Hotărârea nr. 279/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, STR. MEDEEA NR. 25A, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CARTEA FUNCIARĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiul Constanța, str. Medeea nr. 25A, în vederea înscrierii în cartea funciară

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de t \-t ______2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 137056 /16.07.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 140749 /22.07.2019;

Văzând art. 3 din HCL nr. 55/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019 și HCL nr. 359/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP în administrarea unităților de învățământ preuniversitare de stat, HG nr. 904/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art.132 alin.l și art.135 alin.l lit. a) ale Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, emis de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a art. 6 punctul 6 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 108 lit. e), art. 287 lit b), art. 298 lit. a) și art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- Se aprobă dezmembrarea imobilului aflat în domeniul public al municipiului Constanța cu nr. crt. 1515, situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr. 25A, în suprafață de 6.329 mp din acte, 6.357 mp din măsurători, având număr cadastral 250116, înscris în cartea funciară nr. 250116, conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

  • - lot 1, format din teren în suprafață de 910 mp și construcția C2 (P) cu suprafața construită la sol de 420 mp din acte (475 mp din măsurători), suptafața construită desfășurată 475 mp; imobilul va avea adresa str. Ion Ionescu de la Brad nr. 4B.

  • - lot 2, format din teren în suprafață de 5.447 mp și construcția CI (subsol

parțial + parter) cu suprafața construită la sol de 830 mp din acte (1007 mp din măsurători), suprafața construită desfășurată de 1079 mp; imobilul va avea adresa str. Medeea nr. 25.

Art. 2- Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat din cadrul Serviciului juridic în vederea semnării actului notarial de dezmembrare.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciului juridic din cadrul Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu" și S.P.I.T. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfeI:           pentru,       împotrivă,             abțineri.

La data adoptării sunt în funcție . .<'*1______.consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PA i-x v i W. H CCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


k țț


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

250116

6357


Localitatea CONSTANȚA, Strada Medeea nr. 25A

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

250116

CONSTANTA


Executant P.J.A.: S.C. Theotop S.R.L. Executant P.F.A.: Cojocea Georgiana Ionela Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren Semnătura și ștampila


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată^ atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:..................


FRIMAR1A MUNICIPIULUI CONSTANT i SERVICIUL CADASTRU


JE NZ-SCHIMSARE •ZoG1


Dezlipire imobil

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cadastral

Suprafața

(mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

250116

6357

Cc

Terenul este împrejmuit cu gard de beton intre punctele 1-2, 3-4-5, 6-7-8 si 9-10-11-12-13-14-1.

Accesul la imobil se face prin cele 3 porti metalice aflate intre punctele 2-3, 5-6 si 8-9. Imobilul se afla in intravilanul Municipiului Constanta.

910

Cc

împrejmuire materializata prin gard de beton intre punctele 1-14-15, nematerioalizata intre punctele 15-16-17, gard de beton intre punctele 17-3, poarta metalica intre 3-2 si gard de beton intre punctele 2-1 (lot 1).

5447

Cc

împrejmuire materializata prin gard de beton intre punctele 15-13-12-11-10-9, poarta metalica intre punctele 9-8, gard de beton intre punctele 8-7-6, poarta metalica intre punctele 6-5, gard de beton intre punctele 5-4-17 si nematerializata intre punctele 17-16-15 (lot 2).

-

6357

-

Total

6357

-