Hotărârea nr. 290/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE COLECTIVĂ, BD. TOMIS NR. 425, PARCELA VN 289 LOT 4, INVESTITOR NICEAEV DANIEL ȘTEFAN


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 425, parcela VN 289 lot 4, investitor Niceaev Daniel Ștefan

I

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de AVfti ■  2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 129672/05.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de ^organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 129662/05.07.2019 al arhitectului-șef, precum și raportul Direcției urbanism nr. l.|0118/19.07.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Niceaev Daniel Ștefan înregistrată sub nr. 32060/15.02.2019, completată sub nr. 84770/24.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

I

H OTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în bd. Tomis nr. 425, parcela VN 289 lot 4, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+3E cu funcțiunea de locuire colectivă care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în bd. Tomis nr. 425, parcela VN 289 lot 4, în suprafață de 363 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 229359, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Niceaev Daniel Ștefan și Niceaev Mirela conform contractului de construire și schimb imobiliar autentificat sub nr. 997/22.03.2016 la Societatea profesională notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre 'știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Niceaev Daniel Ștefan, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, ' împotrivă, ( abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR^-


CONSTANȚA

NR.0Q / Clvoy <2019

MEMORIU DE SPECIALITATE P.U.D.

CAPITOLUL 1 -

INTRODUCERE

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII, REGLEMENTARI EXISTENTE


CAPITOLUL 2 -           __ ____________ ________________

CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REGULAMENT URBANISM CAPITOLUL 4 - CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE

CAPITOLUL 1 41 INTRODUCERE

1.1. OBIECTUL DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea obținerii autorizației de construire pentru un imobil P+3E cu destinația de locuințe colective.


Terenul pe care se realizează construcția are 363mp,este liber de construcții si se dorește modificarea retragerilor laterale minime stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. 258/31.07.2017.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. 258/31.07.2017,conform legii 350/2001 si prin Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001.


Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • - circulațiile auto si pietonale

 • - organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de carauterîsttețte

 • - indici și indicatori urbanistici (retrageri,regim de a ir^^^șgjetc.)

 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare

 • - statutul juridic și circulația terenurilor

 • - actualizarea planurilor topografice


g^zumrarbgnB"------

W&rfwdmWrWîA'â'r'J

DIRECȚIA URBANISM

VtZAT SPRE &ESC8-JIMBARE

Anexă la avizul nr__/__________


Documentația de urbanism PUD avizată și aprobată de Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în a din zona studiataliul local al municipiului entul de reglementare gestionare a spațiului., construit


1.2.SURSE DE DOCUMENTAREic.-

1 ’ ’z-

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor următoarele acte normative și documentații de urbanism:                    r \x;:

 • •  Legea rir. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul', cu^mbdificările ulterioare;

 • •  Ordinul rir. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001: privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • •  Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;


I

Legea mț 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare:

Legea nr 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr 287/2009 privind Codul Civil;

Legea nr i 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare;

Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 191:72005 privind protecția mediului;

Legea nf. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Legea 114-1996-Legea locuinței;

ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu”;

HCLM 113/27.04.2017-Regulament parcaje Municipiul Constanta;

NP 24-97/1997 Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme;

Planul Urbanistic General al municipiului.;Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25:44.1999, a cărui jvâlaî........... ’

vâlaWateTrfost-prelungită prin_____

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRSCȚW URBANISM

VIZAT SPKE BSESC MASARE

Anexa ia avizul nr, _      /


HCLM nr 81/26.03.2013

HCLM nr> 258/31.07.2017 PUZ zona Palazu Mare.

ICAPITOLUL 2 4| STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII,REGL EMENTARlEXISTENTEl

2.1. EVOLUȚIA ZONEI

Terenul ce face obiectul documentației de urbanism se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.

I

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE SI ÎN PREVEDERI EXISTENTE INDICATORI URBANISTICI FUG


I

terenului care face obiectul PUD se află te


• în vecinătatea

rținând domeniului tăte 'privată a persoanelor


riei municipiului Constanța si te

.Zona studiată este parte dintr-o zona cu furfctiuni de locuire colectiva.


public al j primă

fizice și juridice


Amplasamentul este situat intre strada Napoli si aleea de acces. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă .respectiv Bd.Tomis.

Vecinătățile suni reprezentate de zone rezidențiale în regim colectiv si individual (injmobile cu regim de inaltime P+1E-P+4E).

Amplasamentul1 studiat se gaseste in zona nord-vestica a Constantei, mai exatet pe BckTomis 425,parcela VN289.LOȚ4.                                         <?? .'v

Conform HCLM hr. 258/31.07.2017,terenul studiat se afla in zona de reglementare ,UțR7: zona rezidentiala-locuinte individuale/colective medii cu regime de ihalțime, P+4-P+4 in. regim de construire continuu(insiruit) sau discontinuu(cuplat sau izolat),echipamente publice soecifice zonei rezidențiale,construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenaja^ aferente locuințelor,cai de acces

pietona'le si carosabile,parcaje,garaje colective,spatii de joaca,amenajari sportive,împrejmuiri,squaruri publice Indicatori urbanistici maximi aprobați:

§ regimul de înălțime maxim: P+4E(16METR1)

§ POT maxim 50%

• CUT maxim 2.

Terenul ce a generat inițiativa întocmirii unui P.U.D. aparține proprietarilor Niceaev Daniel Ștefan si Niceaev Mirela, conform actului de proprietate anexat.

2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geograficăși de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și regleazăîncălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iarna. Municipiul Constanța se aflăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa. Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iarna este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cili perio; respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răsp secunde.2.4. PARTICULARITĂȚI GEOTEHNICE ALE TERENULUI

TePLȘEf . . . ,


Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat face par

nivelat si nu se ericlifeze stabilitatea viitoarelor


Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cerc semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire care sa construcții.

I ..         :

Din punct de vedere geotehnic terenul studiat se caracterizează prin prezenta formațiunilor cuaternare reprezentate de loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloase loessoide, sub care urmeaza complexul argilos - argila prafoasa + argila.

I

Amplasamentul cercetat se incadreaza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de fundare medii, in condițiile unei stratificări practice uniforme si orizontale - teren dificil de fundare, categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Se recomanda fundarea construcției direct pe stratul de loess galben-cafeniu, plastic vârtos. Recomandări suplimentare:

- protejarea terenului de fundare împotriva umezirii in perioada execuției si in timpul exploatării, prin indepartare<=i apelor de suprafața si inlaturarea unor eventualepierderi de apa pin conducte

 • - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție, cu panta de pana la 5 % spre exterior, bu latimea de minimum 1 m lățime, in limita terenului proprietate.

2.5. CIRCULAȚII, PARCAJE

Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :Bd.Tomis.

Accesul la teren se face din aleea de acces existenta,avand latimea medie a carosabilului de 7m si a trotuarelor de 1,5m.

2.6, OCUPAREA TERENURILOR

Teritoriul studiafprin P.U.D. și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni de locuire si funcțiuni complementare acesteia , care nu se incomodează reciproc:

 • •  Locuire în regim individual;

 • •  Locuire in regim colectiv.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este bună. Imobilele din zona sunt noi sau au fost reabilitate.

I

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si este in prezent liber. '

2.7. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrica și termică, gaze naturale și telefonie.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile ia acestgg^^^p^șșțeA în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al                            «few:


Urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.


«Instanța direcția urbanism VIZAT SPRE NESCHIMBARE

2.8. PROBLEME DE MEDIU SI MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDldLâPexă 188^^^—-     —


Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara ar         j^aS^JarJuGrărUe——-—

propuse, de reabilitare urbană, nu impun adoptarea unor “           [feUrș protecție a

mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute învedera IgTautorizare: măsuri de  protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluăr/i, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri de protecția muncii etc.


2.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Teritoriul din zona in care se afla si terenul studiat de prezenta docum/nt'ație de^ urbanism.. . aparține persoanelor fizice și juridice, domeniul public și privat al U.A.T. Constanța.'-n £ț

 • 2.10. OPȚIUNILE POPULAȚIEI                                                   ?

Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuire colectiva, cu regim de înălțime asemanator celor cu aceeași funcțiune din zona, respectiv, P+3E,

2.11. DISFUNCTIONALITATI

Zona studiata prin P.U.D. prezintă disfunctionalitati de ordin estetic, generate de faptul ca terenul, fiind neconstruit, au aparut spatii verzi neamenajate, cu vegetație crescută haotic.

CAPITOLUL URBANISTICĂ

- REGULAMENT URBANISM, PROPUNERI t

l llimn il f ir irll

)E DEZVOLTARE!

E LOTUL STUDIAT^^^^^^^^^M

DIF

CECȚIA URBANISM

VffiAT SPRE NESCHIMBARe3.1. REGULAMENT URBANISM PROPUS

Conform P.U.Z Palazu Mare, terenul studiat face parte din zoriajde^glemen'tare-UTR-7-zona rezidențiala- locuințe individuale si colective medii.


Articolul 1 - Definiție si scop

 • 1) Prezentul regulament de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe intrega suprafața a zonei studiate prin P.U.D.

 • 2) Normele cuprinse in prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor in limitele P.U.D.

 • 3) Prezentul regulament de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z Palazu Mare si ale P.U.D. ce urmeaza a fi aprobat.  1)


  2)


  3)


  4)


  la stabilirea condițiilor si


  vedere si vor fi aplicate așigurandu-se impunerea

  Articolul 3 - Zone protejate

  Zona studiata nu se incadreaza in zona protejata sau in zona de protecție ajyreunui șit'sau:.

  c


  monument istoric


Articolul 4 - Utilizări admise

 • •  locuințe Individuale si colective medii cu regim de inaltime P+1-P+4E^iri're^i,m'‘de,<,\

construire înșiruit, cuplat sau izolat;                                                x "

 • •  echipamente publice specifice zonei rezidențiale

\
 • •  construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari aferente locuințelor

 • •  cai de acibes auto si pietonale,parcaje,garaje colective

 • •  spatii de'joaca pentru copii,spatii verzi,scuaruri publice

 • •  amenajari sportive

 • •  împrejmuiri.


Articolul 5 - Utilizări admise cu condiționări


in cazuh echipamentelor publice existente la parterul blocurilor.se reocmanda ca grădinițele,cresele,cabinetele medicale sau dispensarele sa aiba accese separate de cele ale locatarilor;pentru crese si grădinițe este obligatorie existenta unei suprafețe de minim 1()Dmp in vecintatate pentru amenajare ca loc de joaca;

se admitis extinderea locuințelor înșiruite din cartierul Tomis Plus la nivelul etajului 1 si protejarea astfel a locului de parcare dinspre strada;

se admit. funcțiuni comerciale,servicii profesionale si mici activitati manufacturiere cu condiția ca suprafața acestora sa nu depaseasca 250mp,sa nu genereze transporturi grele,sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme,sa nu fie poluante,sa nu aiba program de funcționare prelungit după ora 22 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare sau productie;functiunile comerciale,serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafața construita mai mare de 250mp Adc se pot admite cu condiția elaborării si aprobării unor documentații PUD

este ; admisa amplasarea următoarelor funcțiuni complementare locuirii:farmacii, dispensare, crese, invatamant, culte, sport-intretinere, pe baza de PUD aprobat '

in zonele de lotizări construite ce cuprind parcele care in majoritatea lor îndeplinesc condițiile de construibilitate si sunt dotate cu rețele edilitare,autorizarea construcțiilor se poate face direct sau in baza unor documentații PUD.

Articolul 6 - Utilizări interzise


schimbarea destinației apartamentelor pentru activitati generatoare de discomfort pentru locatari(productie,alimentație publica,jocuri electronice sau de noroc,depozitare,ateliere reparații); '     .

depozitarea pentru vahzare a unor cantitati mari de materiale inflamabile sau toxice; statii întreținere auto si statii betoane;

depozitare de materiale refolosibile sau platforme de precolectare a deșeurilor urbane; lucrări de terasamente de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice sau construcțiile de pe parcelele adiacente;

lucrări de terasamente. care sa provoace scurgerea apelor pluv.iate_pe_parcelele~vecine------—n

JUDEȚUL CONSTANȚA

1

VSZAT SPRE                a


sau care împiedica colectarea si evacuarea apelor pluviale; nu se ari mit alte funcțiuni ce nu au fost precizate la fun condiționări.nr.


Articolul 7 - Parcelarea "

Clădirile colective de locuit poț fi dispuse fiecare pe un lot proprii circulație publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in circulațiile publice prin intermediul unor circulații private,! Sie Construite parcelele sunt considerate construibile daca.au suprafața de minim 150mp,au țront la^țrăcțaade, minim 6metri pentru construcții înșiruite,minim 9 metri pentru construcții cuplate)minim '12metri pentru construcții izolate,iar pentru construcțiile publice dispuse izolateterenul^necpsar 'este de 1000mp,cu front la strada de minim 30metri.                      /i/   \ ,.p '

O parcela poate fi adusa in condiții de construibilitate prin asociere cu; uriâ£dihtre parcelete învecinate sau prin contopire cu aceasta.Pe parcelele neconstruibile'ȘpnsiîiukL'Qcăl poate decide autorizarea unor construcții cu condiția elaborării unui PUD si';âAuneVilustfari<;de arhitectura care sa demphștreze posibilitatea construirii cu respectarea :ctelorlâ'ltș\pcevederi ale regulamentului PUZ Palazu Mare.                                     -

\ \


pBfrect dintr-& p“ăă1gurâteTîn


Prezenta documentație de urbanism nu are ca obiect (re)parcelarea terenurilor.

Articolul 8 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

 • •  aliniamentul este definit ca linia de separare intre domeniul public si proprietatea privata;se va respecta ampriza străzilor proiectate conform PUZ aprobat cu HCL 121/2011;

 • •  in fisia rion-edificandi dintre aliniament si aliniere nu se permite nici o construcție cu excepția; aleilor de acces,imprejmuirilor,platformelor pietonale si carosabile din incinta,accesul in construcție;

 • •  clădirile se dispun cu retragere de la aliniament conform alinierii spre strada existente in zona sai.i pe parcelele alaturate;

 • •  edificabilul maxim propus fata de aliniament va putea fi depășit cu terase,balcoane,bovindouri.logii ce vor avea intradosul plăcii la minim 3,5metri fata de cota terenului amenajat;

 • •  pentru dezvoltările noi se recomanda retragerea de la aliniament care sa creeze intre doua fronturi învecinate o distanta cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte.

Articolul 9 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

 • •  in cazul amplasării clădirilor in regim izolat,acestea se vor retrage de la limitele laterale

cu minim  2metri,caz in  care nu vor avea fațade  ale camerelor  de

locuit(doi mitoare,livinguri) cu vedere direcța la parcelele lipite de aceste limite;

 • •  edificabilul  maxim propus  nu va putea  fi depășit pe  laturile laterale  cu

balcoane,terase,bovindourijogii;

 • •  clădirile se vor retrage de la limita posterioara cu cel puțin 3metri,iar edificabilul maxim va putea fi depășit pe aceasta latura cu balcoane,tefas67bQvindouriflogii-ce..vDL.avea—_ intradosul plăcii finite la minim 3,5metri de cota terenului amen^âtjDEȚUL CONȘTANȚA^^

 • •  inaltimea anexelor gospodărești lipite pe limita posterioar^^^rer^jW^"' ”' "

  K URBANISM VîZAT SP^E N Anexă la avizul nr.


va depăși inaltimea împrejmuirii.                                D Rtc


Articolul 10 - Amplasarea clădirilor in interiorul parcelei Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă s e res08

 • •  distanțele minime obligatorii vor fi conform planului de1

  urarea1 condițiilor de


respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, referit însorire a construcțiilor;

 • •  distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri/ a normelor in vigoare;

Articolul 11 - Circulații si accese

 • •  parcela va avea asigurat un acces carosabil si pietonal dintr-o circulație publica in mod direct de' 5,00 metri lățime;

 • •  se va autoriza un singur acces carosabil pe parcela

 • •  este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor cu handicap sau dificultăți de deplasare.

I                                                                                                                o '■

Articolul12-Staționarea autovehiculelor                                \ O,

 • •  staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcblej' ;;deci'<in '.'afara circulațiilor publice;

 • •  spațiul cile parcare/garare va fi asigurat conform HCL 113/20/17,; vcu<rectificarile si completalrile ulterioare.

  A /

  /!<.'


Articolul 13 - Inaltimea maxima a construcțiilor                                   '■ \-

 • •  autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea regimului minim si maxim de

inaltime, respectiv P+1E-P+4E (Hmaxim = 15 metri);                           ' \

 • •  in condițiile in care caracteristicile geotehniceo permit, este admisa realizarea de subsolur si demisol. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice ș

  îi funcționale;


 • •  se admiite mansardarea clădirilor, cu luarea in calculul coeficientului de utilizare a terenului^ a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivfrl curent.

 • •  înălțime»; anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății nu va depăși inaltime»; împrejmuirii.

 • •  peste regimul maxim de inaltime admis este permisa realizarea unui etaj tehnic in

următoarele conditii:pentru casa scării si a liftului,pentru echipamente,dotări tehnice(instalatii de climatizare,ventilație,baterii,panouri solare,pompe si alte echipamente asemanatoare),pentru aceasta zona retragerea de la atic va fi minim cat inaltime»; etajului tehnic va fi maxim cat inaltimea etajului curent;                 __

■egimul

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


 • •  realizarea de supante/mezanin se va face cu încadrarea in propus; .

 • •  subsolurile vor avea o suprafața maxima de 75% din suprafața terendW^^WdJRBANlSM asigurarea de spațiu verde amenajat de minim 25% pe parr

  ant           ^ESCHSMBâre

  Anexa la avizul nr. . I_______

  ECTSEF'


  Ml'


Articolul 14-Asigurarea compatibilității funcțiunilor si conformării volum^ș^pc/șEp,

 • •  utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utiIizatile.interzise-sunt-precizate-si-detaliate in cadrul reglementarilor cuprinse in prezentul regulament;

 • •  conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a teritoriului si a coeficientului de utilizare a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime.


Articolul 15-Aspectul exterior al clădirilor

 • •  clădirile noi sau modificarile/reconstructiile de clădiri existente

general .al zonei si se vor armoniza cu clădirile in finisaje(t;;ncuieli decorative pentru exterior, vopseluri I                     erior, placari

ceramice pentru exterior in aceeași gama de culori său culdri complementare cu finisajele .clădirilor învecinate,etc...);

 • •  toate clădirile vor fi prevăzute cu invelitoare din materiale durabile;

 • •  garajele si anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu clădirea principala; formele geometrice, gama coloristica ( aceeași gama de culori sau culori complementare) si materialele folosite vor fi asemanatoare cu cele ale clădirii principale;

 • •  se interzice folosirea azbocimentului si a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor si anexelor;

 • •  calcanele vizibile vor fi tratate arhitectural cu finisaje de calitate,cum ar fi: tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior,in culori deschise(alb,bej,gri deschis), goluri cu ferestre opace ce respecta servitutea de vedere a Codului Civil, plante, etc.

I

Articolul 16 - Asigurarea echipării edilitare si evacuarea deșeurilor

 • •  se va uri nari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate^n-feteauâ puțilica;

de canalizare, la nivel de parcela;                                    ['i- \

 • •  in acest sens, se va asigura realizarea de soluții de colectare, stoc$^,Aiț)filti^i^lo9âfsfin';i'

sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela; H,        A


 • •  de asemenea se va asigura limitarea asfaltării,betonarii sau acoperirea cu 5 invelitori

impermeabile a suprafețelor exterioare la strictul necesar, in vederea așigurârjțp infiltrării apelor pldviale in terenul natural;                                               '       -

! \

\

 • •  parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajerei, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dintr-un drum public;

 • •  clădirea va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • •  se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare;

 • •  toate noile branșamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate îngropat;

 • •  se interzipe dispunerea antenelor TV-satelit, a cablurilor CATV sau a unităților de aer condiționat sau a altor echipamente in locuri vizibile din circulațiile publice;

 • •  autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apa, la instalațiile de canalizare si de energie electrica.

Articolul 17 - Parcaje

 • •  autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației clădirii;

 • •  în interiorul parcelei, pe suprafața parcelei si pe toate lungimile parcelei pentru care se

solicită autorizația de construire si vor avea acces direct din strada, alee sau drum de servitude                                   ’f:-

 • •  pe o alții parcelă aflată la o distanță de maxim 500,00 metri de imobilul deservit,

achiziționată sau închiriată în acest scop și pentru care, prin autorizația de construire se stabilește- faptul că spațiilor de parcare respective nur-fr-se-poate-schimba-destinația pe durata existenței imobilului deservit;                     {


 • •  numărul ;minim al locurilor de parcare se stabilește rectificările si completările ulterioare.

  Articolul 18 - Spatii libere si plantate


autorizația de conștruire va conține obligația mențiperii plantate, în funcție de destinația și de capacitatea con HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare cat si a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 /  22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi ăi a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta, astfel:

e construcții de locuințe colective vor fi prevăzute spatii verzi si plantate, in funcție de tipul de locuire de minimum 30% din suprafața terenului, pe pamant vegetal.

 • •  toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta terenului studiat, fara afectarea limitei de proprietate intre terenul studiat si terenurile vecine;

 • •  se vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori;

 • •  se vor prevedea instalații automate pentru irigat.

 • •   proprietarii vor fi obligați sa asigure:

  lucrările de amenajare, plantare, udare, întreținere a spatiilor vejzir^ lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerareăAregetați^;',., dienarea apelor in exces de pe spatiile verzi;               /«y .V/s ' \   \’r

  orice alte lucrări legate de administrarea si gospodărirea șpâțiutujvferdeT-pfjerenț imobilului pana la limita zonei de siguranța a rețelei de circulați^fi'

  Articolul 19-împrejmuiri                                                           \ \

  • se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor "publice prin autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile si de calitate,respectiv tencuieli decorative pentru exterior, vopseluri lavabile pentru exterior, placari ceramice pentru exterior, feronerie tratata pentru exterior, etc..., care se incadreaza in tipul dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistenta, transparenta si in gama de finisaje ,culori folosite pentru construcția de pe teren etc.;


e

o

e

e

• se va menține caracterul existent al imprejmuirilor astfel:

e împrejmuirile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 metri inaltime di|n care un soclu opac de 0,60 metri si partea superioara traforata;

© gardurile spre limitele laterale si posterioare (separative) vor putea fi opace cu iripltimi da maxim 2,50 metri si vor fi opace;se admite si separarea pe limitele laterale si posterioare cu gard viu,cu acordurile vecinilor.

Articolul 20 - Procent maxim de ocupare a terenului (P.O.T. = mp AC/mp teren * 100)

P.O.T. maxim = 50%, conform P.U.Z.

Articolul 21 - Co

aficient maxim de utilizare a terenului (C.U.T. = mp ADC/mp teren)

CUT maxim = 2,00,

conform P.U.Z.

3.2. PROPUNERE AMPLASARE CONSTRUCȚII PE TERENUL STUDIAT

DETALIERE

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 3554/2017.

Prin documentația P.U.D. se dorește detalierea unor retrageri care sa permită realizarea construcției, ce ue incadreaza in toti coeficienții urbanistici maxim aprobați.

I

Se propune o construcție cu parter si trei etaje, cu destinația de necesare. !


județuL constanța PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

In prezent indicatorii urbanistici existenti sunt P.O.T. = 0% si C.U T. =

Anexă la avizul nr——— Sunt propuși indicatorii urbanistici conform tabelului de mai jos. A

// ARHITECT SEf

COEFICIENȚI URBANISTICI AMPLASAMENT STU

diat                  -------------------

REGLEMENTARI existente

conf. PUZaprobat

(/Reglementari propuse spre autorizare prin prezentul proiect

POT

(suprafața eoni-terenului)

truita /suprafața

0,00%

50%

49,2%

CUT         |

(suprafața desfasurata / suprafața terenului)

0,00

2,00

2.0

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P+4E (15metri)

/>/Pt3E?x

1^3,5rnetfi)\ %;\

S construita leii sol/S proiectata la sol             |

0 mp

12Gmp/178,34mW

Suprafața desfs

isurata

0 mp

7T2;36mp ;

Imobilul propus nu afecteaza insorirea nici unei construcții existente pe terenul studiat sau-pe\ terenurile învecinate, neexistand camere de locuit (dormitoare, living-uri) pe zonele umbrite de \ • acesta, respectând OMS 119/2014.                                                        \ Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire întocmit si verificat conform legislației in vigoare, de OMS 119/2014, dar si de HGR 525/1996, ANEXA 3.10.

 • •  Terenul are următoarele vecinătăți:

 • •  La nord-est: parcare str.Napoli

 • •  La nord-yest:proprietate privata-imobil locuințe colective P+4E

 • •  La sud-vpstdomeniu public-alee de acces

 • •  La sud-estdomeniu privat-locuinte individuale P+1E

Distanțe imobil propus față de construcțiile vecine si fata de limitele terenului studiat:

-la nord-est: edificabilul maxim este propus la o distanta de minim 3metri fata de limita terenului,

-la sud-est :fedificabilul maxim propus este la minim 2metri fata de limita existenta a terenului; -la nord-vest: ec ificabilul maxim este propus la minim 2,Om fata de limita de proprietate ;

-la sud-vest: edificabilul maxim propus e la minim 5m fata de limita terenului.

Limita edificabildlui maxim s-a stabilit in planul de reglementari propuse, anexa la partea desenata a acestei documentații de urbanism.

In aceasta doci.imentatie de urbanism edificabilul este definit ca suprafață componentă a unei parcele, în interiorul căreia pot fi amplasate construcțiile poate fi depășit spre aliniamente cu balcoane,logii,terase,in condițiile in care acestea pastreaza o distanta de minim 3,5metri intre intradosul plăcii si cota amenajata a terenului si nu depasesc distantele minime admise prin lege de la aliniament, în condițiile Regulamentului Local de Urbanism.

Proiectul s-a întocmit cu satisfacerii exigentelor prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996 privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare, astfelr^e-asigura-pentFtHocaterit


sa posesi&l W S^kJâîtîtCT'ăk&lusiy.e a . PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ’        DIRECȚIA URBANISM

. VIZAT SPRE NESC84JMBARE

Anexă la avizul nr. ,——. I---------

')• 0^ 10 elor-uz-ate-si a


acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburar sa^goșșsi;

spațiului dețin ut de către o alta persoana sau familie spațiu pentru odihna; spațiu pentru prepararea hranei;


grup sanitar; acces la;energia electrica si apa potabila, evacuarea reziduurilor menajere;                           L

suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependint numărul acestora din urma in conformitate cu prev spații destinate colectării, depozitării și evacuării deșeurilor njtenajere.

Conform HCJ 152/2013,vor fi amenajate 108,9mp(30% din suprafața terenului) spatii verzi,din care 64,06mp la nivelul solului si 44,86mp pe terasele clădirii propuse.

Accesul carosabil la teren se va face prin intermediul aleii existente,strada propusa spre extindere prin HCL 121/16.05.2011.

Strada are 10m:| doua sensuri,fiecare cu cate o banda de mers pe fiecare sens cu lățime de 3,5m si trotuare de cate 1,5m pe fiecare parte a străzii.

Conform HCLM 113/2017, pentru 8 apartamente cu suprafața utila mai mica de 1 Q0mp;vOTfi amenajate minim 9 locuri de parcare.Accesul pe proprietate va avea latimea de 5y^m, iar Jocurile ’ de parcare vor fi dimensionate conform normativelor in vigoare.               /J7 \ V

Drumul carosabil si parcajele vor fi asfaltate. Va fi realizat racordul dintre carpsabil'Si^^afuix existent, pentru a facilita accesul autoturismelor pe terenul proprietate a beneficiarilor;,          a

CAPITOLUL 4- CONCLUZII Șl MĂSURI IN CONTINUARE

Reglementările | urbanistice propuse prin prezenta documentație, necesare coordonării dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin P.U.G.

i

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

• îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice și locuințe convenile-pentru.toțLlo.cuLtprii;_ __ utilizarea, eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbarjistiqe addb'iziăf^L constanța extinderea controlată a zonelor construite;                I          municipiului consta

RlA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCK1MBÂRE Anexă la avizul nr. .__ /--------—

ARHITECT ȘEF_______asigurare a calității cadrului construit, amenajat și plantaj; asigurarea unor retrageri optime intre construcții; asigurarea însoririi clădirilor conform OMS n asigurarea acceselor obligatorii la lot; asigurarea circulațiilor si a locurilor de parcare asigurarea spatiilor verzi.ecesare în ihcIrH^prgpiiețățHt

ÎNTOCMIT,

URBANIST ROXANA MARCULESCU

Ret

X

Y

1

308430.62

787395.99

2

308420.38

787406.95

3

308402.40

787390.82

4

308412.53

787379.77

NUMĂR PLAN: