Hotărârea nr. 280/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE SERVITUTE DE TRECERE ASUPRA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. NICOLAE KIRCULESCU NR. 42, LOT 42j              H OTĂRÂRE

privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în | domeniul privat al municipiului Constanța situat în

str. Nicolae Kirculescu nr. 42 lot 42

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 'ZVCPt '__________2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 137038/16.07.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 141060/22.07.2019;

Având în vedere solicitarea doamnei Neaga Elena, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 17790/29.01.2019;

Luând în considerare anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 301/2018 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța și certificatul de urbanism nr. 2499/2019;

Văzilnd prevederile art. 617 din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin 14, art. 108 lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă instituirea dreptului de servitute de trecere pe terenul în suprafață de 170 mp, situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Kirculescu nr. 42 lot 42, aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, pentru terenul cu număr cadastral 227146 situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 42, conform planului de amplasament anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.; 2 - Terenul care constituie domeniu privat al municipiului Constanța identificat cu IE 250418 la O.C.P.I. Constanța figurează pe strada Nicolae Kirculescu nr.40A și va rămâne neîmprejmuit.

Art., 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre numitei Neaga Elena, Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, —___împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție        ______consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA,

NR. ^0 /         2019


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHEPRIMA


VSZI!


ANEXA LA

HCLM

— ■ '


ANEXA NR. 135 la regulament

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastralCanea Funciara nr.


39495C-Suprafața măsurată

Adresa imobilului

170 mp

Strada Nicolae Kirculescu nr. 42, Lot 42, Constanta.


CONTRASE M N EAZĂ SECRETAR, marcelaen^che


Constanța, jud. Constanța |
RIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

T SPRE NZ2SCH8MSARE

Ni.


PREȘEDINTE ȘED


INȚĂ,


«a


i-49£’i

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

i i

A

170

Terenul face parte din domeniul privat al municipiului Constanța și este împrejmuit cu gard de beton între punctel 2-3, iar între punctele 3-4-1-2 terenul este neîmprejmuit. Imobilul se află în intravilanul Municipiului Constanța.

Total

170

-

1                                   B. Date referitoare la construcții

Cod C'onstr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

-

Total suprafață construită desfășurată = - mp

Suprafața totală măsurată a imobilului = 170 mp

|              '^fs-Tx              Suprafața din acte = 170 mpExecutant, ITHEOTCÎP g\Cojocea Georgtpha Ionela       u.

,-sY 1701         cețtnF»0*' *

părătorilor I'dTerem ' cumeijțQtiâRJădastraleInspector


I ș

Confirm

'‘^Ureîtitudlhbâ^iMOtflhîrij

iu corespondenta ace£țe|d|cu realitateg^njtpKftK'16

V- ...         -        ,^.»R        s.R-L


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului, cadastral.^ .^,.


SFIIM DE CACASTRU 51 PUMfWÎ IMODUMÂ Semnătură sj parafa yp; țf X || 1C>; pata Nume și Prenume; 1 ruL.,-. iluji

Funcția: CONSILIHR GR. V * —ȘtampilaBCPI...............—J ~

W°> 9/^-