Hotărârea nr. 29/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUIRE P+1E, STR. IOAN DAMASCHIN NR. 13, INVESTITOR VASILE NICOLAEROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil locuire P+1E, str, Ioan Damaschin nr. 13, investitor Vasile Nicolae

Sjnsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ȘA . 2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 225107/28.12.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 225105/28.12.2018 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 225106/28.12.2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Vasile Nicolae înregistrată sub nr. 113575/10.07.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTARAȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Ioan Damaschin nr. 13, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+1E cu funcțiunea de locuință individuală care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în str. Ioan Damaschin nr. 13, în suprafață de 250 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 210001, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Vasile Nicolae căsătorit cu Vasile Andreea Elena, în cotă de 1/2, precum și Mihai Marius căsătorit cu Mihai Figan, în cotă de 1/2, conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 303/24.02.2016 la Biroul individual notarial Cristina Baturi.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Vasile Nicolae, domnul Mihai Marius, domnul Vasile Nicolae, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: S pentru,   -— împotrivă, \ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 3^ consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚA

NR. 59)   /      Q(. 2019


tel. 0241698 008 secretariat@allarhitectura.ro Unirii 19A 900532 Constanța


MEMORIU


1. Introducere

 • 1.1. Date de recunoaștere a documentației

- denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu construire imobil P+1E -locuințe colective

inițiator (beneficiar): Vasile Nicolae

elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.l., arh. Ignis Du va ji    „ județul constanța

” PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE Ane:(ălaa»^/^r ARHITECT ȘEF ___________


data elaborării: aprilie 2018


1.2.


Obiectul lucrării


Obiectul lucrării este stabilirea modului de a amplasa pe terenul aflat în strada loan

Damaschin nr. 13 a unui imobil cu funcțiunea de locuințe colective sau locuință individuală, cu regimul de înălțime (S sau D)+P+1 E, astfel încât să fie îndeplinite cerințele funcționale și de calitate ale imobilului propus în relație cu construcțiile învecinate și accesibilitatea la stradă.

Documentația asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire

edilitară a obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă șiA vecinătățile imediate.


ă în scopul ^388 din 24.10.2005, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism. Scopul lui este de a pune la


Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifică și

aprofundării prevederilor din P.U.G. și P.U.Z. aprobat prin H.C.L

dispoziția autorităților publice locale, reguli de amplasare a obiectivului pe terenul identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale cu cele particulare ale inițiatorului P.U.D. în valorificarea terenului, facilitarea eleborării proiectelor ulterioare de investiții.

>

2. încadrarea în zonă

 • 2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Terenul este înscris în cartea funciară a UAT Constanța cu numărul cadastral 210001, aflat în intravilan. Folosirea actuală a terenului este de curți construcții. Parcela este supusa reglementarilor P.U.Z. aprobate prin H.C.L.M. 588 din 24.10.2005.

Conform certificatului de urbanism 481 din 03.03.2017, în care sunt menționate reglementările în vigoare pentru terenul în cauza, referitor la regimul tehnic al terenului, destinația stabilită prin planurile de urbanism este de locuințe individuale și colective medii, cu regim de înălțime P+2E+M, echipamente publice de nivel rezidențial: grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie, etc..

Se admit funcțiuni comerciale și servicii cu condiția ca suprafața desfășurată a acestora să nu depășească 200 metri pătrați și să nu genereze transporturi grele, și spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale în limita a maximum 30% din suprafața locuinței. Pe baza unui plan urbanistic de detaliu se admit depășiri ale acestor suprafețe și a unor funcțiuni complementare: dispensare, creșe, învățământ, culte, sport, întreținere corporală..

Sunt interzise funcțiuni productive, comerciale și servicii care generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, produc poluare

sau prezintă riscuri tehnologice, activități productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulațiile sau instituțiile publice, anexe pentru creșterea animalelor pentr refolo i modifică traseele protejate ale străzilor, lucrări de terasament de natură să afecteze


produpție' și subzistență, depozite en-gros sau mic-gros, depozite de mteriale ^platforme de precolectare a deșeurilor urbane, depozitarea de substanțe toxice, autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto, orice lucrări care


amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau care împiedică scurgerea corectă și colectarea apelor meteorice.

P.O.T. aprobat = 50%

C.U.T. aprobat = 2.0

JUDEȚUL CONSTA’

PRIMĂRIAMUNICIPIULUI

.DIRECȚIA URBAt

VIZAȚ &PRE NESCHI

Anexă la

■ ARHITECT ȘEF--- 2

P.U.D. - construire imobil P+1E - locuințe colective

Rh aprobat = maxim P+2E+M, înălțimea maximă 12,00 metri.

Alinierea construcțiilor se face la minim 3,00 metri de la strada loan Damaschin, în fâșia nonedificabilă dintre aliniament și linia de retragere a clădirilor nu se permite nicio construcție cu excepția garajelor auto, împrejmuirilor, aleilor de acces și platformelor de maximum 0,40 metri înălțime față de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament Ieșirile în consolă vor păstra o distanța de minimum 4,5 metri față de nivelul terenului; balcoanele sau bowindowurile pot depăși cu maximum 0,90 metri alinierea spre stradă.

 • 2.2. Concluzii din documentata elaborate concomitent cu P.U.D.

f

Din ridicarea topografică elaborată de s.c. Topo Miniera s.r.l., ing. Omer Evren, se constată că terenul este aproximativ plat, având o ușoară înclinare de 3% dinspre est spre vest.

în vecinătate nu există planuri urbanistice în curs de elaborare.

JUDEȚUL CONSTANȚA

FRIMÂRJA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NE3CHIMBARE Anexă Ja avizul nr. > I

ARHITECT ȘEF ________


3. Situația existenta

»

 • 3.1. Accesibilitatea la căile de comunicație

Accesurile carosabil și auto se fac din strada loan Damaschin, la care parcela are o deschidere de 13,22 metri. Conform R.L.U. aprobat, strada este un pietonal și debușează în strada Ivan Ivanovici, apoi pe strada Eduard Caudella se ajunge în strada Baba Novac, care leagă zona centrală a orașului de centura bd. Aurel Vlaicu. Dimensionarea străzii loan Damaschin - două alei pietonale de câte 3,5 metri lățime separate de un spațiu verde de ccar 2,70 metri lățime - permite folosirea acesteia ocazional carosabilă.

 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți

în prezent, pe teren este construită o fundație, pe baza unei autorizații de construire al cărei termen de^varaffitS&e a expirat. Amplasarea fundației s-a realizat în zona centrală a amplasamentului^™ retragerea față de strada loan Damaschin de 5,00 metri.

Parcelarul în care se încadrează terenul este alcătuit din parcele de dimensiuni și suprafețe similare. Vecinătățile limitrofe sunt:

 • - la est - proprietate privată cu numărul cadastral IE 210002;

 • - la vest - strada loan Damaschin;

 • - la nord - proprietate privată Codfea Dumitru;

 • - la sud - proprietate privată cu numărul cadastral IE 208400.

P.U.D. - construire imobil P+1E - locuințe colective

— — _ - « _

 • 3.3.      Suprafețe de teren construite și suprafețe libere

Parcela are dimensiunile: lățime de 13,22 metri și lungime de 19,00 metri. Suprafața este de 250,00 mp.

S construită = 0          P.O.T. = 0

S desfășurată = 0        C.U.T. = 0

Pe teren se află construită o fundație a unei clădiri autorizate cu A.C. 1917/13.08.2008, emisă de Primăria Municipiului Constanța. Imobilul nu s-a finalizat.

 • 3.4.      Caracterul zonei, aspectul arhitectural și urbanistic. Destinația clădirilor

Zona face parte din cartierul „Compozitori”, aflat în partea vestică a orașului. Acesta este un cartier nou, dezvoltat pe baza P.U.Z. aprobat, și construit în cea mai mare parte. Imobilele sunt noi, cu arhitectură variată, modernă, cu caracter căruia îi lipsește unitatea. Funcțiunile principale.sunt de locuire individuală și colectivă. Amplasarea pe teren a construcțiilor s-a făcut variat, alipit sau retras cu minim 60 cm față de limitele laterale și posterioare. Funcțiunile complementare întâlnite sunt: garaje, mici spații comerciale, birouri pentru activități liberale.

 • 3.5. Destinația clădirilor

în vecinătate există următoarele tipuri de clădiri;

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM ZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă                    -----

ARHITECT ȘEF-----------


 • - la nord - locuință individuala P+1E+M;-.

 • - la est - locuință individuală sau semicolective P+


 • - la sud - locuințe colective P+3E.

 • 3.6. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor


tjîn studiu, cu suprafața de 250 mp, este integral proprietatea privată a izîce șî juridice. Parcelele învecinate sunt de asemenea aflate în proprietatea

pers

privată a persoanelor fizice și juridice.


 • 3.7. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei de Sud, pentru zonă fiind caracteristice formațiunile cuaternare reprezentate prin loessuri macroporice de origine eoliană, prafuri argiloase loessoide și argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmează complexul argilos - argilă prăfoasă + argilă. Adâncimea minimă de fundare va fi de -1,20 metri de la cota actuală a terenului. Se recomandă sistemul de fundare alcătuit din grinzi continue de beton armat, încrucișate. Fundarea se va face direct pe terenul de fundare, riguros compactat. Se anexează studiul geotehnic.

 • 3.8.     Accidente de teren, adâncimea apei subterane

Terenul este relativ plat, având o ușoară pantă de cca. 3% de la est la vest. Cu excepția fundației construite, nu există accidente de teren sau alte tipuri de elemente topografice.

Până la adâncimea la care s-au executat forări în. zonă (de 6,00 metri), nu s-a pus în evidență apa freatică.

 • 3.9.      Parametri seismici caracteristici zonei

Zona seismică de calcul în termeni de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns este pentru Tc = 0.7 s, iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0.16 g.

 • 3.10. Analiza fondului construit existent

Construcțiile din vecinătate au vechime mai mică de 15 de ani, cu intervenții mai noi

de extindere sau supraetajare. Structurile sunt nqriTTtefrrrittverdin'cadre^^             său

T „ Jr wVANÎA

, PRIMĂRIA            CONSTANȚA

C- ■ 7.<p •   ” î i

VIZA' ' Ș • - S «IM6ARE Anexă la ;-----nr. ____f___

ARHITECT S, -_________

^-ampfesamentul’-studiat’-beRefieiază de


zidărie portantă aflate în general în stare bună.

 • 3.11. Echiparea existentă

Asemenea celqțlajțe pgfrcele _din zonă, posibilitatea braijs              tilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul


străzilor învecin r§/imentare cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie și date prin cablu.

4. Reglementări

 • 4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program

Obiectul principal al P.U.D. de față este reglementarea amplasării construcțiilor față de limitele laterale și posterioară ale parcelei.

Funcțiunea propusă se va stabili pe baza unei documentații de obținere a autorizației de construire, cu condiția încadrării în utilizările admise aprobate și asigurării respectării normelor specifice. Astfel, se vor putea construi: locuință individuală, locuințe colective, funcțiuni comerciale și servicii, cu condiția ca suprafața desfășurată a acestora să nu depășească 200 metri pătrați și să nu genereze transporturi grele, și spații pentru exercitarea unor profesiuni liberale, dispensare, creșe, învățământ, culte, sport, întreținere corporală.

Fundația existentă, construită pe limita proprietății, nu va constitui suportul noii edificări, aceasta rămânând îngropată. Imobilul se va amplasa astfel încât să respecte însorirea vecinătăților și codul civil.

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile

P.U.D. aprobat prin H.C.L. 588/24.10.2005, menținându-se utilizările permise.

Locuințele vor fi alcătuite din; cameră de zi, bucătărie, dormitoare, băi, eventual

birou, garaj pentru 1 sau 2 autovehicule, spații tehnice, debara, vestiare, cămară, magazie. Funcțiunile tehnice și un eventual garaj fre pul aijf recomandă a se distribui dormitoarele.

iar la 6

PRIMĂRIA MUNCITULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VLKAT iPRE NESCHIMBARE Anexă                  ----

ARHITECT ȘEF-----------


se


 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfâșun Locuința individuală va fi destinată .uneilfamttiHctr~cca. ~6‘~ffî‘gmbfi. Locuințele colective vor fi de tipul garșonie.ră sau apartamente cu 2, 3 sau 4 camere.

Suprafața desfășurată nu va depăși 500 mp și se va calcula conform Legii 350/2001 najar^a teritoriului și urbanismul. Nu se iau în calculul suprafeței desfășurate:

privind ă

supr

deginați^ strictă'pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și1 neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de accesJ.rilor cu înălțimea liberă de până la 1,80 metri, suprafața subsolurilor cu

pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Suprafața construită nu va depăși 125 mp. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită.

 • 4.4. Principii compoziționale pentru realizarea obiectivelor noi (distanțe față de construcțiile existente, accesuri pietonale și auto, accesuri pentru utilaje de stingere a incendiilor)

Față de str. loan Damaschin (pietonală), imobilul principal se va amplasa la distanță de minimum 3,0 metri, astfel încât să permită amplasarea pe parcelă a unui loc de parcare pentru cazurile în care:

 • - este nevoie de staționarea autovehiculelor în regim de urgență;

 • - strada loan Damaschin va deveni permanent carosabilă.

Retragerile construcției principale față de limitele proprietății s-au stabilit corelat cu regimul de înălțime, astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit din imobilele vecine și astfel încât să se asigure o însorire conform normelor pe fațadele construcției propuse. Astfel:

 • - față de limita laterală nord-estică se propune o retragere de minim 0,60 metri;

 • - față de limita laterală sud-vestică se propune o retragere de minim 2,00 metri;

 • - față de limita posterioare a parcelei se propune o retragere de minim 3,0 metri.

Construcții anexe se pot edifica lipite de hotar, dacă nu depășesc înălțimea împrejmuirii.

Regimul de înălțime stabilit este de P+1E, cu înălțimea maximă la cornișă/atic de 8,0 metri.

Accesul pietonal se va face din[ strada loan Damaschin.

caz de liraehtă §©*fâ^$6azîonal HjGiPiULUI CONSTANȚA n). i* ’ URBANISM urv.i 4 heschimbare Anemia1 a Zzu! rt r? _ ■     ' I___________

Integrarea și amenajarea noilor con >trucți’P^ștT/aTnTonizarea cu cele


Accesul auto și al autospecialelor de intervenție în

pe pietonalul reglementat aprobat (strada loan Dâmasch

4.5.

existenteNoua clădire-si


e intervenții ulterioare edificării acesteia se vor integra în neL Construcțiile imediat învecinate având un aspect mediocru din punct de vedere arhitectural, se urmărește crearea unui imobil de calitate superioară, care să devină model de urmat în zonă, caracterizat prin folosirea unui limbaj arhitectural contemporan, finisaje de calitate și exprimarea funcțiunilor interioare în aspectul exterior.

Anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se recomandă integrarea acestora în corpul principal.

Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare, finisajelor în culori saturate, nearmonizate cu cele ale clădirilor învecinate.

P.U.D. - construire imobil P+1E - locuințe colective

___ --      - _______- - -« — —

 • 4.6. Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Se va crea un acces pietonal, de maximum 1,20 metri din strada loan Damaschin (pietonală).

Trotuarele perimetrale imobilului se vor realiza din plăci de beton sau pavele, de minimum 0,60 metri perimetral imobilului și 1,50 metri pentru aleea de acces.

Fundațiile căilor de circulație se vor realiza din nisip sau pietriș compactat, după caz. Se vor evita pe cât posibil suprafețele mari impermeabile.

 • 4.7. Principii și modalități de intergrare și valorificare a cadrului natural și de adaptare a soluțiilor de organizare la relieful zonei

Relieful zonei este relativ plat, iar construcțiile nu necesită metode speciale de adaptare la cadrul natural.

 • 4.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată și condiționări impuse de acesta

Pentru parcela studiată nu există reglementări extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care să instituie un regim special asupra imoblluluid^^[%(^T^nfitituie mbnument, ansamblu, sit urban

, . . .          „ *     DniMĂRiA MUNICIPIUJ-UI CONSTANȚA ț

protejat și nu se afla in z 3na‘pTOr^|(^|țgtTO^ftmenea obiectiv.


VIZAT SPRE NESCHIMW^ ,

Anexă Sa avizul nr-^2^7    —L

ecologică și dimir uarea poluării

SETdestașura nu sunt producătoare de substanțe poluante. Je'pozita pe platformă special amenajată conform normelor în vigoare și


4.9.


Activități

Deșeurile s

îndepărta.peripeție,'în baza unui contract de servicii de salubritate dintre utilizatori și o firmă abilitată pentru aceasta. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor, protecția mediului, normele de igienă privind mediul de viață al populației. Dacă nu se poate asigura distanța de 10 metri până la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opacă sau din gard viu de cca. 1,50 metri înălțime.

Pe parcelă se va asigura suprafața de spații verzi minimă prevăzuta de H.C.J. 152/2013. Deșeurile se vor colecta pe sortimente, pe o platformă, conform normelor în vigoare. Apele uzate menajere se vor colecta și dirija la rețeaua publică de canalizare.

în timpul execuției, la accesul pe șantier se va prevedea un spațiu de spălare a roților autovehiculelor, pentru a proteja drumurile publice de deșeurile de șantier. Terenul parcelei se va amenaja în totalitate ulterior finalizării lucrărilor de construire.

RU.D. - construire imobil P+1E - locuințe colective

*

4.10. Prevederea unor obiective publice în vecinătatea amplasamentului în vecinătate nu se afla obiective sau echipamente publice.

 • 4.11. Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spatiilor verzi

Se vor respecta prevederile H.C.J. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanta.

J

Terenul rămas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase și medii, decorative. Numărul de arbori va fi de minimum unul. Speciile de arbori și arbuști se vor amplasa astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit ale construcțiilor propuse și existente, astfel:

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe parcelă se vor asigura la sol, pe suprafața fațadelor sau pe terasele construcțiilor, minimum 75 metri pătrați de spațiu verde. Se va urmări amplasarea acesteia pe cât posibil la nivelul solului. Necesarul de spațiu verde se va completa cu terase înverzite, circulabile sau necirculabile sauT^anaSoSlnverziți;

 • - pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei și accesuri.

Se pot folosi: gazon decorativ, plante floricole de vară (petunia, dalia, echinops, precum și din considerente economice, construcția nu va avea diferențe de nivel semnificative în cadrul aceluiași etaj. în cadrul părții desenate este prezetat profilul stradal al străzii loan Damaschin.

verbena), salcâmi (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, ai'buști^lîac^(synnga^T:ăliiiă iu>șie


(tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..


4.12. Profiluri transversale caracteristice

Datorită aspetului orizontal al terenului și reg


v Anex.


,‘J CONSTANȚA

*Ma'«8ARE


ARr.iT:. L :

™ittt-^~înălțime-lirnitat'la-4476TTretri,


 • 4.13. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Deși diferențele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

 • -  declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile propuse;

 • -  scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale intermediare;

P.U.D. - construire imobil P+1E ~~ locuințe colective

 • -  realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, având perspective pe ansamblu și individuale, convenabile sub aspect plastic și adaptate la teren -eventual, terase succesive;

 • -  asigurarea un ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, etc., rezolvate în plan și pe verticală în condiții de eficiență estetică și economică. Planșa de reglementări indică direcția de amenajare exterioară a parcelei.

 • 4.14. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor

Limita edificabilului construcțiilor principale de pe percela studiată este marcată pe planșa de reglementări propuse si respecta următoarele condiții:                           r

 • - fata de aliniament, clădirile se vor retrage la minimum 3.0 metri;

 • - fata de limita laterala nordica, clădirile se vor retrage la minimum 0.60m;

 • - fata de limita laterala sudica, clădirile se vor retrage la minimum 2.0 metri; fata de limita posterioara, clădirile se vor retrage la minimum 3.0 metri.

Fața de limitele laterale și posterioare sunt permise amplasarea pe limita proprietății a construcțiilor anexe construcției principale, cu condiția ca acestea să nu depășească înălțimea împrejmuirii.

Regimul de înălțime = P+1E, înălțimea maximă la cornișă = 8,0 metri, P.O.T. maxim permis = 50%.

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția URBANISM VIZAT S-PftE *i£3CHIWiBARE Anexa Ia aviaul nr.^_      —

ARHITECT Șl F------


• C.U.T. maxim permis = 2:0:


area utilităților

fi asigurate, prin branșamente la rețelele edilitare din zonă, pe baza de specialitate autorizate și avizate de deținătorii rețelelor.

4.16. Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat

Suprafața terenului menținută = 250 mp

Suprafața construită maximă = 125 mp

Suprafața desfășurată maximă = 500 mp

Suprafața de spațiu verde minimă = 75 mp

în cazul schimbării ulterioare a funcțiunilor se va asigura spațiul verde minim conform H.C.J.C. 152/2013.

Suprafața de alei pietonale și trotuare= cca. 50 mp

P.O.T. maxim = 50%

C.U.T. maxim = 2.0

5. Concluzii

 • 5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

  Construcțiile propuse se vor încadra în zonă păsticând-specifinul acesteia, atât, din JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBÂRE Anexă la avizul nr__./__________

  .. ARH1TECTJSEF __


punct de vedere funcțional, cât și al aspectului clădirilor.


5.2.


continuarea P.U.D.

construire se poate face direct'''pe'Baza PJJ.D. cfcrfață, respectând limitele si/prafeței edificabile stabilite și pe baza unui studiu de însorire anexat  documentației de autorizare, care să demonstreze respectarea normelor în vigoare

referitoare la aceasta - O.M.S. 119/2013 și Legea locuinței 114/1996, actualizată în 2017,

și NP057/2002 Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.

Branșamentele la utilități se vor autoriza conform legii, cu avizul deținătorilor de rețele.

J

5.3. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Prin realizarea imobilului propus zona se va dezvolta și se va întregi frontul stradal existent. Amenajările propuse nu au efect negativ asupra zonei, integrându-se în aceasta prin respectarea Regulamentului Local de Urbanism.

o                                                                        ... ,.

6. Anexe

 • 6.1. Tema - program

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici;

 • - se vor realiza una sau două unități de locuit;

 • - pe teren se vor amplasa un număr de locuri de parcare corespunzător specificațiilor din Regulamentul pentru asigurarea locurilor de parcare aprobat cu H.C.L. 113/2017;

 • - unitățile de locuit se vor realiza astfel încât să se asigure flexibilitatea funcțiunilor, astfel încât eventualele modificări ulterioare autorizării ale funcțiunilor (încadrate în cele permise prin regulamentul de urbanism) și ale spațiilor (recompartimentări, amenajări, etc.) să se poată realiza cu respectarea legislației;

- se vor respecta distanțele minime față de limitele parcelei prevăzute;


- se va


se vor amplasa două locuri de parcare pentru situații de urgență sau pentru a înecare strada loan Damaschin va deveni carosabilă;

plasarea spațiului verde pe cât posibil la sol;

vor respecta legislația specifică în ceea ce privește suprafețele minime.

 • 6.2. Materiale grafice, în format redus, pentru susținerea unor propuneri

Nu este cazul, datorită-dimensiunilor reduse ale parcelei studiate și ale parcelelor învecinate.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direqția URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexă la avizulnr.^—^^ ARHITECT ȘEF------------
Nr. cadastral:

Suprafața măsurată a imobiîtriui (mp)

\ 2/001

-----A

'        /  250             \

Adresa imobilului


N/Carte FuXciara      /                   /X'"Z

Unitate ÂdmjnTstȚativ Teritoriala (UAT)

/     /       /10001          /

CONSTANTA

________ =J


LIMITA ZONEI STUDIATE 1 LIMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

CONTUR INDICATIV AL CONSTRUCȚIEI PRINCIPALE PROPUSE

LIMITA ZONEI EDI FICABILE

fc------

ALINIERE PROPUSĂ A CLĂDIRILOR FAȚĂ DE STRADĂ

/. \

ACCESURI PIETONALE PRINCIPALE ÎN CONSTRUCȚII

ACCESURI AUTO ÎN PARCAJE, GARAJE

6

PLATFORMA DE DEȘEURI MENAJERE

P+2-3

ÎNĂLȚIMEA CONSTRUCȚIILOR

PLANTAȚII ALINIAMENT, SPATII VERZI AMENAJATE PROPUSE

CIRCULAȚII PIETONALE

CIRCULAȚII CAROSABILE

54,37

COTE DE NIVEL

2  50%

2

NUMĂR DE NIVELURI SUPRATERANE

P.O.T. maxim

C.U.T. maxim


(om donate pct'i'dc'îcOn’.a/

/

“ -N [|r!}Z,

304857 700 «(71869-730, #504860.250 1

788^200

7881876.730 $8882.220.,

(788898.69/


Nr. cit.

Teritoriul aferent

Existent

Propunere

mp

%

mp

%

1.

Construcții

0

0

125

50

2.

Atei pietonale, platforme

0

0

50

20

3.

Spații verzi

0

0

75

30

Teren viran (neamenajat)

250

100

0

0

TOTAL

Ml

250

100

250

100

tel /fax 0241 698 008 secretaiiat@aliarhtlectura ro

“                      (Unirii 19A 900532 C-ta


A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

^Mențiuni    /             /

Cc

250

Intre pct. 1 -2-3- Mm. nemateriafâate Ș-4-1- gard beton /

......... A.           /

Total

250