Hotărârea nr. 278/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII HCL NR. 57/2018 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚAROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicabilității HCL nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc ; domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de >__2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 137089/16.07.2019 al domnului primar Decebal f-’ăgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 140542/22.07.2019;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14), art. 289 alin. (2) și (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - La data adoptării prezentei, își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța.

i

I

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre membrilor comisiei și spre știintă Instituției prefectului județului Constanța.                                                                    .

Prezenta hotărâre a fost aprobată de consilierii locali astfel:r3.M pentru. --împotriva. abțineri

La data adoptării sunt in funcție        consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANTA, i

NRgfg/        1 2019