Hotărârea nr. 291/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 13, INVESTITOR PÎRA CARMEN


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință unifamilială, str. Duiliu Zamfirescu nr. 13, investitor Pîra Carmen

^Consiliul. local al municipiului Constanța, întrunitședința de               2019.Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 129670/05.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 125983/04.07.2019 al arhitectului-șef, precum și raportul Direcției urbanism nr. 140119/19.07.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea   doamnei Pîra Carmen înregistrată sub   nr.

30369/14.02.2019, completată sub nr. 125983/01.07.2019;

]‘n temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

i

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Duiliu Zamfirescu nr. 13, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil S+P+1E+M cu funcțiunea de locuință unifamilială care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Duiliu Zamfirescu nr. 13, în suprafață de 638,25 mp (potrivit actelor de proprietate) și 603 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 208110, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Pîra Codrean-Lucian și Pîra Carmen, conform actului de alipire autentificat sub nr. 3941/07.07.2004 la Biroul notarului public pristina Budei.

I

;\rt. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ahi de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre iștiință Instituției prefectului județului Constanța, iar către doamna Pîra Carmen, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

. pentru,        împotrivă, \ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din TI membri.


^PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

NR.                   2019ARHITECTURA | DEBIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: office@maSStudiO.ro

MEMORIU TEHNIC


I.03 Titularul investiției_____________

PIRA CODREAN-LUCIAN Șl PÎRA CARMEN

I.04 Elaboratorul documentației_________________________________________

S.C MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANȚA tel: 0723.171.168 / 0743.904.204

I.05 Șef proiect______________________

Alexandru Băjenaru

I.06 Faza proiect____________________

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

I.07 Număr proiect 195/2018Scopul prezentei documentații pentru amplasamentul situat pe Str. Duiliu Zamfirescu, nr. 13 constă în detalierea modului specific de construire, si modificarea retragerilor laterale stabilite prin P.U.G. aprobat al mun. Constanta. De asemenea se are in vedere studierea modului de amplasare a construcției propuse față de limitele de proprietate, în raport ctrfunctitjnile-prezente^le-’zonei-și-cu identitatea arhitecturală a acesteia.                                     "      " ■”r'k,r>TAk,TA

JUDEȚUL CONSTANȚA ’

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESGHIMBARE 3Anexă la avizul nr.. /__________

ARHITECT ȘEF____________


-Vecin Propriptate/privată identificată prin N.C. 2351 (|3*; stanța; firescu.

ebinează pe limitele laterale de proprietate prezintă calcan către teren.Vecinătățile amplasamentului sunt:

La Nord - Vecin Proprietate privată identificată prin N.C. 2313

La Sud

La Est - Vecin Terân

La Vest - Strada

* Constricții                       .

Conform prevederilor ART. 48 al LEGII nr. 350 din 6 iunie 2001 (‘actualizată*) privind  amenajarea teritoriului și urbanismul :

(1) Plantii urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu \parcelele învecinate. Planul de urbanism nu poate modifica planurile de nivel superior,

STUPID


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: office@masstudio.ro


ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.

(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Amplasamentul studiat, înregistrat cu numărul cadastral 208110, are o suprafață totală de 638,00 mp. conform acte și 603,00 mp. conform măsurători, așa cum sunt menționate și în fișa actului de proprietate și pe planulde amplasament și delimitare a corpului de proprietate.

Analiza situației existente și formularea propunerilor au avut la bază:


CERTIFICAT DE URBANISM Nr.710 din 06.03.2018;

PLANUL- URBANISTIC GENERAL MUN. CONSTANȚA aprobat prin H.C.L. Nr.653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. Nr.327/18.12.2015;

H.C.L. 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, actualizat;

H.C.J.C. 152/2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al jud. Constanța;

Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (nr. 50/1991, republicată, actualizată);

Legea cadastrului imobiliar și publicității imobiliare (nr. 7/1996), republicată, actualizată;

Legea privind calitatea în construcții (nr. 10/1995), cu modificările și completările ulterioare republicată, actualizată;

Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată; Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998), actualizată; Codul civil, actualizat;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constarea.


starea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru icare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea


Documentația s-a elabor aprobarea Normelor rnetodo teritoriului și urbanismul șnd orare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și completăriile ulterioare si corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.D. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.37 /N/ 08.06.2000.Terenul propus pentru studiu, în suprafață de 603,00 mp. (măsurat), este situat în Zona Cartier Tomis III și Stadionul Farul Constanța și prezintă deschidere de 16,25 metri către Str. Duiliu Zamfirescu conform planului de amplasament și delimitare a imobilului.

PRIMĂRIA                      - ■ ■ ■ i(

DIRECȚIA UKb.-v'              ■

VIZAT SPRE MESC rȔMr

Anexă la

|___ARHITECT ȘEF

Amplasamentul studiat face parte din intravilanul Municipiului Constanta, conform PLANULUI URBANISTIC GENERAL MUN. CONSTAȚA aprobat prin H.C.L. Nr.653/25.11.1999 a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. Nr.327/18.12.2015.


\ 75. JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA \ P DIRECȚIA URBANISM Y^jzat SPRE neschirsbare a 8

r\ ARHITECT ȘEF __

Terenul prezintă categoria de folosință curți-construcții, și este în prezept liber de construcții.

Conform Certificatului de Urbanism Nr.710 din 06.03.2018 exîstăoMăifdicții temporare de construire până la aprobarea planului urbanistic de detaliu,=penW'^®feeOTea reglementărilor P.U.G. privind retragerile construcției față de limitele laterale și/sau posterioare ale terenului.

Amplasamentul studiat se încadrează în ZONA ZRL2 - SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE P+1 - P+2,respectiv în SUBZONA ZRL 2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVI: MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚII:, pentru care sunt prevăzute următoarele reglementări urbanistice:

UTILIZĂRI ADMISE

 • - locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat

 • - funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita a maxim 25% din AC.


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 Ofike@maSStUdiO.rO

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

f

 • - se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

 • - autorizarea locuințelor și a altor funcțiuni complementare în ariile de extindere este condiționată de existența unui P.U.Z. aprobat conform legii;

UTILIZĂRI INTERZISE

 • - funcțiuni complementare locuirii, dacă depășesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, și /sau produc poluare;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

 • - orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

NOTA:

Se admite o creștere cu 10% a P.O.T. și c deține o parcelă rezultată prin comasarea construibilă anterior comasării, sau d___

o funcțiune complementară admisă conform utiâ C.U.T., dacă solicitantul C.U. le dintre care cel puțin una nu era ul'solititant a realizat în interiorul clădirii izărilor admise cu condiționări.


R.H. maxim admis = P+2E (10,00 metri)

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI

JUDEȚUL CONSTANȚA       j

PRIMĂR'A MUNICIPII UI CONSTANȚA t

P.O.T. maxim = 35 - 45%

...........DIRECȚIA URBANISM

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENUL

VIZAT SPRE ?4ESCH8KSAR£

UIAnexă la avizul nn        /----------

- C.U.T. maxim= 1.00-1.35 mp./A.D.C.

[ ARHITECT~ȘEF

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

- la stabilirea alinierii construcțiilor față de terenurile aparținând domeniului public se vor respecta prevederile legale în vigoare și propunerile de dezvoltare din P.U.G.M.C.;

 • - clădirile se vor retrage față de aliniament cu o distanță de minim 5,00 metri în cazul străzilor de categoria I și II și minim 4,00 metri în cazul străzilor de categoria III;

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament dacă aceasta este tipologia predominantă a zonei respective, cu excepția celor a căror înălțime depășește distanța dintre aliniamente, caz în care se vor retrage cu difereța dintre înălțime și distanța dintre aliniamente dar nu cu mai puțin de 4,00 metri;

- retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări;

WWWoțfirfâSS'itodfcoF© arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

 • - în cazul amplasării construcțiilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public dacă nu depășesc 0,90 metri de la alinierea spre stradă și asigură o distanță de 4,00 m ;pe verticală, de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanța dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri;

 • - racordarea aliniamentelor la intersecțiile străzilor se va face prin tăierea colțului după o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente de minim 12,00 metri în cazul străzilor de categoria I și II și de minim 8,00 m la cele de categoria III;

 • - în cazul clădirilor înșiruite pe parcelele de colț nu se admit decât clădiri cu fațade pe ambele străzi (semi :cuplate sau izolate).

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE

 • - clădirea construită în regim înșiruit se va dispune cu calcane având o adâncime de maxim 15,00 metri [pe limitele laterale ale parcelei, cu excepția celor de colț care vor întoarce fațade spre ambele străki;

 • - în cazul segmentării înșiruirii, spre interspațiu se vor întoarce fațade care vor fi retrase de la limita proprietății la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; se va respecta aceeași prevedere și în cazul în care înșiruirea este învecinată cu o funcțiune publică sau cu o unitate de referință având regim de construire discontinuu;

 • - în cazul clădirilor semi-cuplate, lungimea calcanului va fi de maxim 25,00 metri, dar nu mai mult de % din adâncimea parcelei;

 • - clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren dar nu cu mai puțin de 3,00 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele Umile laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin jumătate din înălțimea la corniță dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

 • - în cazul clădirilor cuplate sau înșiruite, balcoanele sau bovindourile de fațadă, deasupra străzii trebuie retrase cu 1,00 metru de la limitele laterale ale parcelei, în zona de cuplare;

 • - clădirile vor fi astfel dispuse pe parcelă încât să asigure orientarea ferestrelor încăperilor de

locuit către! stradă, sau către fundul parcelei astfel încât numărul încăperilor cu orientare defavorabilă în cadrul parcelei să fie minim;                 / / II

 • - raportul dintre dimensiunile fiecărei clădiri de pe parcetavM^jprins între 0,5 si 2,0;

 • - retragerea față de limita posterioară a parcefgTva J^ga^oo^Jmătate din înălțimea la cornișă măsurată înl punctul cel mai înalt față de teren dar nu mai puțin de 5,00 metri;

 • - în caziîl parcelelor cu adâncimi sub 15,00 metri se acceptă retragerea clădirilor izolate pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principale d^ locuit iar alipirea respectă înălțimea și lățimea acestuia (nu se iau în considerare garaje sau <■ nexe gospodărești);

 • - dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioară a parcelei este admisă dacă acestea nu depășesc înălțimea împrejmuirii conf. Art. 14.:

 • •  se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivel jI zonei după material, culoare, rezistență, transparență etc.;

 • •  gard urile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2,20 metri și minim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri și o parte transparentă din metal sau lemn dublată de gard viu;

  i2;50 metri.


  împrejmuirile laterale


  posterioare pot avoa maxtm zTOU mi JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTAN DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPKg NESCHIMBARE


arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail; office@masstudio.ro

Pentru spațiile verzi și spațiile plantate se vor respecta prevederile H.C.J.C. Nr.152/2013 -Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Jud. Constanța.Amplasamentul studiat reprezintă proprietatea privată a lui PÎRA CARMEN, dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr.2559 din 14.05.2004 încheiat la Biroul Notarului Public CRISTINA BUDEI.

Circulația autovehiculelor se realizează pe STRADA DULIU ZAMFIRESCU ce dispune de o ampriză de aproximativ 11,57 metri (din care carosabil 7,08 metri și trotuar de minim 2,00 metri).

Amplasamentul studiat are acces carosabil direc din Strada Duiliu Zamfirescu, iar circulația pietonală se realizează pe trotuarele aferente acesteia.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNiCipLiLUi CONSTANȚA DIRECȚIA URSAI- ISM VIZAT -M6.SC HIMBARE -Anexă k ul nr.,       /      ____.ceh


ARHITECT ȘEF___________
IN STR. DUILIU ZAMFIRESCU (stradă categoria a IlI-a) și PARCELĂ - EXISTENT


-32.58-


UJ K


vmw.mssî


a®©®!]?în prezt;

construcții

P.O.T.;

C.U.T.'

Steren acte = 603,00 metri pătrați conform măsurători

Sconstruitis existentă= 00,00 metri pătrați

SdesfășuMta existentă = 00,00 metri pătrați

în SUBZONA ZRL2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE IN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECTIEtoate terenurile dispun de funcțiunea de locuire cu regim mic de înălțimeși destinația aprobată de locuire cu funcțiuni complementare (parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita a maxim 25% din AC'.)

r


sxistent = O % 3xistent=0


în zona studiată există rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, energie electrică și ermică și rețele de telecomunicații).


ermică și rețele de telecomunicații).


lo
Beneficiarul dorește construirea unei clădiri cu funcțiunea de locuire unifamilială, având regimul de înălțime S+P+1E+M (R.h. maxim = 10,00metri), ce se încadrează volumetric în zona predominării rezidențială din care face parte. Retragerea față de aliniament cu 4,00 metri permite accesul carpsabil pe parcelă la cele două locuri de parcare, prevăzute la subsol, necesare prin respectarea[ H.C.L. 113/2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza Municipiului Constanța actualizat. De asemenea,'prin retragerea față de limita frontală se evită umbrirea construcțiilor învecinate și se permite amenajarea spațiilor verzi șila stradă.i        *

Terenul este învecinat pe limita de prapfte®5jcu parcele care se află, de asemenea, în subzona ZRL 2a - locuințe individi^ale-șLcfilâiWeTTiici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție, dar și in zonăcuțerenuri care se încadrează în zone precum ZRL 4 -subzona locuințelor colective medii (P+3'- 4 niveluri) situate în ansambluri preponderent rezidențiale jși ZRE 1 - subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier și complex rezidențial existente.

Propunerile care au stat la baza prezentei documentații, au avut următoarele:

 • - Asigurarea unei dezvoltări spațiale echilibrate din pinct de~'^ed^”1pnctional.~"

  —-

  PRIMĂRIA Kă^roNSTANTA

  DIRECȚIA urbanism


concordanță cu valorile și aspirațiile beneficiarului;                  pDi»«xmr. ~

 • -  Asigurarea accesului la infrastructuri;

 • -  Utilizarea eficientă a terenurilor;

  Reg


amentarea retragerilor fața de limitele laterale ale terdnuflOExă la avizul nr. .

Situația juridică a terenului situat pe Strada Duiliu Zamfirescu, nr. 13, identificat prin N.C. 208110, rămâne neschimbată.


Steren acte — 603,00 metri pătrațiconform măsurători Sconstruită = 209,95metri pătrați

Sdestășurată totală = 606,21 metri pătrați

P.O.T.= 34,50%

C.U.T.=1.01 mp./A.D.C.

Regim de inaltime= S+P+1E+M (R.h. maxim = 10,00metri)


Se propune realizarea unei locuințe unifamiliale cu un regim de înălțime S+P+1E+M (R.h. maxim = 10,00 metri), retrasă de la aliniament (pentru a permite accesul carosabil la locurile de parcare, amenajarea spațiului verde și evitarea umbririi vecinilor), structurată pe 1 nivel subteran și 3 niveluri supraterane, cu următoarea compartimentare:

Subsol:spațiudepozitare + 2 locuri de parcare; Parter: 1 apartament;

Etaj 1:1 apartament;

MansarfjjQGțiQnale^^onsirucțiilor.


e caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri, fiu este normat, el fiind determinat /n funcție de necesitățile tehnice și


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUWCIPiULU; CONSTANȚA DIRECȚIA UR8AI-ISM .VISAT SWE ^ESCKtMBARE Anexă la avizul nr.,— — I ------

ARHITECT ȘET__


BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIU P.U.D.     PROPUS

ZONIFICARE PROPUSA

SUPRAFAȚA

mp.

%

Locuire individuală

209,95 mp.

34,50%

Spații verzi amenajate

278,29 mp.

46,45%

Circulație auto

? lorvn        ia

40,69 mp.

6,74%

Alei/platforme

74,07 mp.

12,31%

TOTAL

603,00 mp.

100%


INDICATORI URBANISTICI

U.T.R.

EXISTENT/ PROPUS

S. teren (mp.)

P.O.T.

(%)

C.U.T.

(mpJA.D.C.)

Suprafață construită (mp.)

Suprafață desf. construită (mp./A.D.C.)

R.H.max.

ZRL2a LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN AFARA PER1METRELOR DE PROTECpE

EXISTENȚI

603,00 mp.

00,00%

0,00

0,00 mp.

0,00 mp.

-

ADMIȘI CF.

P.U.G.

603,00 mp.

35-45%

1,00-1,35

211,05-271,35 ’ mp.

603,00-814,05 mp.

(10,^0 rnotri)

CF. INVESTIȚIEI PROPUSE

603,00 mp.

34,50%

1,00

209,95

mp.

606,21 mp.

S+P+1E+M

Terenul studiat va fi împrejmuit pe toate cele patru laturi ale terenului (H. minim = 1,80 - H. maxim = 2,20 metri). La stradă împrejmuirea se va realiza conform reglementărilor specificate în certificatul de urbanism nr. 710 din 06.03.2018, astfel: va fi transparentă, din fier forjat pe soclu


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 Office@maSStUdiO.rO~. S -7KJ266JJ80

 • 6 760272.040

 • 7 750291,507

 • 8 790299.547

__ 9 790301.050.. 306106.289 | //J0 790302.074 306111.137 1


j ■ MoittTfoîrâriswaTZ-1:PAT?

. MZ


EȚUL CONSTANȚA UNICIPIULUI CONSTANȚA

ȘgjRECȚIZi URBANISM illISPKg NZSCmBÂRE vizul nn---/—____
Regimul de înălțime maxim propus este de S+P+1E+M și se încadrează în regimul maxim de înălțime aprobat de P+2E. înălțimea maximă a construcției propuse va fi de maximum 10,00 metri.

listai

Având în vedere că retragerile consWoqției față de limitele laterale aprobate prin P.U.G.M.C., aprobat prin Hotărârea ConsiîîuIuEb€ffia|lnj|v0to3 din 25.11.1999 a cărui valabiltate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327 din 18.12.2015, erau de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 3,00 metri, prin documentația de urbanism actuală se dorește modificarea acestor dimensiuni, conform planului de situație al documentației prezente.

 • -  la N retragere 0,60 metrifpe fațadă nu sunt dispuse goluri pentru ferestre care să asigure lumiiiarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activități ce necesită lumină naturală);

 • -  la E retragerea din punctul de minim este de 10,50 metri, terenul având o formă neregulată pe latura de Est aferentă acestuia (fațadă ce dispune de goluri pentru ferestre care să asigure luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activități ce necesită lumină naturală);

i

 • -  la S i— retragere 3.75 metrifpe fațadă sunt dispuse goluri pentru ferestre care să asigure luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activități ce necesită lumină naturală);

I

 • -   la V - retraoere4,00 metrifparterul construcției fiind retras de la aliniament cu 5,90 metri; fațadă ce dispune de balcoane și goluri pentru ferestre pentru living și dormitoare).

llsTUDiD

vww.massttrfar©


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Office@)maSStudio.rO


RETRAGERI CONFORM P.U.G.M.C.: RETRAGERI PROPUSE CONFORM P.U.D.:

RETRAGERI PROPUSE CONFORM INVESTIȚIEI PROPUSE:

NORD - 0,60 metri

SUD - 3,75 metri EST -10,50 metri

VEST - 4,00 metri


NORD - 3.00 metri                    NORD - 0,60 metri (se modifică de la 3,00m. ținând

SUD - 3,00 metri                       cont de prevederile Codului Civil)

EST - 5,00 metri                        SUD - 3,00 metri (se menține cf. P.U.G.)

VEST -4,00 metri/,        ■ T , EST - 5,00 metri (se menține cf. P.U.G.)

•                        VEST - 4,00 metri (se menține cf. P.U.G.)

Conform Codului Civil:

 • (1) Este obligatorie păstrarea unei distanțe de cel puțin 2 metri între fondul construit, îngrădit sau neîngrădit, aparținând proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.

 • (2) Fereastră pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanță mai mică de un metru.

 • (3) Distanța se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fața zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanța, și în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar și până la această linie.


Terenul studiat va fi împrejmuit conform specificațiilor documentațiilor de urbanism superioare prezentei, anterior aprobate (H. = minimi,80 - maxim 2,20 metri), astfel împrejmuirea la strada va fi transparentă, din fier forjat pe soclu opac de 0,50 metri din piatră sau beton mozaicat; împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,50 metri.


Asigurarea locurilor de parcare se va face cu privind asigurarea numărului minim de locuri de parcai autorizate pe raza unipipiulqi Constanța, actualizat:


DSREC-ȚIA. URBAMSM unifamiliale, semicolecti/ef^r^ofe&iv&}Art. 13 Construcții

Se

utilă de

Se vor asigura minim 2 locuri de parcare pentru fiecare unitate locativă cu suprafața utilă  mai mare de 100,00 mp.;


a)


b)


mum 1 loc de parcare ximum 100,00 mp.;


 • c) Minim 40% din totalul locurilor de parcare pentru locuințele colective vor fi prevăzute în spații acoperite (spații exterioare - pergole sau spații interioare);

 • d) La locuințele colective, la locurile de parcare calculate conform punctul 13, lit.a) și b), se va adăuga un supliment de 20% pentru vizitatori.


Art. 19 Accesul la spațiile destinate parcării este permis numai din circulații carosabile amenajate fără afectarea domeniului public, cu lățimea de maxim de 6,00 metri.

Investiția propusă reprezintă o construcție de locuință unifamiliale, care necesită asigurarea a 2 locuri de parcare asigurate la subsol.


Asigurarea spațiilor verzi se va face cu respectarea H.C.J.C. nr. 152 din 19.06.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al Județului Constanța.

Construcții de locuințe unifamiliale - vor fi prevăzute spații verzi și plantate, în funcție de tipul de locuire în suprafața de minim 5 mp./locuitor.

io


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: office@maSStudiO.ro

Procentele minimale, menționate, reprezintă raportul dintre suprafața aferentă spațiilor verzi și suprafața terenului deținută de investitor/beneficiar, cu mențiunea că investitorul/beneficiarul poate repartiza suprafața de spațiu verde după cum urmează:          _____________„ ________—

- suprafața de teren rămasă liberă după realizarea Iron^rupțiilQr rșbrpaTbaHifbr aferen menționate în anexa nr.5 la Regulamentul geme^i^^rbaniSfff^ă^bQP^ifM^ 1                                                             00‘T.C I țMîfeBAi- ISiw

Anexă <a avizul nr.   —.J——-

•UTE CT SE P __---- -4.-^


5251'1996, republicată;

 • -   suprafața fațadelor construcțiilor;

 • -   suprafața teraselor/acoperișului.

Amenajarea propusă pe terenul studiat, preveder î o su^^fâăjfe^j'proxiniativ-iZSyî de spațiu verde (46,45%).

Se propun lucrări de amenajare caracteristiceamenajărilor tip grădină ce au ca scop îmbunătățirea calitatății locuirii.


an©Datorită faptului că în zonă există toate utilitățile necesare funcționării: apă, canalizare, electricitate, gaze, rețea de telecomunicații, branșamentul se va realiza conform specificațiilor instituțiilor «-vizatoare de specialitate (emise la faze ulterioare P.U.D.) prin racordarea la rețelele existente.

Conform avizelor obținute în baza certificatului de urbanism Nr.710 din 06.03.2018:

 • • Conform aviz e-DISTRIBUȚIE DOBROGEANr.223124289/26.06.2018"Amplasamentul propus nu afectează instalațiile S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.".

 • • Conform avizului DISTRIGAZ SUD REȚELEengie nr.312.796.010/21.06.2018 - "Pe

planul de situație s-au trasat orientativ componentele sistemului de distribuție gaze naturale aflate în exploatarea societății noastre. Traseul exact al conductelor și ■ branșamentelor va fi identificat în teren după capacele tip GN montate pe axul acestora (în cazul conductelor de oțel), sau după marcajele amplasate pe repere fixe (pentru conductele din, polietilenă). Lucrările propuse nu afectează branșamentul și postul de reglare măsurare gaze naturale."                    fî l H

 • • Conform avizului S.C. RAJA S.A. nr.347/8835/05^7.2raTO.- "He terenul studiat există un

branșament de apă Dn.3/4 contorizat cu                     un racord de canalizare,

executate din/în conductele stradale. Pentr. TJuîwrzamfirescu există o conductă de distribuție apă Dn.lOOmm Azb, colectorul menajer Drf.300mm B (H=0,85 metri)."

 • • Conform avizului S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr.916/13.06.2018 - "Pe amplasamentul propus, pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, ROMTELECOM nu are amplasate rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire."


Având în vedere faptul că terenul propus pentru studiu este situat în zona Cartier Compozitorilor, s-a optat pentru un stil arhitectural care să se încadreze în stilul construcțiilor din zonă din punct de vedere volumetric, funcțional, ce prezintă o arhitectură contemporană și utilizează mlateriale durabile și calitative. Volumul propus se încadrează în reglementările anterior aprobate și a condițiilor instituțiilor avizatoare, conform normelor în vigoare.

Atât dii ii punct de vedere funcțional, cât și finisajele interioare și exterioare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul și cu cerințele impuse prin Certificatul de Urbanism. S-au utilizat atât la exterior cat și la interior materiale durabile, de calitate, rezistente în timpul exploatării.

i

Pentru (Finisajele exterioare vor fi folosite tencuieli subțiri de culoare albă, bosaje finisate cu aceleași tencuieli, iar pentru partea inferioară a clădirii se propune un placaj cu piatră calcar. Tâmplăria exterioară va fi de tip PVc, de culoare gri antracit, cu geam termopan, iar închiderea

llsTUDID

iww.masgftuîfc.r©


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 13/644/20 13 | CUI RO2632D7SD

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA TEL; 0723.1 71.1 60

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAIL: OffiCe@ITlaSStudiO.rO

spațiilor de parcare de la subsol va fi prevăzută cu uși de garaj, automate, de tip rolă. în ceea ce privește acoperirea, se propune o învelitoare din tablă faltuita, vopsită gri antracit. Acolo unde va fi cazul, se vor folosi balustrade din fier forjat.


BILANȚ TERITORIAL

ZONA STUDIU P.U.D.     PROPUS

ZONIFICARE PROPUSA

SUPRAFAȚA

mp.

%

Locuire individuală

209,95 mp.

34,50%

Spații verzi amenajate

278,29 mp.

46,45%

Circulație auto

2 hxvn p-arcjr* la lub!/»!

40,69 mp.

6,74%

Alei/platforme

74,07 mp.

12,31%

TOTAL

603,00 mp.

100%


Prezenta documentație de urbanism, întocmită conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului detaliază amplasarea pe teren, fata de limitele de proprietate, a unei construcții S+P+1E+M (10,00 metri) cu funcțiunea de locuire unifamilială, a accesurilor auto și pietonale aferente si conformarea arhitectural-volumetrică.


Astfel investitita ce a generat elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu dispune de următoarele reglement


P.O.T.= 34

C.U.T.=

Regim reglementările anteriorreaza in reglementările anterior aprobate - P.U.G.)

SGA($e incadreaza in reglementările anterior aprobate - P.U.G.) time= S+P+1E+WI (R.h. maxim = 10,00metri) (se incadreaza in probate - P.U.G.)


RETRAGERI CONFORM P.U.G.M.C.: RETRAGERI PROPUSE CONFORM P.U.D.:

NORD - 3.00 metri                    NORD - 0,60 metri (se modifică de la 3,00m. ținând

SUD - 3.00 metri                       cont de prevederile Codului Civil)

EST - 5,00 metri                       SUD - 3.00 metri (se menține cf. P.U.G.)

VEST - 4,00 metri                      EST - 5,00 metri (se menține cf. P.U.G.)

VEST - 4,00 metri (se menține cf. P.U.G.)


RETRAGERI PROPUSE CONFORM INVESTIȚIEI PROPUSE:

NORD - 0,60 metri

SUD - 3,75 metri EST -10,50 metri VEST - 4,00 metri


Funetftffie^>repusa=-l0euinta unifamiliala, structurată pe 1 nivel subteran si 3 niveluri supraterane. JUDEȚUL CONS'W;


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CON5;


DIRECȚIA URBANISM VJZAT S-W.E NESCHIMBAT ~


Anexă la avizul nr._>___ /--

ARHITECT ȘEF 1__

JUDEȚUL CONSTAs- r / PRI^ÂR’A MUNICIPIULUI CONSTANȚA DÎRÎGȚIA URBANISM!

WZ&T £■?»£ NESCHIMBÂRS

ARHITECT ȘEF ________;___

Odată inițiată elaborarea Planului Urbanistic Detaliu, beneficiarul va urma toți pașii necesari consultării publicului împreună cu elaboratorul documentației de P.U.D. și cu persoana responsabilă din cadrul administrației publice locale.

Implicarea publicului va fi făcută prin postarea pe site-ul primăriei a intenției de elaborare cu punerea la dispoziției a unui P.U.D. Preliminar cu fotografii elocvente și toate datele necesare identificării zonei și a modificărilor propuse. Acesta va fi menținut pe site pe toată perioada de obținere avize, timp în care, cei interesați vor putea trasmite sugestii în ceea ce privește strategia de dezvoltare a zo

i

în faza ulteri consultatele^zbatere publică, se va amplasa pe teren un panou cu anunțul de ou pe site anunțul de consultare, pentru o perioadă de 10 zile și se vor notifica toți vecinii/imobilului ce a generat P.U.D.. De asemenea, se va organiza o ședință de dezbatere publică stabilită de comun acord în calendarul consultării și se va face o corespondență între cei interesați, primărie și elaboratorul documentației de urbanism. La finalul procedurii, se va întocmi raportul informării și consultării populației, act necesar în vederea aprobării P.U.D.-ului de către administrația locală.

I

Investiția privată propusă prin această documentație de urbanism derogatorie nu presupune categorii de cesturi suplimentare ce vor cădea în sarcina autorității publice locale, întreaga sumă fiind suportată de proprietarul terenului.\u»

Verificată

Urb. BĂJENARU Alexanarăcă^jSELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E + M ȘI ÎMPRE|HttrRp;Țțff^
Coodonatele colturilor deîsuprafata

Sistem de proiecție STEREO 70 X

790303.392

790290.838

790273.224

790268.265

790266.980

790272.040

790291.507

790299.547


¥

306118.529

306118.040

306117.590 306117.560 306101.361 306101.018 306099.699 306098.959

 • 9 790301.050 306106.289

 • 10 790302.074 306111.137


Șuprafata din măsurători = 603 mp y Suprafața din acte = 638.25 mp


P.O.T.max. = 35-45%


C.U.T.max. = 1.00 -1.35 mp./A.D.C.


R.h.max. = P+2E (10,00 metri)


9J


U.T.R.

EXISTENT/ / PROPUS

S. teren

(mp.)

P.O.T.

(%£'

-y£dx/

(mp./A.D.C.)

Suprafață construită (mp.)

Suprafață desf. construită (mp./A.D.C.)

R.H.max.

ZRL2a LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl

EXISTENȚ1

603,00 mp.

00,00%

0,00

0,00 mp.

0,00 mp.

-

COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE

ADMIȘI CF.

P.U.G.

603,00 mp.

35-

45%

1,00-1,35

211,05-271,35 / / mp.

603,00-814,05 mp.

(10,00 “metri)

PERIMETRELOR DE PROTECȚIE

CF. INVESTIȚIEI PROPUSE

603,00 mp.

34,50%

1,00

209,95 mp.

606,21 mp.

S+P+1E+M

/// (

ZRL 4

/   p-

1—-——__

_

PLAN ÎNCADRARE VIZAT O.C.P.I.F=]

S

EZ] l=lAmplasamentul studiat indentificat prin N.C. 208110 este localizat în intravilanul Mun. Constanța la adresa Str. Duiliu Zamfirescu Nr. 13.

Terenul în suprafață de 638,00 mp. (confrom acte) și 603,00 mp. (conform măsurători) a rezultat în urma actului de alipire autentificat cu Nr.3941/07.07.2004 la Biroul Notarului Public CRISTINA BUDEI.

Contur indicativ al construcțiilor existente Djn punct de vedere juridic, terenul este proprietate privată a lui Pîra Carmen și Pîra Codrean-Lucian conform contract vânzare-cumpărare autentificat cu Nr.2559 din 14.05.2004 la biroul notarului public CRISTINA BUDEI.

Terenul este înregistrat în categoria de folosință curți-construcții și are acces direct din Str. Duiliu Zamfirescu Nr.13. Folosința actuală a terenului este teren împrejmuit și liber de construcții conform extrasului de plan cadastral de carte funciară Nr.143833/20.11.2017.

Conform P.U.G.M.C. terenul se încadrează în SUBZONA ZRL 2a - LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2 NIVELURI SITUATE ÎN AFARA PERIMETRELOR DE PROTECȚIE:

UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale cu maxim P+2 niveluri în regim de construire înșiruit, cuplat sau izolat funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură, arhitectură, medicină etc.) în limita a maxim 25% din AC.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;

autorizarea locuințelor și a altor funcțiuni complementare în ariile de extindere este

ASEMNE 3RE7AR, 'LA ENA6HE


Suprafață teren ce a generat P.U.D. S. = 603,00 mp. Suprafață aferentă vecinătăților terenului ce a generat P.U.D. Construcții existente Locuințe individuale învățământ


Circulație și accesuriPLAN


condiționată de existența unui P.U.Z. aprobat conform legii;

VECINĂTĂȚI TEREN CE A GENERAT P.U.D.:

-NORD: vecin proprietate identificată prin N.C.231313*;

-SUD: vecin proprietate identificată prin N.C.235163*;

-EST: vecin teren Mun. Constanța;

-VEST: Str. Duiliu Zamfirescu.

* Construcțiile ce se învecinează pe limitele laterale de proprietate prezintăTalcan către teren.

Prezenta documentație are ca scop modificarea retragerilor laterale după cum urmează:


RETRAGERI CONFORM P.U.G.M.C.:    RETRAGERI PROPUSE CONFORM P.U.D.:

NORD - 3,00 metri                      NORD - 0,60 metri (se modifică de la 3,00m. ținând

SUD - 3,00 metri                          cont de prevederile Codului Civil)

EST - 5,00 metri                          SUD - 3,00 metri (se menține cf. P.U.G.)

VEST - 4,00 metri                         EST - 5,00 metri (se menține cf. P.U.G.)

VEST - 4,00 metri (se menține cf. P.U.G.)


w „ ăpDETUL CONSTANȚA

PRIMARA.MUNICIPIULUI CONSTANȚA (ERECȚIA URBANISM

VIZAț SFRE NESCHIMBARE

£i Anexă laiiâvizui nr. /— I----------

ARHITECT ȘEF / _,2_______

— _--


TEREN IDENTIFICAT PRIN N.C.208110 CE A GENERAT PREZEI


JOHtvn Z0XZ5CN ttTOK CI2/15 UIT’KlDCAWt I }------iihCAit JOjIScm aricn CS/IO

ri*TP4 țPMTt O-f’S


tyn Warecâ scop "intrarea In legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respect prevederile m Art.56 (1) din Legea 350/2001.


PÎRA CODREAN-LUCIAN


SI PIRA CARMEN


s


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1E+M SI ÎMPREJMUIRE TEREN