Hotărârea nr. 288/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ATRIBUIREA DE DENUMIRI CIRCULAȚIILOR PUBLICE APROBATE PRIN HCL NR. 23/2018


HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr, 23/2018

Consiljul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

-    2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 140178/19.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 140180/19.07.2019.

în temeiul prevederilor Ordinului nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a municipiului București emis de Ministerul internelor și reformei administrative, precum și a art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) al OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată și modificată prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Direcției urbanism nr. 102245/24.05.2019 înaintată Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța, înregistrată sub nr. 6693/27.05.2019, precum și avizul Comisiei de atribuire de denumiri a județului Constanța emis sub nr. 6/12.07.2019, înregistrat în evidențele Primăriei municipiului Constanța sub nr. 138182/17.07.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. d), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 23/2018, conform documentației anexate care face parte integrantă din

prezenta

hotărâre:

strada

1

strada Londra

strada

2

strada Atena

strada

3

strada Hamburg

strada

4

aleea Valencia

strada

5

strada Riga

strada

6

strada Palermo

strada

7

strada Glasgow

strada

8

strada Helsinki

strada

9

strada Dresda

strada

10

strada Bristol

strada

11

aleea Dublin

strada

12

strada Haga.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției locale de evidență persoane în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Direcția coordonare, organizare a Consiliului județean Constanța, Poliția municipiului Constanța, Serviciul public de impozite și taxe Constanța hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru,       împotrivă,   '— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^

CONSTANȚA

NR SĂ# / U V 2019

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MA ■ ■ LA^ENAPHE