Hotărârea nr. 293/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA, STR. POPORULUI, STR. EREMIA MOVILĂ ȘI ZONA BLOCULUI LE36, INIȚIATOR STERIU DINCĂHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, inițiator Steriu Dincă

din data


Consiiul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară de 3: I         2019.

Decebal


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar

Făgădău înregistrat sub nr. 134424/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 139946/19.07.2019, precum și avizul nr. 131979/12.07.2019 al arhitectului șef;

4vând în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 89165/14.06.2018 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 1.96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Poporului nr. 20 lot 2 - lot 3, în suprafață de 378 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248274, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Steriu Dincă și Steriu Elena conform actului de alipire autentificat sub nr. 35/11.01.2018 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela Lavinia.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea HCL nr. 205/2007 privind aprobare PUD - construire imobil locuințe P+3E cu spații comerciale la parter, str. Poporului nr. 20 lot 2, teren în suprafață de 188,44 mp, proprietate Anagnoste Vasile.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Steriu Dinciâ, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezgnta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

(O pentru, împotrivă,       abțineri.


La data adoptării sunt în funcție_____          din TI membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONSTANȚA

NRc 203 /SLOT- . 2019

®

USON I A


,113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

RUNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

VOLUMUL 2 REGULAMENT DE URBANISM aferent

„P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE: STRADA POPORULUI, STRADA BARBU DELAVRANCEA, ZONA BLOC LE36 SI STRADA EREMIA MOVILA, MUN. CONSTANTA”, generat de imobilul situat pe str. Poporului, nr.20


IULIE 2019

®

USONIA


J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

!PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

CUPRINS

PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLULARTICOLUL 1 ARTICOLUL 2PARTEA II REGULI DE >AZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL 2


SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6


ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9


SECȚIUNEA 2:

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 16


CAPITOLULjp


SECȚIUNEA 1:

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 18

ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 20

ARTICOLUL 21

ARTICOLUL 22

ARTICOLUL 23

ARTICOLUL 24

SECȚIUNEA 2:

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 26

SECȚIUNEA 3:

ARTICOLUL 27


TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenuri agricole in extravilan

Terenuri agricole in intravilan

Suprafețe împădurite

Resursele subsolului

Resurse de apa si platforme meteorologice

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Zone construite protejate

Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la apararea interesului public

Zone expuse la riscuri naturale

Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special

Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice

Asigurarea echipării edilitare

Asigurarea compatibilității funcțiunilor

Procentul de ocupare al terenului

Lucrări de utilitate publica

CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Orientarea fata de punctele cardinale

Amplasarea fata de drumuri publice

Amplasarea fata de cai navigabile existente              ______

Amplasarea fata de cai ferate                                      -

Amplasarea fata de aeroporturi

Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat» _     'V -—-

Amplasarea fata de aliniament                   M simon? Ffonm t’.

Amplasarea in interiorul parcelei                 R” ȘCCAR1O

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Accese carosabile                                              >

Accese pietonale


Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

. 13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

IIEDIUSOOAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

F'UNCTDE LUCHU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSK1, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 28

ARTICOLUL 29

Realizarea de rețele edilitare

Proprietatea publica asupra, rețelelor edilitare

SECȚIUNEA 4:

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale construcțiilor

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL 31

ARTICOLUL 32

Parcelarea

Inaltiimea construcțiilor Aspectul exterior al construcțiilor

SECȚIUNEA iii:

ARTICOLUL 33

ARTICOLUL 34

ARTICOLUL 35

Reguli cu privire la imprejmuiri

Parcaje

Spatii verzi împrejmuiri


CAPITOLUL j


DISPOZIȚII FINALE


ARTICOLUL 36

ARTICOLUL 37


PARTEA III ZONIFICARE


k FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 38


Lista zonelor si subzonelor funcționale


PARTEA IV PREVEDERI


A NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 39


Reglementari pentru zonele si subzonele funcționalePARTEAl


1 ;J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885S1400, B.RO. AGENȚIA MAMAIA

i ISEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

' PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


DISPOZIȚII GENERALE


ICAPITOLUL


PREVEDERI GENERALE


ARTICOLUL 1 Rolul RLU


 • (1) Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi obligatorii referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si utilizare a construcțiilor pentru intreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

 • (2) Odata aprobat, PUZ împreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației publice locale.

 • (3) Prezentul PUZ si RLU aferent nu au drept scop intrarea in legalitate a lucrărilor de construcții fara autorizație de; construire sau care nu respecta autorizațiile de construire, identificate de Serviciul Control Disciplina in Construcții si Afisaj Stradal din cadrul Primăriei Mun. Constanta, conform informațiilor communicate Serviciului Strategii Urbane prin Adresa nr. R16808/12.03.2019. Conform


adresei nr. I construcții ilegale la următoarele imobile:

 • a) Imobil situat in str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.1

 • b) Imobil situat in str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.7/>

 • c) Imobil situat in str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr.9


R16808/12.03.2019, in zona studiata prin prezentul PUZ ^li^sț^qerjțiticaț& lucrări del

a/'oln Io ■ irmo+AorAln îrv»ot-iila*                                                  '  /   ’’


ARTICOLUL 2


Domeniul de aplicare(1) Regulamentul de urbanism aferent Planului urbanistic zonal - “P.U.Z. - ZONAJE^LIMÎtĂTA DE STR. POPORULUI, STR. BÂRBU DELAVRANCEA, ZONA BLOC LE36 SI STREMIA MOVILA - MUN. CONSTANTA " se aplica in teritoriului marcat pe planurile aferente PUZ ca limita zonei studiate, delimitat astfel: la nord-strada Barbu Delavrancea, la sud-strada Eremia Movila, la est-


strada Poporului, la vest-zona bloc LE36;

 • (2) Amplasamentul care a generat PUZ rezultata din alipirea a doua parcele in suprafața totala de 378mp, avand categoria de folosința “curți construcții” este situat in intravilanul municipiului Constanta, pe strada Poporului, nr.20 Iot2-lot3.

 • (3) Prevederi e prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • (4) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (5) Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • (6) La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigura respectarea, pe langa prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru asigurarea securității si sanatatii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului, desproțegție fata de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejar^a^^^^âi^area patrimoniului! construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea moiaOmerrtetorristoriqfe,

 • (7) Conform : PLANULUI URBANISTIC GENERAL al MUN. CONSTANT/^>ona~-sfudiata-prin prezentul PUZ, cuprinde următoarea zona de reglementare: ZRL2a - tocuinteiTirjdîVrduale ’-'s'î colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

 • (8) Conform PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, aprobat prin HCL 205/2^07^p’entfâJotul-j2',

parcela alipita ulterior la lotul 3, rezultând parcela care a generat PUZ, cu suprareffi&jțot^'^Ș^np, reglementările) urbanistice aprobate sunt pentru un imobil de locuințe colective cu spa^wor^erbiâle la parter cu regim de inaltime P+3.                                                 /        '


ll


, 13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SVS6488551400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

(9) Prin prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism se expliciteaza, se detaliaza si se modifica conform prevederilor legale in vigoare, prevederile cu caracter de reglementare ale PUG MUN. CONSTANTA si Regulamentului aferent, aprobat prin HCLM nr.653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr.77/3l .03.2011 si OUG nr.85/12.12.2012 si ale PUD - HCL 205/2007, stabilindu-se următoarele zone de reglementare in limita zonei studiate:

 • a) L2a - locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție (zona ZRL2a se redenumeste L2a)

 • b) M - zona mixta cu regim de inaltime maxim P+3

PARTEA II

REGULI DE BlAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

CAPITOLUL1


TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL_____________________

'SECȚIUNEA î:            Reguli cu privire la pastrarea integrității mediului si protejarea!

patrimoniuluii^natural si construit_________________ ____________

Terenuri agricole in extravilan |                        ' ?

lin extravilani '.tia

Anexă ia

ARî-ilTi 37


ARTICOLUL 3

 • (1) In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla terenuri agricole

 • (2) Zona studiata face parte din teritoriul intravilan al Mun. CondtantaV


ARTICOLUL 4_______Terenuri agricole in intravilan

 • (1)In limita zonei studiate prin PUZ se afla terenuri avand cate

ARTICOLUL 5

Suprafețe impadurite


 • (1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla suprafețe impadurite.

ARTICOLUL 6______Resursele subsolului________________________________________

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării si prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conțin resurse identificate ale subsolului, este interzisa.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor industriale necesare exploatării si prelucrării resurselor identificate alții subsolului se face de către consiliile județene sau consiliile locale, după caz, cu avizul organelor de j-tat specializate.

ARTICO LUL 7______Resurse de apa si platforme meteorologice_____________________

 • (1) In limita zonei studiate nu se afla cursuri de apa, lucrări de gospodărire si de captare a apelor.

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla platforme meterorologice.

ARTICOLUL 8

Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate


 • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor care, prin amplasament^functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport golplin,^Wtejî^^AîliZațe, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla zone naturale protejate.                    O ---

Florini M.

Zone construite protejate


ARTICOLUL 9_______Zone construite protejate____________________

 • (1) In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla zone construite protejate.

 • (2) Conform Certificatului de urbanism nr. 1918/11.05.2018, zona studiata pm^y2’e^fe/|dna protejata conform L.M.I., aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniuîm^lfi^făf nr. 2828/2015 - Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. crt..13 si zona/ Sitului urban, Cod CT-l-s-B-02820, nr. crt. 484.

  pF^tectie aJ13/4352/12.12.2008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • (3) Pentru fazele ulterioare de proiectare, se va solicita avizarea proiectelor tehnice de către Direcția Județeană de Cultura Constanta, pentru orice investii care urmeaza a se realiza in perimetrul PUZ, conform Aviz Direcția Județeană pentru Cultura Constanta nr. 1746/Z/84/2018.

  •SECȚIUNEA !!: interesului pu i bl ic______


  _____.... ......----------------JMDETWkGONSTANTA------t

  Reguli cu privire la sigura^Ri^R^^fe^gț,

  _______ DIR£C,ȚJA.U.RBANI.S.M___________j

  VÎZAT

  Anexă la avizul


  Zone expuse la riscuri naturale


  ARTICOLUL 10

  (1) Autorizarea executării constrcutiilor sau amenajărilor in bonelgRq^spș^:-ri


  excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestoraeste.'interzis

  (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înțelege: alunecări  e teren, nisipuri


  mișcătoare, terenuri mlăștinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, avalanșe de pada, dislocări de stanei, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare județ prin fiotarare a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

  (3) Conform Studiului geotehnic pentru faza PUZ, efectuat pentru parcela care a generat prezehtrul plan urbanistic:

  • a)  amplasamentul studiat are CATEGORIA GEOTEHNICA 1 si din punct de vedere al riscului geotehnic se incadreaza la RISC GEOTEHNIC REDUS.

  • b)  nivelul pânzei freatice nu a fost intalnit in foraje la adancimea investigata.

  • c)  pentru fazele următoare de proiectare se va completa prezentul studiu geotehnic cu lucrări de teren pe fiecare amplasament in parte pentru a stabili soluțiile de fundare optime .


ARTICOLUL 11______Zone cu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, c;=iilor de comunicație si altor asemenea lucrări de infrastructura se face cu aplicarea restricțiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.

 • (2) In sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3) Conform aviz ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA nr.224550800/10.07.2018:

 • a) in limita zonei studiate exista rețea de alimentare cu energie electrica LES 0,4KV.

 • b) noul obiectiv poate fi racordat la reteua existenta.

 • c) pentru, obținerea Autorizației de construire, faza de proiectare ulterioara PUZ, se va reveni pentru obținerea Avizului de amplasament de la Enel Distrubutie Dobrogea, pentru orice construcție din zona studiata.

 • d) in conformitate cu norma tehnica privind delimitarea zonelor de protecție si siguranța aferente capacitatilor i-mergetice-revizia 1, aprobata cu Ordinul ANRE nr.4/2007, se va păstră fata de LES existente o distanta de minim 0,6m la paralelism si 0,25m la intersecții.

 • (4) Conform aviz TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr.1041/04.07.2018, in limita zonei studiate exista amplasate rețele de telecomunicații.

 • (5) Conform aviz S.C.RAJA S.A. nr.224550800/10.07.2018:

 • a) pe amplasamentul care a generat PUZ exista un branșament de apa Dn 25mm PEyCLeșxecutat din conducta dejjdistrubutie apa Dn 160mm PEHD existanta pe strada Poporuji^^^^raC^touri de canalizare executate in căminul de vizitare Cve de pe colectorul menajer Dn ,3§0mhîj^^(H^OOm), respectiv in colectorul menajer Dn 250mm B (H=1,90m).

 • b) pe strada Poporului exista conducta de distribuție apa Dn 160mm PEHD\,;.coriduCta'!magistrala de

apa Dn 600mm OL, colectorul menajer Dn 250mm B (H=1,90m).                ȘCCAR1CI yH

 • c) pe strada Eremia Movila exista conductea de distribuție apa Dn IQOmm^Azb, cofe'Gforul rrj^najer Dn 300mm A<:b (H=1,40m).

f) In fazele de proiectare următoare PUZ-ului, este obligatorie executar^_d^4ondaje in prezenta repirezentatiilor RAJA.                                                        -*

.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RJJ. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

f ,'UNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • (6) Conform CIISTRIGAZ SUD REȚELE ENGIE nr.312831931/03.07.2018, in limita zonei studiate, exista conducta de gaze naturale. Pe planul de situație s-a trasat orientativ rețeaua de gaze naturale aflata in exploatarea ENGIE. Traseul exact al conductelor si branșamentelor de gaze poate fi identificat in teren după capace tip GN montate pe axul acestora (in cazul conductelor de otel) sau după marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele de polietilena).

 • a) in vederea sigurarii funcționarii normale a sistemului de distribuție gaze naturale si evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor, mediului, in zona de protecție se impun terților restricții si interdicții prevăzute de legislația in vigoare.

 • b) zonele de protecție si siguranța respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția siaternelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul economiei si comerțului, in zona de protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila a operatorului sistemului de dostributie.

 • c) pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 • -  Sa realizeze construcții de orice fel in zona de siguranța a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in

care in mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea sa se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor preveclrilor referitoare la proiectarea si execuția lucrurilor in sșgțc^^-gazejoiîriatyrale si sipb condiția cedării in patrimoniul operatorului a bunului respectiv primam              x.• rwiȚA

 • -  Sa efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție ai.obiectivelon’de gaze naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem

 • -  Sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de prbt^t^^a &bfâciiveloF-de ga^^natarale

 • - Sa intervin;=i in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si^t^^iU(yr.de gaze j^ur-a^r-— ■“

 • d) dezvoltare;:^ rețelei de gaze naturale se va face in fur.ti<k de solicitările^ clin zog^^wctivaJin

conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele dedisffiDutiea gazelor naturale aprobat prin HG 1043/2004.                                        /

 • e) amplasare a de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura, in zona de protecție a rețelelor de gaze naturale existente, se realizezaza numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturae NTPEE-2008, Legii energiei electrice si gazelor naturale nr. 123/2012 si Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului.

 • f) viitoarele ccnstructii si /sau instaltii subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanta minima admisa (distanta de securitate). Distantele de securitate, exprimate in metri, se masoara in proiecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si construcțiile sau instalațiile subterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE-2008.

 • g) avand in vedere ca reteua de distrubutie gaze naturale este intr-o continua dezvoltare, prin Certifacatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajării terenului, se va solicita si avizul Distrigaz Sud Rețele.

 • (7) Conform aviz RADET nr.B10261/06.07.2018, in limita zonei studiate nu exista rețele termice.

ARTICOLUL 12

Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice


 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura si destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale.

 • (2) Lista categoriilor de construcții generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobatg^rin Ordinul nr. 1.587 din 25 iulie 1997.

 • (3) Conform ,G.M -007 -2000: Riscurile tehnologice sunt factori generatori de zapcid^teTm^jofe

datorate activitatilor umane.                                                Q—

1                                                                                Kc; Si «wac Ficnm N.

Asigurarea echipării edilitare


ARTICOLUL 13______Asigurarea echipării edilitare____________________. ?ccăRICI

 • (1) Zona studiata este echipata cu rețele edilitare: apa, canalizare, energie lectric'âjpj gaze^turaleii conform avizelor deținătorilor de utilitati, anexate prezentei documentații.
Asigurarea compatibilității funcțiunilor


ARTICOLUL 14

 • (1) Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate în cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse în prezentul Regulament - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

 • (2) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a terenului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum aceste valori sunt stabilite prin prezentul regulament pentru fiecare zona.

 • (3) Procentul. de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă la posibilitate^—unei—eonstr-uctiL-de—a atinge in mod simultan valorile maxime permise.

 • (4) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament legii.


ARTICOLUL 15


JUDEȚUL CONSTANȚA

VIZAT

Anexă !a avizul nr.t cientul de utilizare al t


privi


Procentul de ocupare si coef


AtTbrrr.ci'pTT


(1) Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenulqj_‘sr caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mue gala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile st&bilite prin prezentul regulament sa conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcție sa atinga în mod simultan valorile maxime permise. Constrângerea data de către cei doi indici urbanistici împreuna cu regimul de înălțime si inaltimea maxima este una rezultanta prin restrictionarea simultana si comuna conform valorilor maxim admise.

(2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:

 • (a) Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construita desfășurată (suprafața desfășurată a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau în calculul suprafeței construite dăsfasurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinatiestricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecție; (Legea 350/2001)

 • (b) Procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafața construita(amprenta la sol'a clădirii) si suprafața parcelei. Suprafața construita este suprafața construitala nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depasesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiectiala sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construita. (Legea 350/2001)


ARTICOLUL 16_______Lucrări de utilitate publica______________________________________

(1)ln limita zonei studiate prin prezentul PUZ nu se propun lucrări de utilitate publica.


CAPITOLUL


SECȚIUNEA I:


Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii


ARTICOLUL 17______Orientarea fata de punctele cardinale___________________________

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face, cu respectarea condițiilor si arrecomandarilor de j orientare fata de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul Generale Urbanisnp; j

 • (2) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insorirea acestor'a pe cTdPrata de^

minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din clădire si din locuintele'jnv^cinafe'^z (conform Ord. MS 119/2014, Ord. MS 994/2018);                                   ' " ‘      ’J13/4352/12,122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R0448RDE140SV66488561400. B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SI :D!U SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSK1, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • (3) In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanta dintre clădirile invecinate este :mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (2). (conform Ord.MS 119/2014, Ord.MS 994/2018).

ARTICOLUL 18_____Amplasarea fata de drumuri publice____________________________

 • (1) In limita zonei studiate, drumurile publice sunt străzi existente din intravilanul Mun. Constanta, respectiv strada Poporului, strada Eremia Movila si strada Barbu Delavrancea.

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor fata de străzile existente se va face cu respectarea retragerilor prevăzute fata de limitele de proprietate precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

  ARTICOLUL 19


Amplasarea fata de cai navigabile existente

 • (1)In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai navigabile.

  _________ PRIMĂRIA MUNiCipiULlJ: CONSTANȚA

  (1)ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai fe ate.     țXpWVe x-iw^BAPE

  i__________________


  ARTICOLUL 20


  Amplasarea fata de cai ferate


  ARTICOLUL 21


  Amplasarea fata de aeroporturi


  Anexă la avizul nr,


  (1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla aeroporturi  hRi ii i L:UT~oLr


  Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat


  ARTICOLUL 22

  (1) Zona studiata nu se afla in vecinătatea fâșiei de protecție a frontierei de stat.


ARTICOLUL 23_____Amplasarea fata de aliniament________________________________

 • (1) Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public.

 • (3) In fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-R(-glementari urbanistice se pot amenaja accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare, spatii plantate amenajate peisagistic.

ARTICOLUL 24

Amplasarea in interiorul parcelei


 • (1) Amplasarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta:

a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor, pentru fiecare zona de reglementare

 • (2) Conditiile de amplasare a clădirilor unele fata de altele in interiorul aceleiași parcele sunt precizate in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Conditipdepamplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (3) In relație cu limitele laterale ale parcelei, construcțiile pot fi amplasate astfel:         X)

  • a) In regim închis (înșiruit) - cuplate, pe ambele laturi la calcan cu constr^ctiile-de-me^parcelel

  învecinate                                                        fa                J

  • b) In regim cuplat - alipite la calcan pe una din limitele laterale ale parceleiU            ,     .?//

  • c) In regim izolat - cu retrageri fata de vecinătăți                         <■,     r-rTS— Z/


fi

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

: SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

1 PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A. PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

SECȚIUNEA 2:


Regulicuprivire Ia asigurarea accesurilor obligatorii

ARTICOLUL 25_____Accesuri carosabile_________________________________________

 • (1) Autorizareâ executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

 • (2) Accesurile carosabile pentru parcelele existente in limita zonei studiate se vor asigura din străzile existente, respectiv strada Poporului, strada Eremia Movila si strada Barbu Delavrancea.

ARTICOLUL 26_____Accesuri pietonale___________________________________________

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor de orice fel este permisa numai daca se asigură accesuri pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

 • (2) In sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-un drum; public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public pe terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

 • (3) Accesurile pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace speciale de deplasare.

[SECȚIUNEA 3:   :_____Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

ARTICOLUL 27

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente.

 • (2) ln vecinătatea amplasamentului exista rețele de alimentare cu apa, canalizare si rețele de alimentare cu energie electrica si gaze naturale, iar racordarea noilor obiective la acestea se va realiza cu acordul deținătorilor de utilitati existente, pe baza proiectelor de specialitate întocmite in aces sens.

 • (3) Autorizarea executării construcțiilor in zonele de servit sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilita ale administrației publice.


Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente


ARTICOLUL 28


Realizarea de rețele edilitare


I                 ........... ■ ■■ I ~ -             fj—T_ -__

! .____ JUDEȚUL CONSTWTÂ

:i sau cu ăVFZutorganelor .de. speciaîits

VJXAȚ       Mfc. SC MlAiISAf'E

Anex^a avizul ns__    /

ARHITECT sfr          

cggQ^Ș^eaEa. de-căFre contractelor încheiate cu


te te


 • (1) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a retelelorudilildiu pubft investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in conditiil^ consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

 • (2) Lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar.

 • (3) Rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune), vor fi amplasate subteran.

 • (4) Rețelele ele distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • (5) Extinderii»:) de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construite, indiferent de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut dreptuUgeneral de racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de explpațarei^țcarei persoane care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea/orr n^T^âsâ^p^ cheltuiala sa ; nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori/in “limita-Wa^kcitatihX rețelei, fiind iir.isa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu coltul dS^iiPahluCrani; r suportate de 'el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate pulliicâ^ci

 • (6) Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior \(d.estinăfâ*fcolectariiZ/ deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor ’s^dSsiblîe dihtr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funefed ipjensiuni si de funcțiune.

 • (7) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de


canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) lâ strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale in terenul natural.

ARTICOLUL 29

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare


 • (1) Rețelele cie apa, de canalizare menajera/pluviala, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public; sunt proprietate publica a comunei, orașului sau județului, daca legea nu dispune altfel sau in proprietatea deținătorilor de utilitati.

 • (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

 • (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de finanțare, intra in proprietatea publica.

SECȚIUNEA 4: construcțiilor

---------------_ ... J_ _v^4lJDETicqNSTftNȚA^^riJ

Reguli cu privire la fom                                    ’ale

DIRECȚIA URBAMSM _    *


ARTICOLUL 30


Parcelarea


ARTICOLUL 31


Inaltimea construcțiilor


 • (1) Regimul maxim de înălțime si inaltimea maxima admise sunt precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa la atic exprimata in metri si număr de niveluri este inaltimea maxima admisa in planul fațadei, pe mijlocul acesteia si se mascara de la cota terenului amenajat pana la aticul ultimului nivel (parapetul terasei).

 • (3) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

 • (4) Atic - Parte a unei construcții situata deasupra cornișei si menita sa mascheze acoperișul (DEX 1998). In cazul clădirilor acoperiș terasa, se considera atic elementul superior al fațadei, care depășește cofa ultimului planseu si are rol constructiv, de rebord, pentru straturile componente ale invelitorii si rol. in ghidarea apelor meteorice.

  ARTICOLUL 32


Aspectul exterior al construcțiilor

 • (1) Autorizare;a executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor e^rio.L.nd-cbhtraviri'e\\

funcțiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.                        Sî»wm Flcnm f'■ $ V

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterib’^iritra inji contradicție cu aspectul general al zonei, asa cum este descrisa in Secțiunea 1 :a^!zdnei d&ll reglementare,, si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitectur^est&ir^er^isa./Z

 • (3) Aspectul c;eneral al zonei este determinat de conformarea construcțiilor, volumetricei, zitie urbana etc.

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA. B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • (a) Compoziția urbana este acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie si expresie plastica, realizat prin aplicarea regulilor specifice urbanismului si arhitecturii.

 • (b) Volumetrici este un paramentru urbanistic si arhitectural de baza care determina aspectul general al zonei si silueta urbana in ansamblul ei.

 • (c) Conformeirea construcției este forma de ansamblu a acesteia ce deriva din modelarea si dimensionarea pârtilor care o alcătuiesc, intre care se creaza relații funcționale de plastica arhitecturala.

SECȚIUNEA 5:            Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi sil

iiniprejțnyirij......... ......_____________......._________ _______________. ......... !

ARTICOLUL 33 Parcaje__________________________________________________

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora in afara domeniului public.


 • (2) Numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul regulamentului aprobat prin HCL 113/2017.

 • (3) Staționarea autovehiculelor este precizata in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor

  ARTICOLUL 34 Spatii verzi


  . ' ' , ' '          ,     /               .                   '‘Jlip^^rfîenfârilbî’jj'cu^rinse> impi^F^ntuî

  regulament - Secțiunea ll Condiții de amplasare, echipare si c onfigurar^âcia^ifi^^^

  V» JAî        ’A?


  (l)Suprafata minima de spatii plantate este precizata in cadr


  ARTICOLUL 35


  împrejmuiri


  _. „ .. . .... ...

  Anexă la.avizul nr. __I ~____


  • (1) împrejmuirile reprezintă constructiiile sau amenajările (pk intatii^^r&JfT

  sau temporar amplasate pe aliniament sau pe celelalte laturi public de proprietatea privata.

  • (2) Autorizarea imprejmuirilor este precizata in cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor


  ale parcelei, pentru a  CAPITOLUL 1


  DISPOZIȚII FINALE


ARTICOLUL 36 Autorizarea directa

 • (1) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal aprobat, numai pentru parcelele care îndeplinesc condițiile stabilite prin HG nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, referitoare la suprafața minima a parcelei si lungimea minlima a frontului la strada.

 • (2) Autorizatiilo de construire, in toate celelalte cazuri, vor fi emise in urma aprobării unui Plan urbanistic del detaliu, elaborat si finanțat prin grija proprietarului/ investitorului, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 • (3) Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan/i^ba^^i^îbȚjaJ aprobat pentry amplasamentul care a generat PUZ, situat pe strada Poporului, nr.^Q^îot^lqt3^

ARTICOLUL 37______Destinația unui teren sau a unei construcții jk'               > j

(1)ln sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren sau a unei construcțiivșgniptelege-modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute in - Secțiunea I Utilizarea functionalar M


ARHITECTURA *  URBANISM *  DESIGN

.'13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

f 'UNCTDE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


PARTEA III ZONIFICARE.


. FUNCȚIONALA


ARTICOLUL 38


Lista zonelor si subzonelor funcționale

L2a - (locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protecție

M - zona mixta cu regim de inaltime maxim P+3


ARTICOLUL 39DIRECȚIA URBANISM

Reglementari pentru zona L2a v’2At ^schimbare

Reglementari pentru zona N?nGX8

ARHITECT ȘEF

L


U S O N I A

ARHITECTURA *  URBANISM *  DESIGN

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _____

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV6S488561400, B.RO. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

Fjl'JNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSK1, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


L2a - ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+2

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

PUZ, este delimitată prin PLANUL


Zona. den reglementare L2a studiata prin prezentu URBANISTIC GENERAL al Mun. Constanta de străzile: Bhrbu Delș^ Movila si de zona bloc LE36. Limitele subzonei stabilite prin F fiind delimitată astfel:


 • -  La nord: strada Barbu Delavrancea

 • -  La sud: strada Eremia Movila

 • -  La vest, zona bloc LE36

 • -   La est: limita laterala est a parcelei IE 240705, p

  g strada WM

  cu regim mic de


Poporului nr. 18, si parcela amplasata pe strada Barbu Delavrancea

Zona se caracterizează prin funcțiunea dominanta de locuire individua inaltime (P-P+1-P+2). Caracterul zonei se menține.

CONDIȚIONĂRI PRIMARE

Pentru parcelele existente construite, se mențin situațiile existente pe teren/conditiile autorizate pe baza unei Autorizații de construire, iar modificările ulterioare ce necesita autorizare conform Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, se vor supune prevederilor prezentului Regulament.

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, iar indicatorii de ocupare si utilizare a terenului sunt egalați sau depășiți de coiistructiile existente, nu se admit decât lucrări de reparații, consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, iar indicatorii de ocupare sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, se admit lucrări de reparații, consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara si luci ari de supraetajare numai in limita CUT maxim admis si a RH maxim admis.

Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal aprobat, numai pentru parcelele care îndeplinesc condițiile stabilite la art.4 - Caracteristici ale parcelelor.

Autorizațiile de construire, in toate celelalte cazuri, vor fi emise in urma aprobării unui Plan urbanistic de detaliu, elaborat si finanțat prin grija proprietarului/ investitorului, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

iMĂSURI SI RECOMANDĂRI

Se recomanda alipirea parcelelor existente care nu se incadreaza in prevederile art.6-Caracteristici ale parcelelor, in vederea generării unui parcelar urban regulat care sa indeplineasca condițiile optime de construire.

Deasemei’iea, in vederea menținerii condițiilor optime de construire a parceleleor>;OTce*hpua dezmembrare'a parcelelor existente se va realiza numai pe baza unui PUD.


I

ARTICOLULI - UTiLiZ^RIADMISE


_____Ji.4- .

... V.


.ȘGCAR1CI________.ți

._ -umiliși----Jy/

 • •  locuire: locuințe individuale                                                                    °


 • • funcțiuni complementare locuirii: parcare/garare, comerț cu amănuntul, depozitare;pr^du^ei’fara nocivitate, .birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale in limita a 25% din aria conș^'i / --

®u s

.ARHITECTURA

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA. B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3. SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

U S O N I A 'PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • • se admite mansardarea clădirilor existente, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a

terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent si ci.i respectarea CUT maxim aprbat si a regitime. aprobat _

 • • se admite extinderea, supraetajarea clădirilor existejite. cil rdSpe$îarea)f<®nditfilpr~dîrTpr^zentul

regulament,                                        PRIMĂRIA municipiulu, constanța

DiPhCpA URBAi

----V32AT-& PR

— Anexă Ja-avizul-nr-

fecteâ^ffiWhâjafdfn prezentul

ĂMT&


^ARTICOLUL 3 - UfîUZARl INTERZISE • • se interzic lucrări de terasament de natura sa «1 construcțiile de pe parcelele adiacente;

 • • orice lucrări de terasament care pot sa. provoace scurgerea apelor pe împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • •  alte utilizai j care nu sunt specificate la utilizări admise si utilizări admise cu condiționări


celele’Vecine sau care


SECȚIUNEA I - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL^ - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe,"forme, dimensiuni)

• se considera construibile loturile care indeplinesc cumulativ următoarele condiții: a)__•_________________________________________________________________________________________________

REGIM DE CONSTRUIRE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

ÎNȘIRUIT

P+2

8 metri

150mp

CUPLAT

P+2

12 metri

250mp

IZOLAT

P+2

14 metri

300mp

b) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

 • • pentru parcelele existente construite se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit lucrări de reparații, consolidări, extinderi, modernizări si lucrări de imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului admise

 • • pentru parcelele existente construite al căror POT existent este mai mare dacat cel admis, se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit lucrări de reparații, consolidări, supraetajări in limita CUT maxim admis si a Rh maxim admis, modernizări si lucrări de imbunatatire a nivelului de-echipare tehnico-edilitara.

 • • pentru parcelele existente cu suprafețe mai mici de 150mp si/sau front la strada mai mic de 8 metri s® admit lucrări noi de construire numai pe baza intocmirii si aprobării unui Plan urbanistic de detaliu.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT       ____'   -......

 • • in sensul; prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita ^dintl^btQP^atea privata sildomeniul public.

 • •  clădirile noi se va retrage minimum 3 metri de la aliniamentele străzilor Erimiâ'’Movirâ~sî?Erafbu

Delavrancoa.                                                          ș-abci J

 • • clădirile noi se pot retrage pana la maximum 6 metri in cazul parcelelor cu adancimi,mai mari de 25 metri de la aliniamentele străzilor Eremia Movila si Barbu Delavrancea.^ —/.t/

 • • excepție f;=ic parcelele al căror deschidere la strada este determinata doar de latimea caii de acces si care din, motive legate de caracteristicile parcelelor se vor amplasa fata de aîihia^nfZconform unui Plan urbanistic de detaliu aprobat, elaborat si finanțat prin grija proprietarului/ ipvfed^torului.

,J 13/4352/12.12.2008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RO. AGENȚIA MAMAIA

E EDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

FUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSK1. NR. 40, BL. BM2, SC. A. PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • •  in fasia non-'aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amplasa accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforme, spatii plantate private amenajate peisagistic, construcții subterane, construcții si amenajari ti-ihnico-edilitare pentru echiparea parcelei, terase descoperite, parcaje la sol si garaje.

 • •  amplasarea.,garajelor pe aliniament se poate realiza in următoarele condiții:

 • a) latimea garajului va fi de maximum 3,5 metri pentru loturile cu-frwt-n4ai-mjc-de_1.2.metr4---..—~~t

 • b) latimea garajului va fi de maximum 6,5 metri pentru loturile < :u fronțd^WBiitiSO^WiiriA

 • c) inaltimea garajului va fi maximum 3,5 metri. Inaltimea                 sfe.^^s^arS^feW^ta

terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al constructi si.               J schimbare !

ARTICOLUL (i; - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIM Iale parcelelor______.._________________...............


—AnexăJa avizul.nr'fgȚflffi/.

TELE LATERALE SI P


. ARHITECT ȘEF _


• amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor se va rXaliza in funcție de regimul de construire si de următoarele condiționări: determinatei doar de latimea caii de acces si care din motive legate de caracteristicile parcelelor se vor amplasa fata de limitele laterale si posterioare al parcelei cu respectarea prevederilor Codului Civil si conform unui Plan urbanistic de detaliu aprobat, elaborat si finanțat prin grija proprietarului/ investitorului.

REGIM DE CONSTRUIRI?

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA/LIMITELE LATERALE

RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA POSTEROARA

ÎNȘIRUIT

P+2

8 metri

150mp

-

5 metri

CUPLAT

P+2

12 metri

250mp

3 metri

5 metri

IZOLAT

P+2

14 metri

300mp

3 metri

5 metri

• excepție de

a prevederile mai sus menționate fac parcele

e al căror deschidere la strada este


 • •  garajele se ,vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu respectarea condițiilor de la art.5.

 • • autorizarea,clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare

[ARTICOLUL îf - AMPLASAREA CLĂDÎRILORUNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASIPARCELA

 • • pe o parcela se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit, iar POT si CUT nu sunt depășite

 • •  amplasare;:! clădirilor unele fata de altele pe amplasament se va realiza, cu respectarea condițiilor de insorire, iluminat natural, vizibilitate, protecție imporiva incendiilor, conform legislației in vigoare

ARTICOLUL II - CIRCULAȚII SI ACCESE

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei;

pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recom^dă^QtJIi^area învelitorilor, permeabile.

se vor resp'ecta prevederile HCL nr. 113/27.04.2017 in ceea ce privește accesqrileja ^re,e[e? VX __— -------I,!----------— ---—----------------------.—— ------------.—-----------,—_j{ja_Siawa&.EIc«3BA K.—

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR___________ __J_____Țd

 • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afaraxcirculațiilpTgpublice/

existente sau propuse                                                      v x          ■'/

 • • autorizarea' executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea nurriap! de locuri de parcare conform HCL nr. 113/2017

u s

ARHITECTURA  *  URBANISM *  DESIGN

Jl 3/4352/12.12.2008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV6S4885S1400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIUSOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 73, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmai1.com

 • •  numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentului privind, asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza Mun. Constanta - HCL nr. 113/2017

 • •  locuirile de parcare necesare vor putea fi amplasate la sol in fasia non-aedificandi, șituata intre aliniamentul parcelei si retragerea impusa, in garaj, la sol sau la subsol.

_____ '.i_______._____________.__________________________

^ARTICOLUL 11) -INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR_______ _ . V J

regimul maxllm de inaltime admis este trei niveluri supraterane (P+2, D+P+1, P+1+M, D+P+M)-P=parter, D=demisol, M-mansarda

inaltimea maxima admisa la atic este H = 11 metri. Inaltimea maxima admisa la atic este inaltimea maxima admisa in planul fațadei, pe mijlocul acesteia si se masoara de la cota terenului amenajat pana la aticul ultimului nivel (parapetul terasei).

inaltimea maxima admisa este H max = 12 metri. Inaltimea maxima admisa a construcțiilor se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel ryaiJnalt al construcției


• este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subso necesitățile tehnice si funcționale.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

I cin&âiătiîlbr i publicai


se va urmări asigura unei imagini unitare la niveli

particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate“piln ulilizaiea dtrtnateg de calitate;

autorizarea .executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor extefior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura minimalista, raționala si functionalista) si nu depreciaza aspectul general al zonei

autorizarea; executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie, aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje

. culorile.admise la fațadele vizibile din domeniul public sunt pastelate

calcanele vizibile din spațiul public se vor trata / masca arhitectural prin grija investitorului

la fațade nu se vor folosi imitații de materiale, de exemplu faianța care imita marmura, plastic care imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii etc

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala

acoperirea clădirilor va fi de tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale sau șarpanta cu panat maximum 30%

Articolul ;i2 - coNDiTîrDEechIpâreediutâra" "

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente.

 • • pe străzile. ȘEremia Movila si Barbu Stefanescu Delavrancea exista rețele de alimențâre^cu. apa,

canalizare iisi rețele de alimentare cu energie electrica si gaze naturale, ia^râbofăâtea foilor obiective lai acestea se va realiza cu acordul deținătorilor de utilitati existențele băza^Siec^f de specialilate întocmite in aces sens.                                                           tu

 • • autorizarea executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilițare,^existențe!

sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cdyavizul «orgapelor de' specialitate ale administrației publice.                                            ~77p7v~ Jy

 • • extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizea^a e către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile contractele'7"’ feiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

J13/4352/12.12J2008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R0448RDE140SV664885S1400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


 • • lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

•. rețelele noi: de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran.


rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran, fiecare parcela va dispune de o deșeurilor menajere, dimensionate accesibile (dintr-un drum public, se va urmări limitarea la maxim a canalizare;'pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafetelGF-exterioare-(prin.asfaltare, betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul n jcesar7ri>|"!r""''11             .........

apelor pluviale in terenul natural.


platforma sau de un spațiu interior destinate colectării pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor


si


aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica


de de de


ȘARTIC0LULlil3 - SPATII LIBERE SI SPAȚII PLANTATE


infiltrării

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM        j

Anexă_’3_+iyizul-nr.-______-/.___—r

L ' 4e^^w^^^respecfe


spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca sji gradn^eMaf; este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de prei suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013 suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

fiecare parcela va avea o suprafața minima de spațiu plantat la sol de minimum 10% din suprafața :

modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru intretinere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.


^ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI            • •'         __- - - ■ -      __- r           7]


 • • gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0.50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu;

 • • împrejmuirile spre limitele laterale de proprietate vor fi opace cu inaltimi de maximum 2,50 metri


ARTICOLUL 115 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI


POT maxim = 45% (mp AC/mp teren)

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI               -------


CUT maxim" 1,35 (mp ACD/mp teren)

- . Pentru parcele cu suprafețe mai mici de 250mp CUT maximl= 1,62 (mp ACD/mp teren)

Pentru parcele cu suprafețe de cel puțin 250mp•J13/4352/12122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

lEEDIUSOClAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


M -ZONA MIXTA

CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+3

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Zona de reglementare M propusa prin prezentul PUZ este delimitată astfel:

La nord: strada Barbu Delavrancea

La sud: strada Eremia Movila

La vest: limita laterala est a parcelei IE 240705, limita posteriara a parcelei IE 206024 amplasata pe strada Poporului nr. 18 si limita ' '   '      '                 1

laterala ygs^șup^c^f^mplasata pe strada

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM VIZAT LPRE

—Anexă •!a~avi.Tul"nr.y ~~1   ~              ~ i

---------------1

„ARHITECT ȘfT ---ZZ           .


Barbu Delavrancea nr. 1A

La est: strada Poporului

CONDIȚIONĂRI PRIMAREPentru parcelele existente construite, se mențin sil pe baza unei Autorizații de construire, iar modificările ulterioare ce ne 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, se vor supune prevederilor prezentului Regulament

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, iar indicatorii de ocupare si utilizare a terenului sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, nu se admit decât lucrări de reparații, consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, iar indicatorii de ocupare sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, se admit lucrări de reparații, consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara si lucirari de supraetajare numai in limita CUT maxim admis si a RH maxim admis.

Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal aprobat, numai pentru parcelele care indeplinesc condițiile stabilite la art.4 - Caracteristici ale parcelelor.

Autorizariiile de construire, in toate celelalte cazuri, vor fi emise in urma aprobării unui Plan urbanistic de detaliu, elaborat si finanțat prin grija proprietarului/ investitorului, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal aprobat pentru amplasamentul care a generat PUZ, situat pe strada Poporului, nr.20, Iot2-lot3.

[MĂSURI SIRECOMANDARI:

Se recomanda alipirea parcelelor existente care nu se incadreaza in prevederile art.6-Caracteristici ale parcelelor, in vederea generării unui parcelar urban regulat care sa indeplineasca condițiile optime de construire.

Deasemeiriea, in vederea menținerii condițiilor optime de construire a parceleleor, orice noua dezmembrare a parcelelor existente se va realiza numai pe baza unui PUD.

SECȚIUNEA : UTILIZARE FUNCȚIONALA

ARTICOLUL I - UTILIZĂRI ADMISE


U S O N I A

ARHITECTURA 1  URBANISM 1  DESIGN

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SIEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BDL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

FUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSK1, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

• amenajari inferențe locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare;

ARTICOLUL îl - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

 • • servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimentar, comerț nealimentar, cabinete de medicina vi-terninara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere neqeneratoare de zgomot sau emisii de orice fel si fara depozitari, saloane de întreținere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine);in următoarele condiții:

 • -  sa nu producă poluare fonica, chimica sau vizuala;

 • -  sa fie amplasate numai la parterul clădirilor de locuit, daca locuirea este funcțiunea de baza

 • • funcțiuni dle invatamant: grădiniță, after-school, centru educațional,cu următoarele condiții:

 • -  satisfacerea suprafețelor minime (utile, desfășurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NF:'O1197; respectarea OMS nr.994/2018.

  pe parcela nu vor exista alte funcțiuni.                  r.

  se admite extinderea, supraetajarea clădirilor existente, ^y^gs^e^^^cd^tiitor^di^ ..prezentul


 • -  pe parcela nu vor exista alte funcțiuni.

 • •  !

regulament


ARTICOLUL;, - UTILIZĂRI INTERZISE

 • • se interzic! lucrări de terasament de natura sa afei teze ^^âfiSjiariie construcțiile de pe parcelele adiacente;

  ublide si


 • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 • •  alte utilizări care nu sunt specificate la utilizări admise si utilizaria admise cu condiționări

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete forme, dimensiuni)        ]

REGIU/I DE CONSTRUIRE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA 1

RĂRCEli’Aii/ițî

IZOLAT

P+2

16 metri

P+3

18 metri

- / "asQirfp

b) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei


• se considera construibile pentru funcțiuni de locuire individuala loturile care îndeplinesc cumulativ armatoarele condiții:

a)

REGIIVI DE CONSTRUIRE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

ÎNȘIRUIT

P+2

8 metri

150mp

CUPLAT

P+2

12 metri

250mp

IZOLAT

P+2

14 metri

300mp

b) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei

,113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

ÎS EDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • • pentru parcelele existente construite se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit lucrări de reparații, consolidări, extinderi, modernizări si lucrări de imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara daca se respecta condițiile de ocupare si utilizare a terenului

 • • pentru parcelele existente construite al căror POT existent este mai mare dacat cel admis, se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit lucrări de reparații, consolidări,'supraetajări in limita CUT maxim admis si a Rh maxim admis, modernizări si lucrări de imbunatatiri-i a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

 • • pentru parcelele existente cu suprafețe mai mici de 150mp si/sau front la strada mai mic de 8metri se admit lucrări noi de construire numai pe baza intocmirii si aprobării unui Plan urbanistic de detaliu.

 • • se admit operațiuni de comasare, reconfigurare a parcelelor cu excepția celor de dezbembrare care ar genera parcele ce nu se inscriu in condițiile de constuibilitate

ARTICOLUL li-AMPLASAREA CLADIRILORFATĂDE ALINIAMENT

 • •  in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si domeniul public.

 • • clădirile noi se vor amplasa pe aliniamentele străzilor Eremia Movila, Barbu Delavrancea si Poporului j

 • • nu se nu se admite depășirea aliniamentului cu balcoane, console, bovindouri

{ARTICOLUL (:i - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE [ALE PARCELELOR                                      --


■ *            ■"           "■ ............ ■ r—-

• amplasare;; clădirilor fata de limitele laterale si posteripdB^ regimul de construire si de următoarele condiționări:

Pentru locuințe individuale

REGIM DE i CONSTRUIRI::

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAHATAA MINIMA--

PARCELA

LIMITA/LIMITELE LATERALE

z^Esagere Wjîmade la

LIMITA

POSTEROARA

ÎNȘIRUIT

P+2

8 metri

150mp

-

5 metri

CUPLAT

P+2

12 metri

250mp

3 metri

5 metri

IZOLAT

P+2

14 metri

300mp

3 metri

5 metri


Pentru celelalte funcțiuni admise (cu excepția locuințelor individuale) situate pe parcele de

câmp

REGIM DE CONSTRUIRE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

FRONT MINIMUM

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA/LIMITELE LATERALE

RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA POSTEROARA

IZOLAT

P+2

16 metri

300mp

3 metri

5 metri

P+3

18 metri

350mp

3 metri

5 metri

' — t rj VÂ,

__-yx

Simanr. Flcin-i fJ.   £ n

ȘGCAKiCi y-țsain'ii         :'}//

®

US O N I A


J13/4352/12.12.2008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40,BL. BM2, SC. A.PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

Pentru celeleilte funcțiuni admise (cu excepția locuințelor individuale) situate pe parcelele de colt, situate la intersecția străzilor Poporului cu Barbu Delavrancea si Poporului cu Eremia Movila

REGIM DE CONSTRUIRI::

REGIM MAXIM DE INALTIME

FRONT MINIMUM LA CEL PUȚIN UNA DIN STRĂZI

SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITELE LATERALE

IZOLAT

P+2

16 metri

300mp

3 metri

P+3

18 metri

350mp

3 metri

 • •  parcelele de colt se considera ca avand numai aliniamente la străzile existente si limite laterale către celelalte parcele

 • • autorizarea clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA]

 • • pe o parcela se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit,rk

 • • amplasarea clădirilor unele fata de altele pe amplasam' ir de insorire, iluminat natural, vizibilitate, protecție imporiv a

ARTICOLUL î? - CIRCULAȚII SI ACCESEparcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr^RdiftOât^Epubîk prin drept ele trecere legal obtinut prin una din proprietante invecinataccesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; pentru accesele pietonale si carosabile din interiorul parcelelor sezrecomanda utilizarea în velitorilor, permeabile.

se vor respecta prevederile HCL nr. 113/27.04.2017 in ceea ce privește accesurile la parcele

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau propuse

 • • autorizarea) executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numărului necesar de locuri de parcare conform HCL nr. 113/2017

 • •  numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se Stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza Mun. Constanta - HCL nr. 113/2017

 • •  locuirile de parcare necesare vor putea fi amplasate la sol sau la subsol.

ARTICOLUL 10-INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR                 .___i

• regimul maxim de inaltime admis este de patru niveluri supraterane (P+3, D^P^Z^^i^ P=parter, D=demisol, M-mansarda

 • • inaltimea maxima admisa la atic este H atic = 14metri. . Inaltimea maxirn^adrhisa’lâ ațîc este

inaltimea maxima admisa in planul fațadei, pe mijlocul acesteia si se masoara de lâccdt^‘'tferenuîui amenajat pana la aticul ultimului nivel (parapetul terasei).                                      £/!

 • • inaltimea maxima admisa este H max = 15metri. Inaltimea maxima admisakaconștrucțiilo'r'se masoara ele la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al constructiei^jZ^A;?"'

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

«IIEDIUSOCIAL - CONSTANTA,B-DLMAMAIA,NR.79,BL.LS3,SC.A,ET.PARTER,AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

FÎJNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40. BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • • este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va lij^șrrryn^fei^NfMnctie de necesitățile tehnice si funcționale.

  PRIMĂRIA MLiNiCIPlULUI CONSTANȚA DiPSCȚI A URBANISM

  VLW S.RRE •«.SCKiBSBARS

  'AneKS'laza vizu hnrr;.—i


 • • mansarda nu este admisa in cazul construcțiilor noi

___________________’...__...............................................................................

^ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul Lei

particularitățile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea'~d€ de călitate; , autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora (arhitectura minimalista, raționala si functionalista) si nu depreciaza aspectul .. general al zonei

autorizarea executării construcțiilor care prin conformare, volumetrie, aspect exterior, intra in contradicție cu aspectul general al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje culorile admise la fațadele vizibile din domeniul public sunt pastelate

calcanele vizibile din spațiul public se vor trata sau masca prin grija investitorului

la fațade nu se vor folosi imitații de materiale, de exemplu faianța care imita marmura, plastic care imita lemnul, plastic care imita sticla, butaforii etc

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala

acoperirea clădirilor va fi de tip terasa cu materiale durabile, minerale si naturale

i

ARTICOLULI2-CONDITIIDEEC HI PARE EDILITARA      ~~             ~      ~

 • • autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente.

 • • pe străzile Poporului, Eremia Movila si Barbu Stefanescu Delavrancea exista rețele de alimentare cu apa, canalizare si rețele de alimentare cu energie electrica si gaze naturale, iar racordarea noilor obiective la acestea se va realiza cu acordul deținătorilor de utilitati existente pe baza proiectelor de specialitate întocmite in aces sens.

 • •  autorizarea'; executării construcțiilor in zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate iale administrației publice.

 • • extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile contractelor incheiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

 • •  lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran, rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public.

se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in reteau^pu_bli.ca de canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizace^d^^'dlutii^de colectare, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor j?l|ylai6^iâ^^xel''âe parcela. De asemenea se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioș(re~^(prih-âsfalțar^ betonare sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, in vederea^ asi^^riî^ihf?ltrarii.-j apelor pluviale in terenul natural.                                                                         *’j

__

;                                                    Vx oeq~~ £/J

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R0448RDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USON'IA l’UNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL I 3 - SPATII LIBERE SISPÂTU PLANTATE                                 ~l

 • •  spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada;

 • • este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013

 • • suprafața minima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. 152/2013, astfel: pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

 • •  modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalației utilizata pentru intretinere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

 • •  pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.

ARTICOLUL I4 - ÎMPREJMUIRI


 • • gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2,20 metri si minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0.50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard vru;

 • •  împrejmuirile spre limitele laterale de proprietate vor fi opace cu inaltimi de maximum 2,50 metri

  ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULCT”

  PRI


  j

  ',J'<’r'i2 3 ■ V'•!‘             imiMȚA

  Anexă ia jvijul nr ,.f. . / .

  ARHITECT
1

se considera construibile pentru celelalte funcțiuni admise, cu excepția ./locuințelor

individuale, loturile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:                             V\\

a)__________________________________________,____________________________________________________________________________________________________Fîcn'rn >1■! z -J

?!

2

POT maxim :r 45% (mp AC/mp teren)

- Pentru parcele cu suprafețe mai mici de 250mp POT maxim :s 50% (mp AC/mp teren)

3

- Pentru parcele cu suprafețe de cel puțin 250mp

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

CUT maxim'" 1,35 (mp ACD/mp teren)

Pentru parcele cu suprafețe mai mici de 250mp CUT maxim ” 1,62 (mp ACD/mp teren)

- , Pentru parcele cu suprafețe de cel puțin 250mpPUZ zona delimitată destr.Poporului, str.Barbu Stefanescu Delavrancea, zona bloc Ie36 si str. Eremia Movila


REGLEMENTARI


URBANISTICE


U03


LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

AMPLASAMENT STUDIAT CU SUPRAFAȚA ST=378MP, Nr.cad.248274 INTABULAT ELECTRONIC E-TERRA

fiți

Strada BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

72?^.- -----^2--&&---&

2249_ 2297 2308   __~j~     ____

13âI 6n)(13)l 60


LIMITE IMOBILE INTABULATE ELECTRONIC E-TERRA conform OCPI

LIMITE IMOBILE TRASATE ORIENTATIV conform PLANURI CADASTRALE EMISE DE OCPI

CONSTRUCȚII INTABULATE ELECTRONIC E-TERRA conform OCPI

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

OT=45-50%


ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU RH max = P+2; H max = 12mefri

ZONA MIXTA

CU RH max = P+3; H max = 14 metri

CIRCULAȚII

(H=4.70m)


CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE


'  y64

IE: 248274

z - 7


CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE


REGLEMENTARI


JUDI t

PRIMĂRIA M1-   ; ■ , t

DJRf . : *• >jq,- .

VIZAT 8 '    <   .

Anexă la avk,. hi. .

ĂRHlTKrT î V


•• |A .'•ONSTAN1

JSM MBâRE


ARHITEC'i


ALINIEREA CLĂDIRILOR

L2a - RETRAGERE DE LA ALINIAMENT MINIMUM 3 METRI

PROFIL STRADA POPORULUI SC 1/200


PROFIL STR. EREMIA MOVILA SC 1/200 STR. BARBU DELAVRANCEA SC 1/200

Strada EREMIA MOVILĂ


11:2375731


itruclii intabulat*


**» *- * -<

- 1 •           J

Jr UJL Lc      1

>UN LUCIAN

4SILICR GR

J   AXjAjw , fw___

--- - -


Ștampila BCPI


, 3

[ 4 J. 4

. 3

r-----------

13      J

J


PREȘEDINTE, MlCCLAE I


hM

A


REGLEMENTARI GENERALE PENTRU AMBELE ZONE DE REGLEMENTARE

L2.1 - ZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE CU REGIM MAXIM OE ÎNĂLȚIME P*2

 • • locuire: locuințe individuale

 • • funcțiuni complementare locuirii: parcarti/garure, comert cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea do profesiuni Sbotato in Imita a 25% din aria construita

 • • se admite mansardarea clădirilor existente, cu in caicului coeficientului de utilizare a terenuri a unei suprafețe desfa&urale pentru nfcelul mansardei de maxim 60% din aria unul nivel curent

 • • se admrtc extind erou, supraetajarea clădirilor existenta. cu respectarea oonditifcx din prezentul regula mont

  construre

  MAXIM DF

  ÎNĂLȚIME

  MINIMUM

  MINIMA

  PARCELA

  ÎNȘIRUIT

  P»2

  E rrwtn

  tSCmo

  CUPLAT

  P«2

  12 metri

  250mp

  IZOLAT

  P*2

  14 rnotn

  3O3mp


  FATA OE

  ALTMAMENT

  LOR_______,

  MINIMA OE LA

  LIMTELE

  LATERAuE

  MINIMA DE LA LIMITA

  P3S1LKOASA

  3metn

  5 metri

  __________3 metri

  5 rjvțnJ


 • • pentru parcelele existente construite se mențin caracteristicile (suprafețe, forme, dimeniuni) existente si se admit lucrări de reparații, consolidări, extinderi, modornizari si lucrări do imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edMara daca se respecta oonditiile de ocupare si utilizare a terenului maximum admise

 • • pentru parcelele existente construite al căror POT existent este nul mare dacat cel admis, se mențin caracteristicile (suprafețe, forme. drmenmni) existente si se admit lucrări de reperat», consoSdari. supraetaja'110 llmrta CUT maxim admis si a Rh maxim adm», modernizări si lucrări de Imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

 • • pentru parcelele existente cu suprafețe mal mki de 160mp sl/sau front la strada mal mic de 8 metri se admit lucrări noi de construire numai pe baza întocmirii sl aprobării unui Ptan urbanistic de detaliu.

 • • se adrni operațiuni de comasare, reconfigurare a peroetelor ou excepția oetor de dezbembrare care ar genera parcele ce nu se înscriu In oondtille de constutodtate

= 1 .35 (mp ACDfmp teren) - pentru parcele cu suprafețe mal mic. de 250mp ^^^^m^ACDfmgJeren^^entr^arcele^^^rafețed^^g<ii^6gm^

M - ZONA MIXTA

CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P*3

■■■■admise ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■MHHI

 • • locuire: locuinto individuale. semlcolecttvB. cotective

 • • funcțiuni administrative: sedii, fundal», organizații, rraocutii, sedii birouri, sediu flrma/axnpwtie;

 • • funcțiuni flnanciar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurări;

 • • funcțiuni turistice: tratei, hotel apartament, vila, pensiune, hostei. funcțiuni conexe (alimentație publica, servicii, comerț etc Incluse in clădirea cu funcțiunea de baza - turism)

 • • amenajari aferente loculntelorrtunctiunii de baza: cai de acces carosabite si pictonate. parcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONA«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 • • servicii aferente zonelor de locuințe: comori Blimcntar, comori neaSmenta». cabinete de medicina veteminara. cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale d® oontabiHato, birouri si ateliere de proiectare si design. birouri individuale de consultanta, aleller de arta, servicii foto, laboratoare do tehnica dentara, atebero individuale do croitorie, tapițerie, rame tablouri, tampterie sau alto adivitati manufacturiera natCflcraigâTO do fflOtnvt WU «nffii de orice fel si (ara depozitari, saloane de intretinere corporala (frizerie, coafor, cosmetica, masaj, titness. solar), servicii de desarvre a locuit» (curățătorie haine). In următoarele oondiii:

 • - sa nu producă poluare fonica, chimica sau vizuala;

 • - sa fie amplasate numai la parterul clădirilor de locuit, daca locuirea este funcțiunea de baza

 • • funcțiuni de invatamant: grădiniță, after-ochool, centru oducationel, cu următoarele condiții:

 • -  in cazul gradeiiletor satisfacerea suprafețelor minime (utie, desfășurate, libere) care revin fiecărui loc, conform Normativului privnd proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinile de copii, indicat» NP01197; respectarea OMS nr.994/2018

 • -  pe parcela nu vor exista alte funcțiuni.

 • • se adrnte extinderea, supraetajarea clădirilor existente, cu respectarea condililor din prezentul regulament

  REGIM DE CONSTRUIRE

  REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

  FRONT

  MNMUM

  SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

  RETRAOERE MINIMA DE LA LIMtTATUMrTELE LATERALE

  RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA POSTEROARA

  ÎNȘIRUIT

  P*2

  6 metri

  tSCrnp

  5 metri

  CUPLAT IZOLAT

  P«2

  P»2

  12 metri

  14 metri

  2SCmp! 30âmp

  3 metri

  3 metri

  5 mețri

  5 metr i

  REOIMDC CONSTRUIRE

  REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

  FRONT

  MINIMUM

  SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

  RETRAGERE MINIMA DE LA LWfflTArtJMITELE LATERALE

  RETRAGERE MINIMA DE LA LIMITA POSTEROARA

  IZOLAT

  P*2

  16 metri

  v02mp

  3 metri

  5 metri

  P*3

  18 metri

  35Grnp

  3 metri

  5 metn

  Pentru celelalte

  funcțiuni admise situate pe paicelele <le colt- la Intersecția stiazilor Poporului cu Batbu


  Pentru parcelele existente construite, se mențin situațiile existente pe teren/conditiile autorizate pe baza unei Autorizații de construire, iar modificările ulterioare ce necesita autorizare conform Legii 50/1991 cu modificările si completările ulterioare, se vor supune prevederilor prezentului Regulament.

  In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, iar indicatorii de ocupare si utilizare a terenului sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, nu se admit decât lucrări de reparații, consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara.

  In cazul parcelelor care, ca urmare a divizărilor succesive au dimensiuni sub 150 mp si/sau front la strada mai mic de 6 metri, iar indicatorii de ocupare sunt egalați sau depășiți de construcțiile existente, se admit lucrări de reparații consolidări si imbunatatire a nivelului de echipare tehnico-edilitara si lucrări de supraetajare numai in limita CUT maxim admis si a RH maxim admis.

  Autorizațiile ae construire vor fi emise direct in baza prevederilor^ prezeh tul ui Plan urbanistic zonal aprobat, numai pentru parcelele care îndeplinesc condițiile referitoare la caracteristicile parcelelor.^/—-

  Autorizațiile de construire, in toate celelalte cazuri, vor fi emișafln urm? aprobării unui Plan urbanistic de detaliu, elaborat si finanțat prin grija proprietarului/ investitorului, cu respectarea preVedeâlqMfi Regulamentul de urbanism aferent PUZ.


  REGIM DE

  CONSTRUIRE

  REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME

  FRONT MINIMUM LA CEL PUȚIN UNA OIN STRĂZI

  SUPRAFAȚA MINIMA PARCELA

  RETRAGERE MINIMA DE LA UMTTA/LIMiTELE LATERALE

  IZOLAT

  P-2

  16 metri

  3O2mp

  3m«n

  P«3

  18 metri

  353mp

  3 metr-

  paralela de colt se considera ca ax and numai alntamenle la străzi k> existente si limite talerele


POT    ■ 46% (mo ACI mo teren) ~ pentru parcele cu suprafețe mei

POT Z:.S5(4ÎSSSS-SS parcele eu sunete de e

CUT 1.85 (mp ACDfmp teren) - pentru parcele cu «uprafcfe ma CUT ,m,r,= 1.82 (mp ACDfmp teren) - pentru parcele cu «uprafeto de

S    O    N // 1    A

<■1 a,?.mi..:j,..c,t.,l?.......1’/ • Dc,,g.r

NR. PROIECT

FAZA

DATA

INDICATIV

08/2018

PUZ

MAI 2019

U03

FAt-ajUXa*. - SMIOIIr N I teUM HI M NU 1« «CX A »r.»*K1lP              l»U»4*V*M • 4 • 14 1 . «O t . ’ • »

UBOMIA KMCra.UCKJ - CXMBlMtJL                                      SAMA a Hi * e.ue • «t • «g meii « ere

SPECIALITATEA

URBANISM

OBIECTIV

SEF PROIECT

Arh. Marius Socarici         t

PUZ DEUMITATA DE STR. POPRULUI, STR. BARBU DELAVRANCEA, ZONA BLOC LE36 Sl STR. EREMIA MOVILA.

MUN. CONSTANTA

PROIECTAT

Urb. Slmona Socanoi^          '

DESENAT

Urt>. Simona Socarici

VERIFICAT

~

ADRESA

DESEN

SCARA

REVIZIA

MUN. CONSTANTA,

STR. POPORULUI. NR. 20. LOT 2 - LOT 3

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:500

02

-

BENEACIAR

...

..

STERIU DINCA Sl STERIU ELENA

_

ACEST DOCUMENT. NU VA FI REPRODUS SUS NICI O FORMA Sl SUB NICI UN MOTIV FARAPERMISIUNEA Sl ACORDUL SCRIS AL USONIA S.Ft L. CONSTANTA.