Hotărârea nr. 285/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ȘOSEAUA DIN VII NR. 44-46, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 65 MP, CĂTRE MOLDOVEANU VASILE


H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Șoseaua din Vii nr.44-46, în suprafață de 65 mp, către Moldoveanu Vasile

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de          gOft

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.135180/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 140156/19.07.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.354 și art.355 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

  • - HCL nr.145/17.06.2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.66/26.03.2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - HCL nr.229/29.07.2016, privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța, Șoseaua din Vii nr.44-46;

  • - artJ18, alin.(l) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.25308/07.02.2019, depusă de către Moldoveanu Vasile;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2, lit.c, alin.6 lit.b, art.364 alin.l și alin.2 și ale art.196 alin.l, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l, Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, Șoseaua din Vii nr.44-46, în suprafață de 65 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenijl în suprafață de 65 mp, este aferent spațiului comercial, deținut în proprietate I de către Moldoveanu Vasile, conform încheierii de intabulare nr.159485/11.12.2018 și a extrasului de carte funciară nr.245490-C2 emis de către OCPI Constanța în data de 19.06.2019.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R25308/28.05.2019.

Art.2. Compartimentul relațiiconsiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Moldoveanu Vasile (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pZ -> pentru, împotrivă,--abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANȚA

,  ’ PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

î                                    Scara 1: 100

, Nr. cadastral

i Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

65

Localitatea Constanta, Str. Șoseaua din Vii, Nr. 44+46         |

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

CONSTANTA

A.NEXALA

HCLM


VIZAT SPRE MESCHI^BARE Nr.

' PREȘEDINTE ședința^


MNEAZĂ^


CONTRASE

---SECRETAR, MARCELA ENACHE

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc        ;

65

Imobilul este delimitat pe toate laturile de zidărie construcții.

Total

65

-

1                  B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C2

CAS

65

Spațiu Comercial, S. construită desfășurată = 65 mp, nu deține certificat de performanta energetica;

Total

65

Total S. construită desfășurată = 65 mp

isurată a imobilului = 65 mp a din act = 65 mp

' Inspector' " '

:■■■■■ .....

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrală și'atribuirea numărului cadastral.D^a..jă:3.^5 10 7   88


//