Hotărârea nr. 294/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID ȘI STR. BREST, INIȚIATOR SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal

pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator SC Impact Developer & Contractor SA

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de^UOA-1 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 134435/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 142987/24.07.2019, precum și avizul nr. 134415/12.07.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonai;

yăzând avizul de oportunitate nr. 133386/22.11.2017 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 1.96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Parte din terenurile care au inițiat PUZ-ul, situate în municipiul Constanța, cartier Palazu Mare, la intersecția str. Brest cu bd. Tomis, sunt proprietate SC împaci. SA conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3040/15.11.2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabrie , după cum urmează:

 • - teren în suprafață de 9100 mp (potrivit actelor de proprietate) și 9286 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), reprezentând parcela VN 264, identificat cu nr. cadastral 200412, înscris în cartea funciară a UAT Constanța,

 • - teren în suprafață de 5900 mp (potrivit actelor de proprietate) și 5906 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), reprezentând parcela VN 267/1, identificat cu nr. cadastral 204639, înscris în cartea funciară a UAT Constanța,

 • - teren în suprafață de 13600 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), reprezentând parcela VN 267/2, identificat cu nr. cadastral 200385, înscris în cartea funciară a UAT Constanța.

Terenul în suprafață de 5900 mp, identificat cu nr. cadastral 204639, a fost dezmembrat în lotul 1 în suprafață de 5557 mp, identificat cu nr. cadastral 250057 și lotul 2 în suprafață de 302 mp, identificat cu nr. cadastral 250058 conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 139/31.01.2019, rectificat sub nr. 2/11.02.2019 la Societatea profesională notarială Aron Florentina și Aron Mihai-Florin. '

Terenul reprezentând parcela VN 278/1, în suprafață de 20200 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 201243, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Impact SA conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 1621/31.05.2005 la Biroul notarilor publici asociați Mariana Iosif și Pătrașcu Ioan Gabriel.

: Terenul reprezentând lotul 1 în suprafață de 9568 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 234133, înscris în cartea funciară a UAT Constanța este proprietate SC Impact Developer & Contractor SA conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1025/04.10.2012 la Biroul notarilor publici Olga Niculescu și Bogdan Alexandru Niculesicu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 5 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Impact Developer & Contractor SA, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă, I abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA


•r- <

’fP'Î'


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 133386/2017 TERITORIUL DELIMITAT DE B-DULTOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID SI

STR. BREST ANSAMBLU REZIDENȚIAL „ GREENFIELD" CONSTANTA


Beneficiar:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Investor:

IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A

Elaborator:

S.C. ED COM'96 SRL

Data elaborării:

MARTIE 2019

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 133386/2017 TERITORIUL DELIMITAT DE B-DUL TOMIS, STR. AMSTERDAM,, STR. MADRID SI STR. BREST ANSAMBLU REZIDENȚIAL,, GREENFIELD" CONSTANTAcuprins:


PARTEA I -

Capitolul 1.

Capitolul 2.

Capitolul 3.


DISPOZIȚII GENERALE

Rolul regulamentului local de urbanism Baza legală a elaborării

Domeniul de aplicare


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la^ul^nr.-^ ARHITECT ȘEF _


PARTEA II - RliGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENU Capitolul 4.
Capitolul 5.

Capitolul 6.

Capitolul 7.


Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patflmoniului natural și construit.

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții.


PARTEA III - BONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Capitolul 9 .Unități și subunități funcționale


PARTEA IV - PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

SECȚIUNEA I: ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1.

Articolul 2.

Articolul 3.


Utilizări admise

Utilizări admise cu condiționări

Utilizări interzise


SECȚIUNEA II::CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni), a^niarrîgi


Articolul 5.

Articolul 6.

Articolul 7 .

Articolul 8.

Articolul 9.

Articolul 10.

Articolul 11.

Articolul 12.

Articolul 13.

Articolul 14.Jteren Amplasarea clădirilor față de aliniament                           (A

Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale pârcBÎQlbr-^ Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcelă Circulații si accese Staționarea autovehiculelor înălțimea maximă admisă a clădirilor Aspectul exterior al clădirilor Condiții de echipare edilitara Spatii libere si plantate împrejmuiriSECȚIUNEA llll: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15. Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

Articolul 16. Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)Denumirea obiectului de investiții

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 133383/2017 TERITORIUL DELIMITAT DE B-DULTOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID SI STR. BREST ANSAMBLU REZIDENȚIAL,, GREENFIELD" CONSTANTA


Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul

NR. CADASTRAL

SUPRAFAȚA TEREN (mp)

200412

9100

204239

5900

200385

13600

201243

20200

234133

9568

TOTAL

58368


Zona studiată în cadrul documentației de tip P.U.Z. însumează o suprafață de 115335 mp. "Prezenta documentație nu are ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire." Inițiator P.U.T.: S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A, nu solicită intrarea în legalitate pentru terenurile aferente situate în intravilanul municipiului Constanța, C.U.T.-ul propus este mai mic sau egal decât 4,0.


PARTEA I- EjisPOZIȚII GENERALE


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA -- —DIRtCȚIA-URBANISM----


Anexăjcapîtolul 1.


ilROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM;1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementa cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate, situată în partea de nord-vest a intravilanului municipiului Constanța, delimitată de b-dulTomis, str. Amsterdam, str. Madrid si str. Brest.


1.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației « PLAN URBANISTIC ZQNAL_^ CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 133386/2017 -TERITORIUL DELIMITAȚI

TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID SI STR. BREST », avizată și aprobată'^ local al municipiului Constanța conform preved^erfl^je^i&Țn vigoare, va d^ny^^^te^ul de reglementare urbanistică al Primăriei Muj^ij^^^^stâ^^în activitat^ă de g|stj^af:^^' spațiului construit: identificarea ”    1        “                                   ‘           ’ >/

aprobate în vederea emiterii cer legii.

Capitolul 2- IBAZA LEGALA A ELABORĂRII

PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327tdin 18.12.2016

PLANUL URBANISTIC ZONAL PALAZU MARE aprobat prin H.C.L. nr.121/2011 Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000-Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

ie constRU^ȚUiim^^fe PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCKIMBÂRE


Legea nr.50/1991, privind autorizarea executrix lucrărilor ulterioare;

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legea nr.7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliai Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aproba sănătate publică privind mediul de viață al populației;


ORDIN M.T. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străsi localitățile urbane;

ORDIN M.L.P.A.T. 176/N/2000 - Reglementare tehnică "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal";

ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

H.C.L.M. nr.43/2008 privind aprobarea studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța;

H.C.L.M. nr.260/11.11.2010 privind aprobarea regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

H.C.L. nr.l, 13/2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.-Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța; H.C.J.C. nr.152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi șil a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente constr ucțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;

Documentației s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru ^probarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea tej^t^uîuFsi^ urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, cu rn'odlfi^^^T completăriile ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și con^’nutuP-eaopu-al-P.U.Z. aprobat de M;L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.       p ^Sandache


\ arhitect

Capitolul 3- j)dMENiylWAPLF(^RE


j -Ui

 • 3.1.Prevederile prezentului Regulament local de^p/ba Stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele Planului Urbanistic Zonal (PUZj^.âpăJajtnjverul parcelei cadastrale,

contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire. La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de


construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și ;? tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsuri^gj^ți^^^f^p^ > securității și ;;ănătății oamenilor și pentru asigurarea respectăr i ^^f$brMlel$0if&dți$CONSTANȚA mpfjiullli                                                             DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NES&HINSBARE

„ „ „ .       .           ......... ,            .   „        ,         Anexă la. avizul nr.

3.2.Se introduc interdicții definitive de construire in zonele afectate de lărgirea amprizgi străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere nc i de se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente" ecFT^rrre^ se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.


 • 3.3. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 3.4. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționării!? precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și/ sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de Urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 3.5.Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, potrivit competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/2001, actualizată, privind administrația publică locală.


 • 3.6. Derogări de la prevederile prezentului regulament.

 • 3.6.1. Derogările, respectiv modificarea condițiilor de construire: funcțiuni Airruse^^^Me^ construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele paraăjei," admise numai în următoarele situații:

 • •  condiții dificile de fundare probațe-gr-ipyGo.Q.cluziile studiulu^eot^Mcjcr

 • •  dimensiuni sau forme ale parq^|.etj^SKiis^h^criu în preveV" “

regulamentului;             RUR

„j. --------------— -j ‘A

 • • , obiective cu destinații semnificativecpenWu municipiul Constanța sau care sunt

propuse pe amplasamente|reprez£iftative'îrf configurația urbană locală.

 • 3.6.2. Modalitățile de autorizare în cazul d^'rbgărildT^uFi^ confo'rm Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind:yamer^ăreâWf/toriului si urbanismul,
următoarele:

 • •  modificări ale distanțelor față de limitele laterale și posterioare ale parcelei sunt posibile prin elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu;

 • •  modificări ale funcțiunii, POT și/sau CUT și ale înălțimii maxime admise, precum și ale distanțelor față de aliniament sunt posibile pe baza modificării planului urbanistic zonal în integralitatea sa.

PARTEA II - f jEGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Capitolul 4. i


REGULI CU PRIVIRE LAPĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT.______________      _________________

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse


de legea si normele in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificareaiei^^Jwfe^i-ft-^ende^^hi^Te cii i rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajării                                      I

aferente acestora în ansambluri compacte.                          DIRECȚIA URBANISM

,___'___________________________ VIZAT

* ipîl


aferente acestora în ansambluri compacte.


Capitolul 5. '

L


-----------------------------------------------------------------------------                          i^7~~-------------J----------------

REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚtfEOR £l Ă^kĂrREAFtNTERE5UT^ PUBLIC


5.1.Autorizaiea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscurinaturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.


5.2.Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.


 • 5.3. Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu

condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zojn^stabihtă prin prezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominan^^^^jbtîâț^ caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.             //•

l/K

% V!

 • 5.4. Lucrări du utilitate publică. Autorizarea execuțărikaltor construcții p‘â terefflî rezervate în planuri de amenajare a teritor4!4l^i^@9tȚu''fhial^area de luolrări

i.-'-•'i--1Șcje15Jți1itaie-pljblică se fac*


este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor^

——

documentații de urbanism, aprobată conform legiica M.JJ.
Capitolul 6- IIEGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII


 • 6.1. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandărilor de orientare față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.

 • 6.2. Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice:

-construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și de exploatare;

-parcaje, stații; pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

-conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare,electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversî reâTexa^g^^^^^^^” drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subteranăJKSMfe^^tStffiSPIlJLUI CONSTANȚA reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Direcția urbanism

VIZAT SPKS NEȘCHIKIBARE _ _ A                (.“ ••      2 3    3--i      3         • -          A Anexă la avizul nr.Z^

6.3. Autorizarea executam construcțiilor este permisa, cu respectarea zonelor de protedțieTâ drumurilor delimitate conform legii și a retragerilor de la aliniament ipW^J€^Tia^re?er™y^77~4 regulament.                                             ’                      vwv/


Capitolul 7 REGULI CU PRIVIRE LA FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII.


A.VDache


CLMC va acționa conform prevederilor legale

• In cazul aplicării Legii 33/1994, se va urmări ca in cazul in care prin expropiere, o parcela devine neconstruibila din cauza dimensiunilor si suprafeței, sa fie expropriata întreaga parcela (lot sau teren)


- Aliniament teren fată de străzile adiacente: se vor respecta amprizele străzilor proiectate conform PUZ aprobat plan „reglementari urbanistice ».


PARTEA III.Jf»NJFicÂRE’FUNCTjo.NÂLĂ,


?ne de reglementare este determina :ă^^^^^^^cONSTANȚADefinirea unei anumite zone

o funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări o regimul de construire;

o înălțimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modific și, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.


.......DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE MESCHIMBARE Anexă la avizul nr

3 reaAstfel, în condițiile în care prin schimbarea unuia dintre cei parametri, în urma căreia se modifică prevederile prezentului regulament și este necesară încadrarea terenului în altă zonă


de reglementare, este permisă elaborarea unei noi documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.).


Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 115335 mp., a fost împărțit, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarele zone de reglementare:


UTR Ml zona locuințe colective, comerț, servicii, birouri, parcaje multietajate si dotări urbane


UTR M2 zona locuințe colective, comerț, servicii, birouri, parcaje multietajate si dotări urbane


UTR M3 zona locuințe individuale si colective medii, birouri profesii liberale


UTR M4


dotări cartier, invatamant


UTR M5zona locuințe colective, comerț, servicii, birouri, parcaje mtfLti etaja te*£i

AlexnnVirli urbane


UTR SV1


spatii verzi...........________............................

FÂRTEA’IV.- PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTLOR Șl SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONĂLl" ^


Se vor respecta prevederile prezentate în PARTEA'II - REj&UEI-D'E<BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR, a prezentului regulament, lăic^nHe adaugă cele specificate în cele ce urmează.                                 f/-

___

'.-x


rrtr


jGENERĂUTĂȚI: CARACTERUL ZONEI


semunicipiului Constanta

în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată este parte dintr-o zonă caracterizată de locuire, comerț și servicii. Amplasamentul este situat în partea de nord a orașului, în zona Palazu Mare, la nord de


cartierul rezidențial Tomis Plus și cartierul Boreal. Vecinătățile sunt reprezentate de zone cu caracter de locuire colectivă.
|4n4wi4ua4ă-si-p{^pwdei^nt———___

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIRSBARE Anexă la.avizul nr.,______I .________

Li


jSECTIUNfA 1 - UTILIZARE FUNCflONALÂ 7.____’...... ' ......' 1


Articolul 1. - Utilizări admise :

 • - Locuințe colective cu funcțiuni complementare locuirii la parter și etajul 1

 • - Comerț, centre comerciale

 • - Servicii de sanitate

 • - Servicii financiar-bancare si de asigurări, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri)

 • - Servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere si spa, sport in spatii acoperite)

 • - Show-roomuri

 • - Parcari nj.ultietajate . Pentru diminuarea impactului negativ asupra fațadelor la nivelul CI A (parter) perimetral, fațada se va ambientata cu plantație vegetala pe verticala, pereți decorativi traforati sau prima travee va fi destinata unor spatii pentru funcțiuni publice (comerț, sanatate, prestări servicii)


Articolul 2. - Utilizări admise cu condiționări :

 • - Extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate

 • - Funcțiunile complementare locuirii amplasate la parterul si

admit cu condiția ca acestea sa aiba accese separate d^fele nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante, sg^r” • funcționare prelungit peste ora I _ ________w

pentru depozitare sau producție

Z?             --V'\\

Articolul 3. - Utilizări interzise :^—ROdicaM.

a ...... >       . ■                  i           . H                           . ... > 1A1 1 l -r H


^a^'u'l^âpb fiului se ___^â^^.tar°fl^r, să □ u iiu i ra jjuiuuiih-/                             de

2șj^^jpu^utiIizeze ti&enul<mbȘfcVăl®pateeIei


I Whitect , 't-Td e

c ‘


 • - Activitate productive poluante,H£u ^ispufiăhmlpg'ip1 sau incomode~prin traficul generat

 • - Construcții provizorii de orice na rara


 • - Depozitare en-gros

 • -  Depozitari material refolosibile

 • - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • - Orice alta funcțiune ce nu este prevăzută la utilizări cu condiționări

  —     JUDEȚUL CONSTAh TA

  PRiWiÂRIA MUNIClPîULU. CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM

  VIZAT SPRE NESCHIMBARE |

  Anexă la avizul nr. _

  adrriWf&uT§ECTiUNI:|Âlî:CONDITII DE AMPLASARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR


Articolul 4. - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

Parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • - Clădiri cu peste 4 niveluri supraterane (P+3E sau D+P+2E) - suprafața minima a

parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 1000 mp

 • - Front minim la strada a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 12 metri

 • - Adâncimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 15 metri

 • - Daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama de circulație, se aplica următoarele prevederi:

 • • Pentru lărgirea arterelor care sunt cuprinse in trama majora de circulație, pentru realizarea de noi străpungeri precum si pentru alte obiective de utilitate publica (OUP), CLMC va acționa conform prevederilor legale

 • • In cazul aplicării Legii 33/1994, se va urmări ca in cazul in care prin expropiere, o parcela devine neconstruibila din cauza dimensiunilor si suprafeței, sa fie expropriata întreaga parcela (lot sau teren)

Articolul 5. - Amplasarea clădirilor față de aliniament :

 • - Aliniamentul este definit ca linia de separare între domeniul public și proprietatea privată.

 • - Noul aliniament al terenurilor va respecta amprizele străzilor proiectate conform PUZ aprobat plan reglementari urbanistice astfel:

 • •  Retras la 17 metri din axul bulevardului Tomis, artera cu ampriza de 34 metri

 • •  Retras la 9,50 metri din axul străzii Amsterdam strada cu ampriza de 19 metri

 • •  Retras la 5,50 metri din axul străzii Praga strada cu ampriza de 11 metri

 • •  Retras la 5,50 metri din axul străzii Brest strada cu ampriza de 11 metri.


-Clădirile se vor amplasa retrase de la aliniament minimum 5 metri

-Clădirile se; vor retrage minimum 10 metri de la aliniamentul cu DN2a (bulevardul Tomis)

 • - Indiferent de modul de amplasare a unei clădiri fata de aliniere, daca inaltimea clădirii, in planul alinierii, depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament astfel incat distanta dintre clădirile de pe cele doua fronturi opuse sa fie minim egala cu 1/2 din inaltimea clădirii celei mai înalte.

 • - Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau bowtindQun

 • - In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere nu șe^K

construcție cu excepția imprejmuirilo.P/'ȚâleffȘi^de acces, platfdpmel^ carosabile de i             ’         "

cu inaltimea’ maxima de 2 metri d^jâ CTA/CTAr"

ArticoM - Amplasarea

ale parcelelor :                    U cc.vVjA

^ef^Hțe^^tei o i.jțiețorLal'je^si (areiisi gidare

1 n ‘                                                               ir 11

arh i teci laterale și posterioareincinta,parcaje, acces-<3i^bn^ucfr^\,semnale d'eț ’ de'Aâ GWeÎAr-

limitele

f r


io

 • - Clădirile se vor amplasa in regim izolat

 • - Clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale și limita posterioara ale parcelei la o distanta ele minumum 1/2 din inaltimea clădirii celei mai înalte masurata de la CTA la atic, fata de fațadele cu ferestre la camerele de locuit ale clădirilor învecinate si cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • - In cazul construcțiilor, altele decât cele destinate locuirii, distantele minime fata de limitele laterale si posterioare vor fi de minim 5 metri, cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit a clădirilor învecinate și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • - In cazul in care o clădire are si destinația de locuire distantele fata de limitele laterale si posterioare va fi de miniumum 1/2 din inaltimea clădirii celei mai înalte, de la CTA la atic, fata de fațadele cu ferestre la camerele de locuit ale clădirilor învecinate si cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • - Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau bovindow

Articolul 7. - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcelă :

- Conceptul ansamblului de blocuri locuințe colective se realzeaza ținând cont de următoarele considerente:

Amplasarea clădirilor se face in regim izolat.

Amplasarea clădirilor, unele fata de altele pe aceeași parcela, va respecta normele prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teHtoriale ^^J^ei^ȚĂNȚA Distanta intre fațadele clădirilor va minimum înalte masurata de la CTA la atic.

DiRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la avizul nr--

consARHMțHton'șeițe.Articolul 8. - Circulații si accese:

 • - Accesurile carosabile. Autorizarea executării

dacă există posibilități de acces la drumurile plublice7"dtrect conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice  trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor- Numărul și configurația accesurilor se determină conform H.C.L. 113/ 2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.

 • - Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Procedura de trecere in domeniul public al terenurilor necesare execuție circulațiilor (străzi, trotuare spatii verzi de aliniament) si a sensurilor giratorii intra in sarcina Prim,arieiJMunicipiului Constanta. .Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate p

  Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate publij^fel^p^

  L - accesele carosabile (intrare ieșire ) din inGirataUm e/siesireXpi-configura rea ReCîtarilor si al ca^actdfe'wHâFT^i'ctiranale ’\'1 Whitect_ gil Tnfor de pietonâlL^ein^i^ fiecare


 • - In UTR M1L - accesele carosabile (intrare ieșire ) din ingiratareajîza din

strada Prag'a si din strada Brest.bțumarukacceselor (intrări circulațiilor jșe vor calcula confpr^^^^2^fc~"!l---:   “

ale zonei. ’’                     -ff

șSută rlijj construcțiiIo^șț^a ăhfenșjâj ă, jasigp'ră acces pietonâL'^etfJ'Su


 • - Accesurile pietonale. Autorizarâa/eh orice fel este permisa nuntâi aacads^

1      ■% Aâ

1>

construcție;:potrivit importanței și destinației construcției.

- Se va asicj'ura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor

Articolul 9.; Staționarea autovehiculelor :

- Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii, in afara domeniuî^py^Wg^'Ngmert minim al locurilor de parcare se vor asigura conforrr rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 53


Z/ZU1». DjpgcȚiA URBANISM

VJZAT SPRE W|SCH8^BARE


Articolul II). - înălțimea maximă admisă a clădirilor: Anexă la avizul nr.

 • - Regimul maxim de inaltime (Rh maxim) este de supraterane), adica maximum 50 de metri inaltime, calc amenajat) pana la atic

 • - Inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va aliniamente, Pot fi adaugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii, cu condiția retragerii acestora cu o distanta egala cu inaltimea (finit-finit) etajului inferior

 • - Condiții generale privind modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • •  Inaltimea maxima se calculează astfel: demisol maximum 1,50 metri fata de trotuarul de garda + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,10 metri pentru atic/cornisa

 • •  Pentru construcțiile cu funcțiuni publice la parter inaltimea parterului poate fi de 4,50 metri (finit-finit);

 • •  Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii; pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații)

 • •  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent

 • •  Se permite realizarea de subsoluri; numărul sacestora nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor

 • •  Se permite realizarea demisol cu condiția incadrarii in numărul maxim de nivelufi aprobat

 • •  Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul maxim de înălțime a clădirii și a C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație

Articolul 11. - Aspectul exterior al clădirilor:

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.)

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă

 • - Se interzice dispunerea vizibilă la nivel pietonal a aparatelor de agr condiționat,

cablurilor șirăntenelor TV sau de satelit, etc. La construcțiile noi a^ce^texen^jșajTiente și instalații yor fi mascate în planul fațadeiL Este permisă ampj^ăffje^^nten’efo^ de telecomunicații, astfel încât acestea ,^a5^te;f,[e>vizibile de lâ^ni^E^^ofi^.l^șîĂ cu respectarea!/,prevederilor legale in vigoâre-^^                                   <|]

 • - Iluminatul; arhitectural se va reâîiza^enfeu^fun^iuni pupBc^Lșd^^rt, cdnrre comerciale,;! sănătate, servicii fiHânaar^bahfcare, ^oteluri,^lir^nfâ^!>piWca, expoziții,.recreere cu urmatoarele^cpnditlo^ri^^k

  • • Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

  • • Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

  • • In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele de elemente ale construcției sau firmei

  • • Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri solului

  • • Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de


  fiind mascate


  de la nivelul


  semnalizările


rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă

 • • Proiectul de iluminat arhitectural va fi supus aviȚ urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Constanta  STANȚA

  DIRECȚIA URBANISM

  VIZAT SPRE NESCHIMBÂRE Anexă la avizul nr,__Articolul 12. - Condiții de echipare edilitara:

 • - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitar

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă-posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitata acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau .alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a amaratelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietah’aT^W^x

 • e) La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fațadei prin elemente propuse la faza D.T. A-c-

 • f) Este permisă amplasarea antenelor de telecomunioajii^dp^^^pect^nea

prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament!*         ec* £7/

 • - Realizarea de rețele edilitare:

a) Extinderile de rețele sau măririlgjde            a rețelelor^^liîar^ pub^e se

realizează de către investitor șățf berie^ci^ pâ^lal sau în între^feg^Sdpă caz, în condițiile legii. Lucrările efejbfuațe/^dterent^ modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în ved'erea^țf^țrăm\carâcterului specific al spațiului urban din intravilanul localitJațilorWe^OTtqnzice' montarea supraterană, pe


domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul Executării lucrărilor de intervenție la acestea

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură


c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare seexecută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/


modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții


privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reab prevedea în mod obligatoriu realizarea de can amplasării rețelelor edilitare


Articolul 13. - Spatii libere si plantate:                Anexă la aviz

- Autorizației de construire va conține obligația mențineri sau creării și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea clnstrâ^fl'J^S nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG rir\ modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 • - Indiferent de funcțiune sau zona reglementata, spațiului verde amenajat trebuie sa fie minimum de 25% la nivelul solului pe pamant vegetal iar in zona de locuire trebuie sa fiie de minimum 30% la nivelul solului pe pamant vegetal

 • - Spatiile ne;construite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

 • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase, circulații


Articolul 14. - împrejmuiri:

- în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o


impune:

 • •  împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale

 • •  împrejmuiri transparente, decorative sau din gard vțu^EfÎLSțțGLu opac de maximUm 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelorafsrențe/Wdjrilor și/ sau integram clădirilor in^gg^Eur^sț^ilor sau al an^ambO^jxurbanî.stice

 • •  înălțimea maximă a împfăji^I^t valide 1,80 - 2,2^

 • •  Porțile ^împrejmuirilor țșjțy.a£e^îrr^hniarffent se vony-deș^de’.Dspre interiorul terenului sau paralel cjjigalini^^^it^Wfăr^jp incomod^ciriC^


My.z. greeNfield'C;Qnșțanța, i-H

 • •  Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

 • •  Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton)

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE Â

terenului ............J___    .....~      ................. ...... __-<-■ I


-La calcul P.O.T. si C.U.T. se va tine cont in mod obligatoriu de respectarea condițiilor din prezentul regulament, asigurarea unui procent minim a spatiilor verzi pe sol vegetal de 25% pentru toate zonele reglementate (U.T.R.-uri), respectiv 30% pentru ansamblu blocuri locuințe collective si distantele minime intre clădiri. -Pentru construcțiile cu regim de înălțime mai mare de P+6 etaje (7 niveluri supraterane) procentul de ocupare la sol va scadea pana la 25% in cazul menținerii suprafeței maxime desfășurate.

-Pentru construcțiile ce se dezvolta pe orizontala unde regimul de inaltime va scadea sub P+4 etaje (5 niveluri supraterane) procentuF de ocuig§^jiaQ§^l^@^ț^’ atinge indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. admiși .        rr"*,x"''

PRiMĂFUA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM '

'?          NESCHIMBÂRE

. .nexa iaArticolul 1!>. - Procent maxim de ocupare a terenului ^.eO.

- P-O.T. maxim aprobat = 60%

• în toate cazurile in care P.O.T. existent este mai rfiare prezentul regulament, se poate menține P oTT? documentației cadastrale, situație in care se pot autoriza I supraetajare, si/sau schimbarea funcțiunii daca sunt respectat celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de inaltime, CUT si utilizări admise. Astfel, valorea existenta a POT se menține pana la desființarea clădirilor existente si edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

Articolul 1<E>. - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

- C.U.T. maxim aprobat = 3 mp./A.D.C.

• în tocite cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.


zdlMlWF0G(Jîw3®WWEetKZE


Articolul 1. - Utilizări admise

 • - Locuințe colective

 • - Funcțiuni c

construita • - Comerț, centre comerciale

 • - Servicii de; sanitate

 • -  Servicii financiar-bancare si de asigurări, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri)

 • - Servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere si spa, sport in spatii acoperite)

 • - Show-roomuri

 • - Parcari multietajate. Pentru diminuarea impactului negativ asupra fațadelor la nivelul CTA (parter), fațada la strada Praga va ambientata cu plantație vegetație pe verticala

Articolul 2, - Utilizări admise cu condiționări:

- Extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funct iunile învecinate

-Funcțiunile' complementare locuirii amplasate la parterul blocurilor se admit cu condiția ca acestea sa aiba accese separate de cele ale locatarilor, să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante, să nu aibă program de funcționare prelungit peste ora 22 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau producție

Articolul 3n - Utilizări interzise:


 • - Activitati, productive poluante, cu risc tehnologic generat

 • - Construcții provizorii de orice natura


 • - Depozitare en-gros

 • - Depozitari;material refolosibile

 • - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • - Orice alta funcțiune ce nu este prevăzută la utilizări condiționări


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DiRECȚIA URBANISM


VJZAT NESCHIRSBARE

Anexă la avizul nr__

/3'7‘7/jy

ARHITECT SEFSECȚIUNI-A II:CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4.i - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

Parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • - Clădiri cu peste 4 niveluri supraterane (P+3E sau D+P+2E) - suprafața minima a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 1000 mp

 • - Front minim la strada a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 12 metri

 • - Adâncimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 15 metri

 • - Daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama de circulație, se aplica următoarele prevederi:


Pentru - lărgirea arterelor care sunt cuprinse in trama majora de circulație, pentru;realizarea de noi străpungeri precum si pentru alte objjej^iy^de^utilitate

care<Nprin


r            rar    r

publice (oup), clmc va acționa conform prevederilor legale In cazul aplicării legii 33/1994, se va urmări ca \r^i.expropriere, o parcela deyiJfenLri^QQstruibila din cajtea^^t^enșFUniloni si suprafeței, sa fie expropriatariritr^agătparcela (lot sau tefenM^TțvJV^^5, 5 oiJM ':'A                          rt c’//

. . _ . . te                ...      . V             £

Articolul 5., - Amplasarea clădirilor față de aliniament • - Aliniamentul este definit ca linia de separare între domeniul public și proprietatea privată

 • - Noul aliniament va respecta amprizele străzilor proiectate conform PUZ aprobat plan reglementari urbanistice astfel:

 • •  Retras la 9,50 metri din axul străzii Amsterdam strada cu ampriza de 19 metri

 • •  Retras la 5,50 metri din axul străzii Praga strada cu ampriza de 11 metri

 • •  Retras la 5 metri din axul străzii Florența, strada cu ampriza de 10 metri

 • •  Retras la 5,50 metri din azul străzii Brest strada cu ampriza de 11 metri

 • •  Retras la 5,50 metri din azul străzii Napoli strada cu ampriza de 11 metri


 • - Clădirile se vor amplasa retrase de la aliniament cu minimum 5 metri

 • - Indiferent: de modul de amplasare a unei clădiri fata de aliniere, daca inaltimea clădirii, in planul alinierii, depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament astfel incat distanta dintre clădirile de pe cele doua fronturi opuse sa fie minim egala cu 1/2 din inaltimea maxima clădirii celei mai înalte. Cu excepția clcidirilor cu regim maxim de inaltime P+ll etaje (12 niveluri supraterane) care se vor amplasa retrase la minimum 20 metri fata de aliniamentul terenului fata de strada Florența.

 • - Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau bowindow

 • - In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere nu se^-pepmite^nici—o-—-construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces,si carosabile de incinta, parcaje, acces in construcție semnale

cu inaltimea' maxima de 2 metri de la CTN/CTA.            vjsat Ș^remescmimbare

Anexă la avizul nr/377Zffi ~

Articolul 6. - Amplasarea clădirilor față de limitele ale parcelelor:                                                   ,c:

 • - Clădirile se vor amplasa in regim izolat.

 • - Clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale și limita posterioara al6 parcelei la o distanta de minumum 1/2 din inaltimea clădirii, de la CTA la atic, fata de fațadele cu ferestre la camerele de locuit ale clădirilor învecinate si cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu.

 • - In cazul construcțiilor, altele decât cele destinate locuirii colective, distantele minime fata de limitele laterale si posterioare vor fi de minim 5 metri, cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit a clădirilor învecinate și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • - In cazul in care o clădire are si destinația de locuire colectiva distantele fata de

limitele laterale si posterioare va fi de miniumum 1/2 din inaltimea clădirii, de la CTA la atic, fata de fațadele cu ferestre la camerele de locuit ale cladirijofcinvg^nate si cu condiția respectării prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoar^l^.asi&'î a^ea minima de însorire a camerelor de locuit și distanțele minime neceș^           țjiîpr

în caz de incendiu                                             /S

 • - Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau

ArtiCOlul 7. “ jAa^aIaaawaa             mAÎA*<4*A^^^I^^Al4'Al a aa Air*

+• I I următoarele considerente:              

 • - Amplasarea clădirilor se face in regiirjizola#

si.

ț i*
Amplasarea clădirilor unele^^die^țele pe â'

Conceptul Ansamblului de blocuri locujgteț^jji&tive realzeas • - Amplasarea clădirilor, unele fata de altele pe aceeași parcela, va respecta normele prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor, distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri

 • - Distanta intre fațadele clădirilor va minimum 1/2 din inaltimea clădirii celei mai

  JUDEȚUL CONSTANȚA


înalte masurata de la CTA la atic.                               JUDEȚUL constanța

 • - Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, con                      CONSTANȚA


Articolul 8.- Circulații si accese:                                    _

dirâ8Hll§£I


 • - Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permi dacă există posibilități de acces la drumurile publice conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor./Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.


 • - Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Procedura de trecere in domeniul public al terenurilor necesare execuție circulațiilor (străzi, trotuare spatii verzi de aliniament) si a sensurilor giratorii intra in sarcina Primăriei Municipiului Constanta. Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate publica

 • - In limita zonei se vor realiza circulații carosabile si pietonale cu accese in străzile Praga si Florența. Numărul acceselor (intrare, ieșire) si configurarea circulațiilor se vor calcula conform reglementarilor si al caracteristicilor funcționale ale zonei.

 • - Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției

 • - Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor

Articolul 9. Staționarea autovehiculelor :

- Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii, in afara domeniului public. Numărul minim al locurilor de parcare se vor asigura conform H.C.L. 113/ 27.04.2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.

Articolul 11). - înălțimea maximă admisă a clădirilor :

 • - Regimul maxim de inaltime (Rh maxim) este de P+ll etaje (12 niveluri supraterane), adica maximum 40 de metri inaltime, calculata de la CTA (cota teren amenajat) pana la atic

 • - Inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși 1/2 distanta dintre aliniamente, Pot fi adaugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii, cu condiția retragerii acestora cu o distanta^egala cu inaltimea (finit-finit) etajului inferior


 • - Condiții generale privind modul de calcul al înălțimii maxime a,dbiiâ

  <.\x

  .etri-fațp de il/i0 rrîetri rul ui pq^te fi


• Inaltimea maxima se calculează astfel: demisol maximum 1;5.

trotuarul de garda + 3,30 mgt^penî^^ecare nivel (firiit-fini pentru atic/cornisa


• Pentru construcțiile cu fupc'tiu^iJpjublice^la^arter inaltimea' pâ^ de 4,50 metri (finit-finit); j


.1                                                                          t

11                                                                                       tr

 • • Peste! regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii,' pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații)

•.înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent

 • • Se permite realizarea de subsoluri; numărul sacestora nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor

 • • Se permite realizarea demisol cu condiția încadrării in numărul maxim de niveluri aprobat

 • • Realizarea de supante sau mezanin se va face^u.4njcadrarea--în--reg4m-uJ—— maxim de înălțime a clădirii si a C.U.T.-ului maxim prd^WubfifiN§TfeKzfe'nta__.

  documentație


'                     PRiMARIAMUNrciPîULlJI CONSTANȚA


Articolul 13L.- Aspectul exterior al clădirilor:


 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane dej calitate șupeâș placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațada, tencoiei^a-eeori

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subo concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă

 • - Se interzice dispunerea vizibilă la nivel pietonal a aparatelor de afer condiționat, cablurilor și antenelor tv sau de satelit, etc. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, astfel încât acestea sa nu fie vizibile de la nivel pietonal și cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • - Iluminatul, arhitectural se va realiza pentru funcțiuni publice ( comerț, centre comerciale, sănătate, servicii financiar-bancare, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere cu următoarele condiționări

 • - Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • - Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • - In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • - Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • - Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu

vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă         . ' f

urbanism


 • - Proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului constanta


Articolul 12.- Condiții de echipare edilitara:

- Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

•/


a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există^£^sibilițațeâ racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare ș( de energie electrică. De la a.ceâteîălă^o-zlții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale,^da’că^^^ficiă^i| se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasța^ârellapăcît-ated^hecesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor pub^ce^xistent^^^e ^construiască noi rețele • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportuluj de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea (suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte irivelito.ri impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții

 • c) Parcelele,vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor șli accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal

 • e) La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C

 • f)  Este permisă < prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulamen :

 • - Realizarea de rețele edilitare

 • g) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a re

realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de moatH--de--fi ____

proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului/rban din intravilanul :localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea

 • h) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură

 • i)  Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale șj* autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii și a Planului de (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentațiile tehnice pentru obiective de reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizar subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare

Articolul 13. - Spatii libere si plantate^v^^>*^^

 • - Autorizați^ de construire va conține obli^ăți^țjOtijTe/ij^au creării de spații verzi


e propune id idzd u. i.a.u.                  JUDEȚUL CONSTANȚA

amplasarea antenelor de telecorjnwț^WjA .M^ICI^§P®<®§WSrANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCi

în îiA^gs©PșfflhJ
âbprate


investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ de canaleși plantate,;'în funcție de destinația și de^capa^it'jțp.a construcției, conform anexeinr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013

 • - Indiferent; de funcțiune sau zona reglementata, spațiului verde amenajat trebuie sa fie minimum de 25% la nivelul solului pe pamant vegetal iar in zona de locuire trebuie sa fie de minimum 30% la nivelul solului pe pamant vegetal

 • - Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate ’

 • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectra-^ensfcFHeyjjop-se-^a-evite-impermeabiliizarea terenului peste minimul necesar pentr


Articolul 14. - împrejmuiri :

- în condițiile prezentului regulament, este permisă categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care impune:

 • • împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriv

separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu so^lu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/ sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice

 • • înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri

 • • Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

 • • Pantei de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominiîit de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

• Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton)

SECȚIUNE-A III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE Ă TERENULUI

La calcul F'.O.T. si C.U.T. se va tine cont in mod obligatoriu de respectarea condițiilor din prezentul regulament, asigurarea unui procent minim a spatiilor verzi pe sol vegetal de 25% pentru toate zonele reglementate (U.T.R.-uri), respectiv 30% pentru ansamblu blocuri locuințe collective si distantele minime intre clădiri. Pentru construcțiile cu regim de inaltime mai mare de P+6 etaje (7 niveluri supraterane) procentul de ocupare la sol va scadea pana la 25% in cazul menținerii suprafeței maxime desfășurate. Pentru construcțiile ce se dezvolta pe orizontala unde regimul de inaltime va scadea sub P+4 etaje (5 niveluri supratece) procentul de ocupare la sol poate atinge indicatorii urbanistici


admiși, cu asigurarea unui procent minim a spatiilor verzi pe s^lj\Zeig^f3fde4,^5^% pentru toate zonele reglementate (U.T.R.-uri), respectiv 30%e’pe^țL^^-am,‘'' blocuri locuihte colective si distantelezmihfme?jnțre clădiri       §,r,riLaAerț&nului (P.OyT.)


Articolul 15. - Procent maxim “ P.O.T. maxim aprobat = 50%

KU^GRgENFIELD-CONȘȚANtÂ^ifi. ■            fSX:

• în toate cazurile in care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevăzut in prezentul regulament, se poate menține P.O.T. existent, conform documentației cadastrale, situație in care se pot autoriza lucrări de supraetajare, si/sau schimbarea funcțiunii daca sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de inaltime, CUT si utilizări admise. Astfel, valorea existenta a POT se menține pana la desființarea clădirilor existente si edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

Articolul lli. - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

- C.U.T. maxim aprobat = 2 mp./A.D.C.

• în tonte cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

,UTR M3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE , BIROURI PROFESII

LIBERALEI! T

JUDEȚUL CONSTANȚA

SECTIUNE:A 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALA

HHiMARsA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

Articolul 1„ - Utilizări admise :

 • - Locuințe individuale

 • - Locuințe colective cu maxim 4 unitati locative/cladire

VIZAT SPRE NESCHIftgBÂRE

Anexă la avizul nr. .      ./

7      -O     .

ARHITECT SEF

etH^eg+m^

între P+1E [2 niveluri supraterane) și P+4E (5 niveluri supraterane^-rrt^eginfvafe construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat)         /

- Birouri profesii liberale care nu trebuie sa depaseasca 25% din suprafața construita a clădirii

Articolul 2n - Utilizări admise cu condiționări:

 • - Extinderile; si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate

 • - Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor

 • - în cazul echipamentelor publice la parterul blocurilor, acestea vor avea accese

  separate de cele ale locatarilor.


Articolul 3.. - Utilizări interzise:                               /y

 • - Activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomo^e£pm^raticul\\

generat                                                            j|S                 <

 • - Construcții provizorii de orice natura

 • - Depozitare en-gros

 • - Depozitari .material refolosibile

  - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane


 • - Platforme de Drecolectare a deșeurilor urbane - Orice alta funcțiune ce nu este prevazuta^la^ffl^Ffejadmise sau utilizar admise cu

condiționări1

t— WrT W

Secțiune a ii: conditii de am plac.

ți %


/               r//

P.U.Z. GREENFIELDțCOI^STANTA „


Articolul 4. - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

 • - Parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • - Clădiri sub 4 niveluri (P+3E sau D+P+2E) - suprafața minima a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 300 mp, cu front minim la strada a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 8 metri

 • - Clădiri cu’ peste 4 niveluri (P+4E sau D+P+3E) - suprafața minima a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 1000 mp, cu front minim la strada a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 12 metri

 • - Adâncimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 15 metri

 • - Daca adarîcimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama de circulație, se aplica următoarele prevederi:

 • • Pentru lărgirea arterelor care sunt cuprinse in trama majora de circulație, pentru realizarea de noi străpungeri precum si pentru alte obiective de utilitate publicai (OUP), CLMC va acționa conform prevederilor legale

 • • In cazul aplicării Legii 33/1994, se va urmări ca in cazul in care prin expropiere, o parcela devine neconstruibila din suprafeței, sa fie expropriata întreaga parcela (lot sa

Articolul 5. - Amplasarea clădirilor față de aliniament:

 • - Aliniamentul este definit ca linia de separare între domi|3F privată

 • - Aliniament in UTR M3 se menține :

 • • Clădirile se vor amplasa retrase de la aliniament cu minimum metri

 • • Este interzisa depășirea alinierii sau a edificabilului cu balcoane, c sole sau bovindow

 • • Indiferent de modul de amplasare a unei clădiri fata de aliniere, daca inaltimea clădirii, in planul alinierii, depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament astfel incat distanta dintre clădirile de pe cele doua fronturi opuse sa fie minim egala cu 1/2 din inaltimea clădirii celei mai înalte.

 • • In fasia non-aedificandi vor fi admise doar circulații carosabile, pietonale garaje si parcaje

 • • Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau bovindow


Articolul 6. - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor :

- Clădirile se pot amplasa in regim izolat, cuplat sau înșiruit


 • - Clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale și limita posterioar^-al^parcelei la o distanta de minimum 1/2 din inaltimea clădirii, masurata la atic fațaj^OfDft’eî^^de proprietate si cu condiția respectării prevederilor oms nr. 119/^oi4rf|fl^itoat:^''îa asigurarea minima de insorire însorire a camerelor de locuit

necesare intervențiilor în caz de incendiu                        IțB                 *|l

 • - Este interasa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau\^ow!^^^-tecț.

A“*:—"* Amplasarea clădirilor unele fatadeTalțelepe aceeași parxMa :

 • - Amplasarea clădirilor, unele fata de altele pe^eeasi^ar'de^ va re^ee^WJrmele

prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare ța^ ă^jj^ea-co^l iții lor de însorire a construcțiilor, distanțele minime necesare inț^ryențiijprMn caz'cljs incendiu, stabilite DA ha7A avi7’iilni unității tpritnrialp Hp nnmnip‘rî                   <jj

)


Articolul 7.,


prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare ța^                 iții lor de însorire a


pe baza avizului unității teritoriale de pompieri

up.u.z. gretnfield^consțanta ■


I,

- Este interzisa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau bovindow


Articolul 8.1- Circulații si accese:

 • - Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există, posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația!accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/,2017 rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.

 • - Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Procedura de trecere in domeniul public al terenurilor necesare execuție circulațiilor (străzi, trotuare spatii verzi de aliniament) si a sensurilor giratorii intra in sarcina Primăriei Municipiului Constanta. Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate publicaNumărul acceselor (intrare, ieșire) si configurarea circulațiilor se vor calcula conform reglementarilor si al caracteristicilor funcționale ale zonei.

- Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcfiîl^r^r^TJggK^ orice fel este permisă numai dacă se asigură acces “:_i’  "  ~ * '

construcție, potrivit importanței și destinației construcției


PI«Kmf        WSTANȚA

DIRECȚIA LWNiSM VJZAT SPRE

Anexă la avizul nr7 , ,    /____


Articolul 9. - Staționarea autovehiculelor :                   _

- Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă parcajelor necesare conform destinației clădirii, in afara domeRtulu-j minim al locurilor de parcare se vor asigura conform H.C.L. 113/ 27/0’4.2017; rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.Articolul II).- înălțimea maximă admisă a clădirilor:

 • - Regimul .maxim de inaltime (Rh maxim) este de P+4 etai^^^n^-șjțjri supraterane), adica maximum 17 de metri inaltime, calculata de amenajat) pana la atic sau cornișa . Șarpanta este acceptata num^p^^c cu regim de inaltime maxim P+1E .

 • - Inaltimea maxima admisibila in planul fațadei nu va depăși d'iî

aliniamente,.                                                               c

 • - Condiții generale privind modul de calcul al înălțimii maxime admi^ț

 • • Inaltimea maxima se calculează astfel: demisol maximum l,St^mșțț;iDj;ai(^ixie trotuarul de garda + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) +^17f0'5fnetri pentru atic/cornisa

 • • Pentru construcțiile cu funcțiuni publice la parter inaltimea parterului poate fi de 4,51) metri (finit-finit);

 • • Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii,; pompe și alte echipamente asemănătoare ce._n;u.,contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documen^țliji/^Sț^.,,

 • • înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cW'îi^ițjȚ^ea etajului curent

 • • Se permite realizarea de subsoluri; numărul șâce^răthu'eStei^ormat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice șLfuncțidnâje^ale construcțiilor

 • • Se permite realizarea demisol cu condiția ihcadra^tri/iumaîjjil maxim de niveluri aprobat• Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul maxim* de înălțime a clădirii și a C.U.T.-ului mapriT p ro^i^yg^i^^^^nțâ documentație


Articolul 11. - Aspectul exterior al clădirilor:               _ ,   , f

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de         ,asîF|reri?)ră

placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tenoyt^lirglgipșE

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectura^ concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zona

 • - Se interzice dispunerea vizibilă la nivel pietonal a aparatelor de aer Condiționat, cablurilor și antenelor tv sau de satelit, etc. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, astfel încât acestea sa nu fie vizibile de la nivel pietonal și cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • - Iluminatul arhitectural se va realiza pentru funcțiuni publice ( comerț, centre comerciale, sănătate, servicii financiar-bancare, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere cu următoarele condiționări

 • - Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • - Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • - In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • - Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • - Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizărilerTUtiere^nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitent


 • - Proiectul c|e iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de'Mrb si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului constanta

Articolul 12. - Condiții de echipare edilitara :                t ț

 • - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există^ppsjbilijjșițea racordării ele noi consumatori la rețelele existente de apă, la irista‘lațȚTli''de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitoți impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniamenț racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar peptruraîîȘ.e:wita producerea gheții

  c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spați u inteWrdesmată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a p^ifmiteRoCQleGtare^^selectivă a

  f

  fP.UZ. GREENFIELD-CONSTANȚA .«F;!

deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat; cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal

 • e) La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul

fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C.            —-----—---~~~

amplasarea antenelor de telecomun^^^^qy^i^^ • f)  Este permisă prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament

- Realizarea de rețele edilitare:

 • g) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a reț realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau î|i înti^j/f^Ț^pă-condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modu proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului/rban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniuf public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea

 • h) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură

 • i)  Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se

execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autoritățiloradministrației publice, aprobate in condițiile legii și a Planu_Lui-de^acțiuni. (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentațiile țehnjg^^lâpȚiȚate pentru obiective de investiții            —-l:-----'

privind realizarea/ extinder^a/?/-^n^fe;n rpvprlpa în mnrl nhlinatnriii n^ăli7aro’="-reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu ^jeâlizacd subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare

Articolul 13. - Spatii libere si plantate :

 • - Autorizației de construire va conține obligația menținerii sau creaPij

și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției^ojgfojfn>anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările.ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013

 • - Indiferent.de funcțiune sau zona reglementata, spațiului verde amenajat trebuie sa fie minimum de 25% la nivelul solului pe pamant vegetal iar in zona de locuire trebuie sa fie de minimum 30% la nivelul solului pe pamant vegetal

 • - Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare d^garda vor fi inierbate si p|antate i'

 • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru proțectiapcopșțTuctiȚlpr se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar ^e'nt-ru-agceseTterâ^, circulații


Articolul 14. - împrejmuiri:

- în condițiile prezentului regulament, este permisa autsxflizac^^E categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care—etesttrrațij impune:

 • • împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/ sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice

 • • înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri

 • • Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

 • • Pantei de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul domini:it de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.


• Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton)

Secțiunea ni: posibilități maxime de ocupare și utilizare ă

TERENULUI                             ' '... \ ~   , |

La calcul P.O.T. si C.U.T. se va tine cont in mod obligatoriu de respectarea condițiilor din prezentul regulament, asigurarea unui procent minim a spatiilor verzi pe sol vegetal de 25% pentru toate zonele reglementate (U.T.R.-uri), respectiv 30% pentru ansamblu blocuri locuințe colective si distantele minime intre clădiri.

Articolul 15. - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T.)

" P.O.T. maxim aprobat = 50%

• In toate cazurile in care P.O.T. existent este mai mare decât cel prevăzut in prezentul regulament, se poate menține P.O.T. existent, conform documentației cadastrale, situație in care se pot autoriza lucrări de supraetajare, si/sau schimbarea funcțiunii daca sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de ina,lțițri^^0£^ utilizări admise. Astfel, valorea existenta a POT se meMinc^pl^a ‘Icf desființarea clădirilor existente si edificarea unora noi, care v^reșpfeprainnilp valori maxime propuse.                                   i

Vy^K I C Ol          IV11C v*. V

3

g)


Articolul Ki». - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U

" C.U.T. maxirn aprobat = 2 mp./A.D.C.                                 q E

• în toate cazurile în care C.U.T. existent este^m^i-^ațe decât c^^yagțll^in prezentul regulament, se poate menține jC^U.ȚK^xi^efît. până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora/Ăol,JbMd^or Respecta noile valori maxime propuse.                            '

i

w


SECTIUNIiA l-UTILIZARE FUNCȚIONALA

r*-


;l

Articolul 1. - Utilizări admise:

- învatamarit

Articolul 2. - Utilizări admise cu condiționări :

- Extinderii'-* si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu poluare si trafic funcțiunile învecinate


Articolul 3. - Utilizări interzise :

 • - Activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat

 • - Construcții, provizorii de orice natura

 • - Depozitare en-gros

 • - Depozitari material refolosibile

 • - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane

 • - Orice alta funcțiune ce nu este prevăzută la utilizări admise sau utilizări admise cu condiționări

SECȚIUNI-A II:CONDIȚII DE AMPLASARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4. - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

Parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • - Clădiri sub 4 niveluri (P+3E sau D+P+2E) - suprafața minima a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 1000 mp

 • - Front minim la strada a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 15 metri

 • - Adâncimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 15 metri

 • - Daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama de circulație, se aplica următoarele prevederi:

 • • Pentru lărgirea arterelor care sunt cuprinse in trama majora de circulație, pentru, realizarea de noi străpungeri precum si pentru alte obiective dgjutilițate publica (OUP), CLMC va acționa conform prevederilor legale

 • • In ciîizul aplicării Legii 33/1994, se va urmări ca in c expropiere, o parcela devine neconstruibila din cauza suprafeței, sa fie expropriata întreaga parcela (lot sau teren)


Articolul 5. - Amplasarea clădirilor față de aliniament:

 • - Aliniamentul este definit ca linia de separare între domeniul public^ privată

 • - Aliniamentul terenurilor in UTRM4 se menține :

 • • Clădirile se vor amplasa retrase 5 metri de

 • • Este ipterzisa depășirea edificabilului cu bâlco^pg; !aconsât^șau bovindow

 • • Indiferent de modul de amplasare a angL-^clâdirrrTataVde aliniere, daca inaltirripa clădirii, in planul alinierii, depăseste^'ai'^tgpțja di'htre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament altfel irî ' ’ ta^intre clădirile de

, ' %


pe cele doua fronturi opuse sa fie minim egala cu 1/2 din inaltimea maxima a clădirii .celei mai înalte

• In fasia non-aedificandi vor fi admise doar circulații carosabile,parcaje, pietonăle garaje si parcaje

Articolul 6n - Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor :

 • - Clădirile se pot amplasa in regim izolat sau culpat.

 • - In cazul regimului izolat clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale și limita posterioara ale parcelei la o distanta minima de 2 metri

 • - In cazul regimului cuplat clădirile se vor amplasa pe una din limitele laterale si se va retrage fata de cealalta limita laterala la o distanta minima de 2 metri

 • - In toate cazurile retragerea fata de limita posterioara va fi de minimum 2 metri

Articolul 7. - Amplasarea clădirilor unele fata de alte

......~. — . . — .,.       STANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE ^SSCKMBÂRE Anexă la av^i4


- Distanta intre fațadele clădirilor va fi de minimum 4 metri

Articolul 8.. - Circulații si accese:


 • - Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiiloiA^șfe^^^i dacă există posibilități de acces la drumurile publice, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. N/mărul și configurația;accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.

 • - Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Procedura de trecere in domeniul public al terenurilor necesare execuție circulațiilor (străzi, trotuare spatii verzi de aliniament) si a sensurilor giratorii intra in sarcina Primăriei Municipiului Constanta. Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate publica

Numărul acceselor (intrare, ieșire) si configurarea circulațiilor se vor calcula conform reglementarilor si al caracteristicilor funcționale ale zonei.

 • - Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției

 • - Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor

/

Articolul 9. - Staționarea autovehiculelor :

 • - Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se             li zarea,

  in afara domeniuIpiJ’piSlJ^Nt...


parcajelor necesare conform destinației clădirii, in afara domeniuWpâ^J^J^ftârdP minim al locurilor de parcare se vor asigura conform H.C.L. 1^3^ rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018. uS ixL.,

:  .                                 V. -x

Articolul 10. - înălțimea maximă admisă a clădirilor:

 • - Regimul maxim de înălțime (Rh maxim) este de P+4 etaje (5 niveluri^s^^atgfahe), adica maximum 17 de metri înălțime, calculata de?4^^T/^(cota teren amenajat) pana la atic'1

 • - Inaltimea imaxima admisibila in planul fatadețnu^aJ^jiasiV^ distanta dintre

aliniamente.'                                 (/â'—Ț^îcaM.

 • - Condiții generale privind modul de calcul al în^țimijjțp^^l^^


 • • Inaltimea maxima se calculează astfel: demisol maximum 1,50 metri fata de trotuarul de garda

 • • Pestei regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se accepția realizarea unui etaj tehnic pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații)

 • • înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent

 • • Se permite realizarea de subsoluri; numărul sacestora nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor

 • • Se permite realizarea demisol cu condiția încadrării in numărul maxim de niveluri aprobat

■                                                                                                                             lumi iiii.’iQJifWTu'K                                                              ■ ■■III

 • • Realizarea de supante sau mezanin se va face tu încadlcaiWLÎOONSglWl maxim de înălțime a clădirii și a C.U.T.-ului max|n?R^^^^^^j!^ft^STANTA documentațieArticolul 1:1. - Aspectul exterior al clădirilor:

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de c^Iitat£RiffiIp£iFi§&ră placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, te n cu iei î

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonând/-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă

 • - Se interzice dispunerea vizibilă la nivel pietonal a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor tv sau de satelit, etc. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, astfel încât acestea sa nu fie vizibile de la nivel pietonal și cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • - Iluminatul: arhitectural se va realiza pentru funcțiuni publice ( comerț, centre comerciale, sănătate, servicii financiar-bancare, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere cu următoarele condiționări

 • - Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

 • - Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

 • - In cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

  • - Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nive^'sdX^M^^.

  • - Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnallS^rtl^^^re’^bț vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă [țs ——^\\

  ictew îraW'âh^snf u 1NDACHE +11 tui f                  ’«•//


  • - Proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării comisiei tenn si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului constanta

  • -     .     .          •        _        ---- _         _ _                ____                                               \\-Q,


  Arhitect__ gh

  &//


Articolul 12. - Condiții de echipare edilitara:                        D E

- Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existen^^gy^g^Ăz a) Autorizarea executării construcțiilor este permișă^tî^^Vâai^ă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele exjșM^|^^_ _apă^ la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste.;țflspdzițH-s^ poai^deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă biââeficiâTtifasa^obK^l să prelungească

f P.U.Z. GREENFIELD-CONSTANTA ■ J
,f

rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportuluj de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea iisuprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitofi impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții

 • c) Parcelele,vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor șl accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal

 • e) La construcțiile noi aceste echipamente și instalații' fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C.

 • f)  Este permisă amplasarea antenelor de telecom prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament

- Realizarea de rețele edilitare:

 • g) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a reț realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modu^^TiSanțaEbî proprietate;:! publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiul urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea

 • h) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură

 • i)  Lucrările, de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere^,mo.dg^nizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuahe^mwW^i^âle ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii și ^pl^O^eJre^ni (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentați^tem:ice^^bdlate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extindegea^amtiă^riizarea/ reabilitareai rețelei stradale vor prevedea^^rrfdd^bligatoriuvsfealiz&re^de canale 


vor fi mascate în planul

JUDKTUL CONSTANȚA

L        N i {W^tâWTANȚA

DIRECȚIA URBANISM

. VIZAT iSPRK NESGHTOBÂRS ' Anexă la avizul nrz elelor edilitare p n în WffigJpentru obiective de investiții privind realizai reabilitareai rețelei stradale vor prevedea^^i^d^bngatoriuVsfealfe ci ihfpranp îh uprlprpa amnlacării rpbp|plAk*Aiîfl;ifefr<=                                  #//


subterane îh vederea amplasării rețeleId'rWflitare

Articolul 13. - Spatii libere si planțat€î u

■                          P’

;;                    M


GV16V^-J


 • - Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, ,în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013

 • - Indiferent.de funcțiune sau zona reglementata, spațiului verde amenajat trebuie sa fie minimum de 30% la nivelul solului pe pamant vegetal

 • - Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

 • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia^wsimctiilar^se«va.--ev4ta------

impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru acceseJfe^'§^Qj<¥1O^îfA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SJ’RE NESCHIRSBARE a                           lor------

împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o ARHiTîr^TArticolul 14. - împrejmuiri :

- în condițiile prezentului regulament, este permisă categorii de impune:                                            __________

 • • împrejmuiri opace, necesare pentru protecția impotriv separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soci opac de maxim um 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/ sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice

 • • înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri

 • • Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

 • • Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

 • • Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton)


SECȚIUNE-A III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE Ă

iji

0 -^0^


La calcul P.O.T. si C.U.T. se va tine cont in mod obligatorju țclâj fep^tar^a condițiilor din prezentul regulament, asigurarea unui procent m'^im-a"^fitHPok verțd pe sol vegetal de 25% pentru toate zonele reglementate (U.T.Rl.^uHf’^j'0^

57 Articolul 15. - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O*^ -""b t ^7 - P.O.T. maxim aprobat = 50%

• In tonte cazurile in care P.O.T. existent este mai mare decatcei^fevazut in prezentul regulament, se poate menține P.O.T. existent, conform documentației cadastrale, situație in care^se^șp^t autoriza lucrări de supraetajare, si/sau schimbarea functiupirl'd^^^'s’bnț^respectate celelalte condiții din prezentul regulament referit^a'r^raj^igirnbî^de înălțime, CUT si utilizări admise. Astfel, valorea existența.L a -POȚ^se^mentine pana la desființarea clădirilor existente si edificarea urib'r^ț)(oț>ucarejîvor respecta noile valori maxime propuse.                                .     .?/./

W-..   —"7-C f      /

'W,-,


P.U.Z. GR’EENFIELb-CONSfANTÂ,

Articolul li>.- Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

- C.U.T. maxim aprobat = 2 mp./A.D.C.

• în toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.


: 1

JUOKTUL CONSTANTA

SECȚIUNE

X 1 - UTILIZARE FUNCȚIONALA         Pr'

EiiRiîiST!A-< JRdANIâM J

TA

Anexă la,avizul rw. _


Articolul 1. - Utilizări admise :

 • - Locuințe colective                                          i

 • - Funcțiuni complementare locuirii la parter în limita a maximum~2-Ș^ construita

 • - Comerț, centre comerciale

 • - Servicii de sanitate


 • -  Servicii financiar-bancare si de asigurări, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri)

 • - Servicii profesionale, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere si spa, sport in spatii acoperite)

 • - Show-roomuri

 • - Parcari multietajate. Pentru diminuarea impactului negativ asupra fațadelor la nivelul cta (parter), fațadele amplasate către străzile amsterdam sau madrid se vor ambientata cu plantație vegetala pe verticala; pereți decorativi traforati sau prima travee va fi destinata unor spatii pentru funcțiuni publice(comert, sanatate, prestări servicii)

  Articolul 2. - Utilizări admise cu condiționări :

  - Extinderile si schimbările de profil se admit cu condiția sa nu incomodeze prin poluare si trafic funcțiunile învecinate


 • - Se va asigura in toate locurile publice accesul persoanelor cu handicap locomotor

 • - Funcțiunile complementare locuirii amplasate la parterul blocurilor se admit cu condiția ca acestea sa aiba accese separate de cele ale locatarilor, să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante, să nu aibă program de funcționare prelungit

  peste ora 22 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei producțieArticolul 3. - Utilizări interzise :

 • - Activitati productive poluante, cu generat

 • - Construcții provizorii de orice natura

 • - Depozitare en-gros

 • - Depozitari material refolosibile

 • - Platforme de precolectare a deșeurilor urbane.,, s. .

 • - Orice alta funcțiune ce nu este prevazuta^a âfi.iîzafJAadmișe sau utilizări admise cu

co n d iti o n a ri                                           ! *                    k i '

M $

SECȚIUNE A IIîCQNDITII DE AMPLASARE ȘI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR 1Articolul 4., - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni): Parcelele sunt considerate construibile daca respecta următoarele condiții:

 • - Clădiri cu peste 4 niveluri (P+3E sau D+P+2E) - suprafața minima a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 1000 mp

 • - Front minim la strada a parcelei (lotului sau terenului) este de minimum 12 metri

 • - Adâncimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de 15 metri

 • - Daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama de circulație, se aplica următoarele prevederi:

 • • Pentru lărgirea arterelor care sunt cuprinse in trama majora de circulație,

pentru realizarea de noi străpungeri precum si pentru alte obiective de utilitate publica (OUP), CLMC va acționa conform prevederilor legale _ ______

 • • In cazul aplicării Legii 33/1994, se va urmări c expropiere, o parcela devine neconstruibila din suprafeței, sa fie expropriata întreaga parcela (lot sai


a in

(fiSUaăRId ftWfâRi HU^rCCalSTANȚA terenl DÎRGCȚJA URBANISM

VJ2AT WESCHIRSBARE

Anexă la avizul rxr-2= / aprobat


Articolul 5. - Amplasarea clădirilor față de aliniamen ::

 • - Aliniamentul este definit ca linia de separare între domepiul ^BblT(EȘT privată

 • - Noul aliniament va respecta amprizele străzilor proiectate conform PU

plan reglementari urbanistice astfel:

 • • retras la 9,50 metri din axul străzii Madrid strada cu ampriza de 19 metri

 • • retras la 9,50 metri din axul străzii Amsterdam strada cu ampriza de 19 metri

 • • retras la 5,50 metri din axul străzii Brest strada cu ampriza de 11 metri


 • - Clădirile se vor amplasa retrase de la aliniament cu minimum 5 metri

 • - Indiferent de modul de amplasare a unei clădiri fata de aliniere, daca înălțimea clădirii, in planul alinierii, depășește distanta dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament astfel incat distanta dintre clădirile de pe cele doua fronturi opuse sa fie minim egala cu 1/2 din inaltimea clădirii celei mai înalte cu excepția clădirilor cu regim maxim de inaltime P+ll etaje (12 niveluri supraterane) care se vor amplasai retrase la minimum 20 metri fata de aliniamentul terenului fata de strada Brest .

 • - Este interpusa depășirea edificabilului cu balcoane, console sau bpf^i

 • - In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere nu/șe^ construcție cu excepția împrejmuirilor, aleilor de acces, pla^ren..^ carosabile de incinta, parcaje, acces in construcție semnale cu inaltimea maxima de 2 metri de la CTN/CTA.

U0 gigtfnăl^si

Articolul 6., - Amplasarea clădirilor față de limitele lateral^ și"p8steri6are ale parcelelor:                                      __ ;Z

 • - Clădirile se vor amplasa in regim izolat

 • - Clădirile se vor amplasa fata de limitele laterale>^i<fifîj|:a pos^erioara ale parcelei la o distanta de minumum 1/2 din inaltimea cladirfiicei4prflaî irJcHte masurata, de la CTA la atic, fata de fațadele cu ferestre la car^iăr^le^df^cFc^iJ ală^cladirilor învecinate

------------------i__:i------ = hha/Vah.-        ----i_ asjgUrarea


si cu condiția respectării prevederilor oms rir. 119Z/01;referitoare laminima de însorire a camerelor de locuit și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • - In cazul construcțiilor, altele decât cele destinate locuirii colective, distantele minime fatajde limitele laterale si posterioare vor fi de minim 5 metri, cu condiția respectării prevederilor oms nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit a clădirilor învecinate și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu

 • - In cazul iri care o clădire are si destinația de locuire colectiva distantele fata de limitele laterale si posterioare va fi de miniumum 1/2 din inaltimea clădirii, de la cta la atic, fata de fațadele cu ferestre la camerele de locuit ale clădirilor învecinate si cu condiția respectării prevederilor oms nr. 119/2014 referitoare la asigurarea minima de însorire a camerelor de locuit și distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiuArticolul 7„ - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcelă :

- Conceptul ansamblului de blocuri locuințe colective se realzeaza ținând cont de următoarele considerente:


 • • Amplasarea clădirilor se face in regim izolat-

 • • Amplasarea clădirilor, unele fata de altele pe aceeași parcela, va respecta normele prevederilor OMS nr. 119/2014 referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor, distanțele minime necesare interventiilorJîn.-Cflz jde„._. incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pomplerfiTUL CONSTANȚA

 • • Distanta intre fațadele clădirilor va minimum 1/2 din

inaltp maturata da la CTA la atic                              DIRijU|iA URSÂNiSM

uialie ii.iabuiala uc la CIH la aLIC.                                     <&<•*»o»


Articolul 8„ - Circulații si accese:

 • - Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiiloi^^^^^Fi^i dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau" conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017, rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat prin HCL nr. 532/2018.

 • - Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora. Procedura de trecere in domeniul public al terenurilor necesare execuție circulațiilor (străzi, trotuare spatii verzi de aliniament) si a sensurilor giratorii intra in sarcina Primăriei Municipiului Constanta. Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate publica.

 • - Numărul acceselor (intrare, ieșire) si configurarea circulațiilor in limita lotuluizse vor calcula conform reglementarilor si al caracteristicilor funcționale avizul comisiei de circulații.

 • - Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a/â^i orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pieton construcție, potrivit importanței și destinației construcției

Articolul 9.'.- Staționarea autovehiculelor :                          —-q £

 • - Autorizarea executării construcțiilor se ercjite^n®n&i cTsfeă, se asig^făT-^eal’i^ea parcajelor n'ecesare conform destinației clădirii, ifȘ,a^ra_.dorr(e;r)iului publȚcv^udTărul

^.5rm H.gI. 113/ 27.04.2017, S&532/201â.

• V/ » k                 /!
minim al locurilor de parcare se vor asi^ura ’c.6^ rectificat prin HCL nr. 28/2018 si detaliat pHi^i HCl^f

S^~jyr~ ’zJfe^îÂ.' x___f

1 f

I

i

Articolul 10. - înălțimea maximă admisă a clădirilor:

 • - Regimul rnaxim de înălțime (Rh maxim) este de P+ll etaje (12 niveluri supraterane), adica maximum 40 de metri inaltime, calculata de la CTA (cota teren amenajat) pana la atic

 • - Inaltimeaiimaxima admisibila in planul fațadei nu va depăși 1/2 distanta dintre aliniamente.! Pot fi adaugate suplimentar unul sau doua etaje in funcție de volumetria caracteristica a străzii, cu condiția retragerii acestora cu o distanta egala cu inaltirnea. (finit-finit) etajului inferior

 • - Condiții generale privind modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • • Inaltirnea maxima se calculează astfel: demisol maximum 1,50 metri fata de trotuarul de garda + 3,30 metri pentru fiecare nivel (finit-finit) + 1,10 metri pentru, atic/cornisa

 • • Pentru construcțiile cu funcțiuni publice la parter inaltirnea parterului poate fi de 4,50 metri (finit-finit);

 • • Peste, regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se accepta realizarea unui etaj tehnic pentru zona casei scării și liftului, pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații)

 • • înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent

 • • Se permite realizarea de subsoluri; numărul sacestora nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor

 • • Se permite realizarea demisol cu condiția incadrarii in numărul maxim de niveluri aprobat

 • • Realizarea de supante sau mezanin se va face .cu îi™ maxim de înălțime a clădirii și a C.U.Ț.-ului maximSTANȚA documentație

  DiRfiCȚiA URBANISM

  VJZ&T     NgSCHIMBÂRE

  Anexă la avizul nr— itateA^£CWMWÎ|/Z—


Articolul 1:11 - Aspectul exterior al clădirilor:

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de ca placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, te

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonâncTi/’se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă /

 • - Se interzice dispunerea vizibilă la nivel pietonal a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor tv sau de satelit, etc. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, astfel încât acestea sa nu fie vizibile de la nivel pietonal și cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • - Iluminatul arhitectural se va realiza pentru funcțiuni publice ( comerț, centre comerciale,! sănătate, servicii financiar-bancare, hoteluri, alimentație publica, expoziții, recreere cu următoarele condiționări

 • - Rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/aȘcunsă și nu va traversa elementele arhitecturale • - Pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv^Hi/minaJului nocturn, se va face jun studiu de iluminare cu prezentarea culocij^r^R^?fiiMl\prioritară culoarea alba sau galbenă

 • - In cazul fhjmelor iluminate ap^la^^țe'f^^dă, refl ecțoăVe£e^|^^m opta astfel încât să asigure o iluminare unifornîa,yâffe saȚpună în văilȘâKa^ 'AAr^ayși cape să nu

■                  jș                             \\+ C ' SI

i      te “"wm» w


deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

 • - Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

 • - Firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu

vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă ...........

— — ■■■        "U.l | ’J. ■■■                               "4^

ILUi CONSTANȚA piRSCȚIA IJRBANÎSM

Anexă la avizul nr.______b

existente:     9 ftâ/f'z.&hjQ


 • - Proiectul ele iluminat arhitectural va fi supus avizării cor îisiei^

si amenajarea teritoriului din cadrul primăriei municipiului       .........

Articolul 12. - Condiții de echipare edilitara:

 • - Racordarea la rețelele publice de echipare edilitarii             _


 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daft§^xî§t!a$|)5siț .   ,

racordării ele noi consumatori la rețelele existente de apă, ~T

canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga/cu avizul  organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a aportuluj de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea, gheții

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și. accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal

,e) La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C.

 • f)  Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament

 • - Realizarea de rețele edilitare:

 • g) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/, construcțiilor și fără  afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor /fe'hnice^aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind ar^^îĂ^rr rețelelor edilitare subterapevvfg^traseele rețelelor^^h£uwjecîilițgre amplasate subteran sei prevăd oblig^^ta&sistenji.e de identiwrr^j®^rjjjc^e, respectiv markeri, pentru repararea'o?pe'țatîvă_a-pâjziției rețelelor^ediF


  '^îri ^plaTiVorizontal și  vertical, în scopul execUță.rii4uci"ăriîor_de:ii^tervenție


ha


 • h) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură

 • i) Lucrările, de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realjWreșGqtegea^te subterane în vederea amplasării rețelelor edilitareArticolul 13. - Spatii libere si plantate:

 • - Autorizația de construire va conține obligația mențineri și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 5^/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013

 • - Indiferent de funcțiune sau zona reglementata, spațiului verde amenajat trebuie sa fie minimum de 25% la nivelul solului pe pamant vegetal iar in zona de locuire trebuie sa fie de minimum 30% la nivelul solului pe pamant vegetal

 • - Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate

 • - Pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimul necesar pentru accese,terase, circulații

Articolul 14.- împrejmuiri:

- în condicile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:

 • • împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale

 • • împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/ sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice

 • • înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri

 • • Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

 • • Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii.

• Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton)


JSECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI^ MAXIME DE OcWX TERENULUI             / '      ’       ’ ' ‘       .fc

î ■

•< •

11

'ȘI UTILIZARE A

J

£/]

Tti
1 P.U.z/GREENFIELp-CONȘT^NTA T"

La calcul F’.O.T. si C.U.T. se va tine cont in mod obligatoriu de respectarea condițiilor dțn prezentul regulament, asigurarea unui procent minim a spatiilor verzi pe sol vegetal de 25% pentru toate zonele reglementate (U.T.R.-uri), respectiv 30% pentru' ansamblu blocuri locuințe collective si distantele minime intre clădiri. Pentru construcțiile cu regim de inaltime mai mare de P+6 etaje (7 niveluri supraterane) procentul de ocupare la sol va scadea pana la 25% in cazul menținerii suprafeței maxime desfășurate. Pentru construcțiile ce se dezvolta pe orizontala unde regimul de inaltime va scadea sub P+4 etaje (5 niveluri supraterane) procentul de ocupare la sol poate atinge indicatorii urbanistici P.O.T. si C.U.T. admiși, cu asigurarea unui procent minim a spatiilor verzi pe sol vegetal de 25 % pentru toate ;    ’             .....

blocuri locuințe colective si distantele minime intre clădirii

MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA IJR3AN1SM

Articolul 15. - Procent maxim de ocupare a terenului             neschirsbâre

- P.O.T. n™ aprobat = 50%                  AneX/3^u^—*

arhitect șef

• In tocite cazurile in care P.O.T. existent este mai !maFe-decat~ceLt prezentul regulament, se poate menține P.O.T. documentației cadastrale, situație in care se pot autoriza /lucrări de supraetajare, si/sau schimbarea funcțiunii daca sunt respectate celelalte condiții din prezentul regulament referitoare la regimul de inaltime, CUT si utilizări admise. Astfel, valorea existenta a POT se menține pana la desființarea clădirilor existente si edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.

zonele reglementate (U.T.R.-uri), respectTV""30%-^ntrtE^nsambl.u~--«^_1 e colective si distantele minime intre clădiriArticolul 16. - Coeficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T.)

- C.U.T. maxim aprobat = 2 mp./A.D.C.

• în toate cazurile în care C.U.T. existent este mai mare decât cel prevăzut în prezentul regulament, se poate menține C.U.T. existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori maxime propuse.SECȚIUNEA 1-UTILIZAREFUNCȚIONALA

Articolul 1. - Utilizări admise:

 • - Spațiu verde public

 • - Loc joaca copii si agrement

Articolul 2. - Utilizări admise cu condiționări:

 • - Se admit spatii tehnice si adăposturi publice de aparare civila cu condiția ca la partea superioara sa fie amenajate spatii verzi

Articolul 3. - Utilizări interzise:

 • - Se interzici,orice alte funcțiuni decât cele rfiptio^afeiJa-utilizați admise sau utilizări

admise cu condiționări                      '•

"i

.’k^E<^IUNi:jA II;CdNDltlI DE AMPLASARE $1 CONFIGURARE Â~CLĂDIRI’LOR~~] Articolul 4. - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):

-Nu este cazul

Articolul 5. - Amplasarea clădirilor față de aliniament:

- Amenajările loc joaca copii se vor amplasa retrase de la aliniament cu minimum 5 metri.

Articolul 6.- Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor/                                       I—---

- Retragerea minima fata de limitele de proprietate (late minimum 2 metriDIRECȚIA URBANISM VÎSAT SPRE NESCKIMBARE

Articolul 7.- Amplasarea clădirilor unele fata de altcI^^^âce^âiPpar/E^^ș—

- Conform temei de proiect, faza DTAC                      arhitec^

Articolul 8. - Circulații si accese :                               ---/       l

 • - Conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat^prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/2017 rectificată prin HCL nr.28/2018, detaliată prin HCL nr. 532/2018

 • - Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

Articolul 9.- Staționarea autovehiculelor :

—Parcarea autoturismelor se va realiza în parcările publice amenajate.


Articolul II). - înălțimea maximă admisă a construcțiilor: ..<7 - Inaltimea maxima admisa va fi de 5 metri de la CTN/CTA pana/laâjjii metri inaltirnea maxima a clădirii de la CTN/CTA pana la ctfrrilScțiȚ contructiv cel mai înalt al clădirii

rri'isăxșși 7

Q^el^țn'eij^ul


Articolul 111. - Aspectul exterior al clădirilor:

 • - Sunt interzise acoperișurile tip șarpanta.                        s^/.ț7

 • - Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superto-ară' (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.)

 • - Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă

Articolul 12. - Condiții de echipare edilitara:

- Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente:

 • a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficjaruLs.e obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacît;âțeâynfecș5ară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente,ț^ei’să^conșțis.uiască noi rețele

 • b) Se va urmări limitarea la maximum a a^rtulup^H^-pe-^viale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă.’trrâceȘqsens, trebuie limitată

’fe C

% i

^•>1

P.LJ.Z. GR'EENFI'ELD-CftNSTA'NTÂ 1

acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în 'terenul naturaL La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor 'menajere, dimensionate pentru a permit deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele mai multe cțădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune

  2 coTg^g^uL^M^TAa vpR^âtea wserw!uiaeD®aaTANȚA directa urbanism- Realizarea de rețele edilitare:

 • d) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a re realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de mocfti+—de proprietatea1 publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiulu/urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domenitil public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă; energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea

 • e) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură

 • f)  Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare

Articolul 121. - Spatii libere si plantate :

 • - Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996

 • - Suprafața spațiu verde amenajat este de 90% din suprafața terenului

  Articolul 14. - împrejmuiri :LIVUIUI          A111I C J 111 M 11 la                                         y          y'

în condițiile prezentului reguțarnenț. este permisă ..aiuțqfi^i^a următoarelor .           ■■ | a            .       ■ .                                        ...... a                         t (X- si

categorii de’ împrejmuiri, nu;m^iy;iț)î!cc impune:

• împrejmuiri din gard/viu^u^excejaJ împrejmuiri special 'I ...

iP.U.Z.GREENFIELP-CONSTANTA

• înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de maximum 1,50 metri

BerenuEi.îi^^^w^M?1'^^ ' * **WI*' *’r"w^...

I PRIMĂRIA MUNICIPII (UJ; CONSTANȚA

Articolul 15. -Procent maxim de ocupare a terenului (șP.O.ȚJ direcția urbanism -POT . anrnhat — 10Q/h                            I v!<s.AT $?«’:£ ?»£SCHi^îSÂRE

H.u. i. max.m aprooat — iu /o                              I Anexă )a av)zu| nr ( /

I          /39 rfr

Articolul 15. - Coeficient maxim de utilizare a terenului (GUWTgpȘEF-fyMijr

- C.U.T. maXi,n aprobat = 0,1 mp./A.D.C.              L™~  '                  —


3/,

P.U.Z. GR.EEN F1ELD-C0NSTANTA'Extras din RLU Articolul 5. - Amplasarea clădirilor față de aliniament/: - In fasia non-aedificandi dintre aliniament si aliniere nu se permite niri. imprejmuirilor, aleilor de acces, platformelor pietonale si carosabile ne i construcție ,semnale de informare si gidare cu inaltimea maxima**

ioeu-oxcsptia——----

CpAuHsW

VIZAT SPRE                ,~.

nexă la avizul

iricarei afaceri. Intr-o societate


Semnalistica

Publicitatea este un fenomen complex, cu un rol esențial in succesul m

extrem de dinamica, semnalistica șe adapteaza cel mai bine necesitatei de iĂWffi&9cF^ffiîda-si-calitativa~a clientilor.          '

Contextulspațial

Orice acțiune umană se desfășoară obligatoriu într-unșpațiu materializat, contextualizarea spațială fiind uns dintre dimensiunile cu grad de generalitate în care are loc comunicare.

Contextul spațial este constituit din elemente care se impun majorității actorilor, elemente de natură spațială ca re comportă o pregnanță subiectivă.


Analiza imaginii publicitare

Accepțiuni principale:

-Ipostaza ilustrării tipice sau simbolice, folosite în cursul unei raționări generalizante;

-Fenomenul fiziologic de persistență senzorială.

Semiotica și codurile vizuale

Categorii de coduri ce structurează în fond procesulde codificare vizuală.

—- figuri, unități elementare cu grad mic de structurare (raporturi geometrice, contraste luminoase etc.)

 • — semne, care definesc unități de identifi-care izolate ale imaginii;

 • — enunțuri, coduri ce caracterizează unități iconice, cuplate asociativ sau opuse contextual (alb/ negru, cap/coadă, lumină/întuneric etc.)

Semnale de info rmare si ghidare reprezentate prin: semnalistica panouri outdoor, casete luminoase, bannerele outcforr.ce.sunt sunt destinate a interactiona cu audienta in exterior, in afara spatiilor inchise Acestea vo^/^eă^rtifi' d^igri simplu si sa fie capabile sa capteze atenție (intr-un tipipfdO^im 2-3 secunde)^Mes^jul lor (transmis atat prin elemente grafice cat si prin text) es,ț^jnm8a|^ fi cimfejs si ușor de intens. AstfoF^upa o/frericiada scurta de expunere, privitorul trebuie sa r^a^^^p^^nța^.despre ce est^or^?^^ci^^imileze si sa memoreze conținutul rapid sau sa inty^pripi&lfc ^hmi^preaefinita sa facaî'tim apel t^lieWfo^a/Yiziteze un site, sa descarce o aplicație mobila ețCs) Qri^J®Cesmtr-un1spatiu comerc<


P.U.Z. GREENF1ELD-C0NSTANTA

lZ’


u -3 q-2. £_

< o


caseta luminoasa iluminare din interior


Lățime: 80 cm Înălțime: 200 cm Grosime: 25 cm Matrial: alucobond Iluminaredin interior


decupaj placat cu plexiglass la culoare si ilUțninace^din interior

Vedere de suscaseta luminoasa atașata pe structura in parte de sus
PLAN URBANISTIC ZONAL CONFORM AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 133386/2017 TERITORIUL DELIMITAT DE B-DUL TOMIS, STR. AMSTERDAM, STR. MADRID SI STR. BREST ANSAMBLU REZipENȚIAL^GREENf1ELD"

;!                           CONSTANTA       | PRIf^ÂRIA MUNICP’l'LIJI CONSTANȚA

iț                                                    DlRECȚiMJRBANISM

VIZAT SPRE MOCIWBARE ,________________________________ Anexă <S avizul nr.f 5 YV t&fJ£ -C9-»


La faza DTAC, documentația care sta la baza solicitării autorizației de construir iluminat arhitectural, compus din:

o piese scrise:

memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

• exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

• descrierea modului de implementare a soluției tehnice o piese desenate:

 •       planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minima, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 •       simulări 31) (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă,

o in cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o      firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o      firmele iluminate amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile

specifice acestora și nici lumină intermitentă

O proiectul dejlumjnat arhitectural va fi supus avizării comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul primărielmunicipiului Constanta


A

/For^

//^ArhT-A

> 2 Alexandri

(IX COSTAI

; DE or kfvJ?


CHAurbafflsm Swfdaeh©\\

IwipâiN.. Șk

pACHE +lj

- w

$7/


întocmit,

f» Ul, Cfc \     F>11

^z^^          H U

1

/

2

a) se vor rezerva terenuri pentru instituții si servicii publice parcelate in module avand suprafața minima de 1000 mp si deschidere la strada de min.30metri b) in zonele constituite,parcelele sunt considerate construibile daca respecțawrrr; condiții:

*cladiri sub 4 niveluri-suprafata minima 300 mp

-front minim la strada-8metri

3

cladiri peste 4 niveluri-suprafata minima-1000 mp

-front minim ia strada-12metri.

-adancimea parcelei trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea a^sJțgi^^^rfi mica de 15 metri                                                          '

Parcelele se pipt dezmembra in aceste condiții.

- Daca adancimea parcelei se micșorează sub această li^^J M urrrfaKe a lărgirii unei artere din trama de circulație, se aplica următoarele prevedj^i:'^~^dica m.

• Pentru; lărgirea arterelor care sunt cupȚi'nseuin:jtramănMajoh'a de circulație, pentru realizarea de noi străpungeri precum si pentru aJyena&^țiveJîe utilitate publica (OUP), % zfasjZONA

UTR1

UTR7

UTR.M1

UTR.M2

UTR.M3

UTR.M4

UTR.M5

SV1

P.O.T.

60%

50%

60%

50%

50%

50%

50%

10%

C.U.T.

3

2

3

2

2

2

2

0.1

Rh. maxim

P+14E

(45 metri)

P+4E (16 metri)

P+14E (50 metri)

P+11E (40 metri)

P+4E (16 metri)

P+4E (17 metri)

P+11E (40 metri)

5 metri

Funcțiuni

zona instltutil, servicii, birouri, comerț,dotări urbane la nivel supramunicipal si municipal, locuințe si echipamente publice

zona locuințe individuale si colective medii

zona locuințe colective, comerț, servicii, birouri, parcaj mulbetajat si dotări urbane,

zona locuințe colective, comerț servicii, birouri, parcaj mulbetajat sl dotări urbane.

I

zona locuințe individuale si colective cu maximum petru apatamente pe imobil birouri profesii liberale

dotări cartier invatamant

zona locuințe colective, comert. servicii, birouri, parcaj multietajat si dotări urbane,

spațiu verde loc joaca copii '


\ 1 > \

/         CUT maxim 2       \

Rh max P+11E (40 metri)      \

X

js ;

/                 ' y

/    7               7

/                - ‘ 77,

7                v5r<77/777^

/                   * ^7

X

\           7

\           7

UTR.M5

«

\      z

v

POT maxim 50 % /

7?

\ 1


■i

5.00

2.00,

3.50

350    ,

, 200

,5.00

550.

550

ne

)0

22.00


, 1 _____

1                         Qt

)

g Austeri


BILANȚ TERITORIAL ZONA STUDIATA

ZONA DE REGLEMENTARE

SUPRAFAȚA

%

13.91

utkmt

16057

UTR M2

35196

30.51

UTR M3

16742

14.52

UTRM4

1997

1.73

UTR M5

10945

9.50

SV1

1832

1.59

CIRCULAȚII

32566

28.24

TOTAL

115335

100.00


TERENURI CE GENEREAZĂ PUZ

NR. CAD.

S. TEREN/mp

200412

9100

250057

5598

250058

302

200385

13600

201243

20200

234133

9568

TOTAL

58368


1


X

X

\        X

X

\ \


JLfi â

alinie

5.00

200 11

7.00

7.00

1 2.00,

500

0150

9.50

06

250

19.

X)

29.00


;e

00               —

75              c

o? W I

■ ----

E)

*

j^mament teren

jaliniere clădiri

5.00

2.001  3.50

, 350    1200 JL

5.00

t

5.50     ,

550

IIQO

21.00

SECȚIUNEA 3-8TR. PRAGA ; STR. NAPOLI


. »

5.00

, 3.00

3.00

500

î

6.C

o

16.00


1W(

,     500       (

6OQ\


BILANTT£RfrORIAL/ ZONA STUDIATA

DESTINAȚIA

SUPRAFAȚA

%

CONSTRUCȚII

23500

20.37

CIRCULAȚII

50105

43.44

PARCAJE

16700

14.48

SPATII VERZI

25030

21.71

TOTAL

115335

100.00


BILANȚ TERITORIAL SPATII PLANTATE

SPATII VERZI DIN

SUPRAFAȚA

%

UTRM1 (25%dinM1)

4014

16.02

UTR M2 ( 30% din M2)

10560

42.19

UTR M3 ( 30% din M3)

5023

20.07

UTR M4 ( 25% din M4)

500

2.00

UTR M5 ( 30% din M5)

3284

13.12

SV1( 90% din SV1)

1649

6.60

TOTAL

25030

100.00

PROCEDURA DE TRECERE IN DOMENIUL PUBLIC AL TERENURILOR NECESARE EXECUȚIE CIRCULATIILOR(strazi trotuare spatii verzi de aliniament) SI A SENSURILOR GIRATORII INTRA IN SARCINA PRIMARIEIMUNICIPIULUI CONSTANTA. Lucrările se vor executa pe terenuri proprietate publica


---- --ARHITECT $£F T

La calcul Ftotsi oUt se va tine cont in mod obligatoriu de respectarea condițiilor din prezentul regulament,           (      X ULMA//

asigurarea ^ndiptocent minim a spatiilor verzi pe sol vegetal de 25 % pentru toate UTR-urile, respectiv 30 % pentru ansâmblu-blpcuri locuințe colective si distantele minime intre clădiri.                                                                                             J

Pentru construcțiile cu regim de inaltime mai mare de P+6 etaje procentul de ocupare la sol va scadea pana la 20% in cazul menținerii suprafeței maxime desfășurate

Pentru construcțiile ce se dezvolta pe orizontala unde regimul de inaltime va scadea sub P+4etaje procentul de ocupare la sol poate atinge maximum admis cu respectarea condițiilor anterior menționate

INDICATORI URBANISTICI

ZONA DE REGLEMENTARE

FUNCȚIUNI ADMISE

P.O.T.

C.U.T.

R.H. maxim

UTRM1

locuințe colective de la etajul 2 si funcțiuni complementare locuirii ia parter si etajul 1; comert, centru comercial, servicii de sanatate,servicii financiar-bancare si de asigurări,servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri) servicii profesionale, hoteluri,alimentație publica, expoziții, recreere, show-room, parcari multietajate

60%

3

P+14E

(50 metri de ia CTA la atic)

UTR M2

locuințe colective, comert, servicii de sanatate,servicii financiar-bancare si de asigurări,servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri) parcari multietajate

50%

2

P+11E(40metri) de la CTA la atic

UTR M3

zona locuințe individuale si colective mici cu maximum

4 apatamente pe imobil, birouri profesii liberale

50%

2

P+4E(17 metri) de la CTA cornișa sau la atic

UTRM4

dotări cartier invatamant

50%

2

P+4E(16 metri)

ta MC

UTR M5

locuințe colective, comert, servicii de sanatate,servicii financiar-bancare si de asigurări,servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri) parcari multietajate

50%

2

P+11E(40metri) de la CTA la atic

SV

spațiu verde loc; joaca copii

10%

0.1

5 metri de la CTA

S.C. ED COM '96 SRL

J13/1522/1996 CIF 8518149

EFORE SUD,STR AVRAM IANCU, Ml. 30 CONATANTA, B_DUL TOMIS

ot<keedco-r>?pTotcom id 0241555005/??