Hotărârea nr. 289/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE BD. AUREL VLAICU, PREL. STR. NICOLAE FILIMON, DE 656/13 ȘI STAȚIA DE POMPARE PALAS, INIȚIATORI ORBAN LUCIAN ȘI ASOCIAȚIA SEAWOLVES

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiatori Orban Lucian și Asociația Seawolves

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de            2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgăc'lău înregistrat sub nr. 129668/05.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 139971/19.07.2019, precum și avizul nr. 121960/04.07.2019 al arhitectului șef;

Având în. vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAîr privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonalj;

văzând avizul de oportunitate nr. 95891/16.08.2017 al Direcției urbanism;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în municipiul Constanța, sola 70, parcela A 656/2/1, în suprafață de 15116 mp (potrivit actelor de proprietate și potrivit măsurătorilor cadastrale), este dobândit astfel:

 • - terenul în suprafață de 15116 mp, identificat cu nr. cadastral 16457, înscris în cartea funciară a UAT Constanța sub nr. 53555, proprietate Orban Lucian căsătorit cu Orban Steluța Daniela conform contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 2019/25.08.2006 la Biroul notarului public Joița Botezatu;

 • - tereripl în suprafață de 15116 mp, identificat cu nr. cadastral 226944, înscris în cartea 'funciară a UAT Constanța, a devenit proprietatea domnului Orban Lucian conform contractului de partaj voluntar fără sultă autentificat sub

  nr.


444/28.06.2013 la Biroul notarilor publici asociați Budei Cristina și Ștreangă Ioana,

 • - teren jI în suprafață de 14116 mp, identificat cu nr. cadastral 240959, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, proprietate Orban Lucian conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1698/01.07.2014 la Societatea profesională notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela;

 • - terenul în suprafață de 1000 mp, identificat cu nr. cadastral 240960, înscris în cartea, funciară a UAT Constanța, proprietate Orban Lucian conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1698/01.07.2014 la Societatea profesională notaria'lă Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela;

 • - lotul jl/1 cu suprafața de 11470 mp, identificat cu nr. cadastral 244595 și lotul 1/2 cu sup'rafața de 2646 mp, identificat cu nr. cadastral 244596 proprietate Orban Lucian:conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1822/25.06.2018 la Societatea profesională notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela.

 • - lotul 1/2/1 cu suprafața de 1531 mp, identificat cu nr. cadastral 249195 și lotul 1/2/2 cu suprafața de 1115 mp, identificat cu nr. cadastral 249196, înscrise în cartea (funciară a UAT Constanța, proprietate Orban Lucian conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 2411/14.08.2018 la Societatea profesională notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela.

 • - teren în suprafață de 1000 mp, identificat cu nr. cadastral 240960, înscris în cartea: funciară a UAT Constanța, proprietate Asociația Seawolves conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 968/28.03.2017 la Societatea profesianală notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela;

 • - lotul 1, teren în suprafață de 835 mp, identificat cu nr. cadastral 249202 și lotul 2, teren în suprafață de 165 mp, identificat cu nr. cadastral 249203, înscrise în cartea funciariă a UAT Constanța, proprietate Asociația Seawolves conform actului de dezmembrare autentificat sub nr. 2870/01.10.2018 la Societatea profesională notarială Orban Steluța Daniela și Bogdan Mihaela.

■ Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 5 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 5 ani la solicitarea investitorului.

, Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Orban Lucian, Asociația Seawolves, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

■>

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

,$J\ pentru, •— împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,,

CONSTANȚA

.13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

F'UNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

VOLUMUL 2

REGI


J LAME NT LOCAL DE URBANISM (RLU) aferent

PLANULUI URBANISTIC ZONAL -

PUZ - DIVERSIFICARE FUNCȚIUNI SI REGLEMENTARE URBANISTICA

PARCELELE A 656/2/1/1 SI A 656/2/1/2 - SOLA 70, MUN. CONSTANTA

CF. AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 95891/16.08.2017


INIȚIATOR: ORBAN LUCIAN SI ASOCIAȚIA SEAWOLVES

MAI 2019®

USONIA


J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

| PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

CUPRINS


PARTEA I DISPOZIȚII GENERALE


CAPITOLUL


ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2


PREVEDERI GENERALE


Rolul RLU

Domeniul de aplicare


PARTEA II

REGULI DE I AZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR


SECȚIUNEA '


ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 8

ARTICOLUL 9

i

SECȚIUNEA:!!:

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 15

ARTICOLUL 16


Reguli cu privire la | patrimoniului natural si-----

Terenuri agricole in extravilan Terenuri agricole in intravilan Suprafețe impadurite Resursele subsolului


pastrareâTîntegrilalir-mediului oi protejarea

si constriiitbp(MX»?A                       ....


‘PRIMĂRIA MUNIClRtL'lUi CONSTANȚA DIRECȚIA URBAh ISM VIZAT     -Mg.HAMBARE

Anexă îa avisul ;ir. > I


Resurse de apa si platforme meteorold^W ECTZone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Zone construite protejateprivire la siguranța construcțiilor si la apararea ublic

§ âxpuse la riscuri naturale


ZoneJcu riscuri tehnologice si zone de protecție cu regim special Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice Asigurarea echipării edilitare

Asigurarea compatibilității funcțiunilor Procentul de ocupare al terenului Lucrări de utilitate publica


CAPITOLUL


CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR


SECȚIUNEA I:

ARTICO

ARTICO

ARTICO

ARTICO

ARTICO

ARTICO

ARTICO

ARTICO


LUL 17

LUL 18

LUL 19

LUL 20

LUL 21

LUL 22

LUL 23 L.UL24


SECȚIUNEA

ARTICOLUL 25

ARTICOLUL 26

I


Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Orientarea fațade punctele cardinale

Amplasarea fata de drumuri publice

Amplasarea fata de cai navigabile existente

Amplasarea fata de cai ferate

Amplasarea fata de aeroporturi                     z

Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de stat^X^^S-? "X

Amplasarea fata de aliniament                      4CX X___

Amplasarea in interiorul parcelei                            fXah <’•

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii „.-bauisi Accese carosabile

Accese pietonale


SECȚIUNEA :i:

ARTICOLUL 27

!Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara e^teht


11

.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

: EDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

F.UNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A. PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

ARTICOLUL 28 . ARTICOllUL 29

SECȚIUNEA 4:

ARTICOLUL 30

ARTICOLUL31

ARTICOLUL 32


Realizarea de rețele edilitare

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului si ale construcțiilor

Parcelarea

Inaltiimea construcțiilor

Aspectul exterior al construcțiilor

SECȚIUNEA S

ARTICOLUL 33

ARTICOllUL 34 ARTICOllUL 35 d

I


Reguli cu privire imprejmuiri

. Parcaje

Spatii verzi împrejmuiri


la


CAPITOLUL i


ARTICOllUL 36

ARTICOllUL 37
PARTEA III ZONIFICARE


FUNCȚIONALA


ART1CO.UL38


Lista zonelor si subzonelor funcționale


PARTEA IV PREVEDERI I


A NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE


ARTICOLUL 39


Reglementari pentru zonele si subzonele funcționale


PARTEA V ANEXA


ANEXA i             Profile stradale

ANEXA 2             Suprafețe de teren din zona PUZC afectate de trasee de trama stradalaU S O N I A

, ARHITECTURA  *  URBANISM *  DESIGN

i_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA I

DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL H          PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 1 Rolul RLU______________________________________________

 • (1) Regulame ntul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi obligatorii referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare si utilizare a construcțiilor pentru întreg teritoriul ce face obiectul PUZ.

 • (2) Odata aprobat, PUZ împreuna cu R.L.U. aferent acestuia constituie act de autoritate al administrației .publice locale.


 • (3) Prezentul PUZ si RLU aferent nu au drept scop intrarea in legalitate a lucrărilor de construcții tara autorizație de construire sau care nu respecta autorizațiile de construire, identificate de Serviciul Control Disciplina in Construcții si Afisaj Stradal din cadrul Primăriei Mun. Constanta, conform informațiilor communicate Serviciului Strategii Urbane prin Adresa nr. 43413/04.03.2019. Conform adresei nr. 41:1413/04.03.2019, in zona studiata prin prezentul PUZ au fost identificate lucrări de construcții farsi deținerea unei autorizații de construire la imobilul situat, pe bulevradul Aurel Vlaicu, nr.139D.

Domeniul de aplicare


ARTICOLUL 2

(1) Regulamentul de urbanism aferent Planului urbanistic zonal - “P.U.Z. - DIVERSIFICARE FUNCȚIUNI Sil RGLEMENTARE URBANISTICA PARCELELE1 A 656/2/1/1 SI A 656/2/1/2 - SOLA 7.0 - MUN. CONSTANTA " se aplica in teritoriului marcat pe p anurile                      zonei

studiate, delimitat astfel:                                                ......— 1.

a)La nord: Parcelele IE 206885, IE 203221, IE 225776, IE 2 )5142


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ZI :2 DIRECȚIA URBANISM VJZAT SPRE «JESCHIlumPE Anexă 'a avizul nr. ,____/__

TECT SEF ’ _ 48T6_mp^_aVaQd liului Constanta si compus din: • b) La sud: Parcela IE 214643

 • c) La est: Elulevardul Aurel Vlaicu

 • d) La vest: De 656/13 si De 656/14

 • (2) Amplasamentul care a generat PUZ este teren vir categoria de folosința “curți construcții”, situat in in

 • a) parceliii cu nr. cad. 244595 - A 656/2/1/1/1

 • b) parcei:; cu nr. cad. 249195 - A 656/2/1/1/2/1 cu suprafața de 1531,QOmp

 • c) parcela cu nr. cad. 249196 - A 656/2/1/1/2/2, cu suprafața de 1115,00mp

 • d) parcelai cu nr. cad. 249202 -A 656/2/1/2/1, cu suprafața de 835,00mp

 • e) parcelai cu nr. cad. 249203 - A 656/2/1/2/2, cu suprafața de 165,00mp

 • (3) Prevederii^ prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii. aplicabile la nivelul parcelei cadastrale,, contribuind la stabilirea condițiilor si limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

 • (4) La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea in vedere si vor fi.aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurandu-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • (5) Prezentul | regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • (6) . La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea in vedere si se va asigjjrâ<^s|^t>rea, pe Tânga prevederile PUZ, a tuturor legilor aplicabile care stabilesc cerin^sa^i^ij’^i condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite ca^egorii-de~terenuri''O[i construcții. Lajemiterea autorizațiilor de construire se vor lua masurile pentru âsigurofea'^^ufitatii'-și sanatatii. oamenilor, pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a meciului, de^rbtoctie făjța de riscurile naturale de inundații ori alunecări de trenuri, pentru protejarea-si-t^Hservatea patrimoniului construit, natural ori peisagistic protejat, pentru protejarea momjpiente’l^iș^rjde.

 • (7) Autorizațiile:) de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plamuri zonal

aprobat pentru parcelele situate in interiorul zonei delimitată conform paragraf (1).    /
J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341 .401 .753

f UNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


(8) Conform P-ANULUI URBANISTIC ZONAL, aprobat prin HCL 286/2006 PRIVIND APROBAREA PUZ-BD.AURE: reglementare:

 • a) UTR 4

148dj6ri'ip.)

 • b) UTR3-

 • c) ‘ UTR 2-


1 VLAICU, ..zona studiata prin prezentul PUZ, cuprinde următoarele zone de


- ZONA CRISULUI (amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de • - parcela IE 214643

 • - parcelele: lot 3. (incinta Sere), lot 2 N.C. 14763/2, lot 1 N.C. 14763/1, A 656/20/6 N.C. 1276/2,i A 656/20/6 N.C. 1276/1, A 656/20/5 N.C. 5077, A 659/20/4, A 659/20 lot 2/2/2 N.C. 17796/2/2, a 659/20 LOT 2/3 n.c. 17796/3, A 659/20/3 lot 1 N.C. 12683/1 si A 659/20/3, țot ‘2 MC. 12683/2

 • (10) ’ Conform ; PLANULUI URBANISTIC prezentul PUZ; cuprinde următoarea zona de

 • a) ZRCM2.' - subzona mixta cu

discontinuu (amplasamentul care a ginerat PUZ cu suprafața totala de 14816mp si parcelele lot 3 (incinta Sere), lot 2 N.C. 14763/2, lot 1 N.C. 14763/1, A 656/20/6 N.C. 1276/2, A 656/20/6 N.C. 1276/1, A 656/20/5 N.C. 5077, A 659/20/4, A 659/20 lot 2/2/2 N.C. 17796/2/2, a 659/20 LOT 2/3 n.c. 17796/3, A 659/20/3 lot 1 N.C. 12683/1 si A 659/20/3, lot 2 N.C. 12683/2

 • b) ZRA1 zona de activitati agro industriale

 • (11) Prin prezentul PUZ si Regulament Local De Urbanism se stabilește următoarea zona de reglementare in limita zonei studiate - Zona Mixta cu doua subzone de reglementare si se modifica reglementările urbanistice aprobate anterior.

ZM - ZC NÂ MIXTA, cu subzonele:

M1-ZONA MIXTA

M2-ZONA MIXTA


al MUN. CONSTANTA, zona studiata prin ntare:

inaltme mic si regim de construire continuu sau


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNIClPlULU,- CONSTANTA

DIRECȚIA URS A>-VIZAT ME SC HUUS8AȚ Anexă lj? avizul nr., /

ARHITECT ȘEF_________
J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

PARTEA II

REGULI DE I AZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

[CAPITOLUL !__________TERENURI SI ZONE CU REGIM SPECIAL

SECȚIUNEA ' :            Reguli cu privire ia pastrarea integrității mediului si protejareai

(patrimoniului natural si construit______________________________________________________________________!

Terenuri agricole in extravilan


ARTICOLUL 3      Terenuri agricole in extravilan                      —-----"i

 • (1) In limita zonei studiate prin'PUZ nu se afla terenuri agricole ffliiPSRfi^iWUNîClpiuiUî constanța I

 • (2) Zona studiata faceparte din teritoriul intravilan al Mun. Constanta^ DIRECȚIA URBANISM

'                                       SPJSE NESCHiMBAFE

___

(1 )ln limita zonei studiate prin PUZ se afla terenuri avand catec oria dWii^fftagfiirti-cnnstriictiî" T


ARTICOLUL 4


Terenuri agricole in intravilan
ARTICOLUL 7______Resurse de apa si platforme meteorologice_____________________

 • (1) In limita zonei studiate nu se afla cursuri de apa, lucrări de gospodărire si de captare a apelor.

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla platforme meterorologice.

ARTICOLUL 8_______Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate___________


 • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor care, prin amplasament, funcțiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport golplin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. - depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

 • (2) In limita zonei studiate nu se afla zone naturale protejate.

ARTICOLUL 9_______Zone construite protejate_____________________

 • (1) In limita zonei studiate prin PUZ nu se afla zone construite protejate.

 • (2) Conform Certificatului de urbanism nr. 1977/10.07.2017, zona studiata jpjin (PUZ Teste1 2 3 'zonă)

protejata conform L.M.I., aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patriiȚioniului'-'hâtional nrj 2828/2015 - (Necropola orașului antic Tomis, Cod CT-l-s-A-02555, nr. crtJf1,5. Zona^nu est» monument, anlsamblu, sit urban sau zona de protecție a unui monument.               t-

 • (3) Conform (avizului Direcției Județene pentru cultura Constanta nr. 446/Z/1 LQ9^2Q1 vZfru fazele ulterioare de proiectare, se va solicita avizarea proiectelor tehnice de'ca"' Județeană de Cultura Constanta, pentru orice investii care urmeaza a se realiza J

PUZ.


Zone construite protejatemetrul


[SECȚIUNEA (i:            Reguli cu privire la siguranța construcțiilor si la aparareal

interesului public________________ ______________________________________ _ „ ____________________________j

ARTICOLUL 10


Zone expuse la riscuri naturale

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

EiEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

U S O N I A FUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSffl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

i

 • (1) Autorizarea executării constrcutiilor sau amenajărilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția ,acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

 • (2) In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se intelege: alunecări de teren, . nisipuri mișcătoare,, terenuri mlăștinoase, scurgeri de forenti, eroziuni, avalanșe de zapada, dislocări de stanei, zone inundabile si altele asemenea, delimitate, pe fiecare, județ prin hotarare a consiliului județean, cu avizul organelor de specialitate ale administrației publice.

 • (3) Conform Studiului geotehnic pentru faza PUZ, efectuat pe cele doua parcele .care..a.ii„ prezentrul plan urbanistic: a) amplasamentul studiat are CATEGORIA GEOTEHNICA geotehnic se ircadreaza la RISC GEOTEHNIC MODERAT.JUDEȚUL CONSTANȚA

DIRECȚIA URBANISM sa in                                o ?,

g^Of^ Â avl pământurilor sensibile I


 • b)  nivelul pauzei freatice nu a fost intalnit in foraje la adancim ea invtjspi

 • c)  deoarece terenul de fundare in zona, se incadreaza ir grr®Xia ,a umezire colapțsibile, pentru evitarea degradării viitoarelor constr/uetiirHse <vor respecta măsurii prevăzute in Normativul NP 125 pentru terenul macroporic, sen&ib4-ta-umez4re,-€etapsibtlȚ scop protejarea terenului de fundare împotriva umezirii, in perioada execuției si in timpul exploatării, prin indepartansa apelor de suprafața si inlaturarea unor eventuale pierderi de apa din conducte

 • d)  pentru fazele următoare de proiectare se va completa prezentul studiu geotehnic cu lucrări de teren pe fiecare amplasament in parte pentru a stabili soluțiile de fundare optime.

ARTICOLUL 11

Zone cu riscuri tehnologice sj ^one fle protecție cu regim specialnologice, precum si in zonele de cfrica, conductelor de gaze, apa,, e’infrastructura se face cu aplicarea


 • b) pe bulevardul Aurel Vlaicu exista conductele de aductiune apa 2xDn 800mrh'F2'sf-F32(Cismea/-Palas). |

 • c) . conform HG 930/2005, cap VIII, , art. 30, alin, “e”, precum si a Regulamentului TehniC/^RAfJA SA Constanta, culoarul de teren de 10m stanga -dreapta de la generatoarele exilare ale conductei de| aductiune apa ce reprezintă zonele de protecție sanitara cu Teg culoarul de teren de 5m stanga-dreapta de la generatoarele exterioare ale conductei de


»ver si


JUDEȚUL CONSTANȚA


PR!MĂK»Z|MUN!CIPiULUI CONSTANȚA Infecția urbaj|}sm vizuinr.

u l: B aJ'I S

Anexa ta avi,-?


I J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505

—        i SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET.I~’

U S O N I A I PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BK 2,


CONT i 1URENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

refulare ape: uzate, respectiv 3m stanga-dreapta din generatoarele exterioare ale colectorului unitar, nu se vor betona, nu se vor realiza construcții provizorii sau. definitive. In aceste zone terenul va fi acoperit cu material demontabil (dale, pavele).

 • d) dreptul dej servitude se exercită pe toată durata existentei sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, pentru executarea lucrărilor necesare întreținerii si exploatării sistemelor respective. Exercitarea dreptului de servitude asupra proprietăților afectate de sistemul de alimentare cu apa si canalizare- se[ realizează cu titlu gratuit pe durata existentei acestuia.

 • e) in zonele ide protecție sanitara cu regim sever ale conductelor de alimentare cu apa si canalizare s<! instituie interdicție temporara de construire pana la ridicarea interdictieî de către deținătorul do utilitati, pe baza avizului si /sau acordului acestuia.

bligatgrie executarea de sondaje in


f) In fazele ide proiectare următoare PUZ-ului, este prezenta reprezentațiilor RAJA.


 • (6) Conform DISTRIGAZ SUD REȚELE ENGIE nr. 310.

exista conducta de gaze naturale. Pe planul de si aflata in exploatarea ENGIE. Traseul exact al conductelor si branșamentelor de gaze poate fi  identificat in teren după capace tip GN montate pe axul abestora (in cazul conductelor de otel) sau după marcaje e amplasate pe repere fixe (pentru conductele de polietilena).

 • a) in vederea; sigurarii funcționarii normale a sistemului de distribuție gaze naturale si evitarea punerii in pericol a pe rsoanelor, bunurilor, mediului, in zona de.protecție se impun terților restricții si interdicții prevăzute de legislația in vigoare.

 • b) zonele de:[protecție si siguranța respecta prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea si execuția siatemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si ordinului 47/2003 emis de ministerul economiei si comerțului, in zona de protecție nu se executa lucrări fara aprobarea prealabila a operatorului sistemului de dostributie.

  '1


 • c) pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 • -  Sa realizezi construcții de orice fel in zona de siguranța a obiectivelor de gaze naturale; in cazul in care in mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea sa se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevedrilor referitoare la proiectarea si execuția lucrărilor in sectorul gazelor naturale si sub condiția cedării in patrimoniul operatorului a bunului respectiv

 • -  Sa efectueze săpături sau lucrări de orice fel in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale, fara avizul prealabil al operatorului de sistem

 • -  Sa depoziteze materiale pe caile de acces si in zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale


 • -  Sa intervine in orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalațiilor de gaze naturale

 • d) dezvoltarei-i rețelei de gaze naturale se va face in fuctie de solicitările din zona respectiva, in conformitate eu prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale aprobat prin HG 1043/2004.

 • e) amplasare:;! de obiective noi, construcții noi si lucrări de orice natura, in zona de protecție a rețelelor de g;ize naturale existente, se realizezaza numai cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea si; execuția sistemelor de alimentare cu gaze naturae NTPEE-2008, Legii energiei electrice si gazelor naturale nr.123/2012 si Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului, j

 • f) viitoarele construcții si /sau instaltii subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanta minima admisă (distanta de securitate). Distantele de securitate, exprimate in metri, se masoara in proiecție orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si construcțiile sau instgtetii]|gșubterane proiectate si sunt prezentate in tabelul 1 si 2 din NTPEE-2008.

 • g) avand in vedere ca reteua de distrubutie gaze naturale este intr-o continua^ dezvoltare, pTÎh

Certifacatele de urbanism emise in vederea construirii si amenajării terenului, ^vas^[cif^;^î’^vizuj\ Distrigaz Sud Rețele.                                                            șscawc; M

 • (7) Conform aviz RADET nr.B16898/22.09.2017 pe amplasament nu exista rețete termip^^/    ^1

 • (8) Conform aviz autoritatea Aeronautica Romana Civila nr. 35277/1929 din^21,7pT.2019^ amplasamentul propus pentru H max = 75m se afla in zona IV de servitute a^ropautic^ciyilada 17688,3 metri sud fata de pragul 36 al pistei 18-36 si la 10154,0 metri este fata de ^aa^b^rtului

/CI ^i/ *

®u s

ARHITECTURA

.'13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USONlA PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

I

International lylihail Kogalniceanu - Constanta, iar cota absoluta fata de nivelul Marii Negre a terenului este «le 59,11 metri.

ARTICOLUL 12______Construcții cu funcțiuni generatoare de riscuri tehnologice________


 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin natura si destinația lor, pot genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si aprobat conform prevederilor legale. j

 • (2) Lista categoriilor de construcții Generatoare de riscuri tehnologice este cea aprobata Drin

'  '                           i1*                                                  w                                               Ij -■III -.1 — ----v -  ..•••-  . . ......... .... -   1 -■                »

Ordinul nr. 1.587 din 25 iulie 1997.

 • (3) Conform G.M -007 -2000: Riscurile tehnologice surț faQti^g^erateriildâiiasfijtifeîStbȚm^ore datorate activii: atilor umane.


JUDEȚUL CONSTANȚA


I i.


ARTICO


UL 13


(1) Autorizarea- executării construcțiilor care, prin cjj echipare edilitara ce depasesc posibilitățile financiareDIRECȚIA URBANISM

V5ZA.T NESCHtMBARE

/a)

Zo .....


jlș/si id^âtFrfâtfeșibf.-presupun-cheltuiel de rstrati'et"pat5irce'1ocăre ori îduri de la buget/fonduri UE este interzisa.


ale investitorilor interesați sau care nu benefic

 • (2) Autorizare;- executării construcțiilor poate fi conditibnata, după caz, de stabilirea, in prealabil, prin contract, a obligației efectuării, in parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitara aferente, de către investitorii interesați.

 • (3) La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza si următoarele dotări tehnico-edilitare (confo'rm OMS 119/2014 si OMS 994/2018):

 • a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de minimum 1.0 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizâte, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevăzute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si vor fi intretinute in permanenta stare de curățenie; platformele i pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

 • b) spatii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor -j in vigoare astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

 • c) spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populației din zona respectiva, situate la distante de jninimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisa gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum si realizarea activitatilor de reparații si intretinere auto.


ARTICC-UL 14

 • (1) Utilizările admise, utilizările admise cu condiționări si utilizările interzise sunt precizate si detaliate în cadrul reglementarilor privind amplasamentul, cuprinse în prezentul Regulament - Secțiunea I Utilizarea funcționala.

 • (2) Conformitatea volumetrica se realizează prin observarea, aplicarea si respectarea valorilor

maxime ale indicilor urbanistici, adica a procentului de ocupare a terenului sia^^o^fici^ntului de utilizare }a terenului, precum si a regimului maxim de inaltime, asa cum^^eâ.eM4îăFî^MPstabilite prin prezentul regulament pentru fiecare zona.                        fn?

 • (3) Procentul i de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a tererj^luTS!srre^iiriiul-âe' inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie c^ekr^tiiț1 egala cu valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament Nu este necesarvca valpnle stabilitei/ prin prezentul regulament sa conducă la posibilitatea unei constructii/ de -av'ațînge. in mod simultaii valorile maxime permise.

 • (4) Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind indicii urbanistici» legi'-. i


Asigurarea compatibilității funcțiunilor


■         x »*•. j waianisj       y.

i constructii^e -ș^a^ngezȚi


ARTICO)


LUL15


Procentul de ocupare si coeficientul de utilizare al terenulu(1) Procentulde ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de înălțime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu


u s

ARHITECTURA

.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R0446RDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA


țJEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

U S O N I A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A. PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


valoarea maxima stabilita prin prezentul regulament. Nu este necesar ca valorile stabilite prin prezentul regulament sa conducă în mod obligatoriu la posibilitatea ca orice construcție sa atinga în mo :l simultan valorile maxime permise. Constrângerea data de către cei doi indici urbanistici împreuna cu regimul de înălțime si inaltimea maxima este una rezultanta prin restrictionarea simultana si comuna conform valorilor maxim admise.

(2) Calculul indicilor urbanistici va respecta următoarele reguli:

 • (a) -Coeficient ele utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafața construita desfasurata (suprafața desfasurata a tuturor planseelor) si suprafața parcelei. Nu se iau în calculul suprafeței construite desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea libera de pana la 1,80 m, suprafața subsolurilor cu destinatiestricta pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protecției civile, suprafața balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor nccirculabile, precum si a p incinta, scările exterioare, trotuarele de p

 • (b) Procent di-'i ocupare a terenului clădirii) si suprafața parcelei.
eamenajabile, aleile de acces, pietonal/carosabil din ea 350/2001)

ortul dintre suprafața construita(amprenta la sol a ita este suprafața construitala nivelul solului, cu


excepția teraselor descoperite ale parterdilui care depasesc DlaauLfaiadeL.„a-Dlatformelor, scărilor de acces. Proiectata sol a balcoanelor a căror cota de nivel aste subJQWlfh nd^^ARiy/șlul soluliii i suprafat a ^MBi^^W^O/ZCIO^Tanța DiR^CȚiA URBANISM


amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în


Lucrări de utilitate publica


.........- ISM

VIZAT


ARTICOLUL 16

 • (1) In limita zonei studiate prin prezentul PUZ se preiau

Plan Urbanistic Zonal - PUZ BD. AUREL VLAICU, ca I ,____.

 • a) Extinderea profilului existent al bulevardului Aurel Vlaicu la 21 metrfsi o artera cuteuluaie cu acesta, sep arata printr-un scuar, astfel incat latimea noului profil va avea 40metri.

 • b) Extinderea profilului existent al străzii Prelungirea Nicolae Filimon, profilul aprobat fiind de 20metri.

 • c) Transformarea De 656/13 in strada cu profil urban cu o lățime de 11 metri.

 • d) Transformarea De 659/23in strada “A” cu profil urban cu o lățime de 20metri.

 • (2) In limita zonei studiate prin prezentul PUZ se propun obiective de utilitate publica noi, avizate de Comisia de Circulație a Mun. Constanta - aviz nr. 34/22.01.2018, respectiv:

 • a) translatarea si reconfigurarea sensului giratoriu existent la intersecția bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Prelungirea Nicolae Filimon

 • b) amenajarea unui sens giratoriu nou la intersecția străzilor Prelungirea Nicolae Filimon si De 656/13. j

 • (3) Aceaste lucrarari de utilitate publica afecteaza toate parcelele proprietate privata din limita prezentului PUZ. In acest sens prin prezentul PUZ sunt prevăzute retrageri ale aliniamentelor parceleleor existente.

 • (4) Profilele stradale propuse se regăsesc pe planul U03-Reglementari urbanistice si in Anexa 1 la prezentul Regulament.


iau si st) mențin, conform HCL nr.“28K/2006 -lucrări qe utiIi^l1 țfefcTi^f          foi-

"paralela


CAPITOLUL:


CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR


Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii______


‘SECȚIUNEA 11:

ARTICOLUL 17______Orientarea fata de punctele cardinale____________________________

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor se face, cu respectarea condițiilor si a recomandărilor de orientare fata c'le punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Regulamentul General de Urbanism^

 • (2) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie sa asigure insorirea acestoray,p^^i^ătekde.

minimum T1/2 ore la solstitiul de iarna, a încăperilor de locuit din clădire si din locuințele învecinate, (conform OMS 119/2014 si OMS 944/2018);                                               ___

 • (3) In cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanța dintre/’cladirile


1

_____î


invecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai înalte, d^va intodrfiKsfudiu 'J de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (2). (conform OMSț\J-19/20^4WjpMS.,^ 944/2018).


J13/4352/12.122008       COD FISCAL HO24863505

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BDL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1 PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI. NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER

ARTICCILUL 18______________________________________________________________

 • (1) In limita zonei studiate, drumurile publice sunt străzi din intravilanul Mun. Constanta existente sau propuse pe. traseelele drumurilor de exploatare existente: bulevardul Aurel Vlaicu, strada Prelungirea Nicolae Filimqp, strada A (De 659/23), strada propusa (De 656/13).

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor fata de străzile existente si propuse, se va face cu respectarea retragerilor prevăzute fata de limitele de proprietate precizate in cadrul reglementarilor privind subzoiiele de reglementare cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

■ r

i

ARTICCILUL 19______Amplasarea fata de cai navigabile existente______________________

(1)ln limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai navigabile.

ARTICCILUL 20

(1)ln limita zodiei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla cai târâte.

i

ARTICClLUL_21____Am£lasarea_fata^de^aerogorturi_J_^222^_/^^ÂZc^^^__^-ț--tog(1) In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla aerdportu^HiTECT          y

ARTICCILUL 22____________________________________________

(1) Zona studiata nu se afla in vecinătatea fâșiei de protecție a frontierei de stat.

ARTICCILUL 23______Amplasarea fata de aliniament

 • (1) Amplasarea clădirilor fata de aliniament este precizațaJ              mentarilor, cuprinse

in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasa             f bonfiglirare a clădirilor.

 • (2) In sensul i prezentului regulament, prin aliniament se intelege Urnita dintre domeniul privat si  domeniul public. întrucât, prin prezentul PUZ sunt prevăzute realinferi ale aliniamentelor existente, amplasarea clădirilor fata de aliniament din Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor, se refera la noul aliniament propus.

 • (3) In fasia non-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniamenț, marcata pe planul U03-R(;glementari urbanistice se pot amenaja accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platfoine, construcții subterane, construcții si amenajari tehnico-edilitare, spatii plantate amenajate pei sagistic.


CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA TELEFON/FAX +40.341.401.763 EMAIL office.usonia@gmail.com


*1


Amplasarea fata de drumuri publice


Amplasarea fata de cai ferate


Amplasarea fata de aeroporturi


. JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIULUI QDiSTANȚĂ DIRECȚIA URBANISM

Anexă la avlsul nr. ,    /


Retrageri fata de fasia de protecție a frontierei de statARTICOLUL 24

 • (1)  Condițiile de amplasare a clădirilor unele fata de altele in interiorul

precizate in cadrul reglementarilor, cuprinse in prezentul regulament - Sectiif^aJțiCbn^litii de?-amplasare, echipare si configurare a clădirilor.                                  //£

 • (2) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca se respecta:          SCcaric?''

 • a) distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

civil: ,//

 • b) distantele minime necesare intervențiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza^vizulijiz unijatii teritoriale de pompieri, unde este cazul.


Amplasarea in interiorul parcelei


-Ji, conforrri!sCodului7/


[SECȚIUNEA:?.:


Reguli cu privire la asigurarea accesurilor obligatorii /ARTICOLUL 25

(T)Accesurile carosabile pentru amplasamentul'care a generat PUZ cu suprafața totala de 14846mp se vor asigura din strada Prelungirea Nicolae Filimon si din strada propusa (De De 656/13).

(2)Accesurile, carosabile pentru parcelele din zona studiata prin PUZ se vor asigura, in funcție de necesitați, din strada Prelungirea Nicolae Filimon, din strada propusa (De De 656/13), din strada „A” propusa, din sirtera colectoare paralela cu bulevardul Aurie Vlaicu.


Accesuri carosabile


Pag:11/30


.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

' SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

U S O N I A L’UNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40,BL. BM2, SC. A,PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • (3) Locuințele colective cu acces si lot folosit în comun vor fi prevăzute cu:

 • a) accesuri carosabile pentru locatari;

 • b) .accesuri de serviciu pentru colectarea deșeurilor menajere si pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor;

 • c) accesuri la!parcaje si .garaje.

 • (4) Pentru toate categoriile de construcții si amenajari se vor asigura accesuri pentru intervenții în caz de. incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

 • (5) In cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurafea-aecesului-vehiculelorxie-pompieri se va'face prin ganguri cu o lățime minima de 3 m si o înălțime de_2."

  ? 3 5, mWDEȚUL CONSTANȚA       I

  WSW*4 5 6 7 8 9*10 sa

  Anexă la a visul nr7_,____/____

  hKhlluI Șț/- .....:

  ce TeT este permisa num


 • (6) Accesurile Ai pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrjuctlotl fie păstrate libere în permanentă.

ARTICOLUL 26  . Accesuri pietonale

ti daca se


 • (1) Autorizarea executării construcțiilor si a amenajărilor ne orice asigura accesuri pietonale, potrivit importantei si destinației construcției.

 • (2) In sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se intelege caile de acces pentru pietoni, dintr-undrum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, piețe pietonale, precum si orice cale de acces public p'e terenuri proprietate publica sau, după caz, pe terenuri proprietate privata grevate de servitutea de trecere publica, potrivit legii sau obiceiului.

 • (3) Accesurile! pietonale vor fi conformate astfel incat sa permită circulația persoanelor cu handicap si care folosesc rnijloacd speciale de deplasare.

  [SECȚIUNEA      ■

  ARTICOLUL 27


Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara_____\  ——q

Racordarea la rețelele publice de echipare edilitara existente

(1) Autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi canalizare si rețele de se va realiza cu acordul


consumatori la rețelele existente. .


 • (2) ln vecinătatea amplasamentului exista rețele de alimentar alimentare cui energie electrica iar racordarea noilor objeeti deținătorilor de utilitati existente pe baza proiectelor de spSci îfate/intocmite in aces sens.

 • (3) Autorizare;:! executării construcțiilor in zonele de servituteinfrastructurii edilitare,, existente sau propuse, se va face numai cu avizul furnizorului de utilitati sau cu avizul organelor de specialitate ale administra iei publice.

  Realizarea de rețele edilitareJ13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79. BL.LS3.SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

'PUNCTDE LUCRU - CONSTANTA. STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


 • (7) Se va urinari limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate in rețeaua publica de ..canalizare pluviala, la nivel de parcela. In acest sens, se recomanda realizarea de soluții de colectare,, stocare, infiltrare locala in sol si evaporare naturala a apelor pluviale la nivel de parcela. De asemeneal se recomanda limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte invelitori | impermeabile) la strictul necesar, in vederea asigurării infiltrării apelor pluviale , in terenul natural.

 • (8) Retelee edilitare noi se vor realiză pe traseele străzilor prevăzute in prezentul PUZ.

 • (9) La realizarea tramei stradale prevăzute in prezentul PUZ se va analiza si posibilitatea de deviere către domeniul public a ratelor edilitare existente care afecteaza proprietăți private.


ARTICOLUL 29
 • (1) Rețelele <:4e apa, de canalizare menajera/pluviala, de drumuri publice si alte utilîtati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei,, orașului sau județului,, daca legea nu dispune altfel sau in proprietatea deținătorilor de utilitari.

 • (2) Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicații sunt proprietate publica a statului, daci legea nu dispune altfel.

 • (3) Lucrările prevăzute la alin. (1) si (2), indiferent de modul de

SECȚIUNEA ii: iconstructiiloir _

Proprietatea publica asupra rețelelor edilitare
Reguli cu privire ia forma si^^m^^țiil^^^HjF^^IST^Țal


ARTICOLUL 30

Parcelarea


 • (1) Parcelarea reprezintă divizarea unui lot de teren in doua_ș

 • (2) Reparcelaie in sensul prezentului regulament reprezintă o împărțire a mai multor loturi de teren învecinat, loturil decât erau acestea la momentul inițial. Reparcelarea se real/zeaza prin alipirea si dezlipirea mai  multor parcela de teren învecinate, indiferent daca acestea sunt construite sau nu. Ea are drept scop realizarea unei mai bune impartiri a terenului in loturi construibile si asigurarea suprafețelor necesare echipamentelor de folosința comuna si obiectivelor de utilitate publica.

 • (3) Prin prezentul Plan urbanistic zonal in urma trasării amprizelor stradale propuse, se propune cedarea către domeniul public a suprafețelor de teren proprietate privata necesare in vederea realizării tramei stradale.

 • (4) -.Se admit operațiuni de divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare


itiille care au ca rezultat o altar estinatii si/sau forme diferite


ARTICO


LUL 31


Inaltimea construcțiilor

 • (1) Regimul maxim de inaltime si inaltimea maxima admise sunt precizate in cadrul reglementarilor privind subzonele de reglementare, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor.

 • (2) In sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri se masoara de la cota terenului amenajat pana Ja punctul cel mai inalt al construcției.

ARTICOLUL 32

Aspectul exterior al construcțiilor


a urbana este acordul dintre funcțiune, mod de construire, economie tsp^xprpsîfe at prin aplicarea regulilor specifice urbanismului si arhitecturii.                      ( /

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


 • (b) Volumetria este un paramentru urbanistic si arhitectural de baza care determina aspectul general al zonei si silueta urbana in ansamblul ei.


 • (c). Conformarea construcției este forma de ansamblu a acesteia ce deriva din modelarea si dimensionare;;! pârtilor- care o alcătuiesc, intre care se creaza relații funcționate de plastica arhitecturala. |


SECȚIUNEA i’i:            Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si

împrejmuiri______________________________________________________________________iARTICOLUL 33
 • (1) Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesita spatii de parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizării acestora in afara domeniului public.

 • (2) Numarul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitate^ construcției, conform specificațiilor din cadrul regulamentului aprobat prin HCL 113/2017. i

 • (3) ' Staționarea autovehiculelor este precizată in cadrul reglementărilor, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor

- - 7' r ' ■■

ARTICOLUL 34 Spatii verzi


Parcaje

(l)Suprafata minima de spatii plantate este precizata in cadrul r£gle regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare sie


ARTICOLUL 35

împrejmuiri


ONSTAKȚA       |

; wlM'i A"' I


 • (1) împrejmuirile reprezintă construcțiile sau amenajările (plantații, garduri vii), cu caracter definitiv sau temporar i'implasate pe aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a delimita domeniul public de proprietatea privata.

 • (2) AutorizareaJ imprejmuirilor este precizata in cadrul reglementarilor, privind -amplasamentul, cuprinse in prezentul regulament - Secțiunea II Condiții de amplasare, echipare si configurare a clădirilor


CAPITOLUL 4


DISPOZIȚII FINALE


Autorizarea directa


ARTICOLUL 36

(1)Autorizațiile de construire vor fi emise direct in baza prevederilor prezentului Plan urbanistic zonal aprobat pentru parcelele situate in interiorul zonei studiate.

ARTICO

LUL37


Destinația unui teren sau a unei construcții

(Tyin sensul prezentului regulament, prin destinația unui teren sau a unei cdnstructii^sekinteleg^r modul de utilizare a acestora, conform funcțiunii prevăzute in - Secțiunea I Utilizarea funcționala;ARTICO _UL 38


Lista zonelor si subzonelor funcționale

M - ZONA MIXTAPARTEA IV - >REVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE

ARTICOLUL 39


Reglementari pentru M - ZONA MIXTA, cu subzonele: M1 - ZONA MIXTA

M2-ZONA MIXTA

pâg. 14/30

J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV65488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

, SEDIU SOCIAL - CONSTANTA. B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2. SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

M 1 - ZONA MIXTA

______________________________________________________________________I______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zona mJ| cuprinde amplasamentul care a generat PUZ, cu cu suprafața totala de 14816mp, fiind delimitași conform planului U03-Reglementari urbanist|Ge.-astfeL....--

 • - La nord: strada Prelungirea Nicolae Filimon

 • - La suc

 • - La est:

 • - La ves

  :. parcela IE A 656/2/2 parcela IE 214643

  :: strada propusa (De 656/13)


  JUDEȚUL CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM

  VS£ft.Ț g MESCKIMBÂRE I

  Anexă '3 avidul nr./_ . I

  ARHITECT ȘEF......-  Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului Pentru evitarea si diminuarea potențialului impact asupra solului sepre
  arele masuri:

  Unice, daca este cazul, in insei când se vor prevedea, de către


  nu se vja face depozitarea carburanților, a uleiurilor si a zona amplasamentului, cu excepția organizării de s&tâ constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvări; evitarea afectării unor suprafețe suplimentare de teren;

  depozitarea temporara a deșeurilor numai in locurile special amenajate si, in funcție de categorie, numai rh recipienifspecial destinări;

  acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;

  organizarea de șantier va fi dotata cu material absorbant, necesar intervenției in. caz de poluare accidentala cu hidrocarburi;

  pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu; indepai iarea deșeurilor atat din zona reglementata de. plan cat si din vecinatata acesteia.  »-

  Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafața Pentru, a: se'reduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele masuri:


  ■                              ■"'a- ,'11 12 >x

  intervenția rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanți si IpbZeffarjS^^ schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara,^mplasanKn’tU!ui;-- ''/\ asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul ’eyjfârii scurgerii £© hirocarburi;                                                                    g                    ;;j|

  deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru aj.se prevepj,ey,entualele scurgeri de la acestea;

  vidanja/pa toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, dd către firime. special autorizate;                                                                                                        • -7 ■ •i

  spatiile de alimentație publica vor fi dotate cu separatoare de grăsimi pentru a se prevei apelor cu grăsimi, vegetale sau animale.                                          /


  iminare.a

  j


s

l|   I arhitectura

.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R0446RDE140SV66488561400. B.RD. AGENȚIA MAMAIA

IÎEDIU SOCIAL - CONSTANTA. B-DL MAMAIA, NR. 79, BL.LS3.SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USONIA PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru redîlcerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele masuri:

 • •  intretinerea corespunzătoare a stării drumurilor,

 • •  reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi și praf;

 • •   materialșle pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub acțiunea vânturilor; oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicate in activitati;

 • •   folosire# numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

 • •  acoperirea depozitelor de materiale de construcție pulverulente/depozitarea, in recipiente etanșe;

 • •  evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu varit.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii plantate. Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone,amenajările in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.

Desfasurama lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, fara a se afecta \suprafete suplimentare de teren.

Inzonele de protecție sanitara cu regim sever ale conductelor de alimentare cu apa si canalizare existente se instituie interdicție temporara de construire ^paflaUa-^ridioarea interdicției do-catre deținătorul de utilitati, pe baza avizului si /sau acordului acestuia. „ JUDETUt constanța

|                                           | PRIMĂRIA MUNiCIPit’LUi CONSTANTA

I                   F*l             A 1       A r. >|QM                   I

ARTICOLUL ! -UTILIZĂRI ADMISE

i

locuire: locuințe colective;

servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimen medicina veterninara, cabinete individuale de avocatura si asj de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si d de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomot sau emisii de orice fel si (fara depozitari,, saloane de întreținere corporala (frizerie, coafor, cosmetica,, masaj, fitness, solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie hainș);

funcțiuni administrative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, sediu firma/companie; funcțiuni fi ianciar-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurări;

funcțiuni comerciale: alimentație publica (restaurant, fast-food, cofetărie, cafenea, bar, club), servicii cu (acces public (finanțe, banei, consultanta, proiectare, design, tipărire, multiplicare, formare profesionala, asistenta tehnica, comunicații, servicii poștale, curierat, agenție de turism, întreținere c'orporala, manufactura fina, croitorie etc);

funcțiuni invatamant: grădiniță, after-school;

funcțiuni dlte sanatate: spital, cresa, clinica, policlinica, cabinete de medicina preventiva, cabinete de medicinii de familie,: farmacii, centru recoltare sânge;

funcțiuni d'(s loisir public si privat: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru tineret; funcțiuni conexe activitatiilor de loisir

amenajari uferente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si piețpnale^arcaje, spatii plantate, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilifare;

parcaj colectiv subteran/suprateran/etajat;                                          XJI?

funcțiuni comerciale (terțiare) si servicii tehnice: Depozitare, distributie/șf desfacere^rpciușâ comerciale; Comerț engros; Showroom auto, moto, alte produse; Spatii perftru taP^jf/^,gxp6zifiij Autoservii, spălătorie auto; Statie de combustibili; Servicii, alimentație puica; Secfiu^de‘birouri? Sediu de firma sau companie; - cu condiția ca pe aceeași parcela sa nu existelpcuintico^Ctive;# funcțiuni sportive: terenuri de sport in aer liber sau acoperite; Spatii anexe.de â^^iyire a dotărilor sportive; Sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fit^s^jșjf&ti; corporala; Administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza; Ș, /iealimentar, cabinete de idica, cabinete individuale


ifoiĂrl individuale de consultanta, ateliersociatie


J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USONIA PUNCTDELUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


sportiva, depozitare echipamente sportive, alimentație publica si spatii cazare aferente sediu, autoservi©:!, , parcare, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza;

I


ARTIGOLUL UTILIZARFADMISE GU-CONDITIONARI ^

 • • se admit locuințe individuale in limita a maximum 15% din suprafața construita desfasurata raportata la CUT maxim admis pentru zona de reglementare

 • • se admit funcțiuni cu caracter public, enumerate.Ia..arf1, ațriplasate numai la parterul si primui etaj al clădirilor de locuit, daca locuirea este funcțiunea de baza.

 • •  se admite .-lutorizarea de clădiri cu funcțiuni mixte, din lista funcțiunilor admise la art.1


 • • se interzic j lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si

construcțiile de pe parcelele adiacente;                  ,r~~

•. orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgeJ-eaF&fpâtm pe.iîp®d&ldlbî v®îii5@'^a'u care împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteor ce.

 • •  alte utilizarr care nu sunt specificate la art.1 si art.2

II II IIIIII IU I M i                                      i ...... .   ~~_______—j

ARnCOLULiȚ-CĂ^CTERIȘȚICf ALEPARCELEL^Fn^prafet^f9Hrme;/țdimensiunil   ^^^^^^^^^J

 • • amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 14            format din parcelele:

 • • a) pa xela cu nr. cad. 244595 - A 656/2/1/1/1 cu st               0,00mp

•b) parcela cu nr. cad. 249195-A 656/2/1/1/2/1 cu~supraf£tade 1531,00mp  <c) parcela cu nr. cad. 249196 - A 656/2/1/1/2/2, cu suprafața de 1115,00mp

 • • d) parcela cu nr. cad. 249202 - A656/2/1/2/1, cu suprafața de 835,00mp

 • • e) parcela cu nr. cad. 249203 - A 656/2/1/2/2, cu suprafața de 165,00mp

 • •  cele...cinci parcele identificate mai sus isi pot modifica configurația (operațiuni noi de reparcelare: alipire si dezlipire) pe parcursul elaborării si avizării PUZ, precum si ulterior aprobării acestuia

 • • cele cinci parcele identificate mai sus sunt afectate de trasee ale tramei stradale propuse si isi pot modifica configurația pana la obținerea AutQrizatiei de construire

 • •  clădirile volr fi dispuse pe lot avand acces direct dintr-o circulație publica, respectiv strada proiectata prelungirea Nicolae Filimon si/sau strada propusafDe 656/1.3)

 • • se admit operațiuni de parcelare/divizare, comasare, reconfigurare a parcelelor cu respectarea legislației in vigoare

 • • ulterior aprobării prezentului PUZ, se admit operațiuni de parcelare/divizarș/^^o^jdr/M^cu

respectarea următoarelor condiții cumulate:                                           f J?. Z

 • •            ..... ........ ‘


JUDEȚUL CONSTANȚA


VIZAT     MOC.HIMBAF’E

Anexă ia a visul(  .................... —vVl

parcela destinata construirii de locuințe colective va avea suprafața mî^imarde^00n|p A parcela destinata construirii de clădiri cu alte funcțiuni decât cea d^ lociTrappIectiva tfaj avea suprafața minima de 1000mp                                                •?//

adancimea parcelei va fi cel puțin egala cu latimea acesteia (deschiderea la-stipadaj— /y excepție de la condițiile enunțate mai sus fac parcelele destinate construcțiilor tșhnido-edilitare (post de transformare, statie de pompare etc) ale căror suprafeteZi s'iuni si forme vor fi determinate de cerințele funcționale.ARTICOLUL I: - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

prezentului regulament, prin aliniament se intelege limita dintre proprietatea omeniul public.


• in sensul. privata si ci


®

USON I A


U S O N I A

ARHITECTURA  *  URBANISM *  DESIGN

IMMM■■^M■MMMBM^MMMMMMM■iMBBB^^M^^MMMMMBMMBBMMMBMM

.11314352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3. SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

l’UNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI.NR. 40,BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 14816mp este format din parcelele: parcela cu i ‘            *       ......

249195 - A 656/2/1/1/2/1 cu suprafața de 1531,OOmp,

656/2/1/1/2(2, cu suprafața de 1115,OOmp, parcela cu nr. cad. 249202 - A 656/2/1/2/1, cu suprafața de 835,OOmp,. parcela cu nr. cad. 249203 - A 656/2/1/2/2, cu suprafata.de 165,OOmp are doua al niamente la străzile: Prelungirea Nicolae Filimon si strada propusa (De 656/13).

aliniamentele amplasamentului studiat la străzile propuse se modifica conform planului U03-Reglementc ri urbanistice

retragerile clădirilor prevăzute fata de aliniamentele străzilor Prelungirea Nicolae Filimon si strada propusa (Dp 656/13), se refera la noile aliniamente prevăzute in vederea extinderii tramei stradale si sunt marchte pe planul U03-Reglementari urbanistice

clădirile se va retrage minimum 5metri de la aliniamentul străzii Prelungirea Nicolae Filimon clădirile se vor retrage minimum 3metri de la aliniamentul străzii propuse De 656/13 in fasia non|-aedificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amplasa accesur pieton

acces, platforme, spatii plantate private amenajate peisagistic, coniștJMJtiilsubt^aTreȚ/coristructii si amenajari tehnico-edilitare


nr. cad. 244595 - A 656/2/1/1/1 cu suprafața de 11470,OOmp, parcela cu nr. cad. parcela cu nr. cad. 249196 - A


’ PRIMĂRI MUN!C|PIULU> CONSTANȚA URBAr ISM

^EE^tWiWĂt^srp^f^ioĂ

<3 avum. nr _____r.~—„


RE-

le: p, parcela cu nr. cad.

nr. cad. 249196 — A 249202 - A 656/2/1/2/1, cu suprafata.de 835,OOmp, parcela cu nr. cad. 249203 - A 656/2/1/2/2, cu suprafața de 165,OOmp are doua Urnite laterale către parcela IE 214643 si către parcela A 656/2/2.

amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 14816mp este format din parcelele: parcela cu inr. cad. 244595- A 656/2/1/1/1 cu suprafața de 11470,OOmp, parcela cu nr. cad. 249195 - A 656/2/1/1/2/1 cu suprafața de 1531,OOmp, parcela cu nr. cad. 249196 - A 656/2/1/1/2(2, cu suprafața de 1115,OOmp, parcela cu nr. cad. 249202 - A 656/2/1/2/1, cu suprafața de 835,OOmp, parcela cu nr. cad. 249203 - A 656/2/1/2/2, cu suprafața de 165,OOmp nu are limita posterioare.

in situația in care parcelarul existent in limita amplasamentului care a generat PUZ se menține sau se comaseșiza, amplasarea clădirilor fata de limitele laterale se va realiza astfel:

 • • clădirile supraterane se vor retrage minimum 1 metru de la limita laterala de proprietate către parcela slE 214643

 • • clădirile șupraterane se vor retrage minimum 2metri de la limita laterala de proprietate către parcela A 656/2/2

amplasarea clădirilor fata de limitele cadastrale laterale sau posterioare^ltej^^dat'^cfele menționate (mai sus (limite fata de parcelele IE 214643 si A 656/2/2 ) existente săți rezultate operațiuni cadastrale noi ulterior aprobării prezentului PUZ se va realiza cu i^spectaFea^onelpr protecție si siguranța fata de rețelele edilitare existente, precum si cui

minimum 3 proprietate, i amplasarea clădirilor se poate realiza in regim de construire izolat, cuplat sau irfeirgiț, autorizarea (clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea i---------

insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.


ARTICOLUL!: ALE PARCELI


-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LI Ml LOR


ritul care a generat PUZ cu suprafața totala


amplasame

parcela cu nr. cad. 244595 - A 656/2/1/1/1 cu suprafața d 249195 - A 656/2/1/1/2/1 cu suprafața de 1531,00 656/2/1/1/2(2, cu suprafața de 1115,00mp, parcela cu nr. cald.J___UJ___""1______________’. _j respectarea uqocr^icageri da

/metri fata de limitele laterale si de minimum 5 metri fata delimita posterioare de in funcție de regimul de construire.                             Vj

clădirilor se poate realiza in regim de construire izolat, cuplat sau instruit.         &

conditiîlii/ientare,


ARTICOLUL'


AMPLASAREA^GLADIRILORUNELEFATfeDEALTELEzPE^GEEASI-eARGELAi


• in zonele IV|1, pe fiecare parcela, se pot construi unul sau mai multe volume, format/formate din unul sau mai multe corpuri de clădire


Pag.-18/30


J13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79. BL. LS3.SC. A. ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

USON I A ! PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSKl, NR. 40. BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

amplasarea clădirilor, unele fata de altele pe parcela se va realiza cu respectarea condițiilor de insorire, iluminat natural, vizibilitate, protecție imporiva incendiilor, conform legislației in vigoare autorizare;! clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.

intre fatadc-le clădirilor de locuit distanta poate fi mai mica sau egala cu inaltimea clădirii .celei mai înalte daca se respecta prevederile OMS nr.994/2018, dar nu mai puțin de 6 metri in cazul in care pe fronturile opuse sunt ferestre ale spatiilor interioare (anexe, depozitari, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, bai, holuri, casa scării etc.) pentru care nu este necesara asigurarea iluminatului natural. i

intre fațadele clădirilor de locuit si fațadele clădirilor cu alte funcțiuni decât cele de locuit distanta poate fi meii mica sau egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte daca se respecta prevederile OMS nr.994/2018, dar nu mai puțin de 6 metri in cazul in care pe fronturile opuse sunt ferestre ale spatiilor interioare (anexe, depozitari, chicinete, bucătării, grupuri sanitare, bai, holuri, casa scării etc.) pentru care nu este necesara asigurarea iluminatului raiucaL——« intre fațadele clădirilor cu alte funcțiuni decât cele de Io______

înălțimii construcției celei mai inalte, dar nu mai puțin de 6 n


ARTICOLUL


L-CIRCULAȚII SI ACCESE "


letrr.     ©jpec.Ția urbanism         I

J •O':h

iaca /ewtacpcwilitate.a_de_acces I


executării construcțiilor este permisa numai

ublice, direct sau prin servitute, conform destinației construiei. Cui ifigun publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilorautorizareai drumurile pi la drumurile accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din strada Prelungirea Nițțolae Filimon si strada propusa De 656/13 numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesuri proiectul tehnic, in funcție de destinația si capacitatatea clădiri normelor de proiectare si prevederilor legale proiectarea! accesurilor carosabile la parcela se va realiza respectând autonomia, circulația libera si contrastul vizual conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012 - revizuire NP 051/2000”.^^ÎCCJEOCi^TATIONAREĂÂUTOVEBlCULELOFr:

staționarea!autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau propuse utilizarea domeniului public pentru spatii de parcare se stabilește excepțional, prin autorizația de construire, Conform legii.

autorizarea jexecutării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numărului necesar de locuri da parcare conform HCL nr. 113/2017

numărul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza Mun. Constanta - HCL nr. 113/2017

este permisa amenajarea numărului necesar de locuri de parcare la sol, daca co^djtiifeie^îtente^pe amplasament nu permit realizarea de subsoluri                            pf

---i---

ARTICOLUL I 0 -INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR


regimul mai'dm de inaltime admis este 21 niveluri supraterane                                 '■//

 • • este admisa realizarea de demisoluri, mezanine, supante cu condiția încadrării ir^numajrif'm m de niveluluii supraterane admis si al inaltimii maxime admise


 • •  inaltimea mi

  axima admisa este H max = 75metri


 • • in sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in. metri se masoara

  de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.


s

ARHITECTURA

.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV664885G1400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA


SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79. BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

U S O N I A PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSKl.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

• este admira realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

I

^TiC^LUIzlX^SPECTULEXTERIOR ÂCjCLADIRÎLQR —


se va urmări asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitcitile zonei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate;

arhitectura si cromatica clădirilor va Ti de factura moderna si va exprima caracterul programului de arhitectura respectând un lirpbaj stilistic unitar si coerent la nivelul întregului ansamblu;

nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate îndoielnica, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale de slaba calitate;

culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare pe maximum 25%din suprafața

se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi mascate in planul fațadei. Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

mobilierul ui'ban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbanaa spatiilor publice si semipublice din zona; acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circu spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

'!..... , ........ ..... ..... ...


DSPECȚiMJRBAhilSîV1

' ZX.....Z.~

autorizarea executării construcțiilor este permisa nurpai da :a exj&^ijSnSibffitaStea racordării de ndi consumatorii la rețelele existente.

extinderile ele rețele sau măririle de c           i/rpfelelor edilitare publice se realizează de către

investitor seju beneficiar, parțial sau Jp-i               a caz, in condițiile contractelor încheiate cu

consiliile locale sau in condiitile convbfttte'c/i'detinatorii de utilitati.

lucrările de! racordare si de brânSare la1'rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor s;;u de beneficiar.

rețelele noi le telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune), vor fi amplasate subteran.


ARTICOLUL <2- CONDITU DE ECHIPARE EDILITARA


 • •  rețelele noi ae telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune), vor ti amplasate subteran.

 • •  rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran.

 • • fiecare parcela / zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibili dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție de dimensiuni si de funcțiune.

__i                                                                                                                                                                      _______

ARTICOLUL <13-SPATII LIBERESI SPATII PLANTATE

I

 • •  spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca si grădini de fațada;

 • • este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol decorativ si de protecție care sa respecte suprafața m'inima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/2013

 • • suprafața rriinima de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta nr. pe suprafața de teren ramasa libera după realizarea construcțiilor rconstrucțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate 5iirj{wo p

 • • ' amplasamentul care a generat PUZ cu suprafața totala de 14816mp este forr|ât din ^ar^SJ^l^'

parcela cu nr. cad. 244595 - A 656/2/1/1/1 cu suprafața de 11470,00mp, parcela cunr.câd. 249195 - A 656/2/1/1/2/1 cu suprafața de 1531,OOmp, r‘----*

656/2/1/1/212, cu suprafața de 1115,OOmp, parcela cu nr. cad. 249202 - , suprafața de 835,OOmp, parcela cu nr. cad. 249203 - A 656/2/1/2/2, cu suprafața cie

va avea o si


si parcajelor-; pe^f|tedele vs talitate la .sol;"~Z--r

x x__FlosțimJ < ij


parcela cu nr. cad;. 249196^--A ă,

r                                   x* » i i c C'         ‘’/i

■ .....? - A 656/2/1/2/1/ cuZZ

--------- , .                      iV- ?X


uprafata de spațiu plantat la sol de minimum 10% din suprafața fiecarșiU s

ARHITECTURA

.43/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USONIA F.’UNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKLNR. 40, BL.BM2.SC. A, PARTER     EMAIL office.usonia@gmail.com

t

il

cărei suprafața va rezulta in urma cedării către domeniul public a suprafețelor de teren necesare pentru realizarea tramei stradale. In funcție de utilizările admise conform art.1, ce se vor autoriza ulterior, „suprafața de spațiu plantat necesara peste procentul de 10%, va putea fi asigurata la sol,, pe fațadele | construcțiilor sau pe suprafața teraselor.

 • •  modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de. plante, arbori, arbuști, ețc, precum si instalația^ utilizata pentru intretinere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform prevederilor HCJ Constanta rir. 152/2013;

 • •  spațiul plariltat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari pentru tineret si sport;

  microclimatului si pentru protecția construcțiilor


  se


  va evite


•, pentru im junatatirea

impermeabil lizarea terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.

împrejmuirile orientate spre spațiul public (strada Prelungirea Nicolae Filimon, strada propusa De 656/13 se.pbt realiza, in funcție de destinația parcelei:

• . din gard viu pentru funcțiuni cu acces public,.locpirite co

» in situația in care este necesara imprejmui evitarea intruziunilor (funcțiuni de san inaltimeaî1 de maximum 2.20 metri din care'soqlu opac de circa 0.30 metri, dar nu mai inalt de 0.50 metri

împrejmuirii^ spre limitele laterale de proprietate vor fi opace cu inaltimi de maximum 2.20 metritc„ noțiunile care necesita protecție pentru :, etc,) gardurile vor fi transparente cu
jARTlGOLULlI^PR^EN^MĂXIMDEGGUPĂRE^FERENIUhUI


POT maxim =! 50% (mp AC/mp teren)


MjC0LUCi6^^^ffiMSĂXIIOEimL!ZAREXEET

i

CUT maxim = 2,5 (mp ACD/mp teren) pentru parcele cu suprafețe de minim 1000mp

CUT maxim = 3 (mp ACD/mp teren)

- pentru parcele cu suprafețe mai mari de 1000mp dar mai mici de 2000mp 3,6 (mp ACD/mp teren) pentru parcele cu suprafețe de cel puțin 2000mp


CUT maxim =
U S O N I A

ARHITECTURA 13 14 URBANISM 14 DESIGN ,113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 763

'’UNCTDE LUCRU - CONSTANTA, STB. OLEG DANOVSKI.NR. 40,BL. BM2, SC. A,PARTER      EMAIL office.UBonia@gmail.comM 2-ZONA MIXTA


GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

•Zona M2 cuprinde:

 • -  parcelei IE 214643 situata intre bulevardul Aurel Vlaicu si strada Prelungirea Nicolae Filimon si- ■

 • -  parcelele: lot 3 (incinta Sere), lot 2 N.C. 14763/2, lot 1 N.C. 14763/1, A 656/20/6 N.C. 1276/2, A 656/20/6 N.C. 1276/1, A 656/20/5 N.C. 5077, A 659/20/4, ALEE DE ACCES,-A 659/20 lot 2/2/2 N.C. 17796/2/2, a 659/20 LOT 2/3 n.c. 17796/3, A 659/20/3 lot 1 N.C. 12683/1 situate intre bulevradul Aurul Vlaicu, strada Prelungirea Nicolae Filimon si strada „A” propusa

^EÎgnvOiiLUTILiTATE PtBLICĂZZZZIZZZ z Z: ZZZZ'ZZZZZZZZZZIZZZZZZZ]

Modernizarea rețelei de străzi adiacente zonei si realizarea rețelelor edilitare.

Extinderea profilului stradal pentru strada Prelungirea Nicolae Filimon Gonform prevederilor PUZ AUREL VLAICU - HCL nr.286/2006. Profilul stradal aprobat cu ampriza de 20metri, prevede realizarea a doua benzi de circulație/ sens, plantații de aliniament si trotuare aferente.

Extinderea profilului stradal pentru strada “A” propusa (De 656/23) conform prevederilor PUZ AUREL VLAICU - HCL nr.286/2006. Profilul stradal aprobat cu ampriza de 20metri, prevede realizarea a doua benzi de circulatie/sens, plantații de aliniament si trotuare aferente.

Extinderea profilului stradal pentru bulevardul Aurel Vlaicu conform prevederilor PUZ AUREL VLAICU - HCL nr.286/2006. Profilul stradal aprobat cu ampriza de 40 metri prevede realizarea a trei benzi di? circulației/ sens, scuar plantat, strada colectoare cu o banda de circulație pentru fiecare sens, plantații de aliniament si trotuare aferente.

Translatarea! si reconfigurarea sensului giratoriu existent la intersecția bulevardului Aurel Vlaicu cu


• _ _

strada Prelungirea Nicolae Filimon                       ____...........................

•• Realizarea ielelelor edilitare necesare pentru echipai ea zonei,U^ itraseeje -.,tramei stracale prevăzute ;

PRIMĂRIA MUMiCiPnA J CONSTANȚA

DiPSt ȚiA URBANISM

-Anexă-i3-avixul-nr.z~:Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafața

Pentru a se niduce impactul asupra apelor se vor implementa următoarele masuri:           ,

 • •  intervenția rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanți si lubrefiânji;

 • •  schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasam"

 • •   asigurarea unei stări funcționale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul eviți hirocarburi;


■(

.li3/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SiEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

FAINCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSK1, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

deseurile\ vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele scurgeri 'iie la acestea;

vidanjareh toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de către firme special autorizat^;.

spatiile de alimentație, publica vor fi dotate cu separatoare de grăsimi pentru a se preveni contaminarea apelor cu grăsimi vegetale sau animale.

Masuri, de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic

Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de construcție se vor lua următoarele masuri:

• intretinerea corespunzătoare a stării drumurilor; reducerea'vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf; materialei^ pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub acțiunea vânturilor, oprirea motoarelor vehiculelor atunci când acestea nu sunt implicatei activitati; folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;

acoperirea^depozitelor de materiale de construcție pulverulente/ depozitarea in recipiente etanșe; evitarea manipulării unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vânt.

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii

Prin implementarea planului se prevede amenajarea de spatii plantate. Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, I in principal, cu gazon si arbori specifici zonei de litoral, fara a se introduce specii alohtone,amenajările in cauza urmând a juca rol de habitate pentru speciile de avifauna specifica.

DeSfasurarea lucrărilor de construire se va face numai pe suprafețele destinate acestor tipuri de lucrări, fara a se afecta suprafețe suplimentare de teren.

In zonele de protecție sanitara cu regim sever ale conductelor de alimentare cu.apa si canalizare existente se instituie interdicție temporara de construire pana la ridicarea interdicției de către deținătorul de utilitâti, pe baza avizului si /sau acordului acestuia.

Pentru toate parcelele situate in cadrul zonei de reglementare M2 ( parcelele IE 214643, lot 3 (incinta Sere), lot 2 N.C. 14763/2, lot 1 N.C. 14763/1, A 656/20/6 N.C. 1276/2, A 656/20/6 N;C.. 1276/1, A 656/20/5 N.C. 5077, A 659/20/4, A 659/20 lot 2/2/2 N.C. 17796/2/2, a 659/20 LOT 2/3 n.c. 17796/3; A 659/20/3 lot 1 N.C. 12683/1 si A 659/20/3, lot 2 N.C. 12683/2), traseele rețelelor edilitare existente au fost trasate orientativ conform planurilor anexa la avizele deținătorilor de utilitâti, astfel pentru obținerea autorizației de construire este necesara executarea de sondaje stabilirea traseelor’ exacte ale rețelelor edilitare existen acestora.


zonele~d

JUDEȚUL CON2WȚA PRIMĂRIA MUNIClPiULU. CONSTANȚA
pentru erente
FARTiCOLUi-l-UTIEIZARI ADMISE^
 • •  locuire: locuințe colective;

 • • servicii aferente zonelor de locuințe: comerț alimentar, comerț negllimentar, cabinete de

medicina veternirijara, cabinete individuale de avocatura si asistenta juridica, cabinete individuale de contabilitate, birouri si ateliere de proiectare si design, birouri individuale de consultanta, atelier de arta, servicii foto, laboratoare de tehnica dentara, ateliere individuale de croitorie, tapițerie, rame tablouri, tamplarie sau alte activitati manufacturiere negeneratoare de agomoț^i^ețnișii de orice fel si fara depozitari, saloane de întreținere corporala (frizerie, coafor, ^c6sflil^^;?;Waș.aj, fitness,. solar), servicii de deservire a locuirii (curățătorie haine);                            t zV


fitness,• solar), servicii de deservire a locuim (curățătorie haine);                      ț? 4 j

funcțiuni adminis trative: sedii, fundații, organizații, asociații, sedii birouri, s^lri^^^^apieițA funcțiuni financia r-bancare: sediu banca, sediu societate de asigurări; «    "s" ? wc j

 • • funcțiuni comerciale: alimentație publica (restaurant, fast-food, cofetarie\wcafenea^bar‘, club)// servicii cu acces public (finanțe, banei, consultanta, proiectare, design, warire7-;i|uj/iplicai^ formare profesionala, asistenta tehnica, comunicații, servicii poștale, curierat^agentî 's' yp>m, intretinere corporalii, manufactura fina, croitorie etc);

 • • funcțiuni de invatamant: grădiniță, after-school;


N

URBANISM

.113/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341 .401 .763

USONIA PiJNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2. SC. A.PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

 • • funcțiuni dc sanatate: spital, cresa, clinica, policlinica, cabinete de medicina preventiva, cabinete de medicina de familie, farmacii, centru recoltare sânge;

funcțiuni de loisir public si privat: loc de joaca copii acoperit sau in aer liber, amenajari de sport pentru tinere^:; funcțiuni conexe activităților de loisir parcaj colectiv subteran/suprateran/etajat;

funcțiuni comerciale (terțiare) si servicii tehnice: Depozitare, distribuție si desfacere produse comerciale; (Comerț engros; Comerț cu amănuntul; Showroom auto, moto, alte produse; Spatii pentru târguri si expoziții; Autoservice, spălătorie auto; Statie de combustibili; Servicii, alimentație publica; Sediu de birouri; Sediu de firma sau companie; - cu condiția ca pe aceeași parcela sa nu existe.locuințe colective;

funcțiuni sportive: terenuri de sport in aer liber sau acoperite; Spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; Sala de antrenament pentru diferite sporturi sau sala de fitness si intretinere corporala;. Administrație, servicii si dotări de deservire a funcțiunii de baza; Sediu asociație sportiva," depozitare echipamente sportive, alimentație publica si spatii cazare aferente sediu, autoservice, parcare, spatii anexe de deservire a dotărilor sportive; administrație, servicii si dotări de deservire a'functiunii de baza;

 • • sere, solarii

  rente locuintelor/functiunii de baza: cai de acces carosabile si pietonale, parcaje, construcții si amenajari aferente echipării tehnico-edilitare;

  • • se admit funcțiuni cu caracter public, enumerate la art 1, amplasate numai la parterul si primul etaj al clădirilor de fbcuit, daca locuirea este funcțiunea de baza.

  • •  se admite autorizarea de clădiri cu funcțiuni mixte, din lista funcțiunilor admise la art.1


 • • amenajari afe spatii plantate,

  • • se interzic lucrări de terasament de natura sa afențeze-amanajariiA din spatiila pnhlira si

  construcțiile-de pe parcelele adiacente;                          județul constanța 1

  • • orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgi ir^^pteia^oare

  împiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteo ice                   r r            |

  • •  alte utilizări care', nu sunt specificate la art.1 si art.2

  • •   -----1-1----r-x-Jx- /---x------'------>- ■-x:i:x—x: _ux:_..x----x_.-------x. .■


  JUDEȚUL CONSTANȚA


  " V<2AT î, ’sfcSGHJMBÂFS Anexă la avizul nr. , n j 1 fi . .

  Zx?/ G s/v) ir -         —


  '(I


SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR I rs rnr r f.

5     ^SBSSSflH

parcelele existente (conform avizelor deținătorilor de utilitati obținute pentru prezentul PUZ) sunt afectate de traslae ale rețelelor edilitare existente precum si de extinderi ale tramei stradale propuse prin PUZ Aurel Vlaicu.

clădirile vor fi dispuse pe lot avand acces direct dintr-o circulație publica, respectiv strada proiectata Prelungirea Nicolae Fi.limon, strada ,.A” propusa si artera colectoare .parajela cu bulevardul Aurel Vlaicu

ulterior aprobării ■! prezentului PUZ, se admit operațiuni de parcelare/divizar^^zbni0^2n^i respectarea urmeitoarelor condiții cumulate:

•- parcela destinata construirii de locuințe colective va avea suprafața mihltoa^d^SOCimp1- i ■

 • • parcela destinata construirii de clădiri cu alte funcțiuni decât cea d^Jocuire coiectiva va/

avea suprafața minima de 500mpu:<>bihsi_

 • • adancimea parcelei va fi cel puțin egala cu latimea acesteia (deschidereâjâjstrșda)^

 • • excepție de la condițiile enunțate mai sus fac parcelele destinate consfriip^ilgr^tebriico-edilitare (post de transformare, statie de pompare etc) ale căror suprafețe insiuni. si forme vor ifi determinate de cerințele funcționale.

.1,1 3/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

S EDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A. ET. PARTER. AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763


U S O N I A l’ JNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEGDANOVSKI.NR. 40, BLBM2.SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

I

ARTICOLUL,5^AMPLASAREAlCLADIRIL©R7FATA.DEALTOăWENr_ZTZZZZZk^ _ _ l ■ r.......■                                       ~ ~           ■                                               ■ ~~
 • •  in sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre proprietatea privata si do'meniul public.

 • • aliniamentele .parceleleor exișțente la bulevadul Aurel Vlaicu, strada Prelungirea Nicolae Filimon, strada ,rA" propusa se modifica conform jilanufui U03-Reglementari urbanistice

 • • retragerile clădirilor prevăzute fata de aliniamentele bulevardul Aurel Vlaicu, strada Prelungirea Nicolae Filimon si strada “A” propusa, se refera la noile aliniamente prevăzute in vederea extinderii tramei stradale si sunt marcate pe planul U03-Reg.lementari urbanistice

 • • clădirile se vai retrage minimum 5 metri de la aliniamentul bulevardului Aurel Vlaicu si al străzii “A”, conform planului U03 - Reglementari urbanistice

 • • clădirile se vor retrage minimum 3 metri de la aliniamentul străzii Prelungirea Nicolae Filimon

 • •  in fâșia non-aadificandi dintre aliniament si retragerea clădirilor de la aliniament, marcata pe planul U03-Reglementari urbanistice se pot amplasa accesuri pietonale si carosabile, rampe/trepte acces, platforipe, spatii plantate private amenajate peisagistic, construcții subterane, construcții si amenajâri tehciico-edilitare

  ART1C0LUL6-iVMPLĂSAREĂCLĂDIRTL0RFĂTADELIMITELELĂTERĂLESIPOSTERIOAREj

  • •  amplasarea clădirilor se poate realiza in regim de construire izolat, cuplat sau insiruit.

  • • autorizarea clădirilor de locuit se va realiza numai cu asigurarea asigurarea condițiilor de orientare, insorire si iluminat natural in conformitate cu legislația in domeniu aflata in vigoare.

  • • amplasarea clădirilor fata de alte limite cadastrale - laterale sau posterioare existente sau rezultate din operațiuni cadastrale noi ulterior aprobării prezentului PUZ se va realiza cu respectarea unor retrageri de minimum 3metri fata_rie.lirniteleJaterale si de minimum 5 metri făta de limita pdsterioară de proprietate, iri funcție de regimul d^rCbriStraireSTANjA

  • • amplasarea clădirilor in aceste cazuri se va putea i                                      cuplat si


sau insiruit.

_____________________^.„™_J„_Anexă 13_2vizut.nr..


' V focUit distantă


ARTIC0LUL8-CIR.:ULATIISIĂCCESE113/4332/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

:EDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USONIA PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR.OLEG DANOVSKl.NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER EMAIL of f i c e . u s on i a@ g m aii corn

se vor respecta prevederile Capitolului 3 - Condiții de conformare si amplasare a construcțiilor -Secțiunea 2-Art.25 si Art.26

autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Configurația acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor accesurile carosabile si pietonale se vor asigura din artera colectoare paralela cu bulevardul Aurel Vlaicu, strada Prelungirea Nicolae Filimon, strada „A”

numărul, amplasarea, configurarea si dimensionarea accesurilor auto la parcela se vor stabli prin proiectul tehijic, in funcție de destinația si capacitatatea clădirilor, conform necesităților funcționale, normelor de proiectare si prevederilor legale

proiectarea accesurilor carosabile la parcela se va realiza respectând autonomia, circulația libera si contrastul vizual conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012 - revizuire NP 051/2000”.

I

jĂKTICQLUL9- SWIQNAREAJkUTQVEHIGULELQR^

staționarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulațiilor publice existente sau {propuse

autorizarea executării de construcții se emite numai daca se asigura realizarea numărului necesar de locuri de parcare conform HCL nr. 113/2017

numărul minimi al locurilor.de parcare care trebuie asigurate se stabilește in funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform specificațiilor din cadrul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate pe raza Mun. Constanta - HCL nr. 113/2017

este permisa amenajarea numărului necesar de locuri de parcare la sol, daca condițiile existente pe amplasament (trasee ale rețelelor edilitare existente care irffipnrrzaTi^W^p^ț^ZjnE^ictieȚ permit realizarea de subsoluri                                        - • J

ni


^R^ICOLUI^IO - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLAD

regimul maxim de inaltime admis este 6 niveluri supraterane

este admisa realizarea de demisoluri, mezanine, supante ci i conâfta'ffifij^lfi de niveluluri.șupraterane admis si al înălțimii maxime admise inaltimea maxirha admisa este H max = 20metri


 • • - in sensul prezentului Regulament, inaltimea maxima admisa a construcțiilor exprimata in metri

se masoara de la cota terenului amenajat pana la punctul cel mai inalt al construcției.

 • • este admisa realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor va fi determinat in funcție de necesitățile tehnice si funcționale.

ARȚICOLULII-ASPECȚULEXTERIORALCLADIRILOR      ^I^         ^^

I

se va urmări | asigura unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice, intregrarea in particularitățile :’.onei si armonizarea cu vecinătățile imediate prin utilizarea de materiale durabile si de calitate; !

arhitectura si cromatica clădirilor va fi de factura moderna si va exprima caracter£^i^^^inpljâisde arhitectura respectând uri limbaj stilistic unitar si coerent la nivelul întregului ap4dmblU£ j nu se va accepta utilizarea in exterior a unor materiale de calitate indoielnîdâ,~ă~celor specifice pentru interior, s|au a unor imitații de materiale naturale de slaba calitate; j' *          v r> j

culorile fațadelor vor fi pastelate cu posibilitatea utilizării unor accente de culoare pe maximutfiț 25%dm suprafața                                              w. —---

• se interzice dispunerea vizibila a aparatelor de aer condiționat, cablurilor si antenelor satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi echipamentele si instalațiile vor fi ms fațadei. Este permisa amplasarea antelor de telecomunicații cu respectarea preve

i+. șocAkic;J.13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

,,               SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

USONIA PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER EMAIL office.usonia@gmail.com

vigoare.

nu se admj: lucrări de modificare a fațadelor strict prin închiderea balcoanelor si a logiilor prevăzute in' proiectul inițial;

mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonandu-se unui concept coerent pentru imaginea urbana a. spatiilor publice si semi.publi.ee din zona;

acoperirea clădirilor va fi de tip terasa. Acesta poate fi circulabila pentru amenajarea si întreținerea spatiilor verzi amenajate pe acesta, daca este cazul.

ARTICOLUL12 - CONDITIIbE^ECHIPAREEDILITARA      ~                          |

• autorizarea executării construcțiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente.

•. extinderile de iretele sau măririle de capacițate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

lucrările de racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau de beneficiar;

rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vor fi amplasate subteran, rețelele de distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vor fi amplasate subteran, fiecare parcela^/zona prevăzută va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate coleâtarii deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deșeurilor si accesibile dinți•■un drum public. Platformele vor putea desqrvi unav sau"m^bimulte'jcladjw Jn functi^ de dimensiuni sj de funcțiune.

'I

ARTICOLUL 13-IJPATIILIBERESISPATIIPLANTATE

spatiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca s i gragy$i^g este obligatorie amenajarea unor spatii plantate cu rol de suprafața minima aprobata prin HCJ Constanta nr. 152/20.13 suprafața minimiî de spatiile plantate va fi repartizata conform HCJ Constanta n/ 152/2013, astfel: pe suprafața du teren ramasa libera după realizarea construcțiilor si parcajelor, pe fațadele construcțiilor sau pe suprafața teraselor, daca nu poate fi asigurata in totalitate la sol;

fiecare parcela ya avea o suprafața de spațiu plantat la sol de minimum 10% din suprafața rezultata in urma cedării către domeniul public a suprafețelor de teren necesare pentru realizarea tramei stradale. M funcție de utilizările admise conform art. 1, ce se vor autoriza ulterior, suprafața de spațiu planta: necesara peste procentul de 10%, va putea fi asigurata la so|„. pe fațadele construcțiilor sau Ipe suprafața teraselor.

 • •  modul de amenajare al spatiilor plantate, precum si tipurile de plante, arbori, arbuști, etc, precum si instalația utilizata pentru întreținere, se vor stabili prin proiectul tehnic, conform .prevederilor HCJ Constanta nr. 152/2013;

 • • spațiul plantat va putea fi amenajat cu mobilier urban, locuri de joaca pentru copii, amenajari pentru tineret si sport;

 • •  pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizaresi terenului peste minimum necesar pentru alei si accesuri.

---W

 • •  împrejmuirile orientate spre spațiul public (bulevardul Aurel Vlaicu, strada Prelung,ii;ea|J^ic’Olae';v

Filimon, strada “A” se pot realiza, in funcție de destinația parcelei:               ’ ”             " i -. .. i

• din. gard viu pentru funcțiuni cu acces public, locuințe colective,, etc,

J 1'3/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

S= DIU SOCIAL - CONSTANTA. B-DL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

PUNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

• in situația in care este necesara împrejmuirea in cazul funcțiunilor care necesita protecție pentru Evitarea intruziunilor (funcțiuni de sanatate, invatamant, etc,) gardurile vor fi transparente cu inaltimea de maximum 2.20 metri din care soclu opac de circa 0.30 metri, dar nu m!ai inalt de 0.50 metri

împrejmuirile


spre limitele laterale de proprietate vor fi opace cu inaltimi de maximum 2.20 metri

SÂRTICOLUL 15 r PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI 1 ”“I :: ZXJ

1

POT maxim = 50% (mp AC/mp teren)

CUT maxim = "1 ,4» (mp ACD/mp teren)

 • -  pe intru parcele cu suprafețe mai mici sau egale cu 500mp CUT maxim = 2,0) (mp ACD/mpteren)

 • -  pentru parcele cu suprafețe mai mari de 500mp dar mai mici de 1000mp CUT maxim = 2,1") (mp ACD/mp teren)

 • -  peintru parcele cu suprafețe de cel puțin 1000mp dar mai mici de 3000mp CUT maxim ” 3 (mp ACD/mp teren)

 • -  pei tru parcele cu suprafețe de cel puțin 300Qmp

I      JUDEȚUL CONSTANȚA

' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA URiBAi ISM

; VISAT SPRE *

'Anexă îs avizul nr.

ARHITECT ȘEF


. ÎNTOCMIT,

Urb. SIMONA SOCARIC1u s


ARHITECTURA

I              MBBM■MBBMB■■MBB■M

.>13/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA. NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401.763

UNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKI, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com


ANEXA 1 PROFILE STRADALE


PROFIL TIP l|-1 :BD. AUREL VLAICU PROFIL PROPUS

CF. PUZ AUREL VLAICU, SC.1/200


PROFIL TIP 2-2:STRAZI PROPUSE "A" SI "PRELUNGIREA NICOLAE FILIMON"-STRAZI CATEGORIA II DE LEGĂTURĂ (CF.PUZ AUREL VLAICU SCARA 1/250)

.. ‘ UDETb’L CONSTAT ȚA PRIMĂRIA MlMICIPIULU ; ’ PiPSi. Ti A URS; .. '. r &PRE NE3C •-■r ■^1


•■'■'STANȚAPROFIL TIP 3-3:STRAZI PROPUSE (De 656/13)

- COLECTOARE

CF.PUZ AUREL VLAICU SCARA 1/250
■ M■■■■■■MM■■MlMMMMHMM■MMM^HMHMM™■■

J'i3/4352/12.122008       COD FISCAL RO24863505       CONT CURENT NR. R044BRDE140SV66488561400, B.RD. AGENȚIA MAMAIA

SijEDIU SOCIAL - CONSTANTA, BOL MAMAIA, NR. 79, BL. LS3, SC. A, ET. PARTER, AP. 1             TELEFON/FAX +40.341.401 .763

F/lJNCT DE LUCRU - CONSTANTA, STR. OLEG DANOVSKl, NR. 40, BL. BM2, SC. A, PARTER      EMAIL office.usonia@gmail.com

i|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ANEXA 2 SUPRAFEȚE DE TEREN DIN ZONA M1 AFECTATE DE


TRASEE DE STRĂZI PROIECTATE
IA MUNICIPiOtUI.CO^-•

DIFSCȚl A URtAî-.-.ISM vizjnr s AnexSllgzulnr

ITECT ȘEF1

ARTICOLUL 5______Suprafețe împădurite________________________________________

2

In limita zonei studiate si in vecinătatea acesteia nu se afla suprafețe impadurite.

ARTICOLUL 6_______Resursele subsolului________| J|___--------------------------

 • (1) Autorizarea executării construcțiilor definitive, altele_decaH^felMdustriale, necesare exploatării si

prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii$<aie^Wnt1nresurse identificate ale subsolului, este interzisa.                                                    /

3

 • (1) Autorizarea, executării construcțiilor in zonele expuse servitute si de protecție ale sistemelor de alimentare cu en canalizare, cailor de comunicație si altor asemen restricțiilor specifice, conform cadrului normativ in vigoare.

 • (2) In sensul I prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiații, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

 • (3)  Conform' aviz ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA nr.194838439/24.10.2017 si 226280/15.09.2017 (Unitatea de înalta tensiune),, amplasamentul este traversat de LEA 110KV d.c. Constanta Nord-Depozite.

 • a) se va reveni cu o noua documentație la faza DTAC, pentru fiecare construcție ce se va realiza, in vederea obținerii unui nou aviz, condiționat de reglementarea instalațiilor electrice ăpartinand E Distributie S.A., in raport cu obiectivele propuse, pe baza unui studiu de coexistenta elaborat de o unitate de proiectare atestat in condițiile legii.

 • b) noul obiectiv poate fi racordat la reteua existenta.

 • (4) Conform nviz TELEKOM ROMANIACOMMUNICATIONS S.A. nr.1411/18.09.2017, in limita zonei studiate nu exista amplasate rețele si echipamente de comunicații electronice care sa fie afectate de lucrările de construire

 • (5) Conform a^iz S.C.RAJA S.A. nr. /13811 din 26.02.2017, pe amplasamentul care a generat PUZ, format din parpelele A 656/2/1/1 si A 656/2/1/2, in urma sondajelor executate, exista următoarele conducte aflata in explotarea si întreținerea RAJA S.A.:

 • - conductele de aductiune apa 4XDn 1000mm F1-F4 Galesu - Complex Palas

 • - conducta de aductiune apa Dn 10OOmm Complex Palas-Navodari

 • - conducta'magistrala de apa Dn.lOOOmm Obor

 • - conducta' de refulare ape uzate Dn 800mm SPAU E20                /«"sfeteT'Ț'—

 • a), conform planului anexa aviz in pe parcela aferenta Serelor exista colector^l+unitarj^n/rT20Omn|'ii H»3m si conducta magistrala de apa Dn.lOOOmm Obor.

K\ riA Ki         il AiitaI \/Iaîaii axzio+a aa»/4i întâia Ha aHi    tr%A ana Ovftn QnArmrwiA.CO-ei

4

ARTICOLUL 28_________________________________________________________

5

Extinderile de rețele sau măririle de capacităte a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau in întregime, după caz, in condițiile contractelor încheiate cu consiliile locale sau in condiitile convenite cu deținătorii de utilitati.

6

Lucrările ele racordare si de bransare la rețeaua edilitara publica se suporta in întregime de investitor sau iie beneficiar.

7

(3> Rețelele noi de telefonie, comunicații si de date (internet, televiziune) vorfi amplasate subteran.

8

Rețelele do distribuție a gazului metan si racordurile la acestea vorfi amplasate subteran.___

9

Extinderile; de rețele, lucrările de mărire a capacitatii ori noile rețele construiț^^ncll^i^n^de natura ori regimul rețelei, sunt grevate de o servitute publica, fiind recunoscut p^ptul^^eral' ^. racordare la aceste rețele, in limita capacitatii lor si cu respectarea condițiilor de.^ploatăre-,.''oricare^ persoane can-! poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extindereaHori Vioua fretoș «pez cheltuiala sa nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi utilizatori,jyh limifă-Geapacitatii^ rețelei,, fiind insa recunoscut dreptul sau de a obține o plata proporționala cu cosfâi.dov^djtțakJucrarii^ suportate de el, daca nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate.publică:G

10

Fiecare parcela va dispune de o platforma sau de un spațiu interior destinate deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiva a deseurilor^'f^c dintr-un drum [public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, in funcție d si de funcțiune;.

11

OBIECTIVE El E UTILITATE PUBLICA

Modernizarea rețelei de străzi adiacente zonei si realizarea rețelelor edilitare.

 • • Extinderea profilului stradal pentru strada Prelungirea Nicolae Filimon conform prevederilor PUZ AUREL VI.AICU - HCL nr.286/2006. Profilul stradal aprobat cu ampriza de 20metri, prevede realizarea a doua benzi de circulației sens, plantații de aliniament si trotuare aferente.

 • • Extinderea'profilului stradal pentru strada De 656/13 conform .prevederilor PUZ AUREL VLAICU -HCL nr.286/2006. Profilul stradal aprobat cu ampriza de 11 metri, prevede realizarea a doua benzi de circulație,, cate una pentru fiecare sens si trotuare aferente.

 • • Amenajarea unui sens giratoriu nou la intersecția străzilor Prelungirea Nicolae Filimon si De

656/13.   |

12

. Realizarea^ relelelor edilitare necesare pentru echiparea zonei, pe traseele tramei stradale

prevăzute

[MÂSURISI RiECOMANDARI -         -               -            —j

I

Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa cat de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului

13

MASURIS1 RECOMANDĂRI

—------------------

Masurile plropuse pentru a preveni, reduce si compensa advers asupra mediului al implementării planului         —

Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/subsolului

Pentru evitarea si diminuarea potențialului impact asupra solului se propun următoarele masuri:

14

nu, se val face depozitarea carburanților, a uleiurilor si a altor substanțe chimice, daca este cazul, in zona amplasamentului, cu excepția organizării de șantier extinse, când se vor prevedea, de către constructor, magazii special destinate pentru lecipienti adecvați; evitarea dfectarii unor suprafețe suplimentare de teren;

depozitarea temporara a deșeurilor numai in locurile special amenajate si, in funcție de categorie, numai in lecipienti special destinați;

acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfârșitul fazei de construcție;

organizația de șantier va fi dotata cu material absorbant, necesar intervenției^" c^dp^ldă^ accidentala cu hidrocarburi;                                                          --___

pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit ii^cafăcterebligatoriui/i' indepartaiea deșeurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata. acesteia. ȘGOAkiC; J

Has'amBMwi^'^ ivitanids^rgerii de 7 1'


Plan urbanistic zonal - PUZ Mun. Constanta, sola 70, parcelele A 656/2/1/1 si A 656/2/1/2,BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

FUNCȚIUNE

MP

%

MP

%

UTR2

16943,39

26,49%

0,00

0,00%

UTR3

28918,22

45,22%

0,00

0,00%

UTR4

15116,00

23,64%

0,00

0,00%

M1

0,00

0,00%

39838,27

62,29%

M2

0,00

0,00%

14819,57

23,17%

CIRCULAȚII

2974,95

4,65%

8522,72

13,33%

SPATII VEZI

0,00’

0.00%

772,00

1,21%

TOTAL

63952,56

100,00%

63952,56

100,00%


BILANȚ TERITORIAL GENERAL

EXISTENT

PROPUS

FUNCȚIUNE

MP

%

MP

%

ZONE CONSTRUIBILE

60977,61

95,35%

54657,84

85,47%

CIRCULAȚII

2974,95

4,65%

8522,72

13,33%

SPATII VERZI

0,00

0,00%

772,00

1,21%

TOTAL

63962,56

100,00%

63962,56

100,00%


ZONA DE REGLEMENTARE

POT max

CUTmax

Rhmax

Hmax

M1

50%

2.5

parcele cu S min 1000mp

P+20

75m

3

parcele cu S > 1000mp sl S<2000mp

3.6

parcele cu S min 2000mp si S>2000mp

M2

50%

1,5

parcele cu S<500mp sl S min 500mp

P+5

20m

2

parcele cu S > 500mp si S<1000mp

2.5

parcele cu S min 1000mp si S<3000mp

3

parcele cu S min 3000mp si S>3000mp


ii 11 ir

| 1

ii

JlJL


’ta ’ ii*

n

'1

13,00

L 3,50 L 3,50 L 3,50

,3,50,

L3,00,

1

4  4'

20,00

r          j


H


 • 10 304062.341)

 • 11 304018.245'787609.530 12(303974.ISO 787597.29C 131303965.720 787594.950 141303966.200-787594.220 151303964.650

 • 16 303965.3S0

 • 17 303967.090

 • 18 303965.470

 • 19 303972.060

 • 20 303973.470

 • 21 303975.580 787529.620

 • 22 303976.47.0 787524.740

 • 23 3G3977;770 787517.780

 • 24 3C3978.570

 • 25 303978.970

 • 26 303979.110

 • 27 303978.970

 • 28 303978.700

 • 29 303978.050 787501). 380

30(303977.410

 • 31 ;303976.560

 • 32 .303959.130

 • 33 303359.260

 • 34 •303964.78O 35'130397(1.68ff

 • 36 '303974.61C

 • 37 303976.010

 • 38 303984.260

 • 39 303984.990

 • 40 304027.590 4'1


£ Saț ► i