Hotărârea nr. 292/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ CU BIROU PROFESIUNI LIBERALE LA PARTER, STR. IOAN BORCEA NR. 35A, INVESTITOR BABU COSTEA


ROMAN IA JUDEȚUL CONSTANTAîl fii MUNICIPIUL CONSTANTA g|F CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea

de


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data


2019.


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 134421/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 131587/12.07.2019 al arhitectului-șef, precum și raportul Direcției urbanism nr. 140111/19.07.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

[Văzând solicitarea domnului Babu Costea înregistrată sub nr. 62224/26.03.2019, completată sub nr. 109202/04.06.2019;

ș!în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Ioan;, Borcea nr. 35A, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+2E cu funcțiunea de locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Ioan Borcea nr. 35A, în suprafață de 175 mp (potrivit actelor de proprietate) și 179 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 221425, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Babu Costea și Babu Diana, conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 291/19.03.2018 la Societatea profesională notarială Niculescu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Babu Costea, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: #□> pentru, ~— împotrivă, JL abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

-

CONSTANȚA

NRc*!'9£  /          . 2019

ARHITECTURA * UkbAAIJA * DETIOA

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 13/4352 /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 88 5 6 1400 + 407445(5 1352 | +40341401763 | Office, u son ia@gmail.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STRADA IOAN BORCEA NR.35A, MUN.CONSTANTA

IULIE 2019U J O A I A AKttIȚECTUkA * U R b A A I J A\ ’ D E J I O A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 1352 | +40341401763 | oftice, usonia gm -a il.com

;!      CUPRINSUL MEMORIUL GENERAL

 • 1.  CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE

 • 2.  CAPITOLUL 2 -ÎNCADRAREA IN ZONA

 • 3.  CAPITOLUL 3 - SITUAȚIA EXISTENTA

 • 4.  CAPITOLUL 4 - REGLEMENTARI

 • 5.  CAPITOLUL 5 - CONCLUZII

■ -

1. .                                      ......................... ......-r^.r. ^-1

 • • CERTIFICAT DE URBANISM NR.3925/24.10.2018 SI PLANURI ANEXA

 • • AVIZ DE AMPLASAMENT S.C.RAJA S.A. nr. 883/18716 din 13.12.2018

 • • AVIZ DE AMPLASAMENT E DISTRIBUȚIE DOBROGEA nr. 242428053/14.11.2018

 • • AVIZ DISTRIGAZ SUD REȚELE nr. 313.246.851/06.11.2018

 • • AVIZ TEI.EKOM ROMANIA COMMUNICATION nr.1872 din 09.11.2018

 • • AVIZ RADET CONSTANTA nr. B 19984/22.11.2018

 • • A.P.M. CONSTANTA-ACT ADMINISTRATIV NR. 12816RP/13.11.2018

 • • AVIZ D.J.C.C. nr. 377/U/5.03.2019

 • • PROCES VERBAL DE RECEPȚIE O.CP.I. nr. 4283/2018 SI PLAN ANEXA

 • • AVIZ STATUL MAJOR AL APARARII nr. DT. 1274 din 21.02.2019

NOTIFIC: ARE Asistenta De Specialitate In Sanatate Publica nr. 146R din 08.03.2019

 • • AVIZ COMISIA DE CIRCULAȚIE nr. 96/07.03.2019

 • • RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII PUBLICULUI

 • • STUDIU GEOTEHNIC

 • • STUDIU DE INSORIRE

J j O A I A

A k ti I T E C T U k A * UkbAAIJ'/A * D E J I 6 A

CONSTANTlA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER

3 1 3/4 3 5 21/2 0 0 8 | 2 486 3 5 05 | RO44 BRDE 140S V664 88 5 6 1400 + 4 0 744513 1 352 | + 4 0 3 4.1 401763 | office.usonia@gmail.com

CAPITOLUL 1                                  INTRODUCERE

Î1.1 DATE DE IHECUNOSTERE A DOCUMENTAȚIEI -                —              _ ~1

DENUMIREA

PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

OBIECTIVULUI

STR. IOAN BORCEA, NR.35A, MUN. CC

NSTANTAlDEȚUL CONSTANȚA

FAZA

AVIZARE PLAN URBANISTIC DE DETA

•|PjRiMĂRJ^            CONSTANT

a ft Mie»

BENEFICIAFI:

COSTEA BABU

VI.7.AT      «E SCHIMBARE

I Anexă la avizul nț. , ,

Planul urbanistic de detaliu - P.U.D. - STRADA IOAN BORCEATîRZ^A^MfRfe^LRwfANTA’ are la baza Certificatul de urbanism nr.3925/24.10.2018 emis de Primăria Mun. Constanta.

Amplasamentul studiat prin PUD se afla pe strada loan Borcea, nr. 35A\ in apropierea intersecției cu bulevardul Mamaia.

Reglementările urbanistice pentru amplasamentul studiat. prin PUD au fost aprobate prin PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, aprobat prin HCL nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL.327/2015. Prezenta documentație detaliaza reglementările urbanistice aprobate, menționate in certificatul de urbanism nr. 3925/24.10.2018 si stabilește reglementari urbanistice noi referitoare la amplasarea clădirilor fata de limitele laterali-) ale parcelei..

Conform prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si urbanismului, cu modificariile si completariile Ulterioare (Ultima data actualizata prin Legea 190/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta nr. 7/2011 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul):

 • (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu 'parcelele invecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior, ci piiiate doar detalia modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia, in baza unui studiu de specialitate.

 • (2) Planul urbanistic de detaliu reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ahr parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-voltimetrica,. modul de ocupare a terenului.

 • (3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general sau Planul urbanistic zonal .

CAPITOLUL 2   ______________________ÎNCADRAREA IN ZONA

S l SjTUĂREirOBIECTÎVULUI IN CADRUL LOCĂTĂTII________‘     _________J

Amplasamentul studiat se afla pe strada loan Borcea, nr. 35A in apropierea intersecției cu bulevardul Maipaia, in zona de nord a Mun. Constanta, in imediata vecinătate a sedid^^e|rtuat pe b-dul Mamaia nr. 196.

Amplasamentul studiat prin PUD - parcela IE 221425, este proprietate privata aiberfeficiarJl.ul. conform Contractului de vanzare-cumparare nr. 291/19.03.2018 si extrasului de&art^^^jâ^^^.

Parcela IE 221425 cu suprafața de 175mp conform acte si 179 mp conforffimasu^ajofibșj extras de carte funciara la zi, are următorii vecini, conform documentației cadastrale:                     gj]

 • - La nord P-strada loan Borcea                                        w ~

 • -  La sud 4 proprietate privata - Vasile Virgil, IE 214171 (locuința individual^^^^rsL^jj^6 -calcan pe toata limita comuna de proprietate)

UI A

AR.HIȚ ECTUkA * UMAAIIJ'/A * D E J1 G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 2/2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | R O 4 4 B R D E 1 4 0 S V 6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 4 0 7445 (5 1352 | +40341401763 | Office, usonta@gmail.com

- J

- La est - proprietate privata - Saru Teodor, IE 235572 (locuința individuala P+1- calcan pe limita comuna de proprietate)

- La vest -■! propriate privata - A.P.F. Constanta (sediu ANA limita comunale proprietate)

Zona studiata este parte dintr-o lotizare de tip urban funcțiunilor complementare acesteia.

!i‘


Anexă la avizul nr.

’LAN DE ÎNCADRARE IN ZONA AMPLASAMENT STUDIAT PRN


Mun. Constanta, Str. loan Borcea, nr. 35

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

306703.770

791567.260

11.412

2

306707.870

791577.910

2.563

3

306708.820

791580.290

12.752

4

306696.970

791585.000

7.793

5

306694.190

791577.720

6.422

6

306691.980

791571.690

12.595

S(Teren)=179 mp

Inventar de coordonate: Stereo70U J O /N I A AktlliECTUKA * Ukt>AAIJA\ * DEJ'IGA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 3 5 2/2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 407445 (:j 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

Analiza sjtuatiei existente si formularea propunerilor au avut la baza: - PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIP


ULUI CONSTANTA, aprobat prin HCL nr.653/19.99 a cărui valabilitate a fost prelungita prin I- CL.327/Wfcrui constanța" "

 • - Planul topografic al zonei

 • - Studiul geotehnic

 • - Studiu de: insorire

 • - Simulare tridimensionala

_____________________________________________________ I _______________________________________________________________________


'                          PRIMĂRIA MUNiCJPîULU CONSTANȚA

DlPECTfA URBAi.iSM


VRAT & P---?' MOC NIM8ÂRE

Anexă !s avizul nr.___/ /__

ARHIȚECT S


[2.3 PRESCRI PȚII SI REGLEMENTĂRI DIN DOCUMENTAȚII—DE- URBAN ANTERIOR

Amplasamentul studiat prin PUD se afla, conform PUG, in subzona de reglementare ZRL2a,: locuințe individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate inafara perimetrelor de protecție.

Reglementari extrase din Regulamentul aferent PUG, pentru zona ZRL2a:

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire insiruit, cuplat sau izolat

funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitectura, medicina etc.) in limita a maxim 25% din ÂC

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

autorizarea locuințelor si a altor funcțiuni complementare in ariile de extindere este condiționată de existenta unui PUZ aprobat conform legii; ARTICOLUL 3 - .UTILIZĂRI INTERZISE

 • •    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • •     activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau bansport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, prin deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • •     anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • •     depozitar^ en gros;

 • •     depozitari [de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • •     depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • •     activitati productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • •     autobaze), statii de intretinere si spălătorii auto;

 • •     orice lucruri de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si cdl'ectarea rapida a apelor meteorice.

Precizări suplimentare:

 • •     se introduce interdicție temporara de construcție in zonele de lărgire a infrastructurii rutiere,ssaude realizare a unor viitoare obiective de utilitate publica, inclusiv perdele de protecție precum si inf^n&^frSpp^ pentru extinderi pana la aprobarea PUZ;

 • •     in zonele,pe protecție a infrastructurii feroviare si rutiere costructiile, extinderile si arhpn'ăjariieinoijvor fi

autorizate in urma PUZ cu regulament aferent.                                         rt®

i

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme, dimensiuni)

- se considera cdnstruibile parcelele care indeplinesc următoarele condiții cumulate:

(1) -

i

I

i


J ; J O /I I A A k ti I T E C T U k A * U k b A A I J A\ * D E J I O A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J1 3/43521/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 5 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


regimul de construire

dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

dimensiune minima in zone protejate

dimensiune minima in alte zone

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

Suprafața (mp)

Front (m)

înșiruit

150

8

250

10

150

8

Cuplat

200

12

300

12

250

12

Izolat

200

12

350

14

300

14

parcela de colt

reducere cu 50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

reducere cu

50 mp

reducere cu 25% pentru fiecare fațada

* conform Regulamentului General de Urbanism

(2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel puțin egala cu latimea acesteia, dar nu mai mica de


12.0 metri; daca adancimea parcelei se micșorează sub aceasta limita, ca urmare a lărgirii unei artere din trama majora de circulație, se aplica prevedrile Art. 19 si Ari. 20 din capitolul Prevedepentru purcelele construite se mențin condițiile existente d                                          i;i


utilizare a terenului conform Art. 15 si Art. 16.

ARTICOLUL 5 -AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

 • - conform PUZ cu următoarele condiționări:

la stabiliiea alinierii construcțiilor fata de terenurile aparii prevederile legale in vigoare si propunerile de dezvoltare din PUGMty

clădirile șe vor retrage fata de aliniament cu o distanta de min

si II si minim 4.C; metri in cazul străzilor de categoria III;

clădirile se pot dispune pe aliniament daca aceasta este tipologia predominanta afonei respective, cu excepția celor ;=i căror inaltime depășește distanta dintre aliniamente, caz in care se vor retrage cu diferența dintre inaltime q distanta dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4.0 metri;

retragerea de la aliniament se va evita daca se lașa aparent calcanul unei construcții in stare buna sau cu valoare urbanistica, daca nu exista alte condiționări;

in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public daca nu iiepasesc 0.90 m de la alinierea spre strada si asigura o distanta de 4.00 m pe verticala, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanta dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1.20 metri;

racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin taierea coltului după o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12.0 m in cazul străzilor de categoria I si II si de minim 8.0 m la cele de categoria III;

in cazul clădirilor insiruite pe parcelele de colt nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (șemi-cuplate sau izolate).

ARTICOLUL 6 ■■ AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR,'

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

cladiriea construita in regim insiruit se va dispune cu calcane avand o adâncime de maxim 15.0 metri pe limitele lateralele parcelei, cu excepția celor de colt care vor intoarce fațade spre ambele străzi;

in cazul [(segmentării insiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la comisa in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; se va respecta aceeași prevedere si in cazul in care insiruirea este invecinata cu o funcțiune publica sau cu o unitate de referința avand regim de construire discontinuu;

in cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25.0 m, dar nu mai^m^^^^in adancimea parcelei;

clădirile tlemi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alaturata si sewpr reftâgejfata aeX cealalta limita hi, o distanta de cel puțin jumătate din inaltimea la cornișa in punctul cel mai maliT^^erieren-dar^ nu cu mai puțin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu clpdimre'traseA fata de limita proprietății avand fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat; te *             \

clădirile tip vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate dinAaltim^plhircornisa;’Ă dar nu cu mai puțin de 3.0 metri;

in cazul clădirilor cuplate sau insiruite, balcoanele sau bovindourile de fațada, deasupr^^ra^irt^^ifie retrase cu 1.0 riietru de la limitele laterale ale parcelei, in zona de cuplare;Anexă !a avizul nr.

and domeniului public se

:    ARHITECT ȘEF _
U J O A I A

ARHITECTURA * U R b A A I J'A\ * D E J I G A

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J13/4352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 5 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


clădirile vor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure orientarea ferestrelor incaperilor de locuit către strada, sau către fundul parcelei astfel incat numărul incaperilor cu orientare defavorabila in cadrul parcelei sa fie minim;

raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcela va fi cuprins intre 0.5 si 2.0;

retragerea fata de limita posterioare a parcelei va fi egala cu jumătate din inaltimea la cornișa masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.0 metri;

in cazul parcelelor cu adâncimi sub 15.0 metri se accepta retragerea clădirilor izolate pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceast limita exista deja calcanul unei clădiri principale de locuit iar alipirea respecta inaltimea si latimea acestui (nu se iau in considerare garaje sau anexe gospodărești);

dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioara a parcelei este admisa daca acestea nu depasesc inaltimea imprejmuirii conf. Art. 14.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

pe o parcela se pot construi unul sau mai multe corpuri de clădire daca suprafața si dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clădire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie con struita ACminima=50.0 mp;

distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la cornișa a clădirii celei mai inalte masurata in punctul cel mai inalt fata de teren dar nu mai puțin de 4.0 metri.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietățile invecinate de minim 3.0 metri lățime;

accesele vor fi de regula amplasate către limitele laterale ale parcelei; de regula se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

staționarea autovehiculelor se admite numai in


interiorul parcelek-deei-in^fara-cirettlatiilorptit

de parcare /girare va fi asigurat conform "Normativului departamental pen^t&^p/eiepQ^e&^'Șbajelor de autoturisme in tocalitati urbane" si a RGU - Anexa nr. 5.               PRiMARiw. MuNIGhCONSTANȚA

ARTICOLUL 10 -INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri); se admit& mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2; se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la comisa construire insiruit sau cuplat;

inaltimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 m. cu centrul$e linia cornișei sau stresinei;

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea imprejmuirii.

ARTICOLUL 11 -ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile; se recomanda utilizarea cu precădere a invelitoarei tradiționale de olane;

pentru construcțiile amplasate la intersecta sau in capete de perspectiva vizibile din atrere de larga circulație autorizarea se va face pe baza de PUD;

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhite&ufâ^^^^ima principala;

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentriff^coperirbazcTadirilâf. ~ "--------- * '


garajelor si anexelor.

ARTICOLUL 12- CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

- conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice;

la clădirii a dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de cșOiafiz^e;'
UI A

AkttlTECTUKA * UkbAAIIJ'/A * DEJIGA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J13/435 2I/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 6 1352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

ii                                                                                                                                                     t

toate noilg branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropa^Q^^    -,TA N

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile d/n

~                                                             DIRECȚIA URBANISM

VISAT & PRE HES

Anexă la avizul nr7/S>,evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 ~ SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada; pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii planti te cu?tâtifle&frăt minim 10% din total suprafața teren (ST);                             ———---

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de imprejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim, 2.50 metri.

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZAREA TERENULUI

ARTICOLUL 15- PROCENT MAXIM DE OCUPAREA TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100)

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:________________________________________________________

POT maxim,g 35%                                                                              (

Art. 15. 1 - Terasele acoperite si descoperite, garajele si alte spatii anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau in considerare in calculul AC. Se admit creșteri de 10% conform precizărilor notei aferente reglementarilor' ZRL 1.

ARTICOLUL 16- COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT = mp ADC /mp teren)

 • - conform PUZ aprobat, cu următoarele condiționări:___________________________________________________________

 • -     CUT maxim ~~ 1.0__

Art. 16.1 - Suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii se iau in calculul ADC:'Se admit creșteri de 10% conform precizărilor din nota aferenta regelementarilor pentru ZRL1.

2.4 CONCLU2 II DIN DOCUMENTAȚII ELABORARE CONCOMITENT PUD -        -n

Anterior elaborării PUD au fost efectuate Studiul topografic si Studiul geotehnic.

Concomiient elaborării PUD au fost efectuate Studiu de mobilare urbanistica (plan U05 -Ilustrare urbanistica), Studiul de insorire si Studiu 3D.

Studiul topografic a pus la dispoziție suportul topografic al zonei si amplasamentul studiat in coordonate Stereo 70, ridicarea topografica fiind utilizata ca plan suport pentru elaborarea PUD.

Studiul geotehnic a pus la dispoziție condițiile geotehnice existente si condițiile de fundare pentru amplasament.

CAPITOLL |L 3                               SITUAȚIA EXISTENTA

13.1 ACCESIBIlLlTATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII .                              1

Principalele artere de circulație din zona studiata sunt strada loan BorcOL.stradaJ@irii bulevardul Marnaia.                                                                               a

Strada loan Borcea nu are acces către bulevardul Mamaia, acesta fiind |}pcat priO/țg^ștehts^ unui trotuar contiunuu in zona. Strada are categoria III de circulație, avand ^mpriza^țala de7 cca.11,80metriȘ in zona amplasamentului studiat. Acesta prezintă doua benzi de?circuIațis/’cate.5-Q/ banda pentru fiecare sens si trotuare amenjate, inclusiv plantație de aliniament.

Accesul auto la clădirile existente in zona se realizează din strada loan Borcea.

j?                                     Pag. 8/23                                                 ’

11

sl

li

L J" O A I A

AkttlȚECTUKA * U k b A A I J A\ * DEJ'IOA CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/4 35272 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 407445 ;(5 1352 | +40341401763 | Office, usonia®. gm.ail.com

!Ș                                                                                                                                                               '                                                                            '                                 '

Amplasa mentul studiat are acces auto si pietonal din strada loan Borcea.

Circulației pietonala, in zona, se realizează pe trotuarele aferente străzii loan Borcea si .bulevardului Mamaia.

Din punct de vedere al transportului in comun, deplasările in zona, sunt preluate cu mijloace de transport in comun (linia 40)

Rețeaua Jde transport public de calatori alaturi de cea privata (microbuze) prin caracteristicile stabilite (capacitate de transport, frecventa, interval de scuccesiune, viteza de exploatare, etc) poate prelua in totalitate fluxurile de calatori la orele de vârf, deplasări la si de la locurile de munca.

In limita zonei studiate nu exista parcari amenajate, staționarea autovehiculelor se realizează pe ampriza existenta a străzii loan Borcea si a bulevardului Mamaia.

SUPRAFĂirAQCUPĂȚA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE AITERENULUI J

Pe parcela IE 221425 (amplasamentul studiat prin PUD) exista următoarele construcții:

 • -  Corp C1 Locuința individuala Parter cu AC=ACD = 69mp.

 • -  Corp C2 Anexa Parter cu AC=ACD = 6mp.
Construcția C1 existenta este amplasata pe aliniamentul străzii loan Borq/a pe o lungimea de 2,56metri, pe limita de est de proprietate (limita laterala) pe toate lungimea acesteia si pe limita si pe limita de sud de proprietate (limita posterioara) pe o lungime de 7,80 metri liniari.

Construcția C2 existenta este amplasata pe limita de sud de proprietate (limita posterioara) pe o lungime de 2,82 metri liniari.

Parcela IE 221425 are o geometrie regulata, cu o deschidere la strada loan, metri liniari si d adâncime de 12,59-12,75metri liniari.                                                  i

Parcela IE 221425, cu suprafața de 179mp, se invecineaza cu următoarele cmstactii^-7—~ r

 • -  La sud proprietate privata - Vasile Virgil, IE 214171 (locuința individuala5:>an!^^^Ț^(& ce; prezintă călcări pe toata limita comuna de proprietate, adica pe o lungime de 14,22metri linwr01

 • -  La est -■! proprietate privata - Saru Teodor, IE 235572 (locuința individua^iP+-1^c^r.ez:,~i

calcan pe limita comuna de proprietate pe o lungime de 9,95 metri liniari)                 '.<

-La vesti]- propriate privata - A.P.F. Constanta (sediu ANAF Constanta P+3+M^j^ezinta calcan pe toatei limita comuna de proprietate, adica pe o lungime de 12,59 metri liniari).

I]                                   Pag. 9/23U J O Al I A

AkHITECTUkA * UIUAAIIJ'/A * DEJIOA

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. B M 3 | SC. A I PARTER

J13/435 2 /2008 | 24863505 | RO44 B R D£~L4-0^U444~4^5-6-4-m + 40744561352 ,| +40341401763 | oftice, u 5U©EnFi!0O^®TONqTÂI . c orri

PRIMĂRIA MUNfCIP'ULUI CONSTANȚA

DIRCCTA UR0AMSM

VIZAT NE SCHIMBARE |

Indicii d<=! ocupare existenti ai parcelei studiate prin PUD, șunt: POT=41I,90%

CUT=0,42Sti „ loan Borcea : amplasament studiat marcat c individuala P+1, pe fundai vecin sediu ANAFU J O Al I A

AkttITECTUkA * UkbAAIJ/A * DEJ'IGA

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J1 3/4352 /2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 407445 (5 1 352 | +40341401763 | Office. usonia@gmail.c om


U T O /I I A ARHITECTURA * U R b A A I J/A * D E J I G A CONSTANTA I STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 [ SC. A I PARTER J 1 3/4 3 5 2 /2 0 0 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 5,6 1 3 52 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


[3.3 SUPRAFEȚE DE TEREN LIBERE SI CONSTRUITE


Parcela I E 221425 este teren construit in proporție de 41,90%. Pe parcela exista doua corpuri de clădire.

In zona studiata adiacent amplasamentului nu mai exista parcele libere, neconstruite. Pe toate parcelele învecinate amplasamentului se afla clădiri de lociEiFcu precum si clădiri de birouri si locuințe colective amplasate pe fir " ' ” ’     ' ■ : ** --- •


i3.4 CARACTERUL ZONEI


DIRECȚIA IJF.0Ai' ISM

VIZAT S   ML SC M»ggRE~

Anexă' lâ'a^zuCaracterul zonei studiate este rezidențial - locuire indivic uala de la al doilea rând de loturi dinspre bulevradul Mamaia spre strada Uniriijar. care are front si la bulevradul Mamaia se caracterizează ca zona mixta "(roculre comerț).

In vecinătatea zonei studiate se afla insa echipamente publice, servicii, comerț, alimentație publica, locuințe colective.

Zona se, bucura de o poziție privilegiata in Mun. Constanta, fiind amplasata in partea de nord a acestuia, in apropierea zonei Delfinariu, avand acces facil la artere majore de circulație si la transport in comun.


3.5 FUNCȚIUNILE CLĂDIRILOR


LDrimui


In zona studiata se afla in special locuințe individuale cu regim de inaltime Parter/P+1, iar la bulevardul Mamaia se afla amplasate in special locuințe colective si clădiri de birouri.

-3.6 REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR ~         ~       ~~~~~      ~


Parcela IE 221425 este proprietate privata conform Contract de vanzare-cumparare nr. 291/19.03.2018 si extrasului de carte funciara la zi.

Vecinii amplasamentul studiat prin PUD sunt parcele aflate in proprietatea privata.

Stradă Ican Borcea face parte din domeniul public de interes local.

i3.7 CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILEDEFUNDARE             j


In vederea stabilirii condițiilor de fundare pe amplasament au fost executate doua foraje si un sondaj pe amplasamentul studiat.

Categorila geotehnica___________________________________________________________________

Factorii riscutui geotehnic

Descrierea situației din amplasamentul studiat

Punctai

Condiții de teren

Teren mediu

3 puncte

Apa subterana

Fara epuimente

. 1 punct

Clasificarea construcției după categoria de importanta

Normala

3 puncte

Vecinătăți

Fara riscuri

1 punct

Seismicitate

Zona seismica conform PI00-1/2013            .

ag= 0,20

Total puncte ,-10 puncte                                                       K b'K

Riscul geotehnic in funcție de punctaj se considera “moderat” si se incadfeazarpiir 'categoria geotehnica 2.                                                                           ”U I J O A I A AlttMÎECTUkA * U IU A AU/A * D E J I G A CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 /4 3 5 2j/2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO4 4 BRDE 140S V664 8856 1 4 0 0 + 4 0 7 4 4 516 1352 | +4 0341401763 | office.usonia@gmail.com

i

Concluzii privind fundațiile existente

Terenul ide fundare este constituit din pământuri, ca urmare principiile generale de calcul al terenului de fundare pentru construcții sunt conform prevederilor Normativului NP 112 - 2Q14-Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafața.

Fundația construcției, este la o cota de fundare de 0,80 m, fata de CTN, cota care nu respecta prevederile dihri NP 125:2010 privind adancimea minima de fundare. Este fundata pe stratul de pamant vegeț-il, teren impropriu pentru fundare.

Conform celor menționate mai sus, privind caracteristicile fundațiilor existente, proiectantul de specialitate, va lua toate masurile necesare pentru indeplinirea condițiilor de fundare, conform prevederilor in vigoare.

Supraetajarea parterului existent se poate executa doar in următoarele condiții:

 • - Pe fundațiile existente in cazul in care acestea sunt dimensionate corespunzător la incarcarile calculate si la presiunea data si daca structura de rezistenta permite

 • - Pe fundații proprii, dimensionate coprespunzator încărcărilor la presiunea data cu respectarea adâncimii de inghet a zonei si cu respectarea Normativului NP 125-2010 privind fundarea construcțiilor pe PSU gr.A. In cazul unor fundații izolate, acestea vor fi solidizate.

Se va tine cont de următoarele:

 • - existenta unor construcții pe vecinatafi, ale căror fundații nu au putut fi cercetate, dar este aproape sigur ca nici acestea sunt necorespunzatoare.

 • - pentru ca lucrările de consolidare ale fundațiilor si nu afecteze construcțiile vecine, acestea vor fi preluate pe tronsoane scurte, abordate din mai multe zone ale laturii respective.

 • - in cazi.il fundațiilor proprii, la etajare se va lucra cu atenfie sporita in zonele de contact cu vecinătatea.

 • - in situ<3itia in care extinderea se va aborda la limita proprietății de pe laturile cu vecinatitile, se propune ca săpăturile pentru fundațiile noi sa se îndepărteze la o distanta de minim 0,80 m de fundațiile vecine, iar suprastructura sa fie preluati in consola

Se vor respecta cu strictete prevederile Normativului NP 125/2010, la fundarea construcțiilor pe PSU grupa A, atat la proiectare cat si la execuție, in ceea ce privește pozarea instalațiilor purtătoare de apa din zona construita, amenajării corespunzătoare a terenului, cu preluarea si evacuarea eficienta a apelor pluviale si protejării fundațiilor prin prevederea unui trotuar etanș

imlprejurul construcției, cu lățime minima de 1,00m (acolo unde-esl

După terminarea săpăturilor pentru fundații sau pentru cpnst chema la fata locului proiectantul geotehnician pentru a aviza ndî6 eventuate maluri suplimentare in ceea ce privește fundarea.


~ nte-cazul^--.—---—----—-——

insolidari1 2ă1^1ade§fcJi5âT4fe'Ffeficiarul v a {Tft UKtw.ISM WTS?»'. MS SCHIMBARE Anexă la syizui nr.


iiRecomandări privind statul de fundare

Fundația construcției se va face pe stratul de loess ga indepartarea in totalitate a pământului vegetal.

Loessul fiice parte din grupa pământurilor prăfoase si se definesc ca pamantqri macroporice (roci detritice nestratificate), sensibile la umezire, constituite din praf ca fracțiune predominanta. Are culoarea galbena, foarte permeabil pentru aer si permeabil pentru apa. Modificarea umidității acestor pământuri este insotita de modificarea stării lor de consistenti.

Conform Normativului NP 125/2010, loessul este un pamant sensibil la umezire;facanjTparte din grupa A, fiind;un teren care nu se taseaza sub sarcina geologica, dar care prea^^^^^ari sub acțiunea încărcărilor exterioare, transmise de construcții.


3.8 ACCIDENTE DE TEREN


A K ti I T E C T U k A * UkbAAIJ'/A * DEJ'IGA


CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J1374352/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 88 5 6 1400 + 4 0 7 4 4 5 |I5 1 3 5 2 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com


I3.9 ADANCIMIEA APEI SUBTERANE


Conform) studiului geotehnic nivelul pânzei freatice a fost intalnit in foraje la adancimea de 2,85m.

I;

Î3.10 PARAMirfRi^ElSMicFAI ZONEO^———7

i;

Din punct.de vedere seismic, zona amplasamentului se incadreaza astfel:

- conform) Codului de proiectare seismica -Partea I "Prevederi de proiectare pentru clădiri" P 100-1 /2013,, amplasamentul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag ::0,20g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =225 ani si in zona cu perioada d«-i control (de colt)Tc=0 ,7sec.

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanta este situata in zona cu gradul 7 de intensitate macroseismic;:!, in care probabilitatea producerii unui seim de grad VII (MSK) este de minim o data la 50 de ani.


[3.11 ANALIZ/țFONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (ÎNĂLȚIME, STRUCTURA, STARE) ~~~~1

11

,l

Parcela IE 221425 este teren construit pe care se afla doua corpuri de clădire. Acestea sunt intrr-o strare fizica medie, iar structura corpului C1 este semidurabila.

Pe parcelele vecine amplasamentului studiat prin PUD sF^g^t^r^^^im’"de4n2flttme parter, P+1 si ÎP+3+M cu funcțiune de locuințe individuale si in stare fizica buna si medie, avand structuri durabile/ semidi rabile. direcția urbamsm

__VIZAT          HlMBARE Anexă la aviziiijK. : , j

ARHITECT SFF


[342 ECHlPĂÎjiEA EDILITARA EXISTENTA

In zona exista rețele publice de utilitati: alimentare cu telecomunicații!, conform planșei U03-Reglementari edilitare, realizata, anexa la avizele de utilitati..i

Alimentarea cu apa si canalizarea, conform aviz S.C.RAJA S.A. nr. 883/18716 /13.12.2018

Pe amplasamentul studiat exista branșament de apa Dn3/4, contorizat cu apometrul Dn 20mm executat din conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb si un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn 250mm B (H=1,80m).

Pe strada loan Borcea exista conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb, colectorul menajer Dn 250mm B (H=j,80m).


Alimentarea cu energie electrica, conform aviz de amplasament S.C. E Distribuție Dobrogea S.A:. nr. 242428053/14.11.2018

In zona pe strada loan Borcea exista LEA 0,4kv, conform planului anexa la aviz.

Noul obiectiv poate fi racordat la reteua electrica existenta.


In conformitate cu Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protective si de siguranța aferenta capadtatiilor energetice - revizia 1 , aprobata cu Ordinul ANRE nr.4/2007, fata de .cablurile electrice existente se va păstră o distanta de minim0.6m fata de cel mai aprogiătî constructiei.Se vor respecta normativele in vigoare fata de instalațiile existente .

i!

Alimentarea cu gaze naturale, conform aviz DISTRIGAZ SUD RETELEr~nr£ 313.246.851/0(6.11.2018                                                    fe

In zona studiata exista rețea de gaze naturale, conducta subterana PE RR Dj\h6Stf,$onfor planului anexa,la aviz.

Pe parcea situata pe strada loan Borcea nr.35A exista branșament de gazexâturale6.BȘ^fe DN63. ii

li.   :   O A I A

AkttlȚECTUkA * U k t> A A I J A\ * D E J I G A CONSTANTjA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/435 2^|/2008 | 24863505 | RO44 BRDE 14 OS V664 88 5 6 1400 + 407445:6 13 52 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

5 i • •

Prin lucrările propuse pot fi afectate postul de reglare - măsurare (PRIVI) si instalația de utilizare gaze naturale [IUGN), care âlimentaeza imobilul existent. Acestea se vor închide inainte de inceperea lucrărilor si se:: vor dezafecta conform Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu'gaze naturale NTPEE-2018 si a Legii NR. 123/2012. instalația de utilizare gaze naturale care alimentează imobilul se afla in intretinerea si explotarea consumatorului.

Amenajările interioare si sau exterioare in cazul in care vor efecta instalația de utilizare a gazelor naturale si postul de reglare măsurare atat ca traseu cat si ca destinație a receptorilor sau modificare a debitului existent conduc la modificarea proiectului tehnic a instalație de gaze naturale.

Amplasarea de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura in zona de protecție si siguranța a rețelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Prevederilor Legii Energiei; ielectrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si (Comerțului.

nr.


Alimentarea cu energie termica, conform aviz RADET CONSTANTA, B19984/22.11.2018

Pe amplasamentul studiat nu exista amplasate rețele termice.

Rețele de telecomunicații, conform aviz de amplasament Telekem nr. 1872/09.11.2018

Pe amplasamentul studiat nu exista amplasate rețele si echipamente de comunicații electronice.

J


Tema de proiectare prevede:                           | Anexă ia avizul

 • - Pentru corpul C1 existent: fie desființare parțiala, extindere,,

inaltime Parter la P+2, menținerea funcțiunii de locuința individuala si ___

pentru profesiuni liberale la parter, fie desființare totala si construire cor individuala P-2 cu birou profesiuni liberale la parter. Soluția de desființare parțiala sau totala se va stabili |/rin proiectul tehnic pe baza studiului geotehnic detaliat.

 • - Corpul C2-Anexa este propus pentru desființare, peste amprenta existenta a acestuia fiind prevăzută extinderea corpului C1

Prin PUD se realizează detalierea modului specific de construire pe parcela studiata, cu resepectarea 'reglementarilor aprobate prin documentația de urbanism superioara - PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, aprobat prin HCL nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCL.327/2015 si se propun reglementari noi cu privirea la amplasarea clladirilor fata de limitele laterale de proprietate, astfel:

 • - Funcțiuni propuse: locuința individuala cu regim de inaltime maxim P+2 in regim de construire izolat fata de limitele laterale de proprietate si funcțiuni complementare locuirii: birou profesiuni liberale in limita a maxim 25% din AC, situat la parter

 • - Regim de inaltime maxim aprobat:P+2E ; Regim de inaltime maxim propus: P+2


 • - H max i= 10 metri

 • - POT max aprobat = 45%; POT max propus = 45%

 • - CUT miax aprobat = 1,35; CUT max propus = 1,35

f42^FUNCTIC|NALITATEA, AMPLĂSAREASI CONFORMAREĂ^CONSTRUCTilWR"®^^^

I----------------—■-----3-------------------------------______------$


Din punct de vedere funcțional, funcțiunea de baza, locuire individuala^esteV existenta si aprobata in zona de studiu.                                               ‘

Deasem'enea, conform prevederilor PUG, in interiorul clădirii poate fi amenajat uri^j! profesiuni liberale in limita a 25% din aria construita desfasurata.

!                                 Pag. 15/23

U J O A I A

AktlITECTUkA * U k t> A A I J A\ * DE 71 O A CONSTANȚA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3/435272 00 8 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 88 5 6 1400 + 40744 56 1352 | +40341401763 | Office. usonia@gmail.c om

Amplasarea si .conformarea construcției pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabiie marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice si a următoarelor distante fata de limitele de proprietate:

 • • fata de aliniament (Nord), spre strada loan Borcea - clădirea poate fi amplasata pe aliniament sau poate fi retrasa minimum 4,00metri, in funcție de varianta optima aleasa (desființarea parțiala, extindere, etajate corp C1 existent sau construire corp nou)

 • • fata de limita laterala de proprietate (Vest), spre parcela situata pe b-dul Mamaia, nr. 196 -clădirea poate amplasa pe limita in cazul regimului de construire cuplat sau se va amplasa retras minimum 3 metri in cazul regimului de construire izolat.

 • • fata de limita laterala de proprietate (Est), spre parcela situata pe str. loan Borcea, nr. 35 -clădirea se va amplasa retras minimum 1 metru de la limita de proprietate.

 • • fata de limita posterioara de proprietate (Sud) - pe limita psoterioara intrucat parcela are o adâncime mai mica de 15 metri si pe toata lungimea limitei de sud sunt amplasate clădiri cu perete calcan

Clădirea propusa va avea inatimea maxima - Hmax = lOmetri si regimul de inaltime P+2. H max se calculează de la cota terenului amenajat pana la atic.


Pe amplasament se va realiza un singur volum, in regiipdej^nstțuk^-izelat-seu^. limitele laterale de proprietate. Construcția propusa va avea               ""

:atade ¥ că^^âda^l^W^hn

PRIMĂRIA            CONSi

TIA URS w. ISM

’VJZAT MSCHIMBARE

AnexăJa^a.v.iz.ul.nȚ/—---/ ——-

“ “arhiti~Țf șeFZ:

Pe planul U03-Reglementari urbanistice a fost marcata ^nprafat§TTfid

IE 221425,. pentru o clădire P+2E - locuința individuala si birou la parter.

Suprafața construita este determinata de POT maxim admis prin PUG, respectiv 45%

■=> Suprafața construita maxima (AC) = 80,55mp.

Suprafața desfasurata este determinata de CUT maxim admis prin PUG, respectiv 1,35

■=> Suprafața desfasurata maxima (ACD) = 241,65mp

Suprafața desfasurata maxima poate fi repartizata pe trei etaje supraterane, respectiv regim de inaltime P+2.


prezenta cala-in către limita de sud de proprietate.              .....

Acoperirea construcției propuse se va realiza in sistem terasa.

4.3 CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATA

e parcela


Pe planul U05-llustrare urbanistica este prezentata o varianta posibila de mobilare urbanistica a amplasamentului studiat si o simulare a posibilităților de amplasare a locuinței, circulațiilor, locurilor de parcare si spatiilor plantate necesare, nefiind considerata o varianta finala pentru emiterea AC sau a altor avize specificate in certificatul de urbanism. Astfel, conturul clădirii, circulațiile pietonale si locurile de parcare pot suferi modificări pana la emiterea autorizației de construire.

AC propus = 78,70 mp=> POT = 44%, POT max admis = 45%

ACD propus = 231,60 mp=> CUT = 1,3, CUT max admis = 1,35

Rh propus = P+2 (H max la atic = lOmetri, masurata de la cota terenului amenajat).

Sugestia de mobilare prezentata pe planurile U05 - Ilustrare urbanistica, respecta următoarele reglementari si condiționări rezultate din hotărârile aprobate la nivel local si județean:

Număr total locuri de parcare propuse = 2 (locuința individuala cu suprafat^WOmp)

Suprafața de spatii plantate necesara conform PUG = 10% din suprafața parc^ei^^^^Qiipro

Suprafața de spatii plantate necesara conform HCJ 152/2012 = 5mp/locuitop= 1 ^Omp^pșhtru o medie de 3 persoane/locuinta)                                        $$zu

Suprafa ța de spatii plantate propusa prin PUD = minimum 20% dimfupraPfâtaȚpiî^lei>H= 35,80mp                                                       fe            '' d

Suprafața de spatii plantate propuse la sol prin planul de mobilare ^36f0QmpișC 20%7oin suprafața parcelei) - spațiu plantat tip gradina, amenajat cu gazon si plante specifice 2?oBăF~-.

 • i                                                                        N&'xn Zf

 • ii

U J O A I A AkttlȚECTUkA * UkbAAIJ/A * DE Jl GA CONSTANȚA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 I BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 3 /4 3 5 2 /2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V 6 6 4. 8 8 5 6 1 4 0 0 + 407445 i5 1352 | +40341 4017 6 3 | of fice.usonia@ g m ail.com

i

;4.4PRINCIPIIDEC6MPOZITIE                Ț

DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚIILE EXISTENTE

Amplasarea .si conformarea construcției pe amplasamentul studiat se va realiza cu respectarea suprafeței maxim edificabile stabilita pe planul de Reglementari urbanistice si a distantelor prevăzute fata de vecina!ati:

 • - Cuplat sau retras 3 metri fata de calcanul imobilului -Sediu ANAE, in funcție de varianta optima aleasa (desființarea parțiala, extindere, etajate corp C1 existent sau construire corp nou)

 • - retras 1 metru fata de calcanul locuinței individuale P+1 vecina la est

 • - cuplat pu calcanul locuinței individuale Parter existenta la-sttd-——

Locuintaj individuala propusa se va realiza in regim de limitele laterali-i de proprietate si cuplat fata de limita posterioare de propri^ț^ urbanism

VIZAT

Anexă la avizulACCESURI AUTO SI PIETONALE

Accesul auto pe amplasament se va realiza din strada lo'an Borcea. Se va a acces auto la amplasament cu lățime de 3,5metrL             ș ARHITECT și

Staționarea autoturismelor in cazul amplasamentului stucliaf, se^/a realiza jri’interspatiul de 4,70metri rezultat din retragerea clădirii fata de aliniament.


La parterul locuinței individuale propuse se va amenaja un birou pentru profesiuni liberale cu o suprafața de maximum 20 mp, adica 24% din AC.

Accesul Gietonal pentru locuința si pentru birou se va realiza pe fațada nord, din trotuarul străzii loan Borcea. i

ii

ACCESLI pentru utilajele de stigere a incendiilor

Utilajele pentru stingerea incendiilor au acces auto la amplasament, din strada loan Borcea.

. I

4 5INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CUCELE; [EXISTENTE ftllENTINUTE            ____■ ;..... . // ■ - .■            .....? ? Ț |

Zona dini care face parte amplasamentul studiat prin PUD are caracter rezidențial - locuire individuala-si funcțiuni complementare locuirii de la al doilea rând de loturi dinspre bulevradul Mamaia spre strada Unirii, iar primul rând de loturi, cel care are front si la bulevradul Mamaia are.caracter de zona mixta (locuire colectiva, servicii, comerț).

La sud iii la est de amplasamentul studiat se afla locuințe individuale iar la vest o clădire cu spatii pentru birouri.

Noua construcție va respecta o arhitectura contemporana specifica programului de locuire individuala, cui; acoperire in terasa si alipire la clădirea Parter invecinata la sud. Construcția propusa va avea fațada principala către strada loan Borcea.

împrejmuirea parcelei IE 221425 va respecta prevederile PUG:

 • - gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de; 0.50 metri si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; imprejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

 • - se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de

  imprejmuiri din: materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul domin^ntțjașpijrelul zonei după material, ouloare, rezistenta, transparenta etc.


|4.6 PRINCIPH[DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIILOR EXISTENIEt "

• \

.jij

V a &


Pe amplasamentul studiat exista următoarele construcții:

 • -  Corp C1 Locuința individuala Parter cu AC=ACD = 69mp.

 • -  Corp C2 Anexa Parter cu AC=ACD = 6mp.

j

U J" O /I I A

A K tt I Ț E C T U R. A * UfUAAIIJ'/A * DEJIOAI CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 13/435 2 /2008 | 2 4 863 505 | RO44 BRDE 14 OS V66 4 8856 1400 + 407445 ;6 1 352 | +40341401763 | office.usonia@gmail.com

Corpul C1 existent va fi fie desființat parțiala, extins si etajat de la regim de inaltime Parter la P+2 cu menținerea funcțiunii de locuința individuala si amenajrea unui birou pentru profesiuni liberale la parter, fie va fi desființat total si se va construi un corp nou - locuința individuala P+2 cu birou profesiuni libeirale la parter. Soluția de desființare parțiala sau totala se va stabili prin proiectul tehnic pe baza studiului geotehnic detaliat.

Corpul G2-Anexa este propus pentru desființare, peste amprenta existenta a acestuia fiind prevăzută extinderea corpului C1.

In limita zona adiacenta, nu se propun intervenții asupra construcțiilor existente.

4.7MObĂLITATIDEORGĂNIZARE SI REZOLVARE A CIRCULAȚIEI AUTO SI PIETONALE |

Circulației auto principala in zona amplasamentului se realizează pe loan Borcea.

Accesurile auto si pietonale la parcela IE 221425 se vor realiza din loan Borcea, conform specificațiilor de la cap.4.4 - Accesuri auto si pietonale.

Staționarea autoturismelor, se va realiza in interiorul parcelei, in spatiile special prevăzute, la sol.

In limita zonei studiate, nu se propun intervenții asupra circulațiilor auto si pietonale publice existente.

{4.8 PRINCIPII SI MODALITATI DE INTEGRARE SI VALORIFICARE A CADRULUI NATURAL SI iDE ADAPTARE A SOLUTIIOR DE ORGANIZARE LA RELIEEUL.ZQNEU

wwt.'.'            ” ««■■■•y

JUQEW CONSTANȚĂ’'

... . ,, tlALwXiTsiw

VJW O


Relieful zonei este relativ plat, iar zona studiata cat si antropizata. In zona nu exista spatii verzi publice amenajate.             ’ *


4.9 CONDIȚII DE INSTITUIRE A REGIMULUI DE ZONA PROTEJATA SI CONDÎTlON

DE ACESTA                                           ‘ An.n r-v-vo. r


Conform LMI 2010 anexa la Ordinul ministrului culturii si pațrfmoniului național  nr;2;828/24.T2.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministruluf culturii si cultelor nr.2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice actualizata si a Listei monumentelor istorice dispărute, parcela IE 221425, face parte din zona protejata:

Necropola orașului antic Tomis,.Cod CT-l-s-A-02555,nr.crt.13

Amplassimentul studiat nu este monument, ansamblu sau parte din zona de protecție a unui monument isteric.

Conform Avizului DJCC pentru faza PUD nr. 377/U/5.03.2019 se va solicita avizul DJCC pentru documentație in faza DTAD/DTAC, când se vor pune condiții privind protejarea patrimoniului arheologic.p

4.10 SOLUȚII PENTRU REABILITAREA ECOLOGICA SI DIMINUAREA POLUĂRII ______ I

Dezvoltarea durabila a așezărilor umane obliga la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale; economice, ecologice și estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul moduluunj^a^utfearea primului este profitabila și contribuie la dezvoltarea celui din urma. Propunerile pfev^^si§^â^a de spatii plantate, utilizarea, eficienta și durabila a spațiului existent, asigi^prea ^fâ^Jij^tilor^cu conservarea factorilor de mediu.                                                               Vft

In limita zonei studiate, nu este cazul de soluții pentru reabilitare ecologicgț

Conform actului administrativ al APM Constanta,, nr. 12816RP/13.11î2p18 priciul nu^se supune proced urilor de evaluare a impactului asupra mediul si de evaluare edevcv^atărâva?id-in vedere localizarea amplasamentului in raport cu ariile protejate, zona-tampon, monume^te/me’'najurii^au

O A I A

Akiil TECTIR A * UkfcAAII TA\ * DEJ'IGAI

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER

J 1 3 / 4 3 5 2;’/2 0 0 8 | 2 4 8 6 3 5 0 5 | RO44 BRDE 140S V6 6 4 8856 1400 ' + 407445'6 1352 | +40341401763 | Office. u s o n i a @ g m a il.com

arheologice, zona cu restricții de constuire, zona costiera, precum si faptului ca nu intra sub incidența H.G. 445/200$!. si art.28 din O.U.G. nr.57/2007.

PROTECȚIA APEI

exista branșament de apa Dn3/4, contorizat cu apometrul Dn 20mm executat din conducta de distribuție apa Dn lOOmm Azb si un racord de canalizare executat in colectorul menajer Dn 250mm B (H=1,80m).

Pe strada loan Borcea exista conducta de distribuție apa Dn 100mm Azb, colectorul menajer Dn 250mm B (H='J,80m).

Apele pl. ivi a le nu se vor descarcă in colectorul menajer.

PROTECȚIA AERULUI

Principala sursa de poluare a aerului in zona o constituie traficul rutier, care in ultimii ani a devenit mai intens.

Pe amplasamentul propus, incalzirea clădirii se va realiza cu centrala proprie pe gaz de ultima generație, astfel emisiile de noxe se vor incadra in limitele prevăzute de lege. De asemenea pe parcela se vor, asigura spatii plantate.

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRAȚIILOR

Perioada! realizării construcțiilor poate induce zgomot si vibrații in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficului greu necesar pentru transportul materialelor de construcții. De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

Ulterior edificării construcției, nu vor exista surse de zgomot-sUvibFatii-Gare.sa induca-impact

asupra mediului.PROTECȚIA. ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR

Nu vor exista surse de radiație.

ARHITECT Șt F


PROTECȚIA SOLULUI SI SUBSOLULUI          .

istemuT de


Pe amplasament va exista sistem de canalizare si rigole, carevfc canalizare RA'JlA. De asemenea vor fi executate lucrări de inierbare si plantare.

PROTECȚIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Perioadai realizării construcțiilor poate induce un impact mediu spre redus in zona, datorita lucrărilor ce trebuiesc efectuate, dar si datorita traficului greu necesar pentru transportul materialelor de construcții.; De aceea se recomanda limitarea la minim a perioadei de execuție a lucrărilor.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Deseurile menajere se colectează la nivelul fiecărui amplasament, se depozitează in containere tip europubelesi sunt preluate de serviciul de salubrizare local fiind transportata la rampa ecologica.

[4.11 PREVEDEREA UNOROBÎECTIVE PUBLICE IN VECINĂTATEA AMPLASAMENTULUI


In zona studiata nu exista obiective de utilitate publica.

Pe amplasamentul studiat si in vecinătatea acestuia nu se propun obiective dj^ifilita^^blica

’                                    //—Ml®. 1

[4.12 SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI DEZVOLTAREA SPATIILOR VERZ?* “          1                                                    ' fe '

Pe amplasamentulu studiat se propune amenajarea de spatii plantate, cgnfom^t HCJC nr. 152/2013 și: conform RLU aferent PUG Mun. Constanta. Aceste spatii plantat^^ntip^re'sLri5' vor face parteȘ’din categoria spatiilor verzi publice.                                     ’ ‘ z 6


Conform HCJ 152/2012 minim necesar = 15mp (5mp/persoana)

U J O Al I A AkttlȚECTUkA * UIUAAIIJ'/A * DEJ'IOAI CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 I SC. A I PARTER J13/435272008 | 24863505 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 40744 51'6 1 3 52 | +4034140176 3 | office.usonia@gmail.com

h

Conlorm PUG minim necesar = 10% din suprafața parcela (17,9mp)

Suprafața minima obligatorie stabilita prin prezenta documentație este 20% din suprafața parcelei (35,8Cimp).

Spațiul verde ce va fi amenajat pe parcela va fi tratat ca gradina aferenta locuinței individuale. Pentru amenajarea grădinii se pot utiliza gazon decorativ, plante floricole si arbuști.

In zona «studiata nu se propun masuri de reabilitate si dezvoltare a spatiilor verzi publice.

4?13 PRbFlLI. RI TRANSVERSALE CARACTERISTlCr ^ ^^^^^ ^ ^ ^^        ^^             |

Strada loan Borcea este o strada de categoria III de circulație, cu o ampriza de 11,80m cu:

- 1 band a de circulație pe fiecare sens, 2 sensuri de circulație (carosabil de 7 metri) si trotuare aferente.

Nu se propun modificări ale circulațiilor auto si pietonâle existente.T = trotuar; C = parte carosabi

ARHITECT ȘEF


Î4.14 LUCRĂRII DE SISTEMĂTÎZĂRE VERTICALA PROPUSE

Lucrările^ de sistematizate verticale, daca este cazul, se vor stabili prin proiectul tehnic (DTAC)

|4.15 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Pentru amplasamentul studiat regimul de construire va fi izolat sau cuplat Noua clădire se va alipi la calcanul vecin pe parcela situata la sud de amplasament (limita posterioara), cu respectarea următoarelorreglementari:

- Regim de inaltime propus: P+2E

H max .(inaltimea maxima) = 10 metri, acoperire terasa. H max (inaltimea maxima) se câlculeaLa de la cota terenului amenajat pana la atic.

PQT maximum admis = 45%

CUT maximum admis = 1,35


4.16 ASIGURAREA UTILITĂȚILOR ~

‘i

In zona exista rețele de utilitati: apa, canalizare, energie electrica, gaze si tel^corffiTrircătjiq^v ~ > Pe parcela situata pe strada loan Borcea, nr. 35A, exista racord de Ifea, brăfi§âfti@rit'd^ canalizare si gaze naturale, care aparțin locuinței individuale existente. In cazul inicare-esjeijnecesara^ redimensionarea branșamentului de apa/racordului de canalizare/bransamentului aejgazȘ naturale-șe va reveni la avizare către deținătorii de utilitati cu documentații tehnice pentru lucrarjî^n^es^^Țn fazele ulterioare de proiectare.


u

;i

14.17 BILANTIFeRÎTORIAL AMPLASAMENT STUDIAT        ~~~~~~                  -q

SUPRAFAȚA PARCELA IE 221425

179mp

Funcțiune

Suprafața (mp).

Procent din total (%)

Construcții maxim

80,55

45,00

Circulații si parcaje la sol

62,65

35,00

Spatii plantate la sol minim

35,80

20,00

Total

179,00

100,00

CAPITOLPropunerile PUD pentru amplasamentul studiat, situat pe strada loan Borcea nr. 35A, respecta reglementările urbanistice aprobate prin planul de urbanism superior, respectiv PUG Mun. Constanta si conform prevederilor Legii 350/2001 - a amenajării teritoriului si urbanismului, (cu modificariile si completariiie ulterioare) planul de urbanism are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru parcela studiata, detaliind modul specific de construire in raport cu funcționarea zonei si reglementând retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, accesurile auto si pietonale, conformarea arhitectural-volumetrica si modul de ocupare a terenului.

‘ I

(ARTICOLUL j-UTiLIZARI ADMISE               _______

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri in regim de consimte funcțiuni? complementare locuirii: paracare /garare, come 1 cu fara nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (a in limita a maxiirn 25% din AC


âWQBMI k         produse

VIW’&S’RS «ESCHIMBÂRE

—Anex§-’ța-SvJ?;uu‘(r/.

__J se admite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficidWtUI0i?db3ftfli               lui a|

unei suprafețe (desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 6b%“dirrari3 4

se admite extinderea si supraetajarea clădirilor existente cu incadrarea in de ocupare si utilizarea a terenului menționate la art.15 si art.16

i!

ARTICOLUL II -UTILIZĂRI INTERZISE

 • •    funcțiuni complementare locuirii, daca depasesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane si mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, si /sau produc poluare;

 • •    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generatjpeste .5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare si

deseurile produse ori prin programul de activitate;

 • •    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție si subzistenta;

 • •    depozitare en gros;

 • •    depozitari de materiale refolosibile si platforme de precolectare a deșeurilor urbane;          '

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sai^țbxice^^zAi activitati (productive care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibik di^^^DIatiil^

publice; jj

 • •     autobaze;, statii de intretinere si spălătorii auto;


tARTICOLUL lîF- UTILIZĂRI ĂDMISE CU CONDITIONARI
sibilitatile maximeU j O A I A

AHtilTECTUKA * UkbAAIJ/A * DEJIGA

CONSTANTiA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A I PARTER J 1 374 3 5 2 /2 0 0 8 | 24 8 6 3 5 0 5' | RO44" BRDE 140S V6 6 4 8 8 5 6 1 4 0 0 + 4 0 7 4 4 5 s,S 135 2 | + 4 03 4 1 4 0 1763 | office.usonia@gmail.com

• orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

IARTICOLUL i - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete, forme, dimensiuni)         I

 • - parcela IE 221425 cu suprafața de 179 mp are deschidere la strada loan Borcea de 13,97metri si o adâncime de 12,59mp - se mențin caracteristicile parcelei existente

 • - clădirile noi sie pot amplasa in regim de construire izolat sau cuplat cu încadrarea in suprafața maxim edificabila marcata pe planul U02 - Reglementari urbanistice

ARTICOLULJΗAMELASĂREACLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT            -      j

clădirile se vor retrage fata de aliniamentul străzii loan Borcea (strada de categoria III) cu o distanta de minim 4.0 metri

clădirile se pot dispune pe aliniamentul străzii loan Borcea


in cazul amplasării construcțiilor pe aliniament nu se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul' public

iARTICOLUL I: - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ^ |ALE.I?ĂRCELfeLOR \ ;     5                                                 1

clădirile se vor retrage fata de limita laterala est cu o distanta de minimum 1,00 metru in cazul clădirilor cuplate acestea se vor amplasa pe limita laterala vest, iar in cazul clădirilor izolate acestea se vor retrage fata de limita laterala vest cu o distanta de minimum 3,00 metri clădirile yor fi astfel dispuse pe parcela incat sa asigure ins conform legislației in vigoare (OMS 994/2018);

prir63”ferestrelorinca perilor delocuit

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRI?JJĂR!A.MUN!C(PIULUI CONSTANȚA i Calcane G$ștențe^^^;|£tura de


pentru parcela IE 221425 cu adâncime sub 15.0 metri si

sud se accepții amplasarea clădirilor pe latura posterioare a parcelei vn&T &

Anex» la avidul nr.Gi ALTELE PE ACEE ——ÂRPJTPCȚIARTICOLUL :il -AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA Dl

pe parcela IE 221425 se pot construi unul sau mai multe |cor|____

dimensiunile permit acest lucru, iar POT si CUT nu sunt depășite; orice corp de clavire cu excepția anexelor si garajelor trebuie sa aiba o arie construita ACminima=50.0 mp;

distanta minima dintre clădirile de pe aceeași parcela va fi egala cu inaltimea la comisa a clădirii celei mai inaltt-l masurata in punctul cel mai înalt fata de teren dăr nu mai puțin de 3.0 metri.

IARTICOLUL lj| - CIRCULAȚII SI ACCESE         "Tj T                          ]

parcela IE 221425 va avea asigurat un acces carosabil si un acces pietonal din strada loan Borcea

accesul carosabil din strada loan Borcea va avea minimum 3.0 metri lățime si maximum 3,50 metri lățime; ,

i

jĂRTÎCOLUL li-STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice;

spațiul de parcare /garare va fi asigurat conform HCL nr. 113/2017, rectificată cu HCL nr. 28/2018


U J O A I A

AkttlȚECTUkA * UR.bAAIJ'/A * DtJ'IGAI

CONSTANTA | STR. OLEG DANOVSKI | NR. 42 | BL. BM3 | SC. A | PARTER J 1 3 / 4 3 5 2'/2 0 0 8 | 2486350 5 | RO44 BRDE 140S V664 8856 1400 + 4 0 7 4 4 5 3 1 3 5 2 | + 4 0 .3 4 1 4 0 1 7 6 3 | office.usonia@gmail.com

inaltimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltimea împrejmuirii.

{ARTICOLUL îl fi - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR                             ~~1

clădirile noi sau modificările /reconstrucțiile de clădiri existente se vor integra in caracterul generala al zonei si se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectura si finisaje;

culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare pe maximum 25%din suprafața

se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi mascate in planul fațadei. Este [permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale eteratele;' '           —~~----------î

garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor ai^j^^^^^W^uracu clădirea principala;                                                   "      ™ (XL |jt5M 1

IARȚICOLUL12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA      Anex


toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare p jblice' la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor lp carâ sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor metegrice in rețeaua de canalizare;

toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulațiile publice si se interzice dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

IARTICOLUL13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE                                  I

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațada;

pe fiecare parcela este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție de minimum 20% din suprafața parcelei;

pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accese.

lARTICOLULlfrr ÎMPREJMUIRI                                                     I

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate, care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta etc.;

gardurile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.50 m. si o parte transparenta din metal sau lemn dublata de gard viu; împrejmuirile laterale si posterioare pot avea maxim 2.50 metri.

[ARTICOLUL H5 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT = mp AC /mp teren * 100) {ARTICOLUL î[3 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI

POT maxi rin = 45%(CUT = mp AC D /mp teren)                                  $$        -—- --


CUT maxim-1.35                                                    ȘCCARiC’ *

POT si CUT au fost crescute cu 10% conform prevederilor PUG.

'"Wor* ...

7 b . întocmit, lyțfe^mbna Socarici

1

UCAR1CI Conform; studiului geotehnic, in zona nu se semnalează fenomene^fîzico-geologjce (alunecări sau; prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.                            «Xz

2

                                                                                               -/xix/.-—

1 5

3

! ^REGLEftîiENTARI URBANISTICE conform P.U.GrMUN^NSTANT^

I MODIFICATE'!PRIN P.U.D. SI REGLEMENTARI URBANISTICE STABILITE PRIN P.U.D. (conform (                    LEGII 350/2001) STRUCTURATE SIMILAR R.L.U.

I        PENTRU PARCELA IE 221425 amplasata pe STR. IOAN BORCEA NR. 35A,

j SITUATA II4 ZONA DE REGLEMENTARE ZRL2a - locuințe individuale si colective mici cu

4

IARTICOLUL JiO - INALTIMEA MAXIM A ADMISIBILA A CLĂDIRILOR inaltimea maxima a cladiriilor va fi P+2 (Hmaxim = 10.0 metri); se admite mansardarea clădirilor in condițiile Art. 2;                                          s]l

se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clădirilor invecberte'in calul regimului de construire cuplat;                                                                          .

inaltimeai acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4.0 mWi ce^tru^p^nnia cornișei sau stfesinei;BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIAT IE 221425

SUPRAFAȚA TEREN

DIN ACTE

DIN MĂSURĂTORI

179.00 mp.

179.00 mp.

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

%

CONSTRUCȚII maxim

80.55 mp.

45.00 %

CIRCULAȚII

62.65 mp.

35.00%

SPATII PLANTATE minim

35.80 mp.

20.00%

TOTAL

179.00 mp.

100.00%


'fc

T

c

c

T


7

,2,3 I

/

11,8

T = trotuar; C = parte carosabile


gim de inaltime existent: PARTER PREȘEDINTE ȘEDINM


Nr. Pct.

Coprdonate pct.de contur

Lungiri laturi \

D(i,i+1)\

A[m]

Y[m]

1

3067\3.770

791567.260

11.412

2

30670Y.870

791577.910

2.563

3

3067081820

791580.290

12.7521

4

306696.570

791585.000

7.793

5

306694. ISO

791577.720

6.422

6

306691.98p

791571.690

12.595

S(Teren)=179 mp \


S    O    N    I    A

w ■M «arhitectura    urbanism    design

NR. PROIECT

FAZA

DATA

INDICATIV

02/2019

PUD

MAI 2019

PUD-U02

SEDIUSOCtAL - CONSTANTA. BOL MAMAIA. NR. 70. BL. LS3. SC. A. ET. PARTER. AP. 1           TELEFON.FAX < 4 0.34 1.4 0 1.7 63

U S O N 1 A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA. STR OLEGDANOVSKI.HR.40.BL.BM2.SC. A PARTER    EMAIL oHlca.usonli@0mall.com

SPECIALITATEA

URBANISM

OBIECTIV

SEF PROIECT

Arh. Urb. Marius Socarici

/ /

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR. IOAN BORCEA NR.35A, MUN. CONSTANTA

PROIECTAT

urb. Simona Socarici

DESENAT

urb. Simona Socarici                    ,

z /.

VERIFICAT

U

ADRESA

DESEN

SCARA

REVIZIA

STR. IOAN BORCEA NR.35A MUN. CONSTANTA

REGLEMENTARI URBANISTICE

1:250

01

-

BENEFICIAR

COSTEA BABU