Hotărârea nr. 286/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA POARTA 1, AFERENT CHIOȘC 401, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 110 MP, CĂTRE CUȘU IANCU


H OTĂRÂRE priivind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat iin municipiul Constanța, zona Poarta 1, aferent chioșc 401, în suprafață de 110 mp, către Cușu Iancu

Consi iul local aL municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de '3> V

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr,135184/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.140158/19.07.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  • - HCL nr. 197/01.04.2008, anexa nr.6, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.249/25.06.2019, anexa nr.7, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art.18, alin.(l) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererile de cumpărare  nr.211461/05.12.2018 și

nr.107475/31.05.2019, depuse de către Cușu Iancu;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.l,. Se aprobă oportunitatea vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, zona Poarta 1, aferent chioșc 401, în suprafață de 110 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul în suprafață de 110 mp, este aferent chioșcului 401, deținut în proprietate , de către Cușu IănCu, conform încheierii de intabulare nr.56535/23.04.2019 și a extrasului de’carte funciară nr.215959 emis de către OCPI Constanța în data de 23.04.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R132397/15.07,2019.

Art.2; Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Cușu Iancu (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, " ‘ împotrivă, 4 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

215959

110

Poarta 1, activul chioșc 401, Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT

CONSTANTA

A. Date referitoare la teren

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

110

construcție pe limita intre punctele 8-9,2-3-4-5-6 fara împrejmuire intre punctele 9-1-2,6-7-8

Total

110

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

100

construcție alimentație publica - parter Suprafața construita desfasurata = 100 mp

Total

100

Suprafața totala masurata a imobilului = 110 mp

Suprafața din act = 100 mp

Executant,        118

ing. Baiceanu Liliaha rv' ,

Inspector,

/ Qjr

<\               • cx < • n

\ rti.

|          CABASTftlî Șl PUBUCITATE IMOBIUĂhX COMSWtfjrAj

Data:

17.04.2019             29         «jș-.

i l'iuint' și Pieiiurne: TFi!«JCA IL1OÂRA \s

[       i-uncția: ‘JOfOLlfcR GR. IA zyj

5~”3 $7     n 7 nt "ontn

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

Data:              /      2 9     7019

corectitudinea întocmirii documentației cadastrale

Confirm introducerea imobilului in baza de date

si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

integrata si atribuirea numărului cadastral