Hotărârea nr. 282/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 115 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SUCEAVA NR. 5, ÎN FAVOAREA NUMITEI CIOLACU DUMITROULA-SIMONA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privincLconstituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, în Iii       favoarea numitei Ciolacu Dumitroula-Simona

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de BAOV-        2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr, 137068 /16,07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu si cadastru, Serviciul patrimoniu nr.141079/22.07.2019;

Luând în considerare adresa numitei Ciolacu Dumitroula-Simona înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 45683/05.03.2019.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei la H.C.L. nr. 388/22.09.2003, poziția nr. 31, centralizată prin H.C.L. nr. 109/28.02.2005 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, pagina nr. 40.

Văz:ând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, având numărul cadastral 247093, înscris în cartea funciară nr. 247093, în favoarea numitei Ciolacu Dumitroula-Simona.

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.4757/18.12.2018, terenul descris la i-irt.l are destinația de subzona locuințelor colective medii (P+.3-4E) situate în ansambluri preponderent rezidențiale, iar ca utilizări condiționate se admite conversia locuințelor de la parter în spații comerciale.

Art.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de! la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 247093 si prin certificatul de urbanism nr.4757/18.12.2018.

^rt.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmări [(derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea iși încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, |în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

Zirt.5. Se însușește valoarea chiriei stabilită și actualizată prin rapoartele de evaluare întocmite de evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Arl;.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism rir.4757/18.12.2018.

Arl:.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Arl:.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Arl:.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirei:i condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiare dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, numitei Ciolacu Dumitroula-Simona și spre știință Instituției prefectului-județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:              _ pentru,

împotrivă,   <—   abțineri. .

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

CONSTANTA .

Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, (tunuri, Consultanță în management, ‘Reorganizare și restructurare, Studii <£efezabilitate, _________(Planuri de afaceri, ‘Finanțarea afacerilor__________

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, e-mail: dragos.ipate@gmail.com ^»GfeJ43/1792/2003, Cod fiscal: RO ^'S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

(firtRote

. ..................................

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT 10 C121571 ISO 9001 j WâfiȘMENT CONSULTA | SOLUTIONS S.R.L

■i. CONSTANTA

INTRARE w

, IEȘIRE Nr \............ - — t


ACTUALIZARE

DÂDADT I


EVALUARE dinte ședință]


Teren intravilan
Str. Suceava, nr. 5, zona Tomis IV, jntrasemnează oraș Constanța

SECRETAR,

MARCELA ENAȘHE

|             FZiilYL

I

If U'.


PROPRIETAR:


MUNICIPIUL CONSTANȚA


BENEFICIAR:

Primăria municipiului constanța DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

IULIE 2019

ANEXĂ LA

HCLM NR.

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Str. Suceava, nr. 5, zona

.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ■■                       ■. •

Tomis IV, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

Suprafață teren din măsurători: 115 mp;

Regim de înălțime maxim aprobat: P;

  • -  POT aprobat: 30%;

  • -  CUT aprobat: 1,50;

Acces: Str. Suceava;

- Utilități: în zonă.

Terenul estp situat în localitatea Constanța, str. Suceava nr. 5, zona Tomis IV, oraș Constanta, jud. Constanța.

Destinația


(funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de


”construcții


administrativ: social culturale - chioșc alimentar ” conform certificatului de urbanism nr.

4757/18.12.2018 emis pentru „constituire drept de superficie cu titlu oneros, conform HCL nr. 19/30.01.2018’;’.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie a terenului intravilan cu reglementare urbanistică de spațiu comercial în suprafață de 115 mp, situat

în str. Suceava nr. 5, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 17 Iulie 2019.

In prezejntul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

I

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de

proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte coniparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este, extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai

puțitii relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de derându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

I

evaluare, consi

I

pentru caracter

informațiilor ad


sticile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței ecvate.


Centralizator cu valori evaluate:

ANEXĂ LA

HCLM NR.

Nr. crt.

{

! Denumire

I

1

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

i

Teren intravilan, Str. Suceava, zona City Mall, oraș Constanta, jud. Constanta

115

328,73

178.963,90

37.803,95

350,00

190.543,50

40.250,00

I

Concluzie'.

în evalwarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanța, str. Suceava, nr. 5, zona

Tomis IV, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele

I

utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța,

Str. Suceava nr. 5, jud. Constanța este:

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

Teren intravilan, Str. Suceava, zona City Mall, oraș Constanta, jud. Constanta

115,00

328,73

178.963,90

37.803,95

37.803,95 EURO echivalentul 178.963,90 RON

fâră TVA

1 EURO 4,7340 RON 17.07.2019

Observații:

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanta, Str. Suceava nr. 5, zona Tomis IV, în vederea stabilirii nivelului chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru reglementarea

și funcțiunea urbanistică cuprinsă în certificatul de urbanism


nr.4757/18.12:iW18: ”construcții administrative social culturale - chioșc alimentar”.

Nr. crt.

Denumire

i Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

teren

mp

EURO/

mp

RON

EURO

%

1

Teren intravilan, strada Suceava nr. 5, zona City Mall, oraș Constanta, jud. Constanta

115,00 ■

328,73

178.963,90

37.803,95

6,5%Valoare chirie conform cu constituirea dreptului de superficie

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron/ mp/luna

Euro/ mp/luna

11.632,65

2.457,26

8,43

1,78i Valoarea chiriei terenului intravilan situat în

Constanța, str. Suceava, nr. 5, jud. Constanța este:

1,78 EURO/mp/lună echivalentul a 8,43 RON/mp/lună

I                          fără TVA

1 EURO 4,7340 RON 17.07.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Administrator

. dr. ing. Dragoș Mihai IPATE

iu}

C MANAGEMENT £.\

L

XVJ'l Specii'1


9 CONSULTING >.

SOLUTIONS „

-6-

S.cj MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanța

(Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, Reorganizare și restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, (Finanțarea afacerilor

©

hGsriRiom,;

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C1215I1 ISO 9001România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com J 13/1792/2003, Cod fiscal: R15489305


ANEXA LA

HGLM NR.          l

■ . • • ..... /; . ~

i h. AHtAPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Teren intravilan

Str. Suceava, nr. 5, zona Tomis IV, oraș Constanta

-9 -A                      ■ ț                                ■                                                 -


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANTA


J                              '-'r'

CONTRASEMNEAZĂ '

; SECRETAR, MARCELA ENACHE •

I

!

i

i

j             BENEFICIAR:

p! RIM ARIA M U N I CI PI ULU I CO N STAN ȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

’l SERVICIUL PATRIMONIU

WEȘEDINTE ȘEDINȚA.

IANUARIE 2019  >

. ■ ; 7 ‘ ' ‘    f < / ; I ' ' :vÂNEXALA

.                -                          HCLM NR. JjjLl<ț$Lj

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Str. Suceava, nr. 5, zona Tomis IV, juccțul Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

.....- Ști prafață teren din măsurători: 115 mp;

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat: P;

  • -  POT aprobat: 30%;

CUT aprobat: 1,50;

  • -  Acces: Str. Suceava;

  • -   Uti lități: în zonă.

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Suceava nr. 5, zonă Tomis IV, oraș Constanta, jud. Constanță.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "construcții administrative social culturale - chioșc alimentar ” conform certificatului de urbanism nr. 4757/18.12.2018 emis pentru „constituire drept de superficie cu titlu oneros, conform HCL nr. 19/30.01.201S”.          '

Scopul, evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie a terenului intravilan cu reglementare urbanistică de spațiu comercial în suprafață de 115 mp, situat în str. Suceavă nr. 5, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 18 Ianuarie 2019.

In prezentul raport, proprietatea.a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

* Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata, prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă-in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

1                                             ■'        -4-             . • VȚ. ■                 ;

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare,. con'siderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

- pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.


' :                     Centralizator cu valori evaluate:

Suprafață .

..Nit

Denumire

teren

V aiUdlld pilii CAllitVllC

ort.

: /.' mp

EURO / /mp .

RON

EURO

EURO /inp .

RON

EURO

1

Teren intravilan, Str. Suceava, zona City Mall, I oraș Constanta, jud.

i     Constanta .

115

328,73

177.262,72

37.803,95

. 350,00

188.732,25

40.250,00

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanța, str. Suceava, nr. 5, zona Tomis IV, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt maipuțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța, Str. Suceava nr. 5, jud. Constanța este:

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren \

mp

EURO

/mp -

RON :

EURO:

Teren intravilan, Str. Suceava,: zona City Mall, bras Constantă, jud. Constanta.

115,00

2  328,73

177.262,72

37.803,95

37.803,95EURO echivalentul 177.262,72 RON

.. ffiăTVA ■   .   ..

1 EURO 4,6890 RON 18.01.2019

■ . ‘                     ’ ‘-5- '

Raport ele evaluare teren intravilan, str. Suceava, nr. 5, zona Tomis IV, oraș ConstanțaJueUConstaftța-anuxa la


ObserjtU:                                         |hcl.mi«.

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în

orașul Constanta, Str. Suceava nr. 5, zona Tomis IV, în vederea stabilirii nivelului chiriei pentru constituirea iinui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru reglementarea și funcțiunea urbanistică cuprinsă în certificatul de urbanism

nr.4757/18.12,2018: "construcții administrative social culturale - chioșc alimentar”.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

teren

mp

EURO/

mp

RON

EURO

%

1

Teren intravilan, ■ strada Suceava nr. 5, zona City Mall,-oraș Constanta, jud,. Constanta

115,00

328,73

177.262,72

37.803,95

6,5%


Valoare chirie conform cu constituirea dreptului de superficie

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron/ mp/luna

Euro/ mp/luna

11.522,08

2.457,26

8,35

1,78


Valoarea chiriei terenului intravilan situat în

Constanța, str. Suceava, nr. 5, jud. Constanța este: 1,78 EURO/mp/lună echivalentul a 8,35 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,6890 RON 18.01.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.Administrator

dr. ing. Dragoș Mihai IPATE-6-