Hotărârea nr. 287/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. VALTER MĂRĂCINEANU NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 49,15 MP, CĂTRE BABU CONSTANTIN ȘI BABU CHERAȚA


H OTĂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada Valter Mărăcineanu nr.12, în suprafață de 49,15 mp, către Babu Constantin și Babu Cherața

CopsjIiuI^oca^aI municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 136372/15.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici - Serviciul contracte nr.140159/19.07.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  • - HCL nr.87/27.02.2012, anexa 14, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art.18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr.43917/01.03.2019 completată prin adresa nr.55052/18.03.2019 depusă de către domnul Babu Constantin;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, str. Valter Măracineanu nr. 12, în suprafață de 49,15 mp, către numiții Babu Constantin și Babu Cherața, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 232027 înscrisă în Cartea funciară nr.232027 a UAT Constanța și constituie proprietate privată a municipiului Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R55052/10.07.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, numiților Babu Constantin și Babu Cherața (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

„ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru, împotrivă, ' abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHEPian de amplasament si delimitare a imbbilulkUNEXA la ,Para 1:500 ...- Pa M


Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

499

Constanta, Str. Valter Maracineanu Nr. 12

Cartea Funciara nr.

UAT: Constanta

3Q496G.7C3A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Cc

499

Limita imobilului este delimitată de construcții si

otel

499

gard metalic la poarta.

B. Date referitoare la construcții

constr.

Suprafața constr. la sol (mp)

Valoare de

impozitare(lei)

Mențiuni

C1

101

135380

Locuința 3 camere+dependinte; S.conslr.desfasurala =101 mp. Construcția este din cărămidă fiind construita in 1931. Nu are certificat de performanta energetica.

C2

70

Locuința 3 camere+dependinte; S. constr. destasurala =70 mp. Construcția

este din cărămidă B.C.A fiind construita in 1977. Nu are certificat de performanta enornelica.

C3

119

196360

Locuința 3 camere+dependinte; S. constr. destasurala =119 mp. Construcția este din cărămidă fiind construita in 1931. Nu are certificat de performanta energetica.

Total

290

331740

Se confirma suprafața din măsurători si introducerea imobilului in baza de dale

Inventar de coordonate

Sistem stereo 70

Nr. Put.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

latui i

D(t ii 11

X [tn]

Y [m]

1

304937.G65

791924.610

I4 953

2

304943.006

791935.411

33.639

3

304923.236

791958 171

14 679

4

304912.998

791947.651

33 754

Suprafața masurata = 499 mp Suprafața_clin acte = 499.15 mpRecepționai;

■ /V do. h!::. 2012

Da!;!