Hotărârea nr. 28/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII – EXTINDERE DELFINARIU


g°n Nr4 romania

W JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnice

privind realizarea obiectivului de investiții - extindere Delfinariu

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ?>l- P I '      2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 10752/17.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, precum și referatul Direcției urbanism nr. 10754/17.01.2019,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27Al, precum și ale art. 32 alin.(l)'lit e) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare,

Văzând certificatul de urbanism nr. 2586/2018 emis în vederea desființării construcțiilor, certificatul de urbanism nr. 2316/2018 emis în vederea autorizării construcțiilor, precum și cererile de emitere a actelor administrative înregistrate sub nr. 219885/2018 și nr. 222672/2018,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - (1) Se aprobă documentația tehnică privind realizarea obiectivului de investiții - extindere Delfinariu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Obiectivul de investiții prevăzut la alin. (1) se realizează fără elaborarea unui plan urbanistic de detaliu întrucât proiectul respectă prevederile din Regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 415/2003 referitoare la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice.

Art. 2 - Autorizația de construire pentru obiectivul menționat la art. 1 va fi emisă ulterior și în baza autorizației de desființare a construcțiilor, fără a fi necesară prezentarea notei de constatare a desființării construcțiilor, având în vedere faptul că lucrările de construire propuse se realizează pe amplasamentul construcțiilor demolate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Consiliul județean Constanța, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție /^X-consilieri din 27 membri.


NȚE ȘEDINȚĂ,

%             f


CONTRASEM N EAZĂ, SECRETAR,

CONSTfl A ,

NR.-X' / 2/.
OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant:


Extindere Delfinariu Constanta - Scenariul 1 CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA KAT CONCEPT DESIGN S.R.L.KAT CONCEPT DESIGN P^OIECIARE SI INGINERIE


DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții            r

Extindere Delfinariu Constanta - ScenariillHCt^î^^^^

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea, capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei

TVA

lei

Valoare cu TVA leî

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protedia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

o.oo

0.00

0.00

CAPITOL 2

1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

:2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului ;

0.00

0.00

o.oo1

I

de investiții                                                               I

TOTAL CAPITOLUL 2                        ,

0.00

0.00

i

o.oo

f

CAPITOL 3

1 i

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

;

'3.1

{Studii

96.750.00

18,382.50

115,132.50'

Î3.1.1

Studii de teren

95,750.00

18,ifl2.50*

113,942.50:

i3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului                       ‘

o.oo1

0.00

0.00,

3.1.3

Alte studii specifice

1,000.00

190.00

1,190.06;

■3.2

Documentatiksuport si cheltuieli pentru obținerea de avize,    ;

1,083.00

205.77

1,288.77}

i

acorduri si autorizații                                                <

'3.3

jExpertizare tehnica                                             ;

28,000.00

5,320.00

33.320.00,

;3.4

■Certificarea performantei energetice si auditul energetic al     '

■clădirilor

0.00,

0.00

O.OO

:3.5

‘Proiectare

233,917.00

44,444.23

278,361.23

<3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00 ’

0.00

:3.5.2

'Studiu de prefezabilitate

o.oo

6.00

0.00'

;3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de ■intervenții si deviz general                                        i

90,917.66

17,274.23

108,191^23^

3.5.4

ț

'Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii          >

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1,000.00

190.00

1,190.00.

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a ^detaliilor de execuție

14,000.00

2,660.00

16,660.00;

,3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

128.000.00

24,320.00

152,320.00

3.6

'Organizarea procedurilor de achiziție

‘ 0.00

6.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

;3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

■3.7.2

Auditul financiar

0.00

6.00

0.00

;3.8

Asistenta tehnica

315,000.00

, <59i85O.Q0Jx

374.850.00

;3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

137,000.00 /

? 26,030.00

163,030.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor,

125,000.00 J'

" ■;'23,.Ț^bo

Y 148,750.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

12,000.00 j

iS^O.OQzTj

; 14,280.00

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

Pag 1

DEVIZUL GENERAL: Extindere Delfinariu Constanta - Scenariul 1

! j i

Î3.8.2 pirigentie de șantier

' jTOTAL CAPITOLUL 3

1


i


3

178^000.00)

~674,75tkOO.


HCLMNR-

4 _

33.82CÎ00,

128,202 501


211,820.00

802,952.50" CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

12,861,490.38

2,443,683.17

]  15,305,173.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

- ~âoo)

T4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita

5,835,016.42

1,108,653.12

1   6,943,669.54

montaj                              ___________________

4.3.1

Lista echipamente

5,835,016.42

1,108,653.12}    6.943,669.54

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu

0.00

0.00

;              o.oo

necesita montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

108,494.23

20,613.90

129,108,13

4.5.1

Lista Dotări

108,494.23

20,613.90]     129,108.13

(4.6

Active necorporale

0.00

0.00

! 0.00,

TOTAL CAPITOLUL 4

18,805,001.03

3,572,950.20

: 22,377,951.23

i r

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

i

i

5.1

Organizare de șantier

370,000.00

70,300.00

440,300.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

369,500.00

70,205.00

439,705.00

(

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

500.00

95.00

595.00,

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

167,725.37

0.00

167,725.37)

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5,2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

66,154.95

0.00

66,154.95

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

13.230.99

0.00

13,230.99

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

66,154.95

0.00

66,154.95

5.2.5

Taxe pentru aconturi, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

22,184.48

0.00

22,184.48

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,942.000.00

368,980.00

2,310,980.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

225,000.00

42,750,00

267,750.00

TOTAL CAPITOLUL 5

2,704,725.37

482,030.00

3,186,755.37

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

22,184,476.40

4,183,182.70

26,367,659.10

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

13,230,990.38

2,513,888.17

15,744,878.55

in preturi la data de 11/7/2018; 1 euro - 4.66 lei

i

I


Executant,


Director General,


Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007