Hotărârea nr. 284/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 120107/21.06.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR. 1751/29.12.2006 ȘI SUB NR. 594/13.03.2012


4 ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTARARE privind aprobarea raportului de evaluare nr.120107/21.06.2019 ce iițabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.1751/29.12.2006 și sub nr.594/13.03.2012

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

data de


Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.135152/12.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al , municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijinloperatori economici nr.140148/19.07.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  • - ârt.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare,

  • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al'municipiului Constanța,

-contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.1751/29.12.2006 și sub nr.594/13.03.2012,

Văzând cererea înregistrată sub nr.53164/14.03.2019, completată cu memoriul justificativ nr.115465/13.06.2019, prin care societatea MAAN MUSIC STUDIO SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

îrbtemeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c) și art.196 alin.l lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.120107/21.06.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 1.004 mp-Lot 1, cu nr.cadastral 227058 (nr. cadastra'l vechi 107405, nr. CF Vechi:131583) din totalul de 2800 mp, ce a făcut obiectul icontractului de vânzare cumpărare încheiat cu municipiul Constanța autentificat sub nr.1751/29.12,2006 și a contractului de vânzare cumpărare încheiat între terți autentificat sub nr.594/13.03.2012, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona hotel Picadilly/restaurant Tic Tac, lot 1, ce stabilește diferența de preț în sumă de 44.774,10 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice din "bază nautică" în "construire club nautic P+2E și împrejmuire teren" conform certificatului de urbanism nr.659/07.03.2019.

Raportul de evaluare nr.120107/21.06.2019 face parte integrantă din prezenta! hotărâre.

I

I I

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.2,61/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art:..3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției ^patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, societății MAAN MUSIC STUDIO SRL (prirp Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

i                                                                                                                  ■

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: yZj pentru, împotrivă; -  — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție & consilieri din 27 membri.

I

!

I

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr.           / <3/

Raport de evaluare teren intravilan, Stațiunea Mamaia, Baza Nautică, oraș Constanța

SINTEZA RAPORTULUI DE EV>

ANEXA LA    1

HCLM NR.          !

XLUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Stațiunea Mamaia, Zona Hotel Picadilly, restaurant Tic Tac, lot 1, județul Constanța, care aparține S.C. MAAN MUSIC STUDIO S.R.L.

■Terenul intravilan, are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren: 1.004;

Coeficient utilizare teren existent: maxim 4;

Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

Procent ocupare teren existent: 40-70%;

  • -  Regim de înălțime: P+2E;

  • -  Acces: Bd. Mamaia.

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în Stațiunea Mamaia, Zona Hotel Picadilly, restaurant Tic Tac, lot 1.

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț rezultata ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului intravilan in suprafața de 1.004 mp, situat in Stațiunea Mamaia, Hotel Picadilly, restaurant Tic Tac, Iot 1, ca urmare a emiterii Certificatului de urbanism nr. 659/07.03.2019 pentru "Construire Club Nautic P+2E și împrejmuire teren”, luându-se în considerare conținutul memoriului justificativ nr.115465/13.06.2019 atașat cererii de aviz DASOE nr.53164/14.03.2019 și planul anexă la certificatul dlp urbanism: POT=27°/o, CUT=0,8, P+2E, suprafața construită la sol=270 mp, suprafața desfășurată totală=810 mp.

Scopul evaluării: stabilirea diferenței de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu municipiul Constanța.

Data evaluării: 21 Iunie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

I

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mâi adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

-4-

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, conșiderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

Centralizator, cu valori, evaluate:

ANEXA LA

HCLMNR.^Z/feâ

Nr. crt.

Denumire

Destinați e/functiune urbanistica

Suprafață

teren

Valoarea teren comparație

mp

EURO/ mp

RON

EURO

1

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadily, ■jud. Constanta

Bază nautică

1.004,00

446,40

2.119.335,24672

448.185,60

total 1         1

1.004,00

446,40

2.119.335,24672

448.185,60

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadily, jud. Constanta

Bază nautică

734,00

446,40

1.549.394,49312

327.657,60

Club Nautic P+2 și împrejmuire teren

270,00

612,23

781,664,04027

165.302,10

total 2

1.004,00

491,00

2.331.058,53339

492.959,70

Diferența de piet (2-1)

1004,00

44,60

211.723,28667

44.774,1

Nr. crt.

Denumire

Destinatie/functiune urbanistica

Suprafață

teren

Valoarea prin extracție

mp

EURO /mp

RON

EURO

1

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadily, jud. Constanta

Bază nautică

1.004,00

500,00

2.373.807,4

502.000

total 1

1.004,00

500,00

2.373.807,4

502.000

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadily, jud. Constanta

Bază nautică

734,00

500,00

1.735.432,9

367.000

Club Nautic P+2 și împrejmuire teren

270,00

750,00

957.561,75

202.500

total 2

1.004,00

567,23107

2.692.994,6

569.500

Diferența de pi’et (2-1)

1004,00

67,23107

319.187,2

67.500

Concluzie'.

I

In evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, Stațiunea Mamaia, Zona Hotel Pîcadilly, restaurant Tic Tac, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile, rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt maipuțin relevante deoarece datele utilizațe sunt de. o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

I

-5-

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos. _______________

ANEXA LA

HCLM NR

Nr. crt.

Denumire

i

Destinatie/functiune urbanistica

Suprafață

teren

Valoarea de piața

mp

EURO/ mp

RON

EURO

1

1

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadily,

Jud. Constanta

Bază nautică

1.004,00

446,40

2.119.335,24672

448.185,60

total 1

f

1.004,00

446,40

2.119.335,24672

448.185,60

2

l

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadily, Jud. Constanta

1

Bază nautică

734,00

446,40

1.549.394,49312

327.657,60

Club Nautic P+2 și împrejmuire teren

270,00

612,23

781.664,04027

165.302,10

total 2      ;

1.004,00

491,00

2.331.058,53339

492.959,70

Diferența de preț (2-1)

1004,00

44,60

211.723,28667

44.774,1

i Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,

1

Stațiunea Mamaia, zona Hotel Picadilly, restaurant Tic Tac, lot 1, este:

i

i

i 44.774,1 EURO echivalentul a 211.723,28667 RON

i                           fără TVA

1 EURO 4,7287 RON 21.06.2019

Observații: \ Valoarea de piață a terenului intravilan, stabilită în acest raport este valabilă numai în ipoteza în care bunul imobil este folosit conform Certificatului de urbanism nr. 659/07.03.201\9 pentru „construire Club Nautic P+2E și împrejmuire teren” luându-se în considerare conținutul memoriului justificativ nr.115465/13.06.2019 atașat cererii de aviz DASOE nr.5c 164/14.03.2019 și planul anexă la certificatul de urbanism: POT=27%, CUT=0,8, P+2E, suprafața construită la sol=270 mp, suprafața desfășurată totală=810 mp.

Raportul de evaluare a fost realizat

S. C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.