Hotărârea nr. 281/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 501 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. INTERIOARĂ 3 NR. 1, ÎN FAVOAREA NUMITEI CALUDA ELENA


pNSTAA/r^, ROMÂNIA

k X JUDEȚUL CONSTANȚA 'JB MUNICIPIUL CONSTANȚA II 1 ■■ CONSILIUL LOCAL

„ TO»U          ‘

C<’*KTAHT»*,'b

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafața de 501 mp situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea numitei Caluda Elena

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 3/- 0^.         2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 137075 /16.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu si cadastru, Serviciul patrimoniu nr.141075/22.07.2019;

Luând în considerare adresa numitei Caluda Elena înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 173957/12.10.2018.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța și dispozițiile anexei nr. 3 la H.C.L. nr.281/2017 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului'privat al municipiului Constanța.

Văzând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,, situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr.l, având numărul cadastral 248345, înscris în cartea funciară nr. 248345, în favoarea numitei Caluda Elena.

Ărt.2. Conform certificatului de urbanism nr.4140/08.11.2018, terenul descris la art.l are destinația de depozit cu hală depozitare materiale tapiserie și producție.

Art.3. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros de către părți în forma autentică, cu respectarea folosinței actuale stabilită prin extrasul de carte funciară nr. 248345 si prin certificatul de urbanism nr.4140/08> 11.2018.

Art.4. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte va urmării,derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile clauzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de facturarea :și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului Constanța, în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.

f\rt.5. Se însușește valoarea chiriei stabilită și actualizată prin rapoartele de evaluare întocmite de evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Superficiarul se obligă să mențină folosința actuală a terenului stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobată, conform certificatului de urbanism nr.4140/08.11.2018.

Art.7. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

Art.8. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat diri cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Aut.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art.lO. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, numitei Caluda Elena și spre știință Instituției prefectului-județul Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:    3-^_______pentru,

*— îri~ potrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție q&t consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MA^EL^MACHE

(I

1/ I, I

CONSTANȚA


< PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1-.200

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

2-48 3^T

501

Constanta, Str. Interioara 3 nr. 1

Carte funciara nr.

UAT |            CONSTANTA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

1

Cc

501

itd ACCf.J^l®lAFP^terializat cu construcție ( 8-1) si

LLL LL- » .construcție si buloane metalice in rest

TOTAL :

501

oLv!\L i A<\,

MA

4ULLA ENACKE

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

151

Baraca - Stanga P

C2

CAS

100

Baraca - Dreapta P

TOTAL ’

251

1     .Supfafâța totala masurata a imobilului= 501 mp

...    .......... ,              ' '§ilgr.afata din act = 501 mp

..^. . .-.Execțjfâqt, S.C. Gffipad (ținîitș'S.R.L ...

Ing'.-Ppd^ni/t^^a^B'ogSa^/.f'-.’'1',,;..] Z ^oCo'nfirm/exedutârea^^ur^țpfllePtȘȚțe^eQ^ v. rcQrecțițudineajntoaniR^if^pijrtațercaa^raJeJi.

coresponȘenta acesteia'imealitâ©adir!;.tefeh ■.,// tC3<:\'\LSeCTnaturasi

Inspector,

Confirm introducerp^o^)a^f|b^aWrâaâtî)^g?aîâ!(§rWA | atri^uire^n^ar^^^^t^jAiMWiEW

* /

^7W18IM2O18          Data


MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, 6unuri, Consultanță în management, ^organizare și restructurare, Studii de fezabilitate, __Planuri de afaceri, Finanțarea afacerilor

'“CiertRioiîij


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MAN AGEMENT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,              10 G121571

e-mail: dragos.ipate@gmail.com .                   ISO 9001

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: RO 1548^5»-=-.^ 6 (

CONSTA^ /W N, ...^6 r .

ACTUALIZARE

RAPORT

DE

EVALUARE

Teren intravilan

S :r. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian,


oraș Constanța


j

CONTRASEMNEAZĂ SEpRETAR, MARCELA ENAȘWE


PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

IULIE 2019

Raport dejevaluare teren intravilan, str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, oraș Constanța, jud. Constanța ANEXĂ LA |

|hclm

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

I                                                                                                                                                                        ’

I

■ | Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

.1

Suprafață teren din măsurători: 501 mp;

  • -  Rijgim de înălțime maxim aprobat: P;

  • -  POT aprobat: 50,42%;

  • -  CUT aprobat: 0,5;

Acces: Str. Interioară 3;

Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, oraș Constanta, jud. Constanța.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de "construcții administrative și social culturale - depozit cu hală depozitare materiale de tapiserie și producție” conform certificatului de urbanism nr. 4140/08.11.2018 emis pentru „Constituire drept de superficie cu titlu oneros pentru terenul în suprafață de 501 mp, conform HCL nr. 19/30.01.2018”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de superficie a terenului intravilan în suprafață de 501 mp, situat în str. Interioară 3 nr. 1, oraș Constanța, jud. Constanța.

Data evaluării: 17 Iulie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului estej extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoa


rea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode


de


evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

pentru caraci informațiilor


eristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței adecvate.                                          ANEXĂ LA

Centralizator, cu valori evaluate:     [HCLM

Nr. crt.

1

1     Denumire

i

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO /mp

RON

EURO

1

'Teren intravilan, strada

Interioara 3, nr. 1, Halta Tiaian, oraș Constanta, jud.

i      Constanta

501,00

99,00

234.801,67

49.599,00

120,00

284.608,08

60.120,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanța, str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de î\ea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valor ile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța,

Str. Interioară 3, nr. 1, jud. Constanța este:

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

Teren intravilan, strada Interioara 3, nr. 1, Halta Traian, oraș Constanta, jud. Constanta

501,00

99,00

234.801,67

49.599,00

49.599,00 EURO echivalentul 234.801,67RON

fără TVA

1 EURO 4,7340 RON 17.07.2019

-5-

Obses


rații.


Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanta, Str. Interioară 3 nr. 1, zona Halta Traian, în vederea stabilirii nivelului chiriei pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru reglementarea și funcțiunea urbanistică cuprinsă în certificatul de urbanism nr. 4140/08.11.2918: „construcții administrative și social culturale - depozit cu hală depozitare materiale de tapiserie și producție”.

Nr. crt.

Denumire

Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

%

1

Teren intravilan, 1 strada Interioara 3,1 nr. 1, Halta Traian,oraș Constanta, jud?

Constanta    !

501,00

99,00

234.801,67

49.599,00

6,5%

IValoare chirie conform cu constituirea dreptului de superficie

1 anexă la

HCLM NR.J>g) /^Q/<

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron/ mp/luna

Euro/mp /luna

15.262,11

3.223,94

2,54

0,54


Valoare chiriei terenului intravilan situat în
Constanța, str. Interioară 3, nr. l,jud. Constanța este:
0,54 EURO/mp/lună echivalentul a 2,54 RON/mp/lună

fără TVA

1 EURO 4,7340 RON 17.07.2019


S.C MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

BlIIWl iaasima

9 iWI


Im

[Mlil

MBfii fcw %


Constanța

‘Evaluare afaceri, proprietăți, Șuntiri, Consultanță în management,

^organizare și restructurare, Studii defeza6iRtate,     A;' A;,"’ ■— !,W

(planuri de afaceri, finanțarea afacerilor

România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea,nr. 13,  ;

Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,

www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com

RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R15489305


HCLMNR.j£M-Z<^^ ’


__________,

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID G121571 ISO 9001


iviANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L CONSTANTA .WTRARE-          If >

IEȘIRE Nr

Anul ZPl^Luna „2jL 2
Teren intravilan

Str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, î           oraș Constanta

'CONTRASEMNEAZĂ1 '' ’" A

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MARgAENACHE PROPRIETAR:

^MUNICIPIUL CONSTANTA z


BENEFICIAR


I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU SERVICIUL PATRIMONIU

IANUARIE 2019

ANEXA LA

? HCLM NR. i /g^Q

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiecțul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Tikian, județul. Constanța, care aparține municipiului Constanța

■ i Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

-   - Suprafață teren din măsurători: 501 mp;

  • -  Regim de înălțime maxim aprobat: P;

  • -  POT aprobat: 50,42%;           /

  • -   Cl.T aprobat: 0,5;                    .   "

  • -   Acces: Str. Interioară 3,


  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, oraș

Constanta, juc . Constanța.

Destinați (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului este de ”construcții administrative și social culturale - depozit cu hală depozitare materiale de tapiserie și producție” conform certificatului de urbanism nr. 4140/08.11.2018 emis pentru „Constituire drept de superfîcie cu titlu oneros pentru terenul în suprafață de 501 mp, conform HCL nr. 19/30.01.201!:”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea constituirii dreptului de;superficie a terenului intravilan în suprafață; de 501 mp, situat în str. Interioară 3 nr. 1, oraș Constanța, jud. Constanța. |


Data evaluării: 18 Ianuarie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

* Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind Utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când .există..informații .disponibile despre tranzacții/oferte comparabile. .

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului

estei extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când , există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puți a relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, conjsiderându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.

ANEXA LA -

HCLM NR. / W-


Centralizator cu valori evaluate:

Nr. crt.

1

J

Denumire

1 ,

Suprafață

Valoarea teren comparație

- Valoarea prin extracție

teren ’

. ■ mp

EURO

/mp .

RON ,

. EURO '.

, EURO

/mp ■

RON

EURO

1

ț'eren intravilan, strada , Interioara 3, nr. 1, Halta Traian, oraș Constanta, jud.

i     Constanta

■ . 501,00

99,00

232.569,71

49.599,00

120,00

281.902,68

60.120,00

Concluzie'.

în evaluarea terenului intravilan, situat înlocalitatea Constanța, str. Interioară 3, nr. 1, zona Halta Traian, oraș Constanța, jud. Constanța, s-a considerai că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt \ie o acuratețe mâi mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanța,

Str. Interioară 3, nr. 1, jud. Constanță este:

Denumire

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO /mp..

.RON

EURO

Teren intravilari,,Strada -Interioara 3, nr. 1, Halta Traian, oraș Constanta, jud. Constanta

501,00

99,00

2.32.569,71

49:599,00

49.599,00 EURO echivalentul 232.569,71 RON

fârăTVA

1 EURO 4,6890 RON 18.01.2019

Obsen

ANEXA LA

ații:

HCLMNR.^Z_/2&X7

Prin prezentul raport de evaluare s-a calculat valoarea de piață a terenului situat în orașul Constanta, Str. Interioară 3 nr. 1, zona Halta Traian, în vederea stabilirii nivelului chiriei pentru constiiuirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan pentru reglementare^ și funcțiunea urbanistică cuprinsă în certificatul de urbanism nr. 4140/08.11.2618: „construcții administrative și social culturale - depozit cu hală depozitare materiale de tapiserie și producție”.

I

I ,J.

Nr. crt.

Denumire

1

Teren intravilan, strada Interioara 3, nr. 1, Halta Traian, oraș Constanta, jud. Constanta

I

I

I I


Suprafață

Valoarea de piață

Rata de capitalizare teren*

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

%

501,00

99,00

232.569,71

49.599,00

6,5%


I

Valoare chirie conform cu constituirea dreptului de superficie

anual

lunar

Ron/an

Euro/an

Ron/ mp/luna

Euro/mp /luna

15.117,03

3.223,94

2,51

0,54


I

I


Valoare chiriei terenului intravilan situat în
Constanța, str. Interioară 3, nr. l,jud. Constanța este:

I

\0,54 EURO/mp/lună echivalentul a 2,51 RON/mp/lună

i                            fără TVA

1 EURO 4,6890 RON 18.01.2019

Raportul de evaluare a fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.