚIILE SI REGLEMENTĂRILE DIN DOCUMENTAȚIILE DE URB^NISM-u^^T ă ELABORATE/APROBATEANTERIOR                                  °  — II


Parcela este supusa reglementarilor P.U.G. aprobat prin H valabilitatea fost prelungita prin H.C.L. nr.327/18.12.2015.

Utilizări admise: - locuințe individuale cu maxim P+2 ni sau izolat; -se admit funcțiuni complementare locuirii: par^ire 7$ăra depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitare^leprof arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC        'R0'


Utilizări admise cu condiționări: -se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in Calculul  coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim Q 60% din aria unui nivel curent;

Utilizări interzise: - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de; persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare; - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate; - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta; - depozitare en gros; - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane; - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice; - autobaze, statii de intretinere si spălătorii auto; - orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Amplasarea clădirilor fata de aliniament: - la stabilirea alinierii construcțiilor fata de terenurile apartinand domeniului public se vor respecta prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMC; - clădirile se vor retrage fata de aliniament cu o distanta de minim 5,0metri in cazul străzilor de categoria I si II si minim 4,0 metri in cazul străzilor de categoria III;- clădirile se • pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri; - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

- in cazul amplasairii construcțiilor pe aliniament se admit console-,. u bovindouri-catre™

domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre               o^îș^^^A

4,00 metri pe verticala, de la cota terenului amenajat; comisele pot ieși ’dta^ai^eastnasiwcu maximum 1/10 dirr distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,2Wfi£t^rRE u ^mbâre Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale


- cladiriea construita in regim înșiruit se va dispune cu calcane ayand/țRacteoci^ de 15,0 metri pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de c ambele străzi; - in; cazul segmentării înșiruirii, spre interspatiu se vor intoarcelâtad retrase de la limitări proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu; - in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,0 metri, dar nu mai mult de % din adancimea parcelei; - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii dej pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel puțin jumătate din linaltimea la cornișa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3,0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase fata de limita proprietății ayand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; - clădirile se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa dar nu cu, mai puțin de 3,0metri; - in cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,0 metru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare; - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor încăperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul încăperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim; - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0,5 si 2,0; - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5,0 metri; - in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15,0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești); - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii ;

Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela: - pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt deipasite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita Acminirna=50,0 mp; - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4,0 metri.

Circulații si accese: - circulația autovehiculelor se face pe strada Crinului, iar cea pietonala pe Q trotuarele eferento; - parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile învecinate de minim 3,0 metri lățime; - accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; -se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela; - Accesele se vor realiza din strada Crinului;


Staționarea autovehiculelor: - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice; spațiul de parcare/garare va JL iaurat conform H.C.L. nr. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 privind aprobarea Regul o^fiWâ^Nyind asigurarea numărului minim de locuri de paracre pentru lucrările de construcțiiy^menajari<Worizate^pjjăz§^n^nicipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectare! plajelor <5$ autwnslSe^jn’-lobalitati urbane, indicativi" 132-93.                         ®

Inaltimea maxima admisibila a clădirilor: -inaltimea maxi^-"             ^^^Hrnaxj^lOmetri)


- se admite mansardarea clădirilor cu luarea in calculul coefi         de utilizare a tbYenului aȘjnei

suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria un^BnivelȘjbtenț - s^admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa-Gladi«lef4           îj&azul ^toiul^âe


construire înșiruit sau cuplat; - inaltimea acoperișului nu va 1V(Vlw,JI1-,w..w.                7 i de 4,0


metri cu centrul pe linia cornișei sau stresinei; - inaltir nea ane^^^piieidB^imitele I

posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imf rejmcriiS^T spke meschin’ •;

Caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuniila avizul nr/-^^7 a-7 Se considera construibile parcelele care îndeplinesc urma^ș^fiș^f^efliții. construcții înșiruite, suprafața minima de 150 mp (25(Lmp.4»-zoRe-pr^tejgj 8 metri (10 metri im zone protejate); -pentru construcții cuplate, suprafața mj^irna de 250 mp (300 mp  in zone protejate), front la strada de minim 12 metri; - pentru construcții izolate, suprafața minima de 300 mp (350 mp in zone protejatesi front la strada de minim 14 metri; - pentru parcelele de colt se admite o reducere! cu 50 mp a suprafeței terenului si o reducere cu 25% a frontului pentru fiecare fațada; - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 12,0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Art. 20 din capitolul "Prevederi generale" ale RLUMC; - pentru parcelele construite se mențin condițiile existente daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului;

strâda de minim


Aspectul exteripr al clădirilor: - clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje; - toate claidirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; - garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor.

Condiții de echipare edilitara: -zona dispune de rețele de utilitati (alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, i termica si gaze naturale); Condiții de echipare edilitara: - toate clădirile vor fi

~ racordate la rețelele tehnico-edilitare publice; - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare; - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

Spatii libere plantate: - spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minim 10% din total suprafața teren (ST); - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese; -se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

împrejmuiri: - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.; - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din careprreocttrop^de^,50;metf4-si-e-p^rte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; maxim 2,50 metri.

>ot


avea


DiRECȚIA URS*;

V5XAT SPRE MESC S Anexă ia avizul nr.

../373^)   - P.O.T. maxim = 35%

- C.U.T. maxim = 1,00                                      _

Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii 4nexe^pi£eTCșiEpd se iau in considerare in calculul AC. Se admite o creștere cu 10% a P-.GzT ~ C.U.T., daca solicitantul CU deține o parcela rezultata prin comasarea a alte 2 jS'ârcele'dintre care cel  puțin una nu era construibila anterior comasării sau daca resprctivul solicitanttfealizeaza in interiorul clădirii o funcțiune; complementara admisa.

2.2. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU P.U.D.

Nu sunt in curs de elaborare alte documentații de urbanism pentru amplasamentul studiat.

3. SITUAȚIA EXISTENTA

ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚIE:

Circulația autovehiculelor se face pe strada Crinului, iar cea pietonala pe trotuarele eferente. Parcela are asigurat numai un acces pietonal, realizat direct din strada Crinului;

ț SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE TEREN Terenul care face obiectul prezentului P.U.D. are suprafața de 199,00 mp, conform act proprietate si măsurători cadastrale. In prezent, terenul este ocupat de doua construcții: Corp C1- locuința parter cu Sc=75 mp si Corp C2-anexa parter cu Sc=16 mp. Beneficiarul doresle desființarea Corpului C1-locuința, menținerea Corpului C2-anexa si edificarea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA cu FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA LA PARTER.P.O.T. existent=45,7% C.U.T. existent=0,45

Terenul are forma patrulatere, cu dimensiunile:

 • - latura de nord-est: 15,07metri+13,37metri+2,43metri

  ENE arhitect

  BCDE


 • - latura de sud-est: 6,46metri                                              Wș,

 • - latura de sud-vest: 5,83metri+1,58metri+13,26metri+7,78metri+2,43metnxS>r

 • - latura de nord-vest: 1,28metri+5,14metri

Vecinătățile terenului studiat sunt:

N-E - vecin: IE 238357 proprietate privata S-V - vecin: IE’237234 proprietate privata N-V - strada Chinului domeniu public

S-E - vecin: proprietate privata

' Distanta fata de clădirile învecinate:

 • — la sud -vest: locuința P+1E+2Ep , amplasata pe hotarul comun;

 • — la nord -est: locuința P+1E, amplasata la minim 0,60 metri de hotarul comun;

 • — la sud-cist: locuința Parter, amlplasata la cca.10,50 metri si anexa parter amplasata pe hotarul comun;

  SUPRAFEȚE DE TEREN CONSTRUITE SI SUPRAFEȚE DE TE S teren=199,00 mp

  Sc existenta=Scl existenta=91 mp (Corp C1+Corp C2)

  Sc care se meni:ine=16 mp (Corp C2-anexa)

  Sc care se desfiinteaza=75 mp (Corp C2-locuinta)  Dn.MX JUDEȚUL CONSTAK fa

  PRIMĂRiA MUN!CJpj;<LU! CONSTANTA DIRE< T‘A ÎJPiî-Ai.-îSM

  V2ZAT S •>"»« ț

  Anexă ia avizii! nr

  ....  CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC^RH,ECT

  Zona in care se afla amplasamentul studiat, face parte din Cartierul Coiciu constituit, cu o vecinătate cu funcțiuni similare sau conenxe. Fondul construit exist t s-a dezvoltat in anii “60, cu cca.20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Echiparea edilitara a fost'realizata intre anii 1970-2010 si acopera toate tipurile de utilitati, respectiv apa, canalizare, energie electrica si gaze. Principalele caracteristici ale zonei sunt:

  preponderenta caracterului rezidențial - funcțiunea de locuire+ funcțiuni complementare, dintre care W cel mai des intalnita este cea de garaj;

  • - prezenta majoritara a unui fond construit cu construcții aflate intr-o stare buna, dar cu indici mari de ocupare a terenului-peste 50% si mici de utilizare a terenului;

  • - nu exista riscuri naturale in afara riscului seismic, pentru care sunt obligatorii mașurLșpeciale de

  proiectare la fazele ulterioare.                                   _    _

  ! Noela Eugenia M.P

  ENE k arhitect

  TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR, CU PR^g$ fyRAf^pLOF OCUPATE                                                        ,

  Terenul studiat este proprietatea privata a familiei Damcaliu, conform Actului de'Dare-inPlata nr. 536/16. 05.2018. Parcelele învecinate pe laturile nord-est, sud-est si sud-vest, sunt de asemenea aflate in proprietatea privata a persoanelot fizice/juridice. Vecinătatea terenului, pe latura de nord-vest, este domeniu public-strada Crinului.


  DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

  -locuire si funcțiuni complementare-cu preponderenta gar
Q CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC privind condițiile de fundare

In urma efectuării studiului geotehnic,forajele executate au pus in evidenta următoarea succesiune litologica:

“a”-pamant cenușiu cu grosimea de 0,80-0,90 metri;

“b”- un strat de loess galben (praf argilos), cafeniu, plastic vârtos, întâlnit pana la adancimea de cca. 2,10 metri;

“c”- in continuare urmeaza un complex argilor, galben-cafeniu, plastic vârtos, pana la adancimea de 4,80metri, adâncime la care s-au oprit forajele;

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata.

Din studiul geotehnic rezulta următoarele condiții de fundare:

 • - fundarea se va face direct pe stratul de loess galben (praf argilor), plastic vârtos;

 • - adancimea minima de fundare Df min= -1,50 metri, de la cota ternului actual;

 • - la dimensionarea fundațiilor, se va considera presiunea convenționala de calcul p.conv.-130kPa-gruparea fundamentala;

 • - se impune latimeia fundației Bmin=0,60metri

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecția, cu panta de 5% spre exterior;

ACCIDENTE DE TEREN (beciuri, hrube si umpluturi)

Terenul studiat este lipsit de de accidente de teren, avand o ușoara panta de cca.6% de la strada spre latura sud-estica.

ADANCIMEA APEI FREA TICE

Nivelul pânzei freatice nu a fost întâlnit in foraje, pana la adancimea investigata de 4,80 metri.

PARAMETRII SEISMICI CARACTERISTICI ZONEI

Conform Codului de proiectare seismica-Partea I “Prevederi de proiectare pentru clădiri “ P 100-1/2013, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectarea ag=0,16g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100ani si in zona cu perioada de control (colt) T =0,7sec.


ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (inaltime, structura, stare)

Fondul construit existent in zona s-a dezvoltat in anii “60, cu cca. 20% inserții realizate in ultimii 20 de ani. Regimul de inaltime este predominant Parter, majoritatea construcțiilor aflandu-se intr-o stare buna. In general construcțiile, realizate in ultimii ani, se refera la construcții noi cu regim de inaltime P+1E sau supraetajari/mansardari ale construcțiilor existente-Parter. Structurile construcțiilor existente sunt preponderent de zidărie portanta si mai rar cu structura pe cadre de beton armat.

In prezent, terenul este ocupat de doua construcții: Corp C1- locuința parter cu Sc=75 mp si Corp C2-anexa parter ou Sc=16 mp. Beneficiarul dorește desființarea Corpuluu6dȚlQGuimtarzmp-țitinerea Corpului C2-anexa si edificarea unui nou corp de clădire - LOC JIW^WeWIWBALA-^cQO^stanța FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA LA PARTER-birou profesiuni libet^r sp       WECHIPAREA EXISTENTA                                 1

Echiparea edililara in zona a fost realizata intre anii 1970-20180 si at%|ji^&Tt§bfe--ti respectiv apa, canalizare, energie electrica, iluminat stradal si gaze.

Din avizele pentru utilitati, solicitate prin Certificatul de urbanism, rezulta faptul cș^amplasamentul  studiat beneficiază sau poate benificia de racorduri/bransamente pentru apa, canalizare, energie electrica, gaze si lelefonie.

Conform avizului favorabil emis de către R.A.J.A. Constanta, rezulta ca pe terenul studiat exista un branșament de apia Dn.3/4, contorizat cu apometrul Dn.20mm, executat din conducta de distribuție apa Dn.lOOmm Azb si un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn.250mm B (H=1,20m). Pe strada Crinului exista conducta de distribuție apa Dn.lOOmm Azb si colectorul menajer Dn.250mmB. Brasamentul si racordul existente pe teren, vor fi menținute, după demolarea Corpului C1 si realizarea noului imobil -LOCUINȚA INDIVIDUALA cu FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA LA PARTER- birou profesiune liberala la parter. In cazul in care este necesara redimensionarea branșamentului de apa, la următoarea faza, beneficiarul va reveni cu o noua documentație tehnica întocmită de un proiectant de specialitate agreat de R.A.J.A..

Conform avizului favorabil emis de către E distribuție Dobrogea, rezulta faptul ca amplasamentul studiat nu afecteaza instalațiile societății, pe planul anexat acestui aviz fiind trasata LEA 0,4KV existenta in apropiere. Conform avizului, la faza următoare, beneficiarul va reveni cu o noua documentație, avand in vedere ca noul obiectiv poate fi racordat la rețeaua existenta.

Conform avizului favorabil emis de către TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION S.A., pe amplasamentul studiat ROMTELECOM nu are amplasate rețele si echipamente de comunicații. Pentru rețelele aferente obiectivului propus, proiectate in afara perimetrului studiat, beneficiarul va obține avizul TELEKOM, in baza unei documentații de specialitate.

Conform avizului favorabil al DISTRIGAZ SUD Rețele, pe planul de situat^â^^^âVÎzu.lui, s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție g amplasametului. Pentru obiectivul propus pe amplamșț^l'făzâ


Sud.


4. REGLEMENTARI - zona de reglamentare ZRL2b\§^jstrigaz


OBIECTIVELE SOLICITATE PRIN TEMA-PROGRAM

Beneficiarul dorește desființarea Corpului C1-Locuința, m inerea Corpuluî^^Âirdxa^i  construirea unui nou corp de clădire - LOCUINȚA INDIVIDUALA - cu FUNCȚIUNE COMPLEMENTARA LA PARTER (birou profesiune liberala), ÎMPREJMUIRE TEREN si ORGANIZARE DE ȘANTIER. Obiectivul principal al prezentului P.U.D. este reglementarea privind construirea nouluii jmobil, stabilind/modificand retragerile minime fata de limitele laterale si posterioare ale pai'celei, pastrand insa alinierea minima la strada si indicatorii urbanistici aprobați anterior prin P.U.G.-documentație care reglementează zona in prezent.


FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

Funcțional, obiectivul propus se va incadra in prevederile P.U.G. aprobat prin H.C.L. Constanta nr.653/25.11/1999, a cărei valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. nr. 327/18.12.2015, mentinan-du-se utilizările permise, respectiv:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

 • - se admite ma'nsardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Amplasarea fata de aliniament:

Obiectivul propus va fi amplasat respectând alinierea aprobata prin P.U.G., fata de aliniament, respectiv: - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada Crinului) cu o distanta de minim 4,0 metri (strada Crinului este de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta a zonei respective, cu excepția celor a căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

 • - retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - comisele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distantafomtre^aUfflameHte dar nu mai mult de 1,20 metri;

Amplasarea obiectivului propus fata de limitele laterale si postșrffîâfâ'ci'lț.

 • - cu respectarea Codului civil;

Aceasta reglementare este motivata de:

 • - latimea mica a parcelei;

 • - refuzul vecinilor de pe hotarul comun la nord-est, qe a-^IWȘ cod civil, in vederea amplasării obiectivlui propus pe limita ace

 • - menținerea construcției existente, Corp C2-anexa parter, care in prezent este amplasata pe întreaga limita posterioara, dar si pe ambele limite laterale ale parcelei;

Distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren. Acesta distanta poateTUredusa in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se reș jnsorirea tju|urp^^^(^§FiIpr de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014             utin^4,0MetB

/Zy NoeJa Eugertis M.P %

'Ărj, arhitect

axim aprobat? axim<aprobat=


JUDEȚUL CONSTAF ȚA CONSTANȚA
CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA          s

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune fâffiplerhenmt^. Sconstruita=max. 69,65 mp (propus+existent/mentinut) Sdesfasurata=max. 199,00 mp (propus+existent/mentinut)

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complementara: Sconstruita=ma:>:. 89,55 mp (propus+existent/mentinut) Sdesfasurata=max. 268,65 mp (propus+existent/mentinut)P.O.T.maxim aprobat=45% C.U.T.maxim aprobat=1,35 Suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata-care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.


PRINCIPII DE COMPOZIȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR NOI

(distante fata de construcțiile existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Obiectivul propusese va incadra in stilul zonei, neintrand in contradicție cu caracterul acesteia, prin respectarea următoarelor principii:

 • - limbajul arhitectural va fi contemporan, cu cromatica deschisa si accente in culori nesaturate;

 • - acoperirea se va face cu terasa sau șarpanta cu pante generale de maxim 60%;

 • - se vor ultiliza finisaje de calitate superioara;

 • - construcțiile anexe, vizibile din spațiul public vor fi tratate arhitectural in aceeași maniera precum construcțiile principale si se vor integra compozițional in ansamblu;


' Retragerile obiectivului propus fata de limitele laterale si posterioara ale parcelei s-au stabilit corelat cu amplasarea construcțiilor invecinate, cu posibilitățile tehnice de apropiere fata de calcanul existent pe hotarul sud-veștic, cu regimul de inaltime existent, cu neafectarea insoririi spatiilor de locuit propuse si a celor din imobilele invecinate (conform Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației), cu respectarea codului civil -avand in vedere i.efuzul vecinului de pe latura nord-estica de a-si da acordul notarial privind amplasarea pe hotarul comun. Astfel au rezultat următoarele retrageri:

 • - cu respectarea Codului civil;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a

clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; - acesta distanta poate fi redusa in beza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conform Ordinului Ministerului Sanatarii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri.                                                              ______

Inaltimea maxima la comisa a obiectivelor noi este P+2E (Hhiaxim Igi^ffijiiaaxilUmet'FF). Se adrjiit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădii                        redîftWiT^I

construire înșiruit sau cuplat.                                      vizat spre nesc.

Accesul pietonal se va face din strada Crinului.               Anexă ia avizul

Accesul auto si cel al autospecialelor de intervenție in caz de Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o lățime de


Accesul auto si cel al autospecialelor de intervenție in caz d


urgenta se face pe s

Pe parcela, va fi prevăzut un singur acces auto cu o lățime qe maW^'OO^fetrt

# INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZARE//cU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

Construcțiile noi se vor integra in caracterul general al zonei. Construcțiile invecinate, avand un aspect modern din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitectural contemporan, finisaje de calitate si exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior. Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala. Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor in culori saturate, nearmonizate cu cele ale cladirilqnnvecinate.

PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILORJEXISTENTBgp

Beneficiarul dorește menținerea Corpului C2-anexa parter

de vecinătăți. Aceasta construcție va fi tratata arhitecturș^n aceeasf^anje1! principal, astfel incat sa fie integrata compozițional in ament,-in$cyfra,^ictu.’aîZfkta  irile¥â^r§eumMbfe^ul fc ENEarhitcct

ILATIEMkO^ABfL^ SlsP[EffîdNALE\

MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVAREA CI

Accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura separat                         _

a autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice. Pentru

autovehicule (autoturisme) se vor asigura doua locuri de parcare, iar singurul acces auto pe teren nu va depăși latimea de 5,00metri. Spatiile de parcare/garare sunt asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane, Indicativ P-132-93.

Fundațiile cailor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cat posibil suprafețele mari impermeabile, astfel incat apele pluviale de pe trotuare si platforme sa poata fi dirijate, pe cat posibil, spre spatiile verzi.


PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTAREA SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI

Avand in vedere ca terenul este relativ plat, construcțiile nu necesita metode speciale de adaptare, integrare si valorificare a cadrului natural.


CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE DE ACESTA

Conform Reglementarilor extrase din documentațiile de urbanism si amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului, zona in care se situează amplasamentul studiat este protejata conform Listei monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului național nr. 2828/2015: Necropola orașului antic Tomis,


Cod CT-I-S-A02555, nr. crt.15.

Amplasamentul studiat nu se afla in zona de protecție a unui monument, NU este monument, ansamblu sau sit urban.

Amplasamentul studiat nu este inclus in suprafețe ce fac parte din situri din rețeaua NATURA 2000 si nici din alte suprafețe supuse protecției de mediu.

Amplasamentul studiat nu se afla in raza de interdicție sau restricție a unor surse de poluare sau disconfort specifice in Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației.


SOLUȚII DE REABILITARE ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII (după caz) Activitățile propuse a se desfasura pe parcela, nu sunt producătoare de substanțe poluante. Deseurile menajere se vor depozita pe o platforma special amenajata conform normtivelor in vigoare si se vor îndepărtă periodic, in baza unui contract de servicii de salubritate cu o firma abilitata in domeniu. Daca ni.i se poate asigura o distanta de 10 metri pana la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opaca sau gard viu de cca.1,50 metri inaltime.

Suprafața spatiilor verzi amenajate va fi asigurata in conformitate cu H.C.J. Constanta nr.152/2013. Apele uzate menajere se vor colecta si dirija la rețeaua publica de-earratj^i^^^î^^Nj^~' PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBLICE IN VECINATAT^AMPLA^^N^BU^^ Nu este cazul.


PRIMĂRIA MUNICIPIU; CONSTANȚAVIZATSP:’-'

Anexă

SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILORkWâbî șef Spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de mini 10% din total suprafața teren. Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda'vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste mjnjm.um necesar pentru alei si accese. Se vor respecta si prevederile H.C.J. Constanta nr. 152/2^|^^i^ț^ilirea suprafețelor mininve de spatii verzi aferente construcțiilor realizate pe wtoriur1âwnis1tr?âtiv al județului Constanta.                                            <                /j

l!£ela Eugenia M.P.

PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE

Se pastreaza profilul stradal existent al străzii Crinului, prezentat in pâgea desenata-Datorita aspectului, orizontal al terenului si regimului de inaltim             a^im^Q^

cornișa, obiectivul propus nu va avea retrageri ale etajelor s '        ‘~

(aliniament).

Onoare, i?^ăn.OîMfadfei către strada

i


LUCRĂRI NECESARE DE SISTEMATIZARE VERTICALA Având in vedere diferentele mici de nivel ale terenului natural masuri si lucrări minimale care sa asigure:

 • - scurgerea apelor de suprafața in mod continuu, fara a crea zone depresionale intermediare;

 • - declivitati acceptabile pentru accesuri locale (auto, pietonale) la obiectivele propuse;

 • - asigurarea unui ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, rezolvate atat in plan, cat si pe verticala, in condiții de eficienta estetica si economica;

 • - realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, care sa asigure o perspectiva atat in ansamblu, cat si individual, convenabila din punct de vedere estetic;


rul zonei studiate se vor lua


REGIMUL DE CONSTRUIRE

Art. 1. UTILIZĂRI ADMISE:

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit saucuplat;

 • - se admit funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produsefara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din AC.

Art. 2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

Art. 3. UTILIZĂRI INTERZISE:

 • - funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de


li

persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul

generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, statii de întreținere si spălătorii auto; - orice provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau cs rapida a apelor meteorice.

Art. 4. CARACTERISTICILE PARCELELOR:


lucrarj d!yEt§?âfe^fer)pca>rb/.pQțșa JPRJktÂW&MUNICIP UlU! re Impreofc          '

Anexă îa avizul nr.                  4^)


pjjăsi;c6lectarea1. 4. UAKAUI tKISIIUILL PARUcLcLUR:          Anexa ia avizul nr. <

- se considera parcela construibila in regim insiruit/cuplat/, ajy^c^gȚv^e (Steren=199mp), forma (dreptunghiulara) si dimensiunile^la^^-dj&^o^x                                      I , ,                    X         «           w»                   r                                   _____v-                       C2     ___ '

15,07metri+13,37metri+2,43metri; latura de sud-est: 6,46metri; latura de//uOest |’T^’ 5,83metri+1,58metri; latura de nord-vest: 5,14metri+1,28metri;)

Art. 5. ALINIAMENTUL TERENULUI FATA DE STRĂZILE ADIAC

 • - se menține aliniamentul terenului la strada Crinului;

Art. 6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - clădirile se vor retrage fata de aliniament (hotarul la strada C

4,0 metri (strada Crinului este de categoria III);

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipol

respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanta diritrealiniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre înălțime si distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,0 metri;

 • - in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu depasesc 0,90 metri de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4,00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat;

 • - cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR
 • - retragerea clădiriilor fata de limitele laterale si posterioare va respecta Codul civil;

 • - in situația in care construcția vecina, de pe terenul cu nr. cadastral 238357, are ferestre care asigura insorirea si ventilarea camerelor de locuit către limita laterala (spre terenul studiat prin P.U.D.), edificabilul propus va fi retras fata de limita de proprietate cu minim 2,00metri si pe o adâncime care va fi stabilita prin studiul de insorire;

 • - clădirile propuse, daca sunt retrase fata de limitele laterale si posterioare vor avea fațade, evitandu-se astfel calcanele aparente, vizibile din spatiile publice;

 • - pentru noile construcții se vor asigura obligatoriu, condițiile de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu actele normative in vigoare;

 • - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea împrejmuirii;

Art. 8. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - pe parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar P.O.T. si C.U.T. nu sunt depășite;

 • - orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba AC minima=50,0mp;

 • - distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai înalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; aceasta distanta poate fi redusa

in baza argumentării printr-un studiu de insorire, faptul ca se respecta insorirea tuturor încăperilor de locuit-conforrn Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014, dar nu mai puțin de 4,0 metri;

Art. 9. CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - accesul pietonal si cel carosabil se vor asigura direct din strada Crinului.

Art. 10. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, in afara circulațiilor publice.

 • - pentru autovehicule (autoturisme), spatiile de parcare/garare vor fi asigurate conform H.C.L. 113/2017, rectificată prin H.C.L. nr. 28/2018 si Regulamentului privind asigurarea numărului de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza municipiului Constanta, cu respectarea Normativelor pentru proiectarea parcajelor de autoturisme in localitățile urbane;

- parcela va avea asigurat un singur acces carosabil, cu o lățime de maxim 3,50metri;

Art. 11. INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - inaltimea maxima la comisa a clădirilor noi este P+2E (Hmaxim la cornisa=10 metri);

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat;

 • - inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia

comisei sau stresinei;

 • - inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioarjeț^l^^ppgpt@sHi'aujVacdepa&([iKiajltimea

imprejmuirii;                                                       DIRECȚIA         =

Art. 12. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - construcțiile noi se vor integra in caracterul general al z<^lf,aii?marm^u-/se'cr calitate superioara, caracterizat de folosirea unui limbaj arhitmitoat ȘBFfinisaj exprimarea funcțiunilor interioare in aspectul exterior;jra;-GU .'Clădirea


 • - anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si'ărhite

principala;                                                                      7<țr

 • - se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare, finisajelor/îra culori'-saturate^

nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate;                         fig Noels Eu^ais m.p.

Art. 13. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA                           ENE

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;                         ,

 • - la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pli^igla'Vâîfi¥^df trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

 • - se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteau canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi reaj^te ingrâ^ț;

 • - se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile dinifâ^tertiile puftl

recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.;                    ~

Art. 14. SPA Tll L. IBERE si SPA Tll PLANTA TE

 • - spatiile libere viizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca gradin

 • - pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu de minim 20% din total suprafața teren;

 • - spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

 • - se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabiliza.rea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese;

 • - se vor respecta prevederile H.C.J. Constanta nr.152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente aferente construcțiilor realizate pe teritoriul admnistrativ al județului Constanta;

Art. 15. ÎMPREJMUIRI
ecorativ si de protecție


 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

 • - împrejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

 • - împrejmuirile lalerale si posterioare pot avea maxim 2,50 metri.

Art. 16. POSIBIUTATI MAXIME DE OCUPARE si UTILIZARE A TERENULUI

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:     P.O.T.maxim=35%

COEFICIENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI:   C.U.T.maxim=1,00

 • - se admite o creștere cu 10% a P.O.T. si corespunzător a C.U.T., daca solicitantul realizează in interiorul clădirii o funcțiune complementara admisa locuirii: parcare/garare/ comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina, etc) in limita a 25%din AC;

In acest caz: P.O.T.maxim=45% C.U.T.maxim=1,35

 • - suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise locuirii din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC.

 • - terasele acoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădire, se iau in considerare in calculul AC.

- suprafața construita - care intra in calcul P.O.T. si suprafața desfasurata - care intra in calcul C.U.T, vor fi calculate conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Amplasamentul studiat beneficiază sau poate beneficia de branșamente si racorduri la toate utilitățile edilitare necesare: alimentare cu apa si canalizare ape uzate menajere, alimentare cu energie electrica;‘gaze naturale si telefonie. Brasamentele si racordurile existente pe teren, vor fi paștrate in continuare, după demolarea Corpului C1 si realizarea noului imobil -LOCUINȚA INDIVIDUALA cu funcțiune complementara (birou profesiune liberala). Modificarea sau supradimensionarea utilităților necesare pe teren se va face numai conform proiectelor de specialitate autorizate si avizate de către deținătorii rețelelor.

BILANȚ TERITORIAL-in limita amplasamnetului studiat (existent si propus)-ZRL2b* Steren=199,00 mp (existent/mentinut)

Regimul de inciltime = max. P+2E H maxim la cornisa=10,00metri

 • A. Pentru un imobil in care nu se desfasoara o funcțiune compleme S construita maxima = 69,65 mp S desfasurata maxima= 199,00 mp

P.O.T.maxim aprobat=35%

C.U.T.maxim aprobat=1,00

 • B. Pentru un imobil in care se desfasoara si o funcțiune complemente S construita maxima =89,55 mp (propus+existent/mentinut) S desfasurata maxima =268,65 mp (propus+existent/mentinut) P.O.T.maxim aiprobat=45%

 • C.U.T.maxim aprobat=1,35S spațiu verde rninim=39,80mp (min. 20% din Steren)

S circulații autc si pietonale maxima=69,65mp (maxim 35% din Steren)

COEFICIENȚI URBANISTICI - amplasament studiat S terenului menținut =199,00mp

Existent

Propus


fara funcțiune complementara 69,65 mp 199,00 mp

35%


cu fuctiune complementara

89,55 mp 268,65mp

45%________________

'tFu^ETUL CASTAN TA-------

CONSTANȚA -------DIRECT» A         -------- VJZAT SPRE A WSSBARE Anexă la avizul nr.

/3c/<3^

--ARHITSGTȘ

BILANȚ TERITORIAL pentru amplasamentul studiat - ZRLib*—-—


Sc max.


Sd max.


P.O.T.


C.U.T.


Hmaxim la cornișa


91,00mp 91,00mp 45,70%

0,45________

P 3,1 metri


1,00


P+2ENr.

Zone funcționale

Existent

Propus

mp

%

mp

%

1

Construcții (maxim)

91,00

45,7

89,55

45

2

Spatii verzi amenajate (minim)

0,00

0,00

39,80

20

3

Circulații auto, parcari, platforme (maxim)

96,00

48,3

69,65

35

TOTAL TEREN >

199,00

100

199,00

100


• 5. CONCLUZII

CONSECINTELE\rEALIZARII OBIECTIVELOR PROPUSE

Obiectivele propuse, din punct de vedere funcțional si estetic, se vor incadra in zona, pastrand specificul acesteia.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PU.D.-ului

Autorizarea lucrărilor de construire pentru obiectivul propus (construcție, imprejmuire, racorduri si branșamente utilitati) se poate face direct, pe baza regulementului prezentului P.U.D., cu respectarea limitelor suprafeței ed ificabile stabilite/aprobate, studiului de insorire, avizului comisiei de circulație si legislației aflate in vigoare.

PUNCTUL DE VEDERE AL ALABORATORULUI SOLUȚIEI

Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrandu-se in aceasta cu respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

Reglementările prezentului P.U.D. constituie elemente ce fundamentează certificatul de urbanism

pentru următoarea faza a obiectivului propus -D.T.A.C..


___,1,, un n-

JUDEȚULCONS TAN fA

PPJM&R1A MUNICIPIU.!' CONSTANȚA

DIRECTA *SM_ VIZAT N* *'**®ÂR6 Anexă                *----~

ARHITECT Șu f J6. ANEXE

TEMA-PROGRAM


Imobilul propus vai avea următoarele caracteristici:

 • -  funcțiuni si coeficienți urbanistici conform P.U.G. aproi

 • -  asigurarea numărului de locuri de parcare/garare conform Regulamentului

H.C.L.M. nr. 113/2017, rectificat cu H.C.L.M. nr. 28/2018

 • -  aigurarea suprafeței spațiului verde amenajat, conform P.U.G. aprobat si H.C.J. nr.152/2013;

 • -  locuințele vor respecta suprafețele utile minime, conform Legii locuinței nr.114/96 actualizata;

 • -  integrarea din punct de vedere compozițional, al tratării plastice si al materialelor de construcție, in ansamblul cartierului;

INVENTAR COORDONETE STEREO 70 -delimitare parcela Strada Crinului, nr. 109, Constanta

Nr.

X

Y

Pct.

[m]

[m]

1

304615.656

789818.207

2

304618.558

789810.990

3

304623.505

789798.692

01 4

304624.093

789797.224

5

304626.266 '

789791.818

6

304627.454

789792.293

7

304632.217 ,

789794.216

8

304626.631

789808.213

9

304621.646

789820.623

10

304620.740

789822.879

11

304614.750

S.teren=199mp

789820.459

MATERIALE GRAFICE, IN FORMAT REDUS, PENTRU SUSȚINEREA UNOR PROPUNERI Nu este cazul, având in vedere învecinate.


dusa a parcșlei-studiate, precum si a parcelelor

//& SMTP

lig NoeJs Eugenia M.P

h ene y

arhitect gll
7                   |

i

/ / 1

z r

j

M4JA----------1

1


b^EFKjtNTI URBANISTjCI-amplasamer^ studiat

kdmentim

j(/ Steren-199mp 1

AistenF

Propus             /

fErafeif^

"Mitule complementara

Sc maxim

91,00mp

bUzOomp

89,55mp\y

Sd maxim

91,00mP>

^99,00mp

P.O.T.

45,70/

35X

45%

’&țl.T.

0,4ff

1,00

1,35

P+2E/I0,00melri


iă .

/Y /

/(ml /

304615.656

,789818/207

/2

304618.558"

/78981(1990

/ 3

304623.505

Z^89793.692

4

304624.093

/ 7897/9^224

5

,304626.266

/  78QF91.818'

6

' 304627.454

' 1WM.2SZ

7

/ 304632.217/

~7^94.216

8

/ 304626.637

7/69SO8<13

9

7 304621.64B

/89820.623'

10

?   304620.7^0

/789S22.879

11 /

304614/50

/ 789820.459

/ S.teren=199mp /


BILAhl/ TERITORlAL-terfen^Mdiar

Klr

^xisler

t

Propus

Nr.

X

mp

X

1.

fejn/tii (maxim)

M00

45,70

89,55

45

2.

Spatî/erzi amenajate (mnmP\^ /

0,00

0,00

am

20

3.

Cir^uali auto, parcari, platforme (maxhP

48,30 I

£9,65

SQIÂ^TEREN

199, OCp

199,00

100