Hotărârea nr. 283/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


HOTĂRÂRE


pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/,'0y . 2019:

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 137079/16.07.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.141031/22.07.2019;

Având în vedere dispozițiile H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (3) lit. d) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban S.R.L. a bunului - curte Liceul sportiv, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se îndreaptă eroarea materială din anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 231/2019, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Se aprobă completarea anexei nr. 5 - Inventar terenuri domeniul privat din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban S.R.L. a bunului teren situat în str. Cristea Georgescu nr. IA, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru va întocmi procesele verbale de predare-primire ale imobilelor prevăzute la art. 1 și art. 3 cu SC Confort Urban S.R.L..

nr.63/2013, cu modificările


Art. 5 - Celelalte prevederi ale H.C.L. completările ulterioare, rămân neschimbate,

Art. 6 - Compartimentul relații consiliul comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu Direcției gestionare servicii publice, S.C. Confort Urban S.R.L., R.A.E.D.P.P.Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre Constanța..

Prezenta hotărâre a fost votată pentru,__1 î m potrivă,             a bți n eri.

La data adoptării sunt în funcție__

PREȘEDINTA ȘEDINȚĂ,


Și


va


£ filocal și administrația locală și cadastru, Direcției financiare,


știință Instituției prefectului județului de consilierii locali astfel: nLfy


consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR.J$JL_/.


3/ <#-2019


ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

completarea anexei nr. 4 - Inventar parcări, platforme, pasaje - transmitere în gestiunea delegată

NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

SITUAȚIE JURIDICĂ

1

Curte

Liceul sportiv

Str. Ion Corvin nr. 2

14.442

Domeniu public al municipiului Constanța conf. HG nr.904/2002, poz. 1556

Nr. cadastral 241892 Carte funciară nr. 241892

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.


ÎN LOC DE:

SE VA CITI:

NR. CRT

ANEXA 7 HCL 63/2013 POZ

DENUMIRE OBIECT

NR/BUC ÎN INVENTAR

NR/BUC PROPUSE SPRE CASARE

NR. CRT

ANEXA 7 HCL 63/2013 POZ

DENUMIRE OBIECT

NR/BUC ÎN INVENTAR

NR/BUC PROPUSE SPRE CASARE

39

6

Stâlpi în consolă 7 m

1

1

39

6

Lampă lumină galbenă

8

5

56

18

Semafor acustic nevăzători

4

1

56

18

Semafor acustic nevăzători

4

4

70

25

Cronometru count-down

8

2

70

25

Cronometru corunt-down

8

8

Președinte ședință

WOOLJfc MtoGtJ-

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

completarea anexei nr. 5 - Inventar terenuri domeniul privat - transmitere în gestiunea delegată

DENUMKRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF (mp)

VALOARE JUSTĂ (lei)

SITUAȚIE JURIDICĂ

Imobil-teren situat în str.Cristea Georgescu nr.lA

135

230.000

Domeniu privat al municipiului Constanța conf. H.C.L nr.593/2006, anexa nr.32

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACHEz

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500

STR. CRISTEA GEORGESCU, NR.1AÎNCADRARE in zona

teren in suprafața de 135mp ce se transmite in gestiune delegata către CONFORT URBAN S.R.L.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE ^SCHIMBARE

Nr.ANEXĂ LA

HCLM NR.J?^3 /&0/Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte .....țTOfl^.ȘJu!>£iua ) vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra ' raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


Nr. l/RF/18.07.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, str. Cristea Georgescu, nr. IA, lot 1, în suprafață de 135 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justa pentru înregistrarea în situațiile financiare

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța Baza de evaluare: valoarea justă

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Data: 18.07.2019Evaluator, membru titular ANE VAR, snedîâiizarea EPI: Eu4$nTIeg. 18223

/ ÎÂMSA


Dr. ec.Tanasă Florentin^


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


/FIOKEMMI. 'â 'IcgidBEtia 5‘îr. J8223 âf/J


ANEXĂ LA

HCLM NR,g^^


Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client, ■

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANE VAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223)

Data de referința a evaluării: 18.07.2019

Data raportului de evaluare: 18.07.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evahuire: Municipiul Constanța

I

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ

i

sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

Raportul de evaluare are ca obiectiv estimarea valorii de juste, pentru înregistrarea în situațiile financiare, a activului - Teren situat în Constanța, str. Cristea Georgescu, nr. IA, lot 1, în suprafață de 135 mp, domeniu privat al municipiului Constanța.

Localizare:

  • 1.  Teren situat în Constanța, str. Cristea Georgescu, nr. IA, lot 1, în suprafață de 135 mp, conform plan de amplasament și delimitare - anexă la H.C.L. nr. 593/13.12.2006, anexa nr. 32, plan de situație

  • 2. Etape parcurse:

  • -  primirea: solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

  • -   investigarea pieței imobiliare;

  • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP

i

1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-

ANEXĂ LA

HCLM

Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul fmanciar-contabil.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINȚĂ (18.07.2019): 1 EURO = 4.7328 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Denumire bun imobil

Valoare (lei)


230.000


1. Teren situat în Constanța, str. Cristea Georgescu, nr. IA, lot 1, în suprafață de 135 mp, domeniu privat al municipiului

Constanța.

Data


Dr. ec. Tanasă Florentin-Emil

18.07.2019


Proprietăților Imobiliare (EPI), membru titi